Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba nka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23884 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 YL<KDVdaM>\l Şubat 1991 Pazar SAVAŞTA 32. GÜN Savaşta Moskova dıırağıTÂRIK AZ1Z, GORBTYLE GOBUŞECEK Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz yann Sovyet lideri Gorbaçov ile görüşecek. The New York Times gazetesi, Gorbaçov'un, ABD, İngiltere ve Fransa'dan; Moskova'da Tarık Aziz'le yapacağı görüşmeler bitmeden kara harekâtma girişilmemesini istediğini öne sürdü. Irak'ın BM temsilcisi El Anbari önerilerindeki noktalann koşul olmadığını öne sürdü. -•»*• * IRAK'IN İDDİASI '130sivil daha öldü'Dış Haberier Servisi — Bağdat'ta muttefik uçakları tarafından bombalanan bir sı- ğınakta yaklaşık 300 sivilin öl- mesinin dünya kamuoyunda yarattığı şokun etkisi devam ederken yeni bir faciaya iliş- kin iddialar ortaya atıldı. AFP ve Reuter ajanslannın haberlerine göre İngiliz Tor- nado uçaklarının perşembe günu Irak'ın batısında Fallu- jab kentindeki bir köprüyü bombaJamaları sırasında 130 sivil yaşammı yitirdi. Irak Enformasyon Bakan- lığı yetkilileri tarafından böl- geye götürulen yabancı gaze- teciler görgü tanıkları ile ko- nuştular. Görgu tanıkları, Tornado uçakları tarafından köpruye atılan bombalardan ikisinin, köprü yakınındakı çarşıya düştüğünü, 130kişinin ölduğunu, 87 kışinin de yara- landığını söylediler. Görgu ta- nıklarına göre saldırıyı ger- (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) Dış Haberier Servisi — ABD ve muttefiklerın, Irak'ın öneri- lerinı "kabul edilemez" bulup, savaşın sureceğini açıklamasına karşın, gözler Irak Dışişleri Ba- kanı Tank Aziz'in bugun baş- layacak Moskova gezisine çe\- ritdi. SSCB Başkanı Mihail Ser- geyeriç Gorbaçov'un özel tem- silcisi Yevgeni Primakov, Irak'- ın önenlerim "banş \olunda ilk adım" olarak değerlendirirken yann yapılacak Gorbaçov - Azız göruşmesinden çok umutlu ol- duğunu söyledi, Irak'ın BM Bü- yükelçisi Abdül Emir H-Anbari ise, Irak Devrim Komuta Kon- seyi'nin bildirisinin çok açık ol- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) ABD: YA SADDAM'SIZ ORDU, YA ORDUSUZ SADDAM UFUK GÖLDEMİinn haberi 17. Sayfada BAGDAT HARABE — Müttefik savaş uçaklan, Irak ve Kuveyt'teki askeri ve stratejik mevzileri bombalamayı sürdürurken Bağdat, saldınlarda sivil yerieşim merkezlerinin de vunıldugunu iddia ediyor. Bagdat'takJ sivillerin bulunduğu sıgınagın miittefık savaş uçak-Jt — ^ 1 lafcİM • 3 U U U U U I U 31TU j m C ^ l l l l I1IÇIRCUCII1IUI UC TUIUIUUgUUU IUUII CUIJUI* IMgUBI U&&A HHUCIIU t/UlUklUUgll SfgllMgUl UlUlllTlllk 3910^ Uyjl&- KORFEZ'DE SEMIH IHZ In lannca vunılması sonucu yüzlerce sivilin olmesinin yankılan sürerken, Irak, İngiliz tornudolannın, Fallujah kentinde bir kopriiye habtfi 11. Sayfada saldın düzenlediğini ve bu saldında. 130 sivilin oldüğunü iddia etti. (Fotoğraf: AFP) Turgut ÖzaVdan partiyöneticilerine: 'Neyaptığınızı sanıyorsunuz? Semra ÖzaVı destekleyin' ANAP'a Cumhurbaşkanı baskısıCumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ANAP içinde Semra Özal'ın İstanbul il başkanlığı için kulis çalışması giderek baskıya dönüşüyor/İstanbul'da bulunan Özal'ın Ankara genel merkezini telefonla arayarak "Partiyi düşünün, kendinizi düşünün, ona göre hareket edin" dediği öğrenildi. TUNCAV ÖZKAN ANKARA — fstanbul il baş- kanlığı için adaytığını açıklayan Semra Özal'ı desteklemek ama- cıyla kulis çalışmalanna katılan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ANAP'ın genel merkez yoneti- cileri üzerinde baskı oluşturu- yor. özal, telefonla aradığı yö- neticilere, "Ne yaptığınızı sanı- yorsunuz. Parti> i duşunun ona gore hareket edin, Semra Ha- nım'ı destekleyin" talimatını verdıği öğrenildi. ANAP Genel Merkezi'nin liberalleri Semra Özal krizi için, "Bu maç bizim mahallenin maçı degil, ailenin kendi iç gorunu, onlar halletsin" tavrı takınıyorlar. ANAP İstanbul il başkanlığı için kulis çalışmalan yürutülur- ken, Ankara'da ust uste toplan- tılar yapan muhafazakâr kana- dın önde gelen isimleri Hüsnii Doğan, Mehmet Keçeciler, Yu- suf Bozkurt Özal, Ekrem Pak- demirti, Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek onceki gece yine Başbakan Akbulut ile görüştü- ler. Görüşmeye daha önce Baş- bakan'la arası soğuk olan Tur- gut Özal'ın kardeşi Yusuf Boz- kurt Özal'ın da katılması ilgi çektı. Göruşme sırasında muha- fazakârlann Başbakan Akbulut ile İstanbul'da bulunan özal- lar'ın çalışmalannı ve olası ge- lişmeleri değerlendirdikleri öğ- renildi. Başbakan Akbulut'un muhafazakârlann gelişnıelerde inisiyatifı ellerinde bulundurma- larından memnunluk duyduğu, ancak kendisinin Cumhurbaş- kanı Özal ile çatışmaya girme- sinin doğru olmayacağını belirt- tiği ileri sürüluyor. Akbulut'un muhafazakârlara herhangı bir tasfiye olasılığına karşı çıkaca- ğı güvencesini verdiğı de belir- tiliyor. Başbakan Akbulut'a her gün düzenli olarak Cumhurbaş- kaoı Tuntut 0 u J ile e$ı Semra Özal'ın istanbul çalısmatanna ilışkin bilgi a'ktarılıyor. "Bayan Özal'ın fstanbul faaliyetleri" başlığıyla hazırlanan bılgı dos- yasında özallar'ın tstanbul'daki temasları sırasındaki konuşma- (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) Kablodan 35 kanal çıkacak PTT'nin kablolu TV şebekesini kurmak için anlaştığı firmalar 10 ilin sistemini 1992 temmuzunda tamamlayacak. Arka Sayfada TOPLU BAŞVURULARDA FtYAT İNDlRlMİ Arka Sayfada PAZAR KONUĞU M U A M M E R B A L A M İ R D İ Z E R Ü Ç E R istanbul depreme dayanıklı d Kandilli Rasathane Müdürü ile Sismoloji Bölümü Şefi, arkadaşımız Leyla Tavşanoğlu'nun sorularını yanıtladılar. 12. Sayfada istanbul'da kıraıı kıraııa politika Semra ö z a l ikna t u r u n d a İstanbul il başkanhğı için adaylığını açıklayan Semra Özal, dün Eyüp, Bayrampaşa, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini dolaştı. Özal, düzenlediği yemeğe katılmayan ilçe başkanlarını kastederek "Hepsinin de geleceğine inanıyorum.Kendilerine küsmüş değilim. Bir ana, çocuklarına küser mi"diye sordu. Vkbulut'a k a r ş ı l a m a Semra Özal'ın FARl K BtLDtRİCİ ŞtMDİLtK GEÇİCt — Yeni gecekondu maballelerinden Çırçır, E-6 dibinde, 'sosyal konntlar'ın etefinde kunılmuşJErdoğan Koseoglu) Istanburu gecekondu sardıtstanbul'un nüfusu 10 milyona yaklaştı. Her gün ortalama 1000 kişi şehre taşınıyor. Son sayım sonuçlarma göre Türkiye'deki toplam 829 ilçenin nüfus sıralamasında İstanbul'un tüm ilçeleri ilk 46 sıra içinde yer alıyor. Kâğıthane yüzde 161'lik artışla ilk sırada. Şehirdeki eski gecekondu semtleri artık 'apartkondu'larla dolarken son beş yılda kurulan Küçükarmutlu, Aydos, Dolayoba, Çırçır, Sultanbeyli gibi yeni gecekondu semtleri de hızla kalabalıklaşıyor. Türkiye'nin 71 kentinden 33'ü İstanbul'a göç veriyor. BERAT eÜNÇIKAN'ın haberi 3. Sayfada Cumhurbaşkanf nın eşi Semra Özal, ANAP y. İstanbul il başkanlığı için K d r ^ partilüeri ikna çalışmala- rını dün ANAP'ın beş il- çe merkezini ziyaret ede- rek sürdiırdu. özal, aday- lığına karşı çıkışların açı- ğa çıkmasını önlemek amaayla, dört ilçe mer- kezinde delegelerle bası- na kapah toplantüar yap- tı. Semra özal, Üskudar ilçe merkezinde ise "bü- yflk başkan" sloganları ^ ^ ^ ~ " ~ ~ ve davul-zurna ile karşı- lanınca "Bu ilgiyi gördükten sonra rahatladım" diye konuştu. Bayan Ozal, adaylığına karşı çıkan ilçe başkanlanna "küsmediğini" belirterek, "Bir (Arkası Sa. 14, Su. 5'de) ALİ ÇOŞKUN: BİR KARARA VARMAM LAZIM YALÇIH ÇAKIR'ın haberi 14. Sayfada çıkan ilçe başkanları ve delegeler tepkilerini, coşkulu karşılamayla gösterdiler. SENAY KALKAN'ın haberi U Sayfada New Yorktan Çirkm savaş goruntulerı ŞEBNEM ATİYAS Haber köpek maması reklamından sonraya rastladı. Bağdat'ta sığınakta bombalanıp parça parça olan kadın ve çocuk cesetleri, uzun süredir televizyonlarda tekrar tekrar seyredilen 'harikulade' teknolojik savaş görüntülerini bozdu. Venedikten Karnavala savaş darbesi NtLGÜN CERRAHOĞLU Dillere destan Venedik karnavalı bu yıl gizlice kutlandı. Kente karadan gelen birkaç Alman ve Fransız turist, karnavalı gorememenin düşkınklığını yaşıyorlar. Venedik'in en hüzünlü karnavalı savaş nedeniyle bu yıl yaşandı. Oslo'dan Avrupa'da en büyük köy ŞÜKRÜ BtLGİÇ Norveç'in başkenti, köylülüğünü bir ayrıcalık sayacak yerde, komplekse kapılarak kendini çirkinleştirme sürecini başlattı. Kopenhag'dan Sarayda seks skandalı FERRUH YILMAZ Evlenerek prenses unvanı alan saray fotoğrafçuı Anne Lise -soyadı prensle evlenip prenses unvarunı aldığı için artık yok- kendine yeni bir sevgili buldu ve kocası Prens Valdemar'ı kapı dışan ediverdi. Paris'ten Pahalı, ucuz yalnızlıklar MİNE G. SAULNIER Saint Germain Des Pres Bulvan'nın altm ışıklar giyinmiş kahvelerinin önunden geçerken duyulan yalnızlık, size başka bir biçimde geri dönüyor. Bulvarda oluşan entelektüel çemberin ışığı yıllardır sönmemiş. Evlerin duvarlanna Andre Breton, Louis Aragon, Wagner, Rache gibi ünlü adlara ilişkin bilgiler çakılmış. n Sayfada BUGÜN Çelik Gülersoy, Pera'ya geçit veren Beyoğlu pasajlarını anlatıyor. Idil Biret ile müzik dışı bir söyleşi... Müzik: Queen, 70'li yılların çizgisınde... Her pazar Cumhuriyet'le SovyetlerVe Olan... Viyana'da geçen kasım ayında katıldığım bir toplantıda Sovyet meslektaşım, Yeni Za- manlar dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Pumpiansky'den dinlemıştim: "Şimdı artık herkes muhalefette olmak is- tiyor. Moskova Beiediye Başkanı Popov öy- le demeçler veriyor ki o da sanki muhalefet- te. Artık Lenin de eleştiriliyor... Oysa bir zamanlar öyle miydi?.. Parti or- ganı Pravda'dan bir ömek vereyim: Pravda 'nın bir makalesinde bir parti yetki- lisinin adı yanlış çıkar. Ertesı günu gazetenin bir düzeltme yayımlaması gerekırken, onun yerine parti yetkilisı adım değiştirir... Bir fıkra değil bu, gerçekten yaşanmıştır. Ama artık o günler geçmişte kaJdı." Acaba o dönem yeniden geri gelebilir mi? Gelebileceğine ilışkin belirtiler var mı? (Arkost Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL Hafta sonu lodoslu Guneybatıdan esen gâr^ bugun de etkili olacak. 3. Sayfada 'DİSK açılsın' 10 yıl 4 aydır kapah olan DlSK'in 24. kuruluş yılı kutlandı. 4. Sayfada m 'Pazar 91' 100. programıyla TV2'de saat 14.00'te yayımlanacak programa Bulent Ersoy, Belkıs Akkale, Coşkun Sabah, Nukhet Duru da katılıyor. 6. Sayfada • Marmara Adaları' belgeseli Marmara Takımadalan adlı 13 bölümlük belgeselin ilk bölümu 21.20'de TV2'de. 6. Sayfada • Hüzün makamında bir Sting Yeni albumü 'The Soul Cages'ta daha durulmuş, daha durulanmış bir Stıng var. 7. Sayfada • Bestecilik, gönlünde yatan aslan 19 yaşındakı pıyanist Sayat Zaman, bugün Cemal Reşit Rey'de çalacak. 7. Sayfada • Kıbns konusunda hareketlenme Kuveyt'le Kıbrts arasında benzerlik kurmaya çalışan Atina, bu konuda AT'nin takınacağı tutumu heyecanla bekliyor. 11. Sayfada • Bülent Tarcan öldü Neomodal usluptaki yapıtlanyla tamnan bestecı ve hekim Bülent Tarcan, dun İstanbul'da öldü. 14. Sayfada • Savaşın modası geçmez """""' Modaalar, Körfez savaşını General Montgomery'nın kabanları ile karşıladılar. Jean-Louis Scherrer'in de kreasyonunda savaştan esmtiler var. Arka Sayfada ». _ ^ , • Asıklar Günü Fransa'daki St. Valentin Belediyesi, Japonya'ya, köyun fotoğrafının yer aldığı kartlar yolluyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Aşıyori.. Cumhurbaşkanı özal'ın "Kûrtçe yasası" olarak biiinen ya- sayı değiştiren tasarıyı gündeme getırirken söyledığı söz- ler bugün de tartışılıyor. Eski Cumhurbaşkanı Evren, Ûzal'ın "İlk ctefe MGK'da as- kerleri aştık" sozlerini "abes" bulduğunu açıklamış, "Abes" boş, saçma anlamlarına geliyor. (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog