Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 ŞUBAT 1991 CUMHURİYET/9 E INSAMAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N G Ö R Ü Ş Oscar adayı Doğum sanalannı bir başkası çekerken sız hamile kalırsınız, Oscar'a aday gösterilmek böyle bir şeydir işte. G/enda Jackson 4 MARTTAKİ SIHAVLA İSTEHMEYEN SEFLER GELİYOB Sağlık Bakanlığı'nda kadrolaşma SAĞLK Bakanlığı her yü E grubu hastanelerdeki kadrolar için bir bülten ilan ediyordu. Ancak bu yılın bulteni biraz "garip" çıktı. tstanbul, Anka- ra, Izmir gibi buyuk kentler- deki hastanelerde hiç talep ol- madığı halde klinik şefi, bö- lum şefi, şef muavini gibi pek çok kadro açılmıştı. Gereksi- nim olmadan açılan bu kadro- lar hekimler arasında şöyle bir kanıyı yaygınlaştırdı: Sağlık Bakanlığı siyasal kadrolaşma için bu uygulamayı gundeme getirdi. Gereksiz yere ve kişi- lere iş bulmak için bu kadro- ları açtı. Aym siyaset ve anla- yışta olan kişilere kullandın- lacak bu kadrolar. Yeni açılan kadrolara ata- ma yapılması için 4 martta sı- nav yapılacak. Baa hekimler bu kadrolaşmadan rahatsızlık duyduklan için sınavların ta- rafsız yapılmayacağı yolunda- ki rahatsızlıklannı Türk Ta- bipler Birüği'ne ilettiler. Türk Tabipler Birliği de sınavları yapacak jurilerin tespitinde gözlemci bulundurmak istedi- ğini Sağlık Bakanlığı'na iletti. Ancak hiçbir yanıt alamadı. Juriler bakanlık tarafından is- tendiği gibi oluşturuldu. Bu yiızden 4 mart sınavları once- sinde hastanelerde ve doktor- larda huzursuzluk yoğunlaştı. Kendi çahşmalannın goz önu- ne alınmadığını, sıyasilere ya- km kişilerin hak etmedikleri şefliklere geurileceğinı dile ge- tirmeye başladüar. Bu durum- da çalışmanın bir anlamı kal- madığını belirtiyorlar. Bu arada Sağlık BakanlığV- nın buyuk illere torpillı dok- torlan yığdığı, acil ve hızır ser- YILDIRIM AKTUNA İSTİFA SÖYLEMTİSİNİ YALANLIYOR Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Yıldırım Aktuna, geleneksel" hale getirdigi denetlemeleri' s>- rasında iki fabrika işçisiyle konuşuyor... "Uzlaşmacı bir yapıdayım" ISTANBUL'un, nüfusu gi- derek artan en buyıik yerleşim birimlerinden Bakırköy ilçesi- nin Belediye Başkanı Dr. Yıl- dınm Aktuna hakkında son günlerde siyasi kulislerde, SHP'den istifa edip parti de- ğiştireceği yolunda söylentiler yayılıyor. Yıldınm Aktuna'ya parti değiştirme konusundaki söylentileri sorduk: — Sayın Başkan, sizin SHP'den istifa edip başka partiye geçeceginiz söyleniyor. BD konuda neler söyleye- ceksiniz? AKTUNA — Buna tek cümleyle yanıt vermek istiyo- rum. Kesinlikle böyle bu- şey yok. Kimler tarafından çıka- rıldığını bUmiyorum, ama si- ze can-ı gönülden ve samimi olarak söyleyeyim. Böyle bir şey yok, kesin olarak hem de... Bakın size bir şey daha söyleyeyim. Bizim Bakırköy Belediyesi, lstanbul'daki diğer ilçe belediyelerinin meclislerin- den en uyumlu çalışanı. Bele- diye meclisimizde gruplan bu- lunan DYP, ANAP ve ŞHP olarak biz tam bir uyum için- de çalışıyoruz, tartışma yoluy- la en doğruyu bulup onu uy- gulamaya koyuyoruz. — lstanbul Bflyttkşehir Be- lediyesi ile aranız nastl? Sizin hizmet anlayışınızla Buyükşe- hir'in hizmet anlayişı arasın- da görüş farklıhgı var mı? AKTUNA — Elbette Bü- yûkşehir ve diğer ilçe belediye başkanlan arasında hizmette birtakım göruş farklılıklan olur. Ben ju anda Bakırköy Belediye Başkanıyım ve Bakır- köy halkına hizmet vermeye çalışıyorum, hem de en iyisi- ni. Bu hizmetimizin takdirini ise Bakırköy halkı yapacakür. Ben kişisel olarak uzlaşmacı bir yapıya sahibim. Her güç- lüğü şiddetle değil, uzlaşma yoluyla aşmaya çalışıyorum. Hizmet verme yanşında da bu geçerli. Diğer ilçe belediye baş- kanlan da kendüerince bir hiz- met anlayışını uyguluyorlar. Karar, hizmet gören vatanda- şa kalıyor. MALIYE BAKANIKAHVECI Milli Savunma Bakanlığı'nı istiyor MALİYE Bakanı Adnan Kahveci ile Körfez savaşının devlet butçesi üzerindeki etki- sini konuştuk. Kahveci dunı- mu şöyle özetledi: "Ben Milli Savunma Baka- nı olmak istiyorum. Elimdeki bütün paralanmı ona verdigim için." Milli Savunma BakanhğY- nın zaten bütçede önemli bir payı olduğunu, bu payın aşı- lıp aşılmadığını soruyonız. Şöyle diyor: "Önemli olan hangi tempo- da nakit çekildiğidir. Bütçede yer alan kalemler 12 ayda kul- landır. Şimdi ise hızla nakit ödemede bulunuyor ve gerçek- ten zorlanıyoruz." Adnan Kahveci Körfez savaşı sadece tu- rizmcileri, toptancıları, giyim sanayicilerini, esnafı, nakliye- cileri etkilemekle kalmamış. Zaten üçte biri borçlanmaya dayanan devlet bütçesinin de dibine dan ekmeye başlamış durumda. Savaş çıkınca bir koyup 20 alacağız diye beklerken şimdi- ye kadar neredeyse 20 koyduk, henüz 'bir' bile alabilmiş değiüz. Şimdilik bütün sektörler durdu, işsizler ordusu arttı, za- rar üstune zarar ve zam ustü- ne zam görüyoruz. Savaşa gir- mediğimiz halde savaştan çık- mış gibiyiz. Devlet bütçesindeki bu zor- lanmanın bedeli, seneye daha yüksek oranlı bir enflasyon ve yeni zamlar olarak yine halka geri gelecek. SAVAŞ, KAÇAKÇILIĞI DA ETKİLEDİ Pasajlarda mal yok KÖRFEZ krizi ilginç bir alanı daha etkiledi: Sınır ka- çakçıhğı... Karayolu ticareti dunmca kaçak eşya miktan da azalmış. Güneydoğu Anadolu'da sı- nıra yakın bölgelerde kaçak eşyalann satıldığı pasajlarda artık vitrinleri sadece saat ve çakmaklar süslüyor. Gaziantep ve Şanhurfa'da kaçak eşya satılan pasajdaki satıcılar arkadaşımız Ayşe Yıl- dınm'a "tşlerin eski hali kal- •adı. Krizden önce de kötuy- dü, ama şimdi tamamen kötüleşti" diyorlar. Gaziantep'te krizin kaçak- çılığa darbe vuruşu, halı üre- timini de olumsuz yönde etki- lemiş. özellikle makine halı- sında hayli ilerlemiş bir il olan Antep'te yılda 8 milyon 100 bin halı üretiliyor. Krizden önce kara taşıma- cılığında yurtdışına gidenler "görünmeyen bir balı ve battaniye" ihracatı başlatmış. Şimdi bu ihracat azalmca An- tep'teki halı üreten baa finna- lar da üretimlerini durdurmak zorunda kalmışlar. Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Mesut Ölçal bu duramu şöyle anlatıyor: "Görünmeyen ihracat dedi- ğimiz bu olayda, yanına halı. battaniye veya fıstık alıp gi- denler, dönüşte de bunlann karşdıgı olarak oralardan çe- şitli eşyalar getiriyorlardı. Şimdi ticaret durdugu için ne mal geliyor ne de gkliyor. Ge- len eşya sayısı çok az. " Gaziantep'te bir pasajda kendi yaptıklan bakır eşyala- rı satan Erol Demirsoy'u da savaş etkilemiş. Demirsoy, ön- ceden bazı firmaların gelip kendilerinden toptan eşya alıp ihraç ettiklerini, şimdi ise bu firmaların uğramadıklarını söylüyor. "Ayda en azından 10-15 mflyonluk ihraç maiı sa- üyordnk, şimdi tek kuroşluk satamıyonız." diyor. REKLAM İÇİN— Oğlum Saddam ÜRÜNLERİNİ pazarlama- da her türlü yoludeneyen rek- lamcılar, bu kez Saddam'a el attı. Bursa'da yayımlanan ye- rel Olay gazetesinde perşembe günu Saddam'ın fotoğrafı ile yayımlanan ilan şöyle: "Oğ- İnm Saddam, annen çok has- ta. Savaşı bir an once bırak, is- tedigin deri montu PASTO- RAL'den alacağım. Baban." tlanın altında "Saddarn'ı görenler ve duyanlar" için ve- rilen adres ve telefon ise aynı deri fîrmasına aıt. llanı hazır- layan reklam ajanstnı arayan arkadaşımız Sevinç Baysal, ilanın amacını sordu. Ajansın sahibi Nejat Akyunak, "Ama- cımız reklam ve amacımızı da ulaştık. Bizi ve flraıa>ı ara- yanların sayısına bakılırsa boyle. Biz Saddam gibi güncel birini kullanarak beyinlerde bir ookta bırakmak istemiştik. Bu nokta da, deri firmasının adıydı. Başardık. Bundan son- ra daha da ilginç reklam kam- panyaları düzenleyeceğiz" dedı. vislerin bu gibi torpil ışlerin- de kullanıldığı da anlatılıyor. Siyasi kadrolaşmanın bo- yutlarının parti içi cekişmele- re kadar uzandığma bir örnek olarak da şunlan dinledik: Ankara'da bir hastane- nin Başhekimi ANAP yan- lısı olarak biliniyormuş. Ancak ANAP icinde de Mesut Yılmaz'a yakın olarak tanını- yormuş. Bu nedenle MHP yanlısı ekibin hoşuna gitmi- yormuş ve kadrosu unutulu vermiş. "Kendi yandaşlan ol- mayanlara bile tahammüUeri olmadığının en güzel örnegi budur" diyor anlatanlar. Bu arada kadrolaşmayı yo- ğunlaştırmak üzere bu yü ikin- ci bir bulten daha ilan edilmiş durumda. Doktorlar, bakan- lığın buyük kentlere doktor yığmakta olduğunu "mecbn- ri hizmet yerine özendirerek doguya gondermek yerine tor- pilini bulanı ve siyasi hareket içinde olanı batıdaki hastane- lere klinik şefi, şef >ardımcısı gibi görevlere getirmeye yö- neldiklerini" anlatıyorlar. Bakalım 4 mart sınavların- da neler olacak? NİZİP'TE KAMYONLAR YATIYOR 4 aydır işyok G.ANTEP'e bağlı Nizip il- çesindeki "Nizip Taşıyıcılar Kooperatifi"nde bin kadar kamyon boş yatmış bekliyor. 350 üyeli kooperatifte 4 aydır ışsiz bekleyen kamyon sahip- leri, gelen iş tekliflerinde veri- len ücretlerin mazot paralan- nı bile karşılamadığından ya- kınıyor. "Eskiden iş çıkmayınca ara- bayı satıyorduk, şimdiki kanu- na göre arabayı da satamı>o- ruz" diyorlar. Yeni yasaya gö- re kamyonlara hükumet tara- fından bellı bir bedel biçilmiş ve kamyonlar satıldığı takdir- de "satış parasının yüzde 30'unun gelir vergisi olarak hukumete verilmesi" koşulu getirilmiş. "Bu durumda 4 milyonluk karmonumuza 30 milyon deger biçilijor. Biz de 30 milyona alıcı bularrmoruz. Daha duşuk de satamıyonız. Bir de vergisi var. Ne yapa- lım?" diyen kamyon sahiple- ri zorunlu olarak boş boş bek- lediklerini anlatıyorlar. tçlennden birisi kamyonuna ahcı bulamamış, vergiden de kurtulabilmek için kamyonu- nu 4 milyona hurdaya vermiş. Bir başkası, ayda 1 milyon 250 bin olan kamyon taksidinı 2 aydır odeyemediğinden ya- kınıyor. Yıllardır kamyon taşımacı- lığı yaptığını söyleyen Hacı Ağa da "Bizi mazotun paha- lılığı, işin kesatlığı ve Körfez krizi mahvetti" diyor. Dışişlerinin açıklaması Isveç'te yapüan bir toplan- tıya ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere'nin son anda katdmaktan vazgeç- tiğini yazmıştık. Isveç Türk İş- çi Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Özkanat, Gürdere'nin gelmeyişinin Türkiye'nin Isveç Büyükelçisi Erdil Akay'ın Dışişleri Bakan- hğYna "Toplantıya katılma- ym. Yuhalayıp dövebilirler. Geçen yıl da aym olaylar oldu" şekünde bilgi vermesin- den kaynaklandığmı öne sur- müştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsu Murat Sungar konuy- la ilgili şu açıklamayı gönderdi: "Stockholm Büyükelçimiz Erdil Akay hakkındaki olum- suz ve yanıltıcı beyanlar dzun- tüyle karşılanmıştır. Soz ko- nusu dernegin faaliyetleri ve bundan bir müddet once ter- tiplemiş olduğu panel ile ilgili olarak Stockholm Büyükelçi- ligimizin bakanhğunıza verdigi bilgiler yararlı ve gerekli bu- lıınmuştur. Adı geçen demek başkanının gazetenizde yer alan ifadelerinin tarafımızdan yadırgandıgını ve buvukelçili- ğünizce bakanlığımıza gonde- rilen bilgilerin dernek başka- nının gazetenizde belirttigi gi- bi 'gayri ciddi' olmadıgını, ak- sine, oldukça ciddi unsurlar ihtiva ettiğini bu vesile ile vur- gulamak u>gun olacaktır." HAYVANLAR İSMAİL GLLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK fena mı oÂ/nAı ? PİKNİK PtYALE MADRA HIZLI GAZETECİ SECDET stenter çaMı, tıalk sıgnaktara kc panır)t atese verdi. Körfez cıkıjını bombaUyan müttefikier çıkarma hazır ^ deflerine varamadan havada imha ediliyc keklik sibi avlanı\( ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHA* GÜRSES GARFIELD jıv f, ( COB4PLAR . > VALDIN <ENtt)l DAUS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAS 15 Şubat KADIFE SBSLI SARKICL. 1365'TE 8UGUU, UMLÜ AMBRIHAU CAZ l/£ HA- PlF MUZIK ŞAetC/C/Sf Mtr KIMS COL£, 4S rA - ŞINDA KANSE&DBN OLUUŞTV. ÇJSIC GENÇ 7», BlR ZENCl B£VUSÛHUN TUGCAK.INA eOF££YOA/&i- MUZlK yAŞAMnVA COLE, 17'S/Ul OOLOUIZMAOAN, ıKI NATOOLE T&o" 6&J8UNU KUÜ- MUÇTU- OMCELEGt PlYAHO ÇALARK£M 4&A S/fSA ŞARK/ SÖYL£Y£N S^fjATt^/, 3/D£££K BUNUN OOZUNU AeTIRMfŞ YE BUYUK PtNL£- YfC/ *yr£££/MH S£l/B/S/M KA2AA/M/ÇT/. XUMU- Ş/IK SÖYLEYIŞ TAÜZtj SES/N/N K4/./TSSIYLE SltS L£ŞWC&; İ947 'DEN ÖLUMUNE D£§lN, A A EKLEAIEN "&N6"E UYGUU grÇ/MPE, SÖ MEZ TACfN K M Ç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog