Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ DÖVİZ KURLARI 19 ŞUBAT 1991 OöviAı Cinsı 1 ABODotefi 1 BAImanMarta 1 Avustaya ŞHni IBdtaF 1 HoHmtaRarinı 1 ş w ç Kronu 1 İsnçre Frangı 100 itatyan Lıreti 1 Stenm 1 S Arabeön Kyalı Mviz Alıs 3169 65 2137 61 304 19 103.94 1896.00 57193 2496 77 284 96 6223 61 845 15 Döviz Satış 3176.00 214189 304.80 104.15 629.91 1901.80 573 08 250177 285 55 6236 08 846 84 Efektıf Alış 3166.48 2135.47 303.89 102.17 628.02 1896.10 566 21 2494.27 280 14 6217.39 824.02 Efeköf Satış 3185 53 2148 32 305 71 104.46 631.80 1907.51 574.80 2509 28 286 41 6254.79 849 38 ÇAPMZKUR S 1 4828 Alman Marto $ 5 0419 Fr.Frangı S 1 6699 Hol Florinı $ 1 2695 Isv Frangı $ 1112.23 Ital tıret $ 130.23 Japon Yeni t 3.7504 S.Arab Rıyalı £19635$ BORSA 18 = 189302.495.050 i s .1 1 2 .nu 5245.23 I 5517.97 (Önceki) Bıteşik endeks 4964 07 Mali endeta 4472.96 Sınai endeks. 5168.55 5221J2 ItaH H M K 4 M I . 1 I %m* M M K 5479.19 (önceki) Btleşlk endeks 4890 15 Mab endeks 4481.83 Sınai endeks 5140 64 ÇMkMrt »»t»ş Mttaj NMTunsn rUn SattlYlync* Tirk H ı n YoMn Onota se- n «an 160000 17M MSM 4400 1M* I1M 132S0 iim 33O00 irrat 2700 1C7S» 925 21» 17» 3200 m» 127» 5000 MN DM 2650 irm 3200 MM 4500 610000 15M 75X 2800 4100 2300 HN 73H Bugûnkû S 9 « UM 7İM 147M 1ISM 17M 1S7M tim 4100 11TM 14» n» 24» 13000 147» »M 14M9 112» 250C 17M0 147M «1» 15» 850 14M 24M 17M 9000 145» HSİ Bugünioı oıy*s* 1I7M 1M 1MM I1M ZMM 4400 5MN 1ÖJİ UM 1TM MM 11M 1(7M 13000 na 1S7M 147M 1ZM 2700 175M 1«7M 41M 1 M 975 19M 24M 1M 9000 1450 37M 71M 73M t7! 2900 419M BugürtaJ kapanış 157S» 147» IMM 11M 4100 sam 1229 1 M 17M 13000 2700 175M 1473» S1M SJSO 35» 57» 3200 3200 in» I7M 2800 n» 3800 2050 41M IMt 17M 9000 14M 39M 1HM 37M 175 2500 41SM S7M 3200 M M S3SM 22SN! 22500 41M 13SM 375» 2800 275» 4000 2250 J750 2800 2750 4000 2200 74M 515i Işlem m.ktan U11M 2K7& 11«2M in«â 1»J1M MtTM 250600 •1771 171 in* 200 11M» IMH» MM2 251100 13200 44M 19121 MM» 211MI 2000 M1M 52200 471M Z44M M1M ZHM 600 1*15M 127 5 H152» 1244(0 1*3M W M İ1575 1»«7M 9Mt 14000 4M 2700 572500 ism» mm S13M En çofcsSz yaplan fty 4200 17» 13000 3150 1KM S7M 1475» 2650 175*0 147M 875 9000 SM» 3200 112» 22SM 23M» 2)00 47M 4000 2060 M M 270» 7500 51M AJ,rfildl ortfty 0773 m M1H IMM 147*4 M74 •214 12S7I 1142 11*12 4186 511*5 121» 71M 7J35 O M 54» •272 1*M uooo 31M 15113 5*M 14S10 1175i 2424i 2NI7 45J1» 54*3 MM 26C7 174(1 147M 412» 15M 13(01 1121 9000 1450 3421 1JSH 3*47 MM 21M 7 M M7 M17 M5İ (753 2853 4M5İ 13010 SM7 S214 55M 3200 17*2 1(214 (7tt 224M 23324 3İM 13111 3758 2800 27M 3933 2103 tiH 2*M 7M3 YATIRIM FONLARI 18 ŞUMT 1991 Ç*q Çfcş D W n tş rt tsYatmm-2 RtBttKI-1 •ılHİün-2 lntBribn-3 «Tterioo-4 lnteribn-5 İMsat V^t-1 İMsatYal-2 to Yat-3 İ M s a i t t M t d n t Attnı Fon Garatf ttünm-1 Garano YJÜNIT>-2 Garanti Yannm-3 Garanti \Winm-4 EsbankRm-1 Esbank Fon-2 EsbankFoh-3 YKBYat. Fonu YKB Sekttf Fon YKBHisseFon YKB Kamu Fon YKBLikitFbn YKB Karma Fon YKBDovizFon YKB Kapıtal Fon YKB Aktıf Fon VWal Fon-1 Vakjf Fon-2 VakıfFon-3 Vakıf Htsse VSkrtDûnya VMgf Fon-6 ûşoankMan D b k P b Tûtûn Fon-1 Tûiün Fon-2 Mtsuı Fon-1 Misui Fon-2 Rnans Fon-1 Hrans Fon-2 nnsns Fon-3 HnansFoıM FiransFon-5 Zitaat Fon-1 Zraat Fon-2 Ziraat Başak Fon 2rwîFon-4 H * Fon-1 Hak Fon-2 Pamuk Fon PamukHisse Effllak Fon-1 Enö( Fon-2 hDpex Fon-1 lmpex Fon-2 TobankFon Sûmer Fon OsncFon Eo6 Fon JâtamrNFon DernlrFon ûriş Fon Ortak Fon Tûriûank Fon Net Fon Eöfoo 13.0787 140339 091089 17.0130 M .06.90 1909B7 1412B7 2702B9 07İE89 090130 16.0987 10.0289 08.02B9 2&0289 11.1289 221087 10.03B9 120230 30.05.90 161187 31.1089 11JP30 021187 07.0a88 070388 tsncm 070X88 07.0388 02.0189 19.06.90 19.0630 09D5B8 24 0439 181089 22.0330 26b0330 14.0630 28.0&88 1O0489 28.0630 04.0738 10.1230 1S0738 201089 200339 2O0789 18.1289 200330 05.1130 091039 140230 14.0230 200630 011139 08.0130 02.0130 28.0630 22.0130 18.0730 02.0230 04.0530 28.0330 12 0230 160430 04.0530 08.0530 07.0530 11.0630 270830 03.0930 051130 01.1130 1OS00 20.000 1O000 1O000 1O000 10661 9360 9359 11200 10.000 9.764 9806 9396 9890 1O000 9976 &731 10437 9336 10319 1O000 1O000 10477 9.785 9.713 9795 9S93 9828 9294 1O000 9542 10.000 69015 46403 18.296 15584 13.254 52630 45390 23732 21665 11724 43.409 35513 16911 17086 13550 53374 25.471 14.444 10444 9394 9374 10000 10057 20558 10011 11.021 10.000 40.000 1O0O0 9346 9356 10428 9358 1O000 10.100 10000 1O000 10000 11J97 10357 10.724 10469 10.000 1O000 1O0B6 9362 10000 10405 10808 10.000 1O000 1O006 1O000 10000 1O000 10000 10000 54 229 17348 12806 50491 39504 64.691 38334 33969 39.264 17829 12S96 10430 39374 100926 18.445 12.731 14446 12.100 35.056 46315 12992 38558 10779 139363 17041 23.666 20383 17089 13780 11300 20295 15378 15301 14655 19397 15.772 20531 14024 16520 11226 15541 11370 14.256 1&116 16.438 13300 14 270 13.446 13558 12.102 11372 11.416 11155 69.228 46,407 18360 15B63 13300 52342 45554 23358 21.782 11.756 43573 35352 16378 17.143 13359 53563 25611 14462 13552 54 295 17369 12323 50751 39346 66350 38377 34.092 39560 17381 13073 10738 39.407 101257 18508 12.749 14355 12.141 35.145 47365 13030 38397 10316 140417 17097 23.743 20453 17.149 13350 11339 20401 15436 15359 14.718 20085 15321 20624 14.031 16568 13277 15588 11923 14304 16,167 16511 13346 14323 13490 13306 12.142 11397 11461 11.195 031 001 034 051 035 040 036 053 054 027 038 039 040 033 030 035 055 012 041 012 012 012 051 036 256 037 036 075 029 059 235 008 033 034 014 1.45 034 025 032 029 036 034 032 033 033 034 035 051 035 052 038 036 043 044 031 045 048 029 039 030 0.45 034 032 044 033 037 033 035 033 021 039 036 Müteahhite destek başladı Iruk'ta çalışanfirmalannacüfınansman ihtiyacı, köprü garanti kredisiyle karşılanıyor KlJVEYT'tN YENİDENİNŞASIEximbank, şimdiye kadar Enka İnşaat, Enka Teknik ve Özgür Baytur firmalarına 15 milyon dolar tutarında köprü garanti kredisi verdi. ANKARA (AA) — Türkiye lhracat Kredi Bankası (Exim- bank), Irak ve Kuveyt'te iş ya- pan ve Körfez krizi dolayısıyla zarara uğrayan TUrk müteahhit firmaJannın acil fınansman ih- tiyaçlanm karşılamak amacıyla Köprü Garanti Kredisi Progra- nu başlattı. Eximbank, Hazine ve Dış Ti- caret Müşteşarlığı "kriz Jcararnamesine" giren ve istih- kak alacaklannı kanıtlayan mü- teahhit fîrmalannın istihkakla- rının yüzde 5O'sini garanti kap- samına aldı. Böylece müteahhit- ler alacaklarının yüzde 50'sine kadar yeni kredi alacaklar. İngilizlerden teklif geldiANKARA (AA>— Kuveyt'in yeniden inşa- sı konusunda İngilizlerin, Türk müteahhit fir- malarına teklifte bulunduklan bildirildi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Kadir Sever, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt'in sürgündeki hü- kümetinin, ABD ve tngiltere firmaları ile ül- kelerinin yeniden inşası konusunda anlaşma yaptıklarını anımsatarak şunlan söyledi: "tngilizler bölgeyi bilen Türk müteahhitle- rine. Kuveyt'in yeniden inşası konusunda tek- lifte bulundular. Kendiieriyle çalışacak, iş ya- pacak firma anyoriar. Tabii ki bunda aslan pa- yını onlar alacaklar." Kadir Sever, Ingilizlerin talebi üzerine, Me- âş, Nurol ve Yöksci İnşaat'ın bir konsorsiyum oluşturarak, İngilizlerin talebini olumlu kar- şıladıklannı ve birlikte çaüşmak istediklerini bildirdi. Sever aynca Türkiye'nin Körfez krizinden et- kilenme yılzdesini doğru hesaplamadığını ve alınan yardımlarm gerçeğin çok altında oldu- ğunu da ileri sürdü. Eximbank yetkilileri, köprü garanti kredisi almak amacıyla kendilerine başvuran firmalan incelemeye aldıklannı belirterek bu inceleme sonucunda şimdiye kadar ENKA înşaat, ENKA Teknik ve Özgilr-Baytur Firma- lanna 15 milyon dolarlık köprü garanti kredisinin verildiğini bil- dirdiler. Yetkililer, müteahhitlerin a^a- caklannın tutarının 60 milyon dolar düzeyinde olmasının bek- lendiğini, ancak 30 milyon tuta- rında TUrk bankalarından kre- di sağlayabileceklerini söyledi- ler. Yetkililer, "Bunun için fir- malann öncelikle bize Hazine2 ' den alacaklannı temlik etmele- ri gerekiyor. Böylece biz sadece Hazine'nin riskini almış oluyoruz" dediler. Eximbank yetkilileri, söz ko- nusu köprü garanti kredisinin Eximbank ve diğer banka kay- naklarından sağlandığını kay- dettiler. Eximbank, köpril garanti kre- disi uygulamasmda firmalardan yüzde 2 oranında komisyon alır- ken bankalar da verecekleri kre- di karşılığında yıllık yüzde 8.5 düzeyinde faiz ahyorlar. öte yandan, Türk müteahhit- ler birliği verilerine göre Irak'ta iş yapan ve köprü garanti kredi kapsamına alınan ENKA İnşa- at'ın toplam risk-kayıplanmn tutan 270.5 milyon dolar, EN- KA Teknik'in 6 milyon dolar, Özgür-Baytur'un 48.7 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Irak'ta iş yapan diğer firma- lardan Fuat Soylu'nun 3.7 mil- yon dolar, Güriş Makina'nın 13 milyon dolar, Kiska'mn 4.6 mil- yon dolar, Tekfen'in 7.5 milyon dolar, Noksel'in 4.9 milyon do- lar, STFA-ELTA'nın 11.6 milyon dolar ve STFA'nın ise 810 bin dolar düzeyinde risk-kaybı var. îşçiakarmalarhız kesmiyorlş-Sendika Servisi — Hafta sonu, ülke çapında çeşitli işyer- lerinden yeni işçi çıkarmalarına sahne oldu. ITT Schanb-Lorenz'de 130 kadar işçinin işine son verildi. Fethiye Belediyesi'nde çalışan 48 sözleşmeli işçi ile iki kadrolu çalısanın işine son verildi. Fet- hiye Belediyesi ekonomik zo- runlulukla bağlanulı kadro da- ralmasını gerekçe gösterirken, işçiler, çıkarmalan; haksız, sos- yal demokrat politikalan ile çe- lişkili ve partizan amaçlı olarak nitelendirdiler. Bursa'da Sönmez Endüstri Holding'e bağlı Sönmez Pa- muklu Fabrikası'nda çalışan ha- mile işçilerin işten çıkanldığı ile- ri sürüldü. ASF Pamuklu Fab- rikası'ndan 5 gün içinde 37 iş- çinin çıkanldığı bildirildi. TEK- SİF yönetimi çıkarılan hamile işçiler için yargıya başvuracak- larını açıkladf. Son bir hafta içinde aynı sendikanın örgütlü olduğu Türkan Tekstil'den 12, Sarayörme'den 40, Yardımalar- dan 35, Sönmez Pamuklu'dan 37, Rekor ve İnkişaftan 5, Ipe- kiş'ten 11 işçinin işine son veril- di. Ibrahim Sönmez'de çalışan 100 işçiye 15 gunlük zorunlu izin verildi. Bazı işyerlerinde de zo- runlu çıkarma öncesi gönüllü iş- çi çıkarılması için işyerlerinde duyuru yapıldı. Kocaeli bölgesinde şubat ayı içerisinde yaklaşık olarak 2 bin dolayında işçi çıkanlması mey- dana gelirken, sayının giderek artmasından endişe duyuluyor. Geçen hafta sonunda Kocaeli bölgesinde kurulu Bağımsız Otomobil-îş Sendikası'na üye Bastaş'ta 32, Akkerdansa'de 40, Makina Takım'da 11, Sarkuy- san'da 50, Anadolu Dökflm'de 17, Hak-lşe bağlı Özdemir-îş Sendikası'na üye Tiirkkablo Fabrikası'ndan da 45 işçinin iş akitleri ihbar ve kıdem tazmi- natlı olarak feshedildi. Bu ara- da Elektrofer Fabrikası'ndan 350 işçiye ücretsiz izin verildiği öğrenildi. tzmit'in Köseköy bölgesinde kurulu Rabak fabrikasında Ba- ğımsız Otomobil-Iş Sendikası yöneticileriyle yaptığı görüşme- de işveren, 278 işçinin iş aktini feshedeceğini bildirdi. Işverenin işyerine astığı duyurularda ayrıl- mak isteyen işçilere kıdem ve ih- bar tazminatlarının ödeneceği- ni bildirdi. Rabak'ta 108 işçinin aynlmak için başvuruda bulun- duğu öğrenildi. 19 ŞUBAT 1991 İTO: Krize karşı 'uzlaşma' gereldi Ekonomi Servisi — tstan- bul Ticaret Odası (İTO), Körfez savaşının yarattığı sı- kmtüann aşılması için top- lumsal uzlaşma önerdi. İTO Başkanı Hamdi Tombak, dün yaptığı açıkla- mada Körfez savaşının eko- nomiye etkilerini, hızlı enf- lasyon, talep durgunluğu, li- kidite sıkıntısı, çek-senet so- runu, kredi faizlerindeki ar- tışlar, kredi hacmindeki da- ralma, KtT zamlannın ya- rattığı maliyet artışlan ve ya- bancı sermaye girişindeki azalma olarak özetleyerek, bu sıkıntıların aşılması için toplumun tüm kesimlerinin uzlaşma içinde olması ge- rektiğini savundu. Tombak, Körfez savaşıyla birlikte ağırlaşan sorunlann çözüm- lenmesi için yaptığı diğer önerileri şöyle sıraladı: • Ekonomi politikalan ekonomi ile ilgili tek bir ba- kanlık tarafından ve ilgili kesimlerin goriişu alınarak olnşturulmalı. • Adil bir vergi düzeni oluşturulması için özel sek- tör ve kamu kesimi temsil- cileri bir araya getirilerek Vergi Reform Komisyonu kurulmah. • Ödenmeyen çek ve senet sorununa acOen çözüm ge- tirilmeli. Mevzual yeniden düzenlenerek daha caydıncı ve ağır mueyyideler saptan- malı, bankalann sorunüulu- gu arttınlmaiı. • Körfez krizi nedeniyle yapılan dış yardımlar zarar gören sektörlere hemen ödenmeli. AsîlNadir'în antîkalarına acele saüş Polly Peck merkezinin nadide "süsleri" bugün Londra'da müzayede yoluyla satılıyor EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — "Hong Kong'- dan Londra'ya, New York'dan Magosa'ya uzanan mülti mil- yarlık uluslararası bir şirketin merkez binasından çok, gayet varlıklı ve bir o kadar da zevkli bir seçkinin konağını andırırdı. Polly Peck International bina- sı. Duvarlardaki tablolardan, salonlardaki koltuklara, şömi- nelerin üzerindeki biblolardan yazıhanelere, avizderden halıla- ra kadar her şey ince ve duygu- sal bir beğeniyi yansıtırdı. Hepsi antikaydı. Çoğu kataloglara gir- mişti. Bina dıştan alımlı ve ba- kniüı olduğu kadar içten daha da zevkliydi." "-di"li geçmiş kullanmak, geçmiş zaman anlamına. Bu- gün, bina artık tamtakır. Geri- ye normaJ ofis eşyalan kaldı. Antikalar satılıyor. Londra'nın en gözde mey- danlanndan "Berkeley Square" köşesinde, manolya renkli 42 numaralı zarif 5 katlı yapının her katıru bezeyen 305 parça an- tika eşya, sanat eseri ve tablo "Phfllips" müzayede fırması ta- rafından satılacak. Son yıllann en önemli "ev eşyası" satışı, Polly Peck binası, mülti milyar- lık bir işyeri gibi değil, bir ko- nak gibi döşenmişti çünkü. Şirket yönetimini devralan kayyımlann isteği üzerine yapı- lacak satışa ilgi büyük. Şirket borçlanna karşılık, "elden çı- kartmak amacıyla acele" yapı- lacak satışta, fiyatlann o kadar kızışmayacağı sanılıyor. Bir yandan ekonomik durgunluk ve para darhğı, bir yandan Körfez savaşı ve esas önemlisi satışın "mecburiyetten" yapılması ne- deniyle birçok eserin "Yok pa- hasına gidecegi" konuşuluyor. Satıştan beklenen gelir ancak 3 milyon sterlin kadar. Şirket bor- cunun yüzde yarımı. Satılması beklenen en dikka- ti çeken eser, Fransız ressam Gerome'un 1856 Istanbul seya- hatinin mirası olan "Haremde kuşları besleyen kadın" tablo- su. Tablo, 1989'da "Christie" tarafından düzenlenen açık art- tırmada "kimligi açıklanma- yan" bir kişi tarafından 440 bin sterline alınmıştı. Daha sonra tablonun Polly Peck'e gittiği anlaşıldı. Şimdi ise "Phillips", tablo için 200-300 bin sterlin fi- Güneş gazetesinin Adana bürosunun kapatılması üzerine işlerine son verilenler yöneticilerle görüşmek üzere tstanbul'a geldi. Giineş gazetesi Adana çalışanları tstanbul Haber Servisi — Güneş gaze- tesi Adana Burosu'nun mali nedenlerle ka- patılma karan ahnmasından sonra işleri- ne son verilen büro çahşanlanndan büyük bir bölümü, yetkililerle görüşmek üzere dün gazetenin tstanbul merkezine geldi- ler. Görüşmelerden olumsuz sonuç cıkma- sı üzerine 37 kişilik grup, gazete önünde beklemeyi sürdüreceklerini belirttiler. Güneş gazetesinin Beyazıt'taki merkez binası önünde bir konuşma yapan ve ay- nı zamanda TGS Adana Şubesi 2. Başka- Kapı önünde bekleyişm olan Ali Kaian, işlerine son verilen 51 kişinin haklarım alıncaya kadar direnecek- lerini söyledi. Kalan, "7 Ocak 1991 tarihinde toplu- sozleşmenin imzalanmasından sonra 1 şu- bat giinü 8 kişinin işten çıkarıldığını. he- men ertesi giinü ise geri kalan 43 kişinin işine son verilerek Adana Burosu'nun ka- patıldığı açıklandı. Ancak bu. kâğıt üze- rinde geçerli olan ve hiçbir dayanağı ol- mayan bir uygulama. Günlerdir gazeteye gittik ama çahşmamıza izin verilmedi. Biz de bunun üzerine tstanbul merkezine gö- riişme talebiyle geldik" dedi. Danışma salonunda Güneş gazetesinin yetkiüleriyle görüşmek için bekleyen Ada- na Bürosu çalışanlarından oiuşan kalaba- lık grup, gazetenin bazı çalışanlan tara- fından alkışlarla desteklendi. Daha son- ra Genel Müdür Kemal Gönül ve öteki yetkililerle görüşmelerinden olumlu bir so- nuç çıkmayınca Adana Bürosu çalışanla- rı beklemeyi sürdüreceklerini söylediler. yat koymuş. Tablo, evvelki yıl alındığı fıyattan ucuza satılacak • olursa Polly Peck satışını "Ace-- leye getirilmiş satış" diye nite- leyen tngiliz uzmanlar haklı çı- kacak. Satılacaklar arasında bir ts- tanbul hayranının eserleri de var: Ortadoğu ile ilgili satışlar- da sık sık adı geçen "bol eserii" Malta kontu Preziosi. Neredey- se 19. yüzyıhn "lsUnbul fo- tografçısı" sayılan Preziosi'den 4 ayrı suluboya müzayedede., Tepebaşı sırtlanndan ve Kasım- paşa kıyısından Haliç, Göksu deresinde mesire... Satıştaki tablolar arasında iki - de Turner klasiği bulunuyor. Ve bunlar kadar ilgi çeken diğer birçok zarif eser arasında tari- hi küreler, yazıhaneler, vazo, biblo, ayna, masa, halı, yastık, saatler gibi ev eşyası... 19. yüz- yılda, çok varhklı ve ince beğe- nili bir kentsoylunun, konağını döşeyebileceği türden... Binaya alınan çoğu antika, Asil Nadir'- in beğenisinden geçtikten sonra dekoratör Gülderen Tekvar ta- rafından yerleştirilmişti. Günde- lik olarak kullanılan eşyalann büyük kısmi müzayedelerden alınmaydı. Birçoğu kataloglara girmişti. tngiltere'nin üç numaralı mü- zayede firması "Phillips", ra- kipleri "Sothebs" ve "Chris- tie"yi atlatarak Polly Peck mü- zayedesini yüklendi. Açık arttır- ma, diğer iki şirketin sürekli ar- dından gelen Phillips için de bü- yük bir reklam vesilesi oldu. Yarın: Asil Nadir'le söyleşi ÎLAN CİHANBEYLİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 989/70 Karar No: 990/131 Davacı: K.H. Sanık: Mehmct Üçlerofclu: Rifat ve DUfuruz'dan olraa, 1955 Klu, Cihanbeyli ilçesi Yeniyayla Mahallesi nüfusuna kayıtiı olup halen aynı yerde ikamet eder, evli, 2 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, tuzculuk ya- par, TC, Islam. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet Suç Tarihi: 6.2.1989 Karar Tarihi: 31.10.1990 Yukanda açık kimligi yazüı bulunan sanık hakkında verilen hük- raün ilanına karar verilmiş olmakla: Sanık Mehmet Üçleroğlu'nun eylemine uyan TCK'nun 3%. mad- desi uyannca takdiren 3 ay hapis ve 5000 TL ağır para cezası ile ceza- landınlmasına. suç tarihine göre TCK 3506 sayıh yasa ile değişik 19. maddesi gereğince sanığın 3 ay hapis ve 20.000 TL ağır para cezası Ue cezalandınlmasına, 647 sayılı yasanın 4/1. maddesi gereğince be- her günlüğü 5000 TL'den 450.000 TL agır para cezasına çevrilmesi- ne, TCK'nun 72. maddesi gereğince içtimaen sanığın 470.000 TL ağır para cezası ile cezalandmlmasına, TCK'nun 402/1. maddesi uyann- ca sanığın cürme \BSIU kıldığı meslek ve sanatının 3 ay süre ile tatili- ne ve takdiren 7 gün süre Ue işyerinin kapatılmasına karar verilmiş- tir. TCK'nun 402/2. maddesi gereğince üan olunur. Basın: 19812 İLAN MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 1990/449 Davaa (takip alacaklısı) Nasif Taş Vek. Av. Erkan Akış tarafın- dan Fatma Ün, mirasçıları Goksel Ün vs. aleyhine açılmış bulunan izalei şuyuu davası sebebiyle adresi tespit edilemeyen davalı Goksel Ün'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla: Mersin-Çiftlik köyünde kaim ve tapunun 7 pafta, 1534 ve 1536 par- seller, keza 2 pafta, 1332 ve 1334 parsel sayıh gayrimenkul hissedar- larından olan ve adresi tespit edilemeyen davalı Goksel Un'ün ibraz eunek ıslediğı deül ve belgelerini mahkememıze göndermesi ya da türa delilleri ile birlikte 14.3.1991 gunü saat 09.00'da mahkememizde ha- ar bulunması, gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde yokluğu- nuzda yargılama yapılıp karar verileceği HUMK'nun 509 ve 510'uncu maddeleri uyannca dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. AKŞEHİR SULH CEZA HÂKİMLİCİ'NDEN •Esas No: 1989/556 Karar No: 1990/261 C.Sav. No: 1989/661 Davacı: K.H. Sanık: HASAN BAYSAL. Osman ve Melahat oğlu, 1956 Hlu, Yu- nak ilçesi Odabaşı Köyü nüfusuna kayıtiı, evli, 2 çocuklu, okurya,: zar, sabıkasız, TC, tslam, Akşehir Aksantas Yönetim Kurulu Başka- nı. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet. Suç Tarihi: 20.10.1989 Karar Tarihi: 29.6.1990 Sanık Hasan Baysal'ın imal ettiği peynirlerin içerisine Gıda Mad- deleri Tüzüğü'nün 66/B maddesine aykın olarak fazla tuz koymak suretiyle bunlan taklit ve tağşiş ettiği, bu suretle TCK'nun 398. mad- desine aykırı hareket ettiği anlaşılmakla eylemine uyan aynı madde ve TCK 19, 402, 647 SK 4 ve TCK 72. maddeleri gereğince neüceden sanığın 470.000r TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, sanığın peynircilik meslek ve sanatının 3 ay süreyle tatiline ve işyerinin 7 gün süreyle kapatılmasına, kapatma karannın işyerinin görünen bir yeri- ne asılmasma, aynca Istanbul-Ankara veya tzmir'de münteşir gaze- telerden birisinde ilan ettirilmesine karar verilmiştir. tlan olunur. Basın: 19808 BURHANtYE SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1989/95 Esas 1990/111 Karar Yargı No: Kenan Altıparmak 20986 Yazman: Günel Sevgi 252 Davacı: K.H. Sanık: Bülent Aydalka, HalU Sami oğlu, Sevgj'den olma, 1960 Düu, Burhaniye Kocacami Mah. nüf. kyt., halen Artur Sitesi'nde oturur, evli, 1 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, kasap, TC. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne aykın sucuk imal etmek. Suç Tarihi: 7.3.1989 GEREfiİ DÜŞÜNÜLDÜ: Olay tarihinde sanık Bülent Aydalka- nın taklit ve tağşiş edilmiş sucukları halka satmak suçundan eylemi- ne uyan TCK 398. raad. gereğince 3 ay hapis ve 3506 SY TCK 19. mad. 3506 SY ek. 2. md., 647 SY 4/1, TCK 72. mad. gereğince neti- ceden sanığın 470.000 TL APC ile cezalandmlmasına, TCK 402. mad. gereğince 3 ay müddetle cürme vasıta kaldığı mes- lek ve sanatının tatiline, aynca 7 gün süre ile işyerinin kapatılmasına, Karar kesinlestikten sonra karar özetinin İstanbul'da yayımlanan tirajı 100.000'in üzerinde bulunan bir veya 2 gazetede ve aynca suç mahallinde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesıne, 4100 lira yargılama gıderinın sanıktan alınmasına, Yasa yoUarı açık olmak üzere sanığın yüzune karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 18.7.1990 Basın: 19820 KAMUOYUHA Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2. nolu Şube Başkanı SADIK ÖZBEN! Sızi 1991 yılı toplu iş sözleşmelerindeki işveren yanlı tutumunuzdan dolayı protesto ediyoruz. TMMOB Ankara Çalışanlan E.M.O. Ankara Merkez ve Şube Çalışanlan E.M.O. İstanbul Şubesi Çalışanlan E.M.O. izmir Şubesi Çalışanlan E.M.O. Bursa Şubesi Çalışanlan adına MÜBERRA AKÇA ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Ticaret Sicil No: 103040/49276 Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurulu 12 Mart 1991 Salı günü saat 1630'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Bar- baros Bulvan No. 125 Camhan Beşiktaş/İSTANBUL adre- sindeki T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlük sa- lonunda yapılacaktır. Sayın ortaklarımız veya vekillerinin toplantı gününden en geç bir hafta önce sahip bulunduklan hisse senetlerini ve- ya bunu ispat edecek belgelerl Şirket Merkezi'ne tevdi ede- rek toplantı için giriş kartı almaları gereklidir. Aynca 1990 yılı bilançosu ile gelir tablosu toplantı tarihinin 15 gün ön- cesinden Şirket Merkezi'nde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklanmızın bilgilerine arz olunur. GONDEM: 1. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi 2. Şirketimizin 1990 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu ve denetçiler raporlannm okunması, a 1990 yılı bilançosu ile kâr/zarar hesaplarının tetkiki ve onayı. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ıbraları, 4.1990 yılı kârının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınma- sı, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 6. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçi ûcretlerinin saptanması, a Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 334 ve 335. maddeleri uya- nnca izin verilmesi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog