Bugünden 1930'a 5,425,882 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 75 ŞUBAT 1991 Akış içersinde 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 18.00 ve LJ 23.00'te 5 dakikalık haber bülteni yer alacak. 05.28 Açıhş-Açıkögretim 06.30 Gün Doğarken Programda "Onabereket" adlı dramanın 16. bölümü yayunlamyor. 07.05 Gün Başlıyor 09.05 Susam Sokağl Programın hedefleri insan yapısı, çevre, doğal çevre, başansızlık karsısında yılraama, vücut parçalan. 09.35 Kadm Saati 10.10 Arkası Yann: Kalbin Sesi Abidin kansı ûzerinde birtakım haince planlar peşindedir. 10.40 Oknl Televizyonu 15.05 Çocuk Kuşagı 17.20 Arkası Yann: Hayat Ağacı 18.05 Gençlik 18.35 A Stüdyosundan 19.20 IMa: Gcçmişe Açüan Pencere 20.00 Haberier ve Hava Dunmm 20.40 Spor 21.00 Eglence: Bir Başka Gece (Bugün koşesinde) ^ 23.30 Dizi: Ray Bradbury Oynnlan John ve Alicia bir partide tanışırlar. Laurel ve Hardy her ildsınin de ortak noktasıdır. 24.00 Gün Biterken 00.15 Kapanış 07.28 Açibş-AçikÖgretİm 3. lş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Sendikalar ve Sendika Üyeliğı, 3. Tilrkiye'nin Idan Yapısı: Kamu tktisadi Tejebbüsleri, 3. Atatürk llkeleri ve tnküap Tarihi: Alatürk ve Siyaset, 4. Yatınm ve Proje Değerlemesi Üretim Yönetüni-Mkkinc ve Teçhizat Seçimi. 12.15 Kapanış 18.00 AçıLşıi - Arkası Yann: Yalan Rnzgân 19.03 Haberier 19.20 tslam ve İnsan 19.45 Dizi: Marc ve Sophie 20.10 Belgesel: Denizciligimiz 20.30 Yansma: Yalanomn Mnmu 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Ezgi Akşamı 22.00 Haberier ve İngilizce Haberier 22.30 Belgesel: Gezegenler 23.00 Toplu Gösteriler: Penelope (Aynntüı bügi yandaki sütunlarda) 00.34 Kapanış 19.59 Açıhş-TV Filmi: Cinayet Reçetesi (Bugün koşesinde) 21.32 Sirk 22.00 Dizi: Yargc 22.55 Belgesel: Dünya ve tnsanlar 23.45 Caz 00.15 Dizi; Dedektiflik Börosu 13.59 Açılış - Okul Televizyonu 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Arkası Yann: Hayat Agacı 20.00 Açütögretim Dördüncü sınıflar için tktisadi Kalkınma ve Uluslararası Ticaret, 4. sınıflar için Maliye Politikası: Durgurüukla Mücadele Maliye Politikası. 20.45 AçikÖğretİm Dördüncü sınıflar için Vergi Uygulamalan: Vergi yargısı, 4. smıflar için Yatınm ve Proje Degerlemesi: Üretim Yontemı Maküıe ve Teçhızat Seçimi. 21.30 AçikÖgretİm İkinci sınıflar için tktisadi Analiz: Milli Gelir Analizine Giriş Prof. Dr. tlker Parasız. 22.35 Belgesel: 2000'e Dogru - 23.20 Video Muzik Tiirkiye 18.58 Açılış - Haberier 19.20 Susam Sokağı 19.50^ Türkçe Dil Dersi 20.15 Kadın Saati 20.40 Arkası Yann: Küçük Hannn 21.15 Kültttr Bakanlıgı tstanbul Devlet Korosu 22.00 Haberier-lngilizce ve Almanca Haberier 22.35 Eglence: Bizden Size 23.35 Dizi: Yamızlar 00.45 Belgesel: Denizriligimiz 01.15 Dizi: Catberine 02.00 Kapanış Akış içerisinde 07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 20.55, 21.55, ve 23.00'te haber bulteni yer alacak. 07.05 Müzik 07.30 High Five 08.00 Çizgi Film: Buford Dosyalan 08.30 Çizgi Film: Jana 09.00 Komedi Dizisi: Üçln Cnrcnna 09.30 Müzik = 10.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 11.30 Dizi: Bıınık Yıllar 12.30 Pembe Dizi: Komşnlar 13.05 Pembe Dizi: Cimri 14.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 14.30 Pembe Dizi: Hastane Gnnlüğn 15.30 Pembe Dizi: Bütün Çocnktonm 16.30 Pop Konseri: Meltdown 17.30 CNN 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Charies İş Başında 19.00 Komedi Dizisi: Komşnlar Görmesin 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim 20.35 Polisiye Dizi: Mike Hammer 21.40 Vay Canına 22.45 Bilim Kurgu Dizi: Max Headroom 23.45 Dizi: tki Tepeler 01.15 Sinema: tkinci Vardiya (Bugon 02.50 Dizi: İki Kafadar 03.50 Sinema 04.55 Amerikan Güreşi 05.50 Müzik-CNN Haber TV1 AÇIKÖĞRETİM^DE YAREV 07.05 Dördüncü smıflara örgütsel Davranış dersinde "örgütlerde Grup ve Grup Normları", Reklamcıhk ve Satış Yönetimi dersinde "Reklamın Ekonomiye Katkısı ve Türk Reklamaüğının Gelişimi", Muhasebe Deoetimi ve Mali Analiz dersinde "Vergi Kanunlan Açısından Muhasebe Bügüerinin lncelenmesi", Türk Vergı Mevzuatı dersinde "Gelir Vergisinin Tarhı, Tahakkuku, ödenmesı, Güvenlik Önlemleri", birinci smıflara tktisada Giris dersinde "Paranın Kıymeti ve Fiyallar Genel Seviyesı", Genel Maıematik dersinde "Türevin tktisadi Uygulamalan", Fransızca dersinde "C'est Trop Cher" ve Almanca dersinde "Ders-40" konulan isleniyor. TV2 TOPLU GÖSTERİLER: PENELOPE 23.00 Orta hallî Wood güldttrüsüPenelope / Yönetmen: Arthur Hiller / Senaryo: E.V. Cunningham / Müzik: Johnny Williams / Oyuncular: Natalie Wood, Ian Bannen, Dick Shawn, Peter Falk, Jonethan Winters, Lila Kedrova, Lou Jacobi, Norma Crane, Arthur Malet, Jerome Cowan / 1966 ABD yapımı / Süresi: 98 dakika. TV Servisi — Bir banka mü- dürünün kansı, kocasının ilgi- sini çekmek için küçük hırsızlık- lara girişir. Pek başanlı olma- yınca onun bankasını soymaya kalkar. Aslında oldukça ilginç bir ko- nunun pek başanlı olmayan fil- mi. Kanadalı ve 1923 doğumlu yönetmen Arthur Hilkr önce TVde çalıştı. 1950 sonlannda geçtiği sinemada "Tobnık Kah- ramanlan", "tki Taşralı", "Popi", "Hastane", Mançah Adam", gibi fılmleriyle dikka- ti çeken sanatçının en büyük ba- şansı 1970 yılmda çevirdiği ve gişe rekorları kıran "Aşk Hikfiyesi" olmuştu. Zainan zaman güldürü türün- de ilginç çıkışlan olan Hiller, bu fîlmde beklenen düzeye pek ula- şamıyor. Natalie VVood'u film- de 23 yaşındaki haliyle izleyece- ğiz. Sanatçıya lngiliz aktörü Ian Bannen, "Tatiı Caâı" dızısinde- ki koca rolüyle anımsayacağıruz "Dick Shovm" ekranın unutul- maz "Colombo"su Peter Falk ve en çok "Zorba" fılmiyle anımsanan Rus kökenli unutul- maz karakter oyuncusu Lila Kedrova eşlik ediyorlar. Çok şey beklemeden izlenebilecek orta halli bir film. NATALİE VVOOD— PETER FALK— Yönetmenliiiııi Arthur HiUer'ın yapbğı fllmde başrolleri Natalie Wood ve Peter Falk paylaşıyor. Belediye çanağına Star 1 kalkanı HÜSEYİN ERCtYAS İZMİR — Uydu yayınlarını yaygınlaştıran belediyeler, ya- bancı uydu kanallarını izlettire- bilmek için Starl yayınlarını "kalkan" olarak kullanıyor. Star 1 yayınlarının yaygınlaştırıldığı sistemlerin artık mühürlenmedi- ğine dikkat çeken belediye baş- kanları, "Diger uydu kanallan- m, yabancı yayınlan yaygınlaş- tınnak Starl sayesiode olacak" görüşünü dile getiriyoc Ulke genelinde çok sayıda be- lediye, kurduğu sistemlerle uy- dular aracılığıyla yapılan televiz- yon yayınlarını yaygınlaştırma- ya devam ediyor. Belediyelerin kurduklan sistemlerle yaygınlaş- tırdıkları uydu yayınlan arasm- da ilk sırayı Magic Box'ın Al- manya'dan Türkiye'ye yönelik Starl kanalı yayınlan alıyor. Avrupa televizyon kanallan- nın uydu, yayınlannı yaygınlaş- tıran belediyelerin Starl yayın- lannı da yaygınlaştırdıklan göz- leniyor. Gaziantep Anakent Be- lediyesi'nin kurduğu sis temle Starl'in yanı sıra CNN ve BBC yayınlan da izlettiriliyor. Kayseri Anakent Belediyesi'nin sistemiy- le Starl yayınlan izlettirilirken CNN, BBC, Super Channel, Eurosport yayınlan yaygınlaştı- nlabiliyor. tçişleri Bakanhğı genelgesi doğrultusunda mühürlenen sis- temler arasında ilk sırayı alan Fbça Belediyesi'nin kurduğu sis- temle Star 1 yayınlan yaygmlaş- tınlıyor. Daha önce RTL Plus, RAI UNO, Super Channel, TV 5, SAT 1, 3 SAT gibi Avrupa te- levizyon kanallarını izlettiren Foça Belediyesi'nin bu kanalla- rı yeniden yaygınlaştırabilmesi için sistemdeki mühürün çözül- mesi bekleniyor. Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim, "Öyk ga- rip bir durum ki Star l'i izlettir- memize izin veriyoriar, diğer ka- ntllar için mahkeme kararı bekleniyor" dedi. Menemen Belediye Başkanı Kadir Vudınm, Avrupa uydu ya- yınlarını yaygınlaştırırken mü- hurlenen sistemle Starl yayınla- rını izlettirmelerine izin verildi- ğini söyledi. Kadir Yıldırım, "Starl yayınlan bir tiir kalkan oldu. İleride tüm Avrupa kanal- larını vermek istiyoruz. Biz ile- tişim olanaklarının yaygınlaştı- nlmasını istiyoruz" dedı. Bergama Belediye Başkanı Taşkın, "Bu bizim ülkemizdeki çok standarthhğın bir gösterge- si. 3 ' diye konuştu. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberier. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raponı. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Ha- berier. 07.05 Her şey bizJer için. 07J0 Haberier. 07^40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstek- leriniz seçtiklerimiz. 09J 5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunü yaşarken. 12_S5 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Habcr- ler. 13.15 Rekiam programı. 13^5 Hafıf müzik. 13.30 BOlgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Ha- berler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haber- ler. l«.05 Hayatın içinden. 18J5 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19M Türküler ve oyun havalan. 20.00 Türkçe sözlü haHf müzik. 20.15 Gençlik koroları. 20.30 Besteleri vaşavan- lar besteleri yaşatanlar. 21JJ0 Haberler. 21.05 Sa- manyolu. 22JB0 Kadınlar toplulugundan türküler. 22J0 Çağdaş Türk sanat muzığı. 23.00 Haber- ler. 23.15 Cumadan cumanesiye (2). 00.55 Gıl- nün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 0435 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07M Solistlerden seçmeler (TSM). 0730 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08_}0 Beraber ve solo şarkılar. V9M Haberler. 99M Türküler. 09.20 Oyunlar- la yaşayanlar. 0935 Çeşitlı müzik. 10.00 Halk müziği sözlüğümüzden. 10.20 Dünden bugüne Anadolu. 10.40 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11J5 Hafıf mü- zik. 12.00 Beraber ve solo türküler. 12.30 Dun- den bugune ses ve saz dunyamız. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgüer. 13J0 Kal- kınmanın güçlü lokomotifi sanayi. 13.45 Şarkı- lar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Türküler. 15.00 Haberler. 15.05 Gelin tanış olalım. 15.25 Saz eserleri. 15.40 Arkası yann. 16.00 Okul radyo- su. 16.30 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar. 1730 Küçük konser. 18.00 Acemaşiran faslı. 1830 Bilim ve teknoloji dünyasından. 18JOTürk halk çalgıla- nndan ezgiler. 19.00 Haberler. 19J0 Hafif mü- zik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Hafıf müzik. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Türküler geçidi. 22.00 Solistlerden seçmeler (TSM). 22.30 Türkçe soz- lü hafıf müzik. 22.45 Bir roman / bir hikiye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.45 Hafif müzik. 23.55 Opera saati. 00.55 Gu- nun haberlerinden özetler. 0038 Program ve ka- panış. R A D Y O 3 07.00 Acıuş, program ve haber- ler. 07.05 Gilne başlarken 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Ogleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 ögle ve müzik. 13.00 Gunun kon- seri. 14JOO Haberler. 14.15 Munk magazin. ISM Konserlerden. 1630 TRT Istanbl Hafıf Muzik ve Caz Orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Ge- lenek, görenek %•£ muzik. 20.00 Pop-caz. 21.00 Muziğin dilı. 21M Haberler. 22.15 Müzik pa- leti. 23.00 Eskıden yenıye. 24.00 Gece ve müzik. 0035 Günttn haberlerinden özetler. 0038 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07J0 So- listler geçidi (TSM). 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkulerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 0930 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberier. 11.05 Sarkılar. 11.20 Türküler. 1135 Tasavvuf musikısı ve saz eserle- ri. 12J0 Haberler. 12.05 Muzik bahçesı.13.60 So- listler geçidj (TSM). 1330 Yurdun dört bucağmdan (THM). 14.» Haberler. 14.05 Be- raber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Ha- berler. 16.05 Âşıklar ve mahalli sanatçılanmız. 1630 Devlet koroları. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Türk sanat müziği dinleyi- ci istekleri. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL »738 Açılış ve Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tş- te Saz tşte Söz. Solist: Can Etili. 1130 Bir So- list. Joan Baet. 12.00 tstekler. 13M Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Ersen. 13.15 Haftadan Haf- taya. 14.15 Bir Topluluk. A-Ha. 14^5 Bir Sanat- çıyla Beraber. Solist: Selma Sağbaş. 15.10 Dogan Koçyiğit'ten Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Mercek. 17.00 Muzik Dagarcıgı. 1730 Gun Biterken. 18.15 Müzik Denince 19JM Program ve Kapanış. POLİS TİJRKİYE^ v H ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- lal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz Işte Söz. Solist: Can Eti- lı. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Durumu. 0935 Ali Osan Akkuş'tan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Selmla Sağbaş. 11.25 Se- yıt Al'dan Turkuler. UAS Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafıf Mü- zik. Solist: Nilufer. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Metin Güyer'den Şarkılar. 15.10 Muzik Dünya- sı. 16.10 Kayıp Haberleri 16.15 Müzik Dağar- cığı. 16.45 Bedia Akartür'ten Türküler. 17.05 Türkçe Sözlu Hafıf Muzik. 17.25 Gün Bitirken. 18.00 Program ve Kapanış. EıırovLsioiî Romalda • ANKARA (Mak Ajaas) — Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) ahnan 11.2.91 tarihli telekste, 1991 36. Eurovision Şarkı Yanşması'nın 4 Mayıs 1991 cumartesi günü Roma'da Cinecita'da yapılacağı bildirildi. Yanşmanın daha önce Sanremo'da yapılacağı duyurulmuştu. Akbulut, Hodri Meydaırda • ANKARA (Cum"ıurryet Bürosa) — Başbakau Yıldınm Akbulut, yann akşam yayımlanacak Hodri Meydan programına katüacak. Akbulut, canh yayın programda yurttaşlann kendisine yönelteceği sorulan da yanıtlayacak. Başbakan Yıldınm Akbulut'un Hodri Meydan programının çekimlerinin bir bölümü Erzincan Hali'nde yapılacaktı. Ancak 13 şubat günü hava koşullannın kötü olması nedeniyle Erzincan'a gidemeyince çekimlerin tamamımn İstanbul'da yapılması kararlaştınldı. BUGÜN m Bir Başka Gece TV1 21.00 Magazin Eglence kuşak programında bu hafta Emel Sayın, Berkant ve Nursaç Doğamşık yer alıyor. Sinema dünyasının konuk sanatçısı Cihan Ünal. Hıncal Uluç'un futbolcu konukları ise eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Ihsan Karayiğit ile Gökhan Keskin. Gizli Kamera bölümü Cenk Koray ile ekrana gelirken, Altuğ Yücel'in yazıp yönettiği Mini Şaka bölümü, lzzet Öz'ün hazırladığı pop müzik programın diğer bölümleri. • Sinema: ikinci Vardrya Starl 01.15 İkinci Dünya Savaşı'nda fabrikada işçilik yapmak zorunda kalan ev kadınlanmn konu edildiği fılmin yönetmeni Jonathan Oemme. Konusunda beklendiği ölçüde başanlı olamayan komedi-dram kanşımının Goldie Hawn, Kurt Russell, Ed Harris, Holly Hunter ve Roger Corman'dan oluşan ilginç bir kadrosu var. • TVde Sinema: Cinayet Reçetesi TV3 20.00 Kanada yapımı bu sıradan yapımda Kate Lynch ve Janet Amos başrol oynuyoriar. Clark MacKey'in yönettiği filmde, bir hastanede, gizemli ölümlerden suçlanan bir hemşirenin öyküsü anlatüıyor. CUMHURIYET KÜAP KULUBU T • A • K •S•1>T- L• E ^ VERİYORKİTAP BİR TELEFON YETERLİ! DİLEYEN HERKESE {*) 8 A Y V A D E L İ "' Sadece İstanbul il sımrlan içınde. SEÇKÎN YAZARLAR • ÜNLÜ YAPITLAR ADAM *AYINLARI CEM YAYINEVİ PAYEL YAYINEVİ 'AFA YAYINLARI ÇAĞDAŞ YAYINLARI REMZİ KİTABEVİ •/ CAN ' ^ ! YAYINLARI * ÇINAR YAYINLARI TOROS YAYINLARI D> 400 seçme kitap D> Elden teslim Tel: 512 05 05 / 516 Fax: 526 60 72 LOKANTA • BAR 130 21 87 • 140 S4 74 ESER ENGİN NOYAN & NOYÂNPazartesi hariç her gece 22.00-01.00 BAR'da Sahilyolu No: 32 KALAMIŞ 349 51 14 • 349 51 15 P A RA DI S E DANC1NG BAR . k Valikonağı Cad. No: 73/1 Nişantaşı Telefon: 146 69 81 LTVE MUSIC A Her Perşembe - Cuma Saat: 18.00 - 24.30 CAFE RESTAURANT Gümttşsuyu-Taksim Her Cuma Akşanu Şarkılj Fasıl Rez: 144 47 87 Otopark 1900-2400 aıası Unıverate Bahçea T.C. ZEYTİNBURNU ASLİYE 1. CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ Esas No: 988/581 Karar No: 1990/767 Sanık: 1- Ayhan Babayigit, Mehmet Kamil oğJu, 949 doğumlu, 2- Halil Babayigit: Mehmet Kamil oğlu, 958 doğumlu Suç: 213 sayüı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet. Suç Tarihi: 18.12.1984. Sanıkların müsnet suçu işlediklerinden eylemlerine uyan 213 sayı- lı Vergi Usul Kanunu'nun 359/1 maddesine göre 3 ay hapis ve 3 ay ticaret sanat ve rheslekten mahrumiyetlerine, sanıkların kişilikleri na- zara alınarak 647 sayüı kanunun 4/1 maddesi gereğince neticeten 45.000 TL agır para cezası ile tecziyesine. 27.11.1990 Basın: 19789 OZEL BORA SURUCU KURSU ELLİ BEŞİNCİ DÖNEM kayıtlan başlamıştır DERSHANE ÛSKÜDAR 310 14 78 PISTLERIMİZ- KOZYATAĞI 362 47 33 TARABYA 162 08 18 KARE BAR GrupMERDIVEN Yerebaıan Cad. Salkım S«Ql Sak. No 18Sullanahme(-IST. Tel. Sll 71 K MODAHAN CAFE-KAR Mersin-Adana kucaklaşahm" Yerli içki duble 10000- TL" ModaCad.No-.239Tel:345 84 74 GÜZEL Bogaz yahsında TEMIZ Suyumuz kesilmez UCUZ SoğukAÇIKBÜFE • 15 Çeşit Meze * 3 ara sıcak I • CÜNÜN BALIĞI * CÜNÜN TATUSl' |KEDİ BAR GRUP • • KDV dahil 35.000.- TL. NOT. CUMA-C TESI AÇIK BUFE Servısımız Yoktur SULTAN SOFRASI - ARNAVUTKÖY Karakol Karşısı Tel 163 32 34 Tel! 163 32 34 FN-MMAJ A Z Z C L U B & C A F E AYŞE6ÜL YEŞİLNİL ÖNDER FOCAN NEZİH YEŞİLNİL CANKUT ÖZGOL 18 Şüt>al-2 Mari NEŞET RUACAN DÖRTLÜSU 15 Şubat Cuma 19 00 16 Şubat Cumartesj 19.00 HAFTA SONU KONSERİ "JAZZ CHORUS" NİLÜFER RUACAN: P*.™ ERCOMENT ATEŞ: ^ İLKİN DENİZ: *« MURAT YETEH::..... PAZAR17 00 JAMSESSİON NAVUTKOV DEft ARNAVUTKÖY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog