Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

19 ŞUBA T 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ASODoları 3atı Alman Markı isvicre Frangı Hollanda Rorini inglliz Stefiini Fransız Frangı lOOItalyanLireti S.ARiyali Avusturya Şilini Döviz Int. ($) = AllS 3250 2210 2560 1950 6400 645 293 830 310 Saaş 3260 2220 2570 1960 6470 655 298 840 325 3151 ALTIH GÜMÛŞ Cumhuriyet Resat 24 ayar altm 22 ayar bîlezık 900 ayar gûmûş Vakritank Altmı Ziraat AMmı HafcAffln M.Bankas 1 Ons i AJ15 253.000 285.000 38.250 34.000 423 213.000 210.000 210.000 36410 Satıs 257 000 295.000 38 350 37 600 450 218.000 215000 216.000 365.30 TL intertHt* Ort. Faia <%) 68.97 Şekere yüzde 4.8 zam • ANKARA (AA) — Şekerin satış fiyatına yüzde 4.8 zam yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikalan Genel Müdürü Ertan Yülek, zammın cuma gününden geçerli olmak üzere yapıldığını ve yeni fiyatlar üzerinden satışlara başlandığmı bildirdi. Buna göre 50 kg.lık çuval toz şekerin 93 bin 598 lira olan fabrika çıkış fiyatı 97 bin 838 liraya, 25 kg.lık küp şeker 87 bin 229 liradan 90 bin 806 lira 50 kuruşa, 15 . kg.lık paket toz şeker de 30 bin 404 lira 80 kuruştan, 31 bin 672 lira 80 kuruşa yüksekildi. IsUmbul-Trakva Serbest Bölgesi • ANKARA (ANKA) — İstanbul - Trakya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunmak isteyen yerli ve yabancı firmalann başvuruları 1 Mart 1991 tarihinde başlayacak. DPT'den yapılan duyuruya göre İstanbul - Trakya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunmak isteyenler başvurulannı 30 Nısan 1991 gününe kadar Serbest Bölgeler Başkanlığı'na yapabilecekler. Kahveci: Vergi affı yok • ANKARA (AA) — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, bugün için yeni bir mali af kanunu çıkarılmasının mümkün olmadiğını, ancak mükelleflerin tecil talebinde bulunabileceklerini söyledi. Kahveci, şunları söyledi: "BugUne kadar getirilen mali af kanunİannın, mükellefleri daha sonra da sürekli olarak af beklentisine ittiği, bu durumun ise mükelleflerin, vergileri zamanında beyan etmemelerine, vergilerini vadelerinde ödememelerine, vergiyle ilgili diğer ödevleri de zamanında yerine getirmemelerine neden olduğu gözlenmiştir" Petrol Ofîsi istasyon satacak • ANKARA (AA) — Dün 50 yaşına giren Türkiye'de akaryakıt ürünleri dağıtım ve satışının üçte ikisini elinde bulunduran Petrol Ofîsi A.Ş.'nin (POAŞ) özelleştirilmesine ilişkin hazırlıklar sürdürülüyor. llk planda özelleştirme öncesi sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Petrol Ofisi'nin sermayesi, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 200 mil>'ar liradan 1 trilyon liraya yükseltildi. Bu arada Petrol Ofısi, finansraan açısından daha rahat bir yapıya kavuşmak için 4300 akaryakıt istasyonundan mülkiyeti kendisine ait 100 kadar istasyonu yakında satışa sunacak. Tarabya Oteli Uran Ttırizm'in • Ekonomi Servisi — Emekli Sandığı'mn mülkünde bulunan Tarabya Oteli'ne Uran Holding'e bağh Uran TUrizm talip oldu. Antalya Side'de Grand Prestige Hotel'i bünyesinde bulunduran Uran Turizm Yatırımları, Tarabya Oteli'ni kiralamak için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na başvurdu. Bağımsız denetim • ANKARA (AA) — Bankalarda denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nca (HDTM) yeni bir tebliğ haztrlanıyor. Tebliğ ile kuruluşlann ödenmiş sermayelerinin en az 50 milyon lira olması ve hisse senetlerinin nama yazılması koşulu getiriliyor. Faizde limit kalkıyorMerkez Bankası'nın son Banka Meclisi toplantısmda, faiz arttınmmda yarım, indiriminde 1 puan olan sınırlamaların kaldırılması kabul edildi. Reeskont faizlerinin 3 puan arttırılması da 'faiz artışı için bankalara sinyal' olarak kabul ediliyor. Ekqnomi Servisi — Merkez Bankası, mevduat faiz oranlarında "tam serbestivi" yeniden deneme kararı aldı. Konuyla ilgili tebliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayım- lanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Mer- kez Bankası'nın ayrıca reeskont faizlerini üç puan arttırması dikkatleri, yeniden faiz cephesine çevrilmesine yol açtı. Bankalann mevduat faiz oranlannı dü- zenlerken uymak zorunda olduklan şartlar yumuşatılıyor. Bankalar, iki gün önce Mer- kez Bankasf na bildirmek kaydıyla faizleri istedikleri oranda yükseltip düşürebilecek- ler. Yürürlükteki uygulamaya göre banka- lar faiz oranlannı arttınrken yanm puan, düşürürken de bir puanın üzerine çıkamı- yorlar ve faiz ayarlamalarını Merkez Ban- kası'na bildiriyorlar. Bu smırlama 1988 ekim ayında serbest faiz uygulamasına ge- çildikten sonra meydana gelen hızlı tırma- nış sonucu getirilmişti. Bankalann, faiz oranlannı belirlemede Bankalar ne faiz verıyor (%) 1 Baaka Mı \ Iş Bankası Akbank Yapı Kredi Osmanlı Garanti Türkbank Pamukbank Ziraat Vakıfbank Dışbank İktisat Bankası Türk Ekonomi Emlakbank HaJköank Şeteroank Sûmerbank Esbank Tûtünbank Denizbank Töbank atafa 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1A» VMMI 39 40 40 38.5 41 445 45 41 41 40 45 435 42 40 42 44 40 47 46 42 3Ay Vatol 50 52 52 51.5 54 55.5 55 53 53 53 54 54 52 53 54 55 53 56 55 53 •A» VaMI 53 54 54 53.5 55 58.5 58 55 55 54 57 57 52.5 55 56 58 55 59 58 56 1 Y* VaMİ 58 59 59 58.5 60 64.5 66 60 60 61 67 62 60 60 62 64 60 68 65 62 tümüyle serbest bırakılması karannın bü- yük bankalarla küçük bankalar arasında oluşan 9 puanbk faiz makasını kapatmak- ta etkili olacağı ve büyük bankalann faiz- lerini 3-5 puan arttırabileceği belirtiliyor. Ancak bankalann faiz arttınmını dikkatli bir şekilde yapacaklan ve 1988'deki gibi bir faiz yanşına da girmeyecekleri kayde- diliyor. Karann yürürlüğe girmesiyle ban- kalar faiz oranlannı Merkez Bankası'nın onayını almadan serbestçe belirleyecekler. Merkez Bankası, bu karanyla 1988 ekimin- de olduğu gibi çügınca bir faiz yanşı bek- lemiyor. Uygun bir ortam bulan Merkez Bankası, "üun serbesti"rWn bu dönemde yü- rürlüğe girmesini ve büyük bankalarla kü- çük bankalar arasında oluşan faiz makası- nın bir ölçüde kapanmasını arzuluyor. Merkez Bankası ayrıca aidığı bir başka kararla bankalara faizlerini arttırma sinyali verdi. Reeskont faizlerini yüzde 45'ten yüz- de 48'e çıkaran Merkez Bankası, avans iş- lemlerine uygulanacak faiz oranını ise yıl- lık yüzde 54.5 olarak belirledi. Merkez Ban- kası'nın bu kararı yürürlüğe girdi. Merkez Bankası'nın aidığı kararları de- ğerlendiren Yapı Kredi Bankası Genel Mü- dür Yardımcısı Tayfun Bayazıt, faiz oran- larında çok fazla bir değişiklik olmayaca- ğını söyledi. Küçük bankalarla büyük ban- kalann faizleri arasındaki 9 puanlık farkın kapanması dunımunda küçüklerin tekrar faizlerini artüracaklarını belirten Tayfun Bayazıt, "Çiinkii kendilerini başka tiiriii fonlama imkânlan yok" dedi. Bayazıt şun- ları söyledi: "Faizler açısından büyük bir değişiklik olmaz. Kredi talebinin azaldığı bir zaman- da bu tecriibeyi yaşamak faydalı olur diye düşünüldü herhalde. Ama reeskont faizle- rinin arttınlmaanı faizlerin arttınlması için bir sinyal olarak kabul etmek lazım." ADANA ÇİMENTO HALKA ARZEDİLEMEDİ KOPden 4 dar çevre? satışıKamu Ortaklığı İdaresi'nin 8 banka aracılığıyla üç gün süreyle yurt düzeyinde satışa çıkaracağı Adana Çimento hisseleri "piyasa kurtlan" tarafından kapatıldı. Banka şubelerinde bulunamayan 270 bin liralık Adana Çimento A grubu hisseleri, sokak borsasında 330-350 bin liradan satılmaya başlandi. ABDURRAHMAN YILDIR1M Adana Çimento halka arz edilemedi. 270 bin liradan satı- şa çıkarılan ve daha piyasaya çıkmadan tükenen Adana Çi- mento hisseleri, "sokak borsa- sı"nda 350 bin liradan satılma- ya başlandi. Kamu Ortaklığı İdaresi'nin (KOt) 8 banka aracılığıyla üç gün süreyle yurt düzeyinde sa- tışa çıkartacağı Adana Çimen- to hisseleri "piyasa kurtlan" ta- rafından kapatıldı. Kamu Ortaklığı Idaresi yetki- lileri Adana Çimento'nun piya- saya arz edilen yüzde 47'lik bö- lümünün tamamen satıldığım ve 120 milyar liralık bir özelleştir- me geliri elde edildiğini bil- dirdiler. Dün özelleştirmeden ilk kez "adam gibi bir kâğıt almak" üzere aracı banka şubelerine ge- len yatınmalann eli boş döndü. Alıcılara 60 milyon liraya kadar satın alma hakkı tanınmasını eleştiren yatırımcılardan Nec- mettin Yılmazkaya şunları söyledi: "Bize Asdsan'ı, Petkim'i sat- tılar. Sıra iyi bir kftğıda gelince, daba piyasaya çıkmadan kapa- tıyorlar. Bu ayıp bir olay. Ma- dem daha önceden kapatılacaktı neden bugünden itibaren üç gün sure konuyor ve halka arz süresi bugünden baslıyor. Kötü şirket- ler bize, iyi şirketler yağlı müş- terilere gidiyor. Limiti neden 60 milyon lira koydular? Herkesin alması için neden daha düşiik tutmadılar?" KOt yetkilileri ise üst limiti borsa işlem birimi olan bir Iotu (200 adet hise senedini) doldur- 5300 52M 51M 49N 4700 45M 4300 4200 4100 3900 3800 3700 3600 3500 Borsanın bir aylıkseyri y \ 18-0oa 22-ûca 2-i-Oca 28-Oca 30-0ca 1-ŞUD 5-Sufc 7-Şüb 11-Sııb 13-SUD 15-Sta Borsa endeksi (2 ocak-18 şubat) 2Ocak 3115 30cak 3231 40cak 3518 70cak 3292 80cak 3274 90cak 3360 10Ocak 3018 11 Ocak 3275 14 0cak 3368 15 Ocak 3409 16 Ocak 3362 17 Ocak 3641 18 Ocak 4002 21 Ocak 4012 22 Ocak 3711 23 Ocak 3639 24 Ocak 3705 25 Ocak. 3817 28 Ocak. 4032 29 Ocak. 4007 30 Ocak 4089 31 Ocak 4213 1 Şubat 4432 4Şubat 4620 5Şubat 4972 6Şubat 4869 7Şubat 4725 8Şubat 4768 11 Şubat 4934 12 Şubat 4866 13 Şubat 4811 14 Şubat 4928 15 Şubat 4994 18 Şubat 5245 Borsaendeksi 5 bini geçtiEkonomi Servisi— Körfez krizi arifesinde 5960 puana ka- dar yükselen ve daha sonra 2800 puana kadar inen İstan- bul Menkul Kıymetler Borsa- sı Endeksi yeniden 5 bin puan barajını devirdi. Körfez kriziyle birlikte geçen ağustos ayından itibaren düşüşe geçen ve savaşın başlamasıyla bir- likte atağa kalkan İMKB Endeksi, dün yüzde 5 artış kaydederek 5245 puana yükseldi. Endeksin dünkü düzeyi Körfez krizinden sonra ikinci eh yüksek değeri oluşturuyor. Borsa endeksi en son 4 ekimde 5501 puan olarak belirlenmişti. Cuma seansına yetişmeyen "Irak'ın çekiliyonım" açıklaması yanında, Irak Dışişleri Bakanı'nın Sovyetler Birliği'ne ziyaretine bağla- nan barış umutlah ve nihayet kara savaşının baş- ladı başlayacak olması, "çok iyimser bir havaya giren borsacılar üzerinde" doping etkisi yaptı. Sa- vaşın Irak'ın mağlubiyetiyle biteceğine inanan- lar kara savaşının başlamasını "savaş sürecini kısaltacağı" biçiminde yorumlayarak hisse senet- lerine talebi arttırdılar. Bunun sonucunda İMKB Bileşik Endeksi yılbaşına göre yüzde 61.1 artış kaydetti. Son bir aydaki artış ise yüzde 31 ola- rak gerçekleşti. Sanayi endeksindeki artış daha hızlı olurken Mali Endeks geride kaldı. Dünkü seansta 5518 puana yükselen sanayi endeksin yıl- başına göre artışı yüzde 69.5 olurken mali endeks 4801 puanda kaldı ve aynı sürede yüzde 47.4 prim yaptı. mak için 60 milyon lira olarak belirlediklerini açıkladılar. Yet- kililer, "Limiti böyle belirledik ki borsada işlem görebilsin" de- diler. Adana Çimento hisseleri perşembe gününden itibaren borsada, Iş Bankası'nda oldu- ğu gibi iki ayrı tahtada Adana Çimento A ve Adana Çimento C şeklinde işlem görmeye baş- layacak. Imtiyazlı A Grubu his- seleri 270 bin liradan, C Grubu hisseleri de 30 bin liradan satıl- dı.Bu arada banka şubelerinde bulunamayan Adana Çimento hisselerine dün sabahtan itiba- ren sokak borsasında rastlandı. 270 bin liradan halka arz edilen Adana Çimento A Grubu hisse- lerinin sokak borsasındaki fiyatı 330-350 bin lira arasında değiş- ti. Satıcı, hisseyi banka müdü- ründen 300 bin liraya aldığını iddia etti. Sokak borsacıları KOt'nin tutumunu eleştirerek "Şimdiye kadar bir tane adam gibi kâğıt çıkarddar. Onu da pi- yasaya vermediler" dediler. Banka banka, şube şube geze- rek Adana Çimento hissesi ara- yanlar, şube müdürlerinin his- selerinin yarısının KOİ tarafın- dan geri çekildiğini söyledikle- rini aktardılar. Bu arada satışın 60 milyon lirayla sınırlanması ve hisse bulunamaması, beraberin- de "Adana Çimento, milletve- killerine, siyasilere çok uzuca kapatıldı" iddiasını getirdi. Bu iddiaları yalanlayan KOİ'- nin özelleştirmeden sorumlu yetkilisi, büyük bir ilgiyle kar- şılaştıklannı ve talebi karşılaya- madıklarını ifade etti. Yetkili, önümüzdeki hafta başında Mig- ros'un yüzde 42'sinin de halka arz edileceğini, ardından Tiirk- kablo'nun blok satışının gerçek- leştirıleceğini açıkladı. Afyon Çimento'nun da halka arz sıra- sına konulduğunu bildiren yet- kili talep artışı devam ederse Tüpraş'ı halka açacaklannı söy- ledi. Yetkili, Ziraat Bankası iş- tiraklerinin büyıik çoğunluğu- nun halka arza müsait olmadı- ğını ve blok satışla özelleştirile- ceğini bildirdi. Kamu Ortaklığı İdaresi'nin borsadaki fonksiyonuna da açıklık getiren yetkili "Borsanın dunımuna göre, talebin duru- muna göre yeniden satış yapa- biliriz. Bizim borsa faaliyetimiz normal bir vatandaşın borsa fa- aliyeti gibi olacak" dedi. Yetki- li, yılbaşından beri KOl'nrn borsada yaptığı iştirak hissesi satış tutarının da 100 milyar li- raya vardığını açıkladı. GAYRt MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI KARASU İCRA DAİRESİ'NDEN Dosya No: 1990/208 Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Karasu Taşhgeçit Köyü, köy ku zeyi mevkii, pafta 3, parsel 136, sahife 136'da kayıtlı 21080 m : miktarında tarla cinsinden taşınraazın doğu- su 135, batısı 65, 137, 138, kuzeyi 67, 66, güneyi 274 no.lu parsel ile çevrilidir. Üzerinde herhangı bir şey olmayıp laşınmazın m 2 'si 3000 liradan tamamı 63^40.000 liradır. Taşınmazın maliki: Bahattin Güner'dir. Sauş şartian: 1 — Satış 25.3.1991 günü saat 14.00'den 14.15'e kadar Karasu lcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec- muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak sartiyle 4.4.1991 günü aynı yerde saat 14.00 - 14.15'de ikinci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri menkul en çok arttıramn taahhüdü sakh kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin fo40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflanm geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 — Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin Vo2O"si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar miUi bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ıledir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 — Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (J-) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 — thaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcı- lar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal- maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 — Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği tak- dirde isteyen alıaya bir örneği gönderilebilir. 6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bil- gi almak isteyenlerin 1990/208 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 4.2.1991 (lc.İf.K. 126) ( + ) İlgililer tabirine ittifak hakkı sahipleri .!*• hildir. tkıün: 45566 SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİ Dosya No: 1990/184 Davacı Gümüş Otyıldız vekili Av. Sevim Örs tarafından dava- lılar Kemal, Hamide, Nadiye, Fa- dime ve Ehruz Otyıldız aleyhine açılan paydashğın giderilmesi da- vasının mahkememizde yapılan açık yargılamas sırasuıda verilen ara kararı uyannca: Davalılar Sungurlu ilçesi Çay- kaya köyünden Kemal Otyıldız, Nadiye Otyıldız ve Hamide Otyıl- dız adlanna tebligat yapılamamış, zabıtaca da adresleri tespit edile- mediğinden ilanen tebligat yapıl- masına karar verilmiş bulunduğundan davalılar Kemal Otyıldız, Nadiye Otyıldız ve Ha- mide Otyıldız'ın mahkememizin 1990/184 esas sayılı davasımn 27.2.1991 günü saat 9.20'deki du- ruşmasında hazır bulunmaları, tüm delillerini ibraz etmeleri ve- ya bir vekille temsil olunmaları, aksi (akdirde yokluklannda ka- rar verileceği, davalılar Kemal Ot- yıldız, Hamide Otyüdız ve Nadiye Otyıldız'a dava dilekçesi ve meş- ruhatlı davetiye yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 45611 T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER THY tazminat ödediKöşemizin projek- törlerini bu hafta Türk Hava Yollan'na çeviri- yor ve GEN1A Genel Taahhüt ve Ticaret Şirketi mali işler yetki- lisi Orhan Arabacıoğ- lu'nun, firması adına harcadığı "hak a- rama" çabasının o- lumlu sonuçlannı siz- lere yansıtmak isti- yoruz. Olay, GENW da çalışan bir işçinin 31 Ekim 1990 günü Suudi Arabistan'a gönderilmesinde çı- kan sorunlarla ilgili. THY personelinin ha- talı davranışı sonucu GENTA'nın işçisi Suudi Arabistan'a zamanında uçarnıyor. Kaybettiği yevmiye ve uçamadığı için Istanbul'da otel- di, yemektı derken harcadığı para da caba- sı... Ancak Orhan Arabacıoğlu'nun çabası ve yaptığı yazışmalar sonucunda hem işçinin hem de GENTA'nın mağduriyeti gideriliyor ve THY 962 bin lira tazminat ödüyor. Arabacıoğlu, THY'ye yazdığı mektupta ola- yı söyle anlatıyor: "İşçilerimızden Hüseyin Erol, THY'nin 31 Ekim 1990 tarihinde TK 666 ve TK 830 sayılı İstanbul-Adana Riyad seferiyle uçmak üze- re ve rezervasyonlu bilete haiz olarak uçuş için yeterli bir sûre önce havaalanınıza gel- miş, ancak kendisinin Suudi Arabistan'a giriş- çıkış vizesi müddetinin dolduğu gerekçesiy- le kontuarda görevli memurlannız tarafından kendisine uçuş kartı verilmeyerek uçağa bin- dirilmemiştir. Işçimizin vaki itirazları ve iza- hatları da (vize bitim süresinin vize sayfasın- daki 14 temmuzdan itibaren değil, Türkiye^ ye giriş tarihi olan 9 ağustostan itibaren 3 ay olduğu şeklinde) sonuç vermemiştir. Yaptığımız tahkikatta giriş-çıkış vizesinin henüz dolmadığı bizce bir gerçektir. Vize sü- resi bitim tarihi 4 kasımdır. Yine de 1 kasım günü ışçimizin pasaportuyla birlikte Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na baş- vurularak bu durum teyit edilmiştir. işçımizin daha fazla mağdur rlmaması için Suudi Ha- vayollan'ndan yeni bir bilet alınarak 2 kasım günü şantiyemize gönderilmiştir. Ancak ha- valimanınızda görevli memurlannızın bu yan- lış tutumu sonucu meydana gelen durum karşısında: a) İşçimizin 3 gün- lük iş kaybı nedeniyle uğradığı 150 Suudi Ri- yali ücret tutarının, b) THY'den alınan gidiş-dönüş biletinin dönüş parkurunu kul- lanılamaması nede- niyle Suudi Havayolla- rı'na ödenen dönüş bileti arasında meyda- na gelecek fark bede- linin. c) Işçimizin Amas- ya'da ikamet etmesi nedeniyle bu sebep- ten kaynaklanan iş- tanbul'da geçirdiği '2 ekstra geceleme, 3 günlük yiyecek-içecek ve şehir içi yol parala- rının müdürlüğümüz tarafından tazmin edil- mesini talep ederiz." Orhan Arabacıoğlu, bu mektubu izleyen gelişmeleri bize ayrı bir mektupla aktarmış: "Bugüne kadar Türk Hava Yolları ile ilgili pek çok şikâyetimiz ve eleştirimiz olmuştur. Suudi Arabistan'daki inşaatımızda çalışan iş- çimizlr başına izinden Suudi Arabistan'a dö- nerken gelenler de bunlardan biriydi. THY'ye yazdığim mektuptan da açıkça görüleceği gi- bi çok haklı oimamıza rağmen müspet neti- ce alacağımızdan pek de emin değildim. An- cak ben sonuç almak için -hatta durumu si- ze de intikal ertirerek- gerektiğinde kanuni yollara başvurmayı düşünecek kadar da ka- rarlıydım. Fakat bunlann hiçbirine gerek kalmadan, 3 aylık bir süre içinde olsa da THY'den olum- lu yanıt almak beni çok memnun etti. Böyle- ce hem zarara uğrayan işçimizin mağduriye- tini kısmen de olsa telafi etmenin mutluluğu- nu yaşadım hem de kişilerin haklı oldukla- rı konularda sonuna kadar uğraş verme- lerinin gerekliliğini daha iyi kavramış ol- dum. Bu vesileyle THY Müşteri Hizmetleri Müdürü Turgay Tekin'in şahsında THY'ye te- şekkür etmek istiyorum." Mektubu alınca Arabacıoğlu ile telefonda görüşerek THY'nin ödediği tazminatın mik- tannı ve dağılımını öğrenmek istedik. Araba- cıoğlu'nun verdiği bılgıye göre Suudi Hava- yolları'ndan alınan bilet 500 bin lira dolayla- nnda tutmuş. Suudi Arabistan'daki yevmiye bedeli olarak 150 bin lira, yiyecek-içecek ve 3 günlük otel masrafı olarak da 310 bin lira olmak üzere THY 962 bin liralık tazminat ödemiş. T U K E T I C I N I N S E S I MUDO'dan şikâyet Köşenizde üretici veya sa- tış firmalarının isimlerini sak- lamadan yazıyorşunuz. Tüke- ticiden gelen birçok yazıda MUDO firması hakkında olumlu izlenimler okudum. Ben de çoğunlukla MUDO ürünlerini tercih ederim. Fakat geçen kış PRİNTEMPS- MUDO mağazasından kışlık bir ayakkabı aldım. Ayakkabı 15 gün içinde bir yağmur gör- dükten sonra tabanı yapıştırı- lan yerden açıldı. Ayakkabıyı aldığım yere geri götürüp ne yapabileceklerini sordum. Sa- tış elemanı bana daha önce bu modelle ilgili hiçbir prob- lem gelmediğini söyleyerek ayakkabım için tamir ya da değiştirme yapamayacakları- nı söyledi. Fazla bir şey söy- lemedim, ama bu tatsız olay da aklırnda kaldı. Geçenlerde ÜRETİCİYE TEŞEKKÜR kö- şenizde MUDO ile ilgili yazıyı okuyunca yeniden hatırladım. Bu olayın MUDO yöneticileri- ne iletilip böyle bir hatanın varlığından haberdar edilme- lerini sizden rica ediyorum. Cem Sezer - İstanbul Boyası çıkan havlular Aralık ortasında Kestel - BURSA SARAY Örme fabri- kasının, fabrika yanındaki sa- tış merkezinden tanesi 8500 liradan 2 adet beyaz üzerine ince renkli çizgili kadife hav- lu aldım. Bir hafta sonra hav- lulan çamaşır makinesinin na- Sevgi Akmen rin programında yıkadım. An- cak renkli şeritlerin en çok kır- mızısının boyası çıktı ve hav- luların kadife özelliğiyle ilgili hiçbir yüzey düzgünlüğü kal- madı. Eskişehir AArkadaşlarımız, konuyu firmanın alışveriş müdürü Mustafa Tekoğlu'na ilettiler. Tekoğlu, fabrika yanındaki satış mağazalannda pek çok mal sattıklannı, bu havlulann kendi ürünleri olmadığını, bugüne kadar hiçbir şikâyet gelmediğini söyledi. Soley, Homan ve Şenüçler firmalarının havlularını sattıklannı belirten Tekoğlu, "Havlular 8500 lira olduğuna göre bunlar ŞENÜÇLER firmasının havlularıdır ve kiloyla satılır" dedi. Daha sonra bir başka fabrika yetkilisinin ok'urumuzu aradığını ve bu havlularla ilgili şikâyetler aldığını söyledikten sonra 2 yeni havlunun Sevgi Akmen 'in adresine postalandığmı bildirmiş. Mc Donalds'ta "hizmet" Dünyanın dört bir yanında- ki McDonalds'larda bırakın sadece müşterilerini, sokak- tan geçenler bile bu mağaza- ların pırıl pırıl tuvaletlerinden yararlanırlar. Türkiye'de ise bırakın sokaktan geçenleri, müşteriler bile el yıkayıp ihti- yaç giderme olanağından yok- sun bırakılıyorlar. Taksim, Beyazıt ve Bahariye şubele- rindeki tuvaletler "anzalı" ge- rekçesiyle sürekli kapalı tutu- luyor. Bu yüzden küçük yaş- taki oğlumla birlikte gittiğim Beyazıt şubesinde sıkıntılı an- lar yaşadık. Asıl nedenin hal- kımızın pisliğinden dolayı tu- valetlerin temiz tutulamaması olduğuna inanıyorum. Ancak yine de gerekirse özel adam tutarak bu temizliği sağlamak McDonalds'ın görevidir. Be- yazıt McDonalds'ta karşılaştı- ğım bir başka nahoş durum da sigara içilmeyen üst kat sa- lonunun kapalı tutularak ha- valandırmaya ragmen kahve- haneden farksız durumda olan alt salonda oturmaya mecbur edilişimiz oldu. Körte ve ekmeklerini dünya McDo- nalds standartlanna uydur- maya özen gösteren McDo- nalds Türkiye yöneticilerini, dünyadaki diğer şubelerinin tuvalet ve sigaraya ilişkin standartlanna da uymaya ça- ğırıyorum. Ben kendi hesabı- ma bundan sonra tuvaleti ka- palı olana adımımı atma- yacağım. Nusret Topuzoğlu - İstanbul KJkurumuzun mektubu hemen ilgimizi çekti. Çünkü okulların yanyıl tatilinde biz de Nişantaşı'ndaki McDonalds'ta benz&ri bir durumla karşılaşmış ve sıkıntılı anlar yaşamıştık. Hemen Mc Donaldsların sahibi Ali Vardar'la irtibat kurmaya çalıştık, ama başaramadık. Telefonla birkaç kez not bıraktığımız halde bizi aramadı. Adının Fuat olduğu belirtilen genel müdürle de birkaç kez aradığımız halde irtibat kuramadık. Belki kendilehnin açıklayacakları bir neden vardı, ama öğrenemedik. URETICIYE TEŞEKKÜR İGS'nin jesti Anadolu'da bir kentten aldığım İGS marka gömle- ğim, daha ilk yıkanışta ya- kasında beliren kırışıklık nedeniyle giyilemez hale geldi. İstanbul'a gelince Av- cılar İGS Satış Mağazası- na başyurdum. Mağaza Müdürü İbrahim Bey, bu tür gözden kaçmış üretim ha- talı mallann derhal yenisiy- le değıştırildiğinı dile geti- rerek gömleğimi değiştirdi. Mehmet Vural— İstanbul REEBOJCa teşekkür Geçen eylülde Uşak'taki bir spor mağazasından RE- EBOK ERS marka bir ayak- kabı aldık. Fakat ayakkabı- lar 10 gün içinde deforme olup çatladı. İade etmek is- tediğimizde satan mağaza, "Ben REEBOK bayisi değilim" diyerek almadı. Bunun üzerine Uşak'taki tek yetkili bayi olan Av-Pota spor mağazası sahibi Hamdi Avsar aracılığıyla REEBOK fabrikası yetkilile- rinden Mehmet Eryılmaz'a yaptığımız basvuru incele- meye alındı ve geçen gün- lerde sorunlu ayakkabının yerine yenisi verildi. Av- Pota ve REEBOK'a teşek- kür ederken, tüketicilere de alışveriş öncesinde doğru mağaza seçimi yapmaları- nı hatırlatmak istiyorum. Leyla Özler — Uşak SUTEMAK üzmedi SUTEMAK firmasından 1989 temmuzunda su arıt- ma cihazı aldım. Türkiye^ de benzeri amaçlı cihazla- rın en kalitelisi olduğu inan- cındayım. 2 adet fanusu var. Birinde su temizleniyor, ikincisinde yumuşatıhyor. Bir yıl eğitim için kaldıgım istanbul'un suyunu bu ci- hazla arıtarak kuHandım. Annemlerdeki cihazda 1,5 yıl sonra su yumuşatma fa- nusunda yarıklar oluştu, görevini yapamadı. Firma- yı aradım. Hiç nedenini sor- madan, bizim hatalı kullan- mış olabileceğimizden söz etmeden. yenisiyle değiştir- diler. Osman Kuruoğlu —İzmir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog