Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 * o/ ıo HM %1 1 Cumhuriyet "lyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23883 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 Şubat 1991 Cumartesi SAVAŞBV 31. GÜMJNDE YENİ AŞAMA Irak öııertli,ABD reddetti Bagdat|Kuveyt'ten |Bush|Irak'ın önerisi koşullu çekilebiliriz zalimce bir hiledir Irak planında neler var? Ateşkes için şartlıpazarlık ^Havada, karada, denizde ateşkes, BM'nin 660 sayılı kararının kabulü, îsrail'in Filistin topraklarmdan çekilmesi, Irak'ın borçlarının silinmesi, Körfez güvenliğinin bölge ülkelerince sağlanması. u Sayfada BM'NtN 660 SAYILI KARARI 14. Sayfada Irak'tan sürnriz bildiri Irak Devrim Komuta Konseyi dün Bağdat Radyosu'ndan yayımlanan bildirisiyle BM'nin "Irak'm Kuveyt'ten çekilmesini öngören" 660 sayılı kararını kabul ettiğini açıkladı. Ancak bildiride, BM karannın yanı sıra Israil'in Filistin'den çekilmesi, Irak zararlannın karşılanması gibi bir dizi koşul da öne sürüldü. Bağdat'ın açıklamasını Tahran ve Moskova olumlu buldu. ABD kabul etmiyor Başkan Bush, Bağdat'ın açıklamasından sonra şunları söyledi: "Bu öneride eskisinden daha çok koşul var. Irak'ın açıklaması zalimce bir hiledir. Irak halkı Saddam'ı devirmelidir." ABD'nin Avrupalı ve Arap müttefikleri de Irak'ın önerisini reddetti. Müttefikler, Devrim Komuta Konseyi'nin açıklamasından sonra da dün Bağdat ve askeri hedefleri bombalamayı sürdürdüler. Dış Haberler Servisi — Irak, BM Güvenlik Konseyi'nin, Ku- veyt'ten çekilmesini isteyen 660 sayılı kararını kabul ettiğini açıkladı. Ancak Bağdat yöneti- mi, Irak'ın Kuveyt'ten çekilme- sinin, İsrail'in işgal ettiği top- raklardan çekilmesi ve buna iliş- kin BM kararlannın uygulan- masıyla bağlantılı olarak ele alınmasını istedi. ABD Başkanı George Bush, Bağdat'ın açıklaması üzerine, "Bu öneri daha önce yapılan kabul edilemez önerikrin aynı- sıdır. Hatta daha çok koşul var. Irak'ın açıklaması, zalimce bir hiledir. Irak halkı, Saddam'ı devirmelidir" dedi. Bush, Irak birlikleri Kuveyt'- ten derhal ve kapsamlı olarak çekilinceye kadar askeri harekâ- 'tın süreceğini belirtti. Ingiltere'- den yapılan bir açıklamada da Irak'ın "kabul edilemez şartlar " öne sürdüğü bildirildi. SSCB Başkanı Mihail Gorba- çov'un ise Irak önerisini "mem- nuniyet ve nmutla" karşıladığı bildirildi. Irak Devrim Komuta Konse- yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Bağdat'ın Kuveyt'- ten çekilmesini isteyen 660 sayılı kararıyla işbirliği yapmaya ha- zır olduğunu bildirdi. Konseyin bildirisi Bağdat Radyosu ve Irak haber ajansı INA tarafından dün TSİ 13.30'da, aynı anda ya- yımlandı. Bildiride, "Devrim Komuta Konseyi, onurlu ve kabul edile- bilir bir siyasi çözume ulaşmak için Irak'ın Kuveyt'ten çekilme- sini de içeren BM Güvenlik Konseyi'nin 660 sayılı karannı kabul etmeye karar verdi" de- nildi. "Devrim Komuta Konse- yi'nin bu istekliligi, Irak'ın bir garantisi olarak görulmelidir" diye devam eden bildiride, Irak'ın ilk aşamada hava, kara ve denizde kapsamlı bir ateşkes beklediği belirtildi. Konsey bildirisinde şöyle de- nildi: "Çekilmevle Ugili olarak Irak tarafından, atılması bekJe- nen ilk adım. İsrail'in işgal et- tiği Filistin ve Arap topraklann- dan ve Lübnan'dan çekilmesi ve bu konulardaki BM kararlan- nın uygnlanmasıyla da bağlan- tılı olmalıdır." Bildiride, BM Güvenlik Kon- seyi'nin, Körfez krizinin başlan- gıcından bu yana aldığı tüm ka- rarlannın iptal edilmesinin bek- lendiği de belirtilerek Irak'a karşı uygulanan ambargo ile ki- şisel ve ortak olarak bazı ülke- ler tarafından uygulanan yaptı- rımlann kaldırılması istendi. Bildiride, "Irak olumsuz bir ko- şalla karşılaşmadıgı takdirde, 2 agustostan onceki duruma dönıilecektir" denildi. CNN'ın Bağdat'taki muhabı- ri Peter Arnett, Irak'ın Ku- veyt'ten çekilmeyi kabul etme- sinin, SSCB Başkanı Gorba- çov'un özel temsilcisi Yevgeni Primakov'un Bağdat'a yaptığı (Arkası Sa. 14. Sü. l'de) ÖZAL ASKERLERE DIŞ POLİTİKAYI ANLATTI 14. Sayfada EVREN: ÖZAL'IN LAFI ABES 3. Sayfada Piyasalar Geçici bahş telaşıIrak'ın dün Kuveyt'ten çekileceğini açıklamasıyla 16.30 dolara inen petrol fiyatı, öğleden sonra Irak'ın koşullannı açıklamasıyla 17 doların üstüne çıktı. Ekonodiide Semra Ozal'ın hedefi ÖnceAN AI$ sonra belediyeCumhurbaşkam Özal'ın eşi Semra Özal, îstanbul'daki temaslarım dün de Semra Özal'ın Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan aynlacağı sürdürdü. Semra Özal ANAP il ve Bakırköy ilçe merkezlerine giderek açıklandı. Semra özal'ın yerine vakıf başkanlığına oğlu Ahmet özal'm eşi adaylığı için partililerle kulis yaptı. Tepeden inme olmadığmı vurgulayan Elvan Özal'ın getirileceği belirtildi. Semra Özal'ın, tstanbul Anakent Semra özal, "ANAP'ı kurma fikrini ortaya atan, bütün eziyetleri çeken Belediye Başkanlığı için "Neden olmasın? Önce ANAP'ı, sonra belediyeyi benim" diye konuştu. düzeltirim" dediği öğrenildi. FARUK BİLDİRİCİ Cumhurbaşkanı'nın eşi Sem- ra özal'ın ANAP Istanbul il başkanbğı adaylığına karsı çıkış- İan yatıştırmak amacıyla ANAP il ve ilçe merkezlerine yaptığı zi- yaretler tartışmaü başladı. Sem- ra özal, Bakırköy ilçe örgütun- de bir delegenin, "Gelin bu iş- ten vazgeçin. Gönlümüzun sul- tan anas kalın" sözlerine, "Ver- digim karardan asla dönmeyece- gim. Möcadele edecegim" kar- şılığını verdi. özal, ANAP İstanbul il merkezinde adaylığı- nın resmen açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, "Te- peden inme degilim, çünkii par- tiyi kuran, fikri ortaya atan, bü- tün eziyeti çeken benim" dedi. Semra özal'ın Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Genel BaşkanlığYndan 22 şubat- ta yapüacak olağanüstü kongre- de çekileceği, ancak "onur başkanı" olarak kalacağı belir- tüdi. Bu arada Semra özal'm yakın çevTesine İstanbul Anakent Be- lediye Başkanlığı konusunda "Neden olmasın. Önce il başka- nı olup teşkilaü düzeltirim. Son- ra da belediye başkanı olur be- lediyeyi düzeltirim" dediği öğre- nildi. Semra Özal, önceki geceyi Cumhurbaşkam Turgut Özal'la birlikte Harbiye Ordu Evi'nde geçirdi. Dün sabah The Marma- ra Oteli'ne gelen Bayan Özal, önce 18. katta kendisi için hazır- lanan odaya çıkarak bir süre va- A.NAP SELAMI — İstanbul il başkanlığı için kulis yapan Semra Özal dün ANAP il binasında kendisini destekleyen bakanlar İbra- him Özdemir ve Ercüment Konukman ile birlikte partililere ANAP selamı verdi. (Fotoğraf: Erdogan Köseoglu) kıf yöneticileriyle görüştu. Da- ha sonra vakfın düzenlediği "Türk Hafif Müriginin Gelis- mesi ve Tanıblması" konulu sempozyuma katıldı. özal, sem- pozyumun açılışında sık sık Ataturk'ten alıntılar yaptığı ko- nuşmasında "Sınıriann olmadı- ğı yepyeni bir dünyanın (emeüeri aûlıyor. Yakın getecekte, ülkeleri işgal yerine gönüllerin fethedil- mesine çalışılacak" dedi. Semra özal, sempozyumdan sonra oteldeki odasında bir sü- re dinlendi. Daha sonra arala- rında devlet bakanları Ibrahim Özdemir ve Ercüment Konuk- man'ın da bulunduğu bir grup partiliyle görüşen Bayan özal, saat 16.30 sıralannda otelden aynlarak ANAP İstanbul İl Merkezi'ne gitti. Bayan özal'ın geçişi sırasında polislerin yolla- rı trafiğe kapattıkları dikkati çekti. Bayan özal'ı kapıda tl Baş- kanvekili Hasan Yeşilkaya ve öteki partililer karşıladı. Semra özal'ın il yönetim kunılu üyele- riyle yapt^ı toplantıya bakanlar Ibrahim özdemir ve Ercüment Konukman'ın yanı sıra mületve- killeri Orhan Ergüder ve Altan Kavak da katıldılar. Semra özal toplantı öncesinde gazetecilere "Karşılıklı fikirierimizi ortaya koyup tanışmak icin ziyarete geldim" dedi. Orhan Ergüder- in anımsatması üzerine Semra özal 10 gün kadar önce ABD- de tedavi gören İstanbul İl Baş- kanı Eymen Topbaş'la telefon- la görüştüğünü aktararak "Ey- men Bey partiyi çok sevdiğini, benim aday olmamdan mutlu olduğunu, emaneti sahibine tes- lim eimekten dolayı fevkalade mutlu olacağını söyledi. Bu ko- nuşmadan sonra ben bu işe ta- Up oMum" dedi. "O halde neden ilçe başkan- lan duzenlediğiniz yemeği pro- testo ettiler?" sorusuna Özal, "Onlar önemli değil. Bazı arka- daslar yanlıs şeylere kapılmış olabilirler. Yanlış bügiler almış olabilirier. Bazı tesirierle gelme- diler, ama hepsi dogruyu öğren- dikleri zaman geleceklerine ina- nıyorum. Yapükiannın hata ol- duğunu anlayacaklar. Her işin başında böyle dalgaianmaîar olur. Düzeldigi zaman iyi yerieş- miş olur" yanıtıru verdi. 11 başkanlığına başka kişilerin de aday olabileceğıni sözlerine (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) PAPATYALARIN 'SİLAH ZORU' FARUK BİLOİRİCİ'nfn notlan 17. Sayfada INÖNU: OLACAK ŞEY DEĞİL 4 Sayfada DEMIREL: tLGÎ ALANIMAGİRMEZ 4 Sayfada Başbakan muhalefet liderigibi konuştu: ANAP iktidam yürüyor Mıılıafazakâr kaııat tedîrgînCumhurbaşkam Özal'ın eşi Semra Özal'ın muhafazakâr kanada savaş açarak il başkanbğına adaylığım koyması ANAP'ta gün boyu yapılan toplantılarda değerlendirildi. Başbakan Akbulut, Teşkilat Başkam Demirtaş, eski Odalar Birliği Başkam Coşkun, Devlet Bakanı Çiçek ile 2.5 saatlik değerlendirme toplantısı yaptı. Başbakan Yıldırım Akbulut, Öıallar'a kırgın olduğunu söyledi. Mehmet Keçeciler, Hüsnü Doğan ve Yusuf Cumhurbaşkam Özal'ın önceki gece İstanbul'da Bozkurt Özal cuma namazından sonra kendisine yakın bazı bakanlarla görüşürken toplanarak Semra Özal'ın adaylığım konuştular. Mehmet Keçeciler, Hüsnü Doğan, Cemil Çiçek, Toplantıda pazar yemeği için 'delegelerin' serbest bırakılması eğilimi ağır bastı. Havanın daha da sertleşmemesi için hesaplaşmanın il kongresinde yapılması düşünülüyor. Yusuf Abdülkadir Aksu için 'Brütüsler' ifadesini kullandığı öne sürüldü. Turgut Özal'ın 'Bu partiyi bu arkadaşlarla kurdum. Birlikte yola çıktık. Ama artık bunları aşmamız gerekir. Özal'ın, "Eğer o İstanbul il başkanı seçilirse ben Idraki tükenen, gelişmelere ayak uyduramayan soyadımı bile değiştiririm" dediği iddia edildi. gider' diyerek yakındığı belirtildi. 14 Sayfada B U G U N B İ L İ M T E K N İ K Mikrop savaşı ___ geliyor mu? 1=E Alaeddinoğlu: Ucuz a- ve kullanımı kolay. Ünlü/Ensari: Gizli savaş silahı. öner: Kitleselimha silahı. Uner Tan: Bilimde öncelikler... Vehbi Belgil: Uzay çağı neler getirdi? Asimov: Doğaya dönüş Korkmaz: Yeraltını seven hayvan: Porsuk Her cumartesi Cumhuriyefle YARIN CUMHURİYET DERGİ DBBB. W'M' S,eli ^ Gülers °y» BİJPm. H H Pera Va ge çıc v e r e n Bevoğlu pasajlarım anlatıyor. tdil Biret ile müzik dışı bir söyleşi... Müzik: Çueen, 70'li yıllann çizgisinde... Otomobilde krom nikelajlı pop sanat... Pazarötesi: Saddam'ın altın kılıçlan... Sofra: Hatay Lokantası'nınyazılı çizili belleği. Doğâda Yaşam: Dağcı, atletik olmayabilir! Her pazar Cumhuriyefle Körfez Savaşında Yeni Aşama... IVörfez savaşının dünden itibaren yeni bir <şamaya girdiği söytenebilir. Çünkü Bağdat, kizin başından beri ilk kez "<?e/(/7meA-"ten SDZ etmiştir. Bu sczcüğün dûn öğleden sonra Bağdat Radyosu'ndan duyulması, bir şeyterin değiş- nekte olduğunun ve değişeceğinin işareti ayılablır. Artık bundan sonra tarafların hiç- lir şey olmamışçasına davranmaları kolay «eğildir Şimdilik savaşın sürüyor olmasının bu ger- çeği değiştireceğini sanmıyomz. ABD ve İngiltere, Irak'ın çağrısını, içerdi- ği koşullar nedeniyle reddetmişler ve sava- şın devam edeceğini açıklamışlardır. Was- nington'la Londra'nın bu tutumlarının daya- nağı BM Güvenlik Konseyi kararlandır. Bu kararlar, Irak'ın Kuveyt'ten 'derhal ve kayıt- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Roland füzelerl Türklye'de Köln-Bonn Üssû'nden havalanan iki Amerikan nakliye uçağı, Roland fiize sistemlerinden bir bölümünü Türkiye'ye taşıdı. 3. Sayfada • Polise yargı bağışıklığı' Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan 'Anarşi ve Terörle Mücadele Yasa Taslağı' Köşk'te 5. Sayfada • Düş ile gerçek arasında Varlıklı bir ailenin yanma verilen köylü kızının iki ayn yaşam içinde bocalamasını konu alan "Fazilet" fılmi TVVde 21.55'te 6. Sayfada • Akbulut'a 'Hodri Meydan' TVl'de saat 21.00'de yayımlanacak programın bu akşamki konuğu Başbakan Akbulut 6. Sayfada • Video Müzik Türkiye TVnin tek müzik kuşağı programının Countdown bölümiınde günün sevilen parçalan ekranda. 6. Sayfada • "Kaçak umutlar" Kaçak Türk işçilerinin dramını anlatan 'Umuta Doğru Yolculuk', yabancı film Oscar adayı. Başrollerde Nur Sürer, Necmettin Çobanoğlu ve Emin Sıvas oynuyor. 7. Sayfada • 2 olay Üniversiteli kız cinayetiyle ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı. Kesik baş cinayeti ise esrarmı koruyor. 8. Sayfada • Sendikalar dava kuyruğunda Işçilerin her sektörde işten çıkartılmaları üzerine sendikalar dava açmaya başladı. Ekonomide • Pazarlan brunch keyfl Kahvaltı ve öğle yemeğinın birleşmesiyle oluşan kavram, Türkiye'de de yerleşiyor. Arka Sayfada UGURMUMCU Ateşkes mi?.. Irak Devrim Komuta Konseyi'nin Kuveyt'ten çekilme ko- nusundaki görüşme önerisi bir dizi koşula bağlıdır. ABD ve Çokuluslu Güçler ise Irak'ın Kuveyt'ten hiçbir koşul ileri sür- meden çekilmesini istiyorlar. Bu açıdan, açıklamanın bu aşamada bir "ateşkes" so- nucu doğurmayacağı anlaşılıyor. (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog