Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makale



Katalog


«
»

15 ŞUBAT 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 n Hatay haritası sorusu • ANKARA (ANKA) — SHP, Ankara Milletvekili Tevfik Koçak - Ehşişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'e Hatay'ı Suriye toprakları içinde gösteren harita öntinde resmi görüşme yapmaya tepki göstermemesinin nedenlerini sordu. Koçak, Dışişleri Bakanı Alptemoçin tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkankğı'na verdiği yazılı soru önergesinde, Suriye'nin "Türkiye'yi küçümser bir yaklaşımla "Bu harita önünde resmi görüşme yaptığını savundu. Koçak, "Suriye'ye karşı ülkemizin bu denli aşağıdan alan tutuma girmesinin nedeni nedir? Şimdiye kadar Türkiye'nin dış siyaset çizgisinde böyle bir konuma sokulduğu olay var rtudır?" diye sordu. İnönü'nün ziyaretleri • tç Politika Servisi — îstanbul'da dün Günaydın, Sabah, Milliyet ve Türkiye gazetelerini ziyaret eden Inönü, gazete sorumlularının özellikle Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın eşi Semra özal'ın politik yaşamını da içeren sorularını yanıtladı. Inönü, Bayan özal'ın adaylığı konusunda, "Bu oyunlarla zaman geçiriyorlar. Biz o işlere kanşmayız" yanıtını verdi. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay, Istanbul Milletvekili Yüksel Çengel, ll Başkanı Ercan Karakaş'la birlikte dolaşan tnönü ara seçim konusunda iktidarın fazla gönüllü gözükmediğini söyledi. Haziran ayına kadar anayasal zorunluluk olarak ara seçim karannın açıklanraası gerektiğini belirten Inönü, "Ancak durum öyle gösteriyor ki bir erken genel seçim de isteyebilirler"dedi. • Akbulut Genelkurmay'da • ANKARA (AA) — Başbakan Yıldırım Akbulut, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'i makamında ziyaret etti. Başbakan Akbulut, Genelkurmay Başkanlığı'na gelişinde Orgeneral Güreş tarafından askeri törenle karşılandı. Akbulut'un Orgeneral Güreş'i ziyaretinde kuvvet komutanlan da hazır bulundu. ÖzaVın 'eylülde seçim' telkinine Başbakan soğuk bakıyor Akbulııt'tan iki ııyarıAdaylık Akbulut dün partüilere yönelik konuşmasında da 'll ve ilçe seçimleri bir yanştır. Yarışa katdanlar partiye zarar verecek işler yapabilirler. Ona dikkat edin. Onları iyi seçin. Türkiye'ye ve partiye yararlı olacak kimselere destek olun. Yanşın usulleri var. Kaybeden de kazanan da değerlidir' dedi. Erken seçim Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Özal'm ANAP'lı milletvekillerine söylediği 'Seçim düşünüyorsanız eylülde yapın' sözünü nasıl yorumladığını sorması üzerine, 'Bu hususu Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmadık. Kendisinin de böyle bir şey söyleyip söylemediğini bilemiyorum' diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Başbakan Yıl- dırun Akbulut, Cumhurbaşka- nı Turgut Özal'ın ANAP'lı milletvekilleri- ne, "Seçim düşünüyorsanız, ey- lülde yapın" telkinine, "Henüz böyle bir duşünce tarzında de- ğiliz. Bir seçim konusu gunde- me gelirse bunu yetkili kurulla- rımızda konuşur. karariaştınnz" karşılığını verdi. Başbakan Yıldırım Akbulut, dün ANAP Genel Merkezi'nde bazı illerden gelen partilileri ka- bul etti. Akbulut, ANAP Genel Mer- kezi'ne gelişinde bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ANAP'lı milletvekillerine söyle- diği "Seçim düşünüyorsanız ey- lülde yapın" sozünü nasıl yo- rumladığını sorması üzerine "Bu hususu Sayın Cumburbaş- kanı ile konuşmadık. Kendisinin öyle bir şey söyleyip söylemedi- ğini de bilemiyorum" diye yanıt- ladı. Gazetecilerin, "Böyle bir ihtimal var mı? Varsa bunu na- sıl karşılarsınız" diye sormalan üzerine Akbulut, "Buna yetkili kurullanmız karar verebilir. Ko- nuşuruz. Yetkili kurullarımızla gerekli karan veririz. Ama he- nüz böyle bir düşıince tarzında degiliz" yanıtını verdi. Akbulut, kabulde yaptığı ko- nuşmada da parti içinde yapılan il ve ilçe seçimlerine de değine- rek şöyle konuştu: "Bu seçimler bir yanştır. Ya- rışa katılanlar partiye zarar ve- recek vanlış işler yapabilirler. Ona dikkat edin, onlan iyi se- çin. Türkiye'ye ve partiye en ya- rarlı olacak kimseye destek olun. Yanşın usulleri var. Kaybeden de, kazanan da değerlidir. Poli- tika uzun soluklu bir iş. Kaybet- meye de tahammul etmeli. Kay- namayı kabul edeceksiniz. Kay- namaya tahammul edeceksiniz. Zorlu, ama zevkli bir iş." İllerden gelen partililere "mu- hafazakâr, ilerici ve reformist" bir parti olarak ANAP'ın her- gün geliştiğini anlatan Başba- kan, şöyle konuştu: "Muhafazakâr olmak gerici- ttk degildir. İlme, tekniğe, tekno- lojiye muhafazakâr olmak ma- ni degildir. Milletimizin çok uzun süreden beri taşıdığı guzel hasletlerini korumak anlamın- dadır. Muhafazakâr olmak, la- ik olmaya mani degildir." Politikalarm dar kadro veya kişilerle yapılamayacağını, ANAP içinde sade bir üye ile ge- nel başkan arasında hiçbir fark bulunmadığını söyleyen Başba- kan Akbulut, "ınançlan bir olan insanlann arasında farklı- lık olmaz. Biz 26 Mart'ta kay- bettik. Partimiz orada bir sar- sıntı geçirdi. Ancak ANAP fel- sefesine inanan insanlar bugün ANAP'ı yeniden birinci sıraya çıkarttılar. Çalışmadan hiçbir şe> olmaz. Bunun için tum teş- kilatlanmız ve biz, halka yaptık- lanmızı anlatmalıyız. Zamanı geldiğinde yapüacak bir seçim- de tekrar iktidar olacagız." Muhalefetin göriişü Öte yandan SHP Grup Baş- kanvekili Onur Kumbaracıbaşı, erken seçimin "ANAP'ın da, ül- kenin de lehine olduğunu" be- lirterek "O nedenle ANAP şim- di en kâıiı seçim olasılığının he- sabını yapıyor. Seçimi ne kadar erken yaparlarsa bizim için da- ha iyi. Zaten bu yılı seçim yılı olarak görüyoruz" diye konuştu. ECEVİT BAYRAMPAŞA'DA — DSP lideri, Bayrampaşa belediye binası önündeki kalabalıga hitap etti. (Fotoğraf: Sabahattin Bostancıoglu) Ecevit, iktidan "Enderun yönetimi" olarak niteledi, Cumhurbaşkanı ÖzaVı eleştirdi 'Göstermelik demokrasi' öncüsüİç Politika Servisi — DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit, Cumhurbaş- kanı Targut Özal'ın, "göstermelik demokrasi öncülüğünde tek adam diktatöriuğüne yöneldiği- ni" söyledi. Ecevit, ANAP iktidannı "Enderun egemenliği" olarak niteledi. DSP lideri, Semra Özal'ın tstanbul il başkanlığına adaylığı için de "Devlet protokolündeki yerinin gözden geçiril- mesi gerekir. Ü başkanlığının iistüne Cumhurbaskanı eşinin ayrıcalıkları eklenmemelidir" diye konuştu. Ecevit, erken seçim konusunda ise Türkiye'nin dört yılda bir seçime alışkın olduğunu belirtti ve "Bcş yüda bir seçim bence sa- kıncah" dedi. DSP lideri Biilent Ecevit, dün Bayra- mpaşa Belediye Başkanı Necdet Özkan'ı ziyaret etti. Ecevit, belediye binası önün- de toplanan kalabahğa hitap ederken, DSP'nin Îstanbul'da birinci parti oldu- ğunu öne sürdü. Ecevit, konuşmasında, Özal'ın Körfez politikasını da eleştirerek, Türkiye'nin uluslararası alanda "tehlikeli" adunlar attığını ifade etti. SHP'nin bu konudaki politikalannın da tutarsız olduğuna değinen Ecevit, ad ver- meden eski SHP Genel Sekreteri Deniz Baykai'ı da eleştirdi ve "ABD'nin dümen sayunda, savaş çığırtkanlı*ı yapıyor" de- di. TBMM'deki muhalefetin "aciz" oldu- ğunu belirten DSP lideri Ecevit, iktida- n da "Enderun yönetimi ve egemenüği" kurmakla suçladı. Ecevit, Kürtçe serbes- tisi sağlayan yasa değişikliği ve 141, 142 ile 163'ün kaldırılması çalışmalannı eleş- tirirken, "Kurtçe konuşmak serbest, ama yazmak yasak. Bo>le yanm yamahik de- mokrasi anlayışı olmaz. Özal, gösterme- lik demokrasi öocüliigiinün ardından tek adam diktatöriuğüne yöneliyor" diye ko- nuştu. Daha sonra, Bayrampaşa Belediye Başkanı Necdet Özkan'ın odasında ga- zetecilerin çeşitli sorularıru yanıtlayan Bttlent Ecevit, Semra Özal'ın ANAP ts- tanbul İl Başkanlığı'na adaylığı konu- sunda şöyle dedi: "Umanm ki o mevkiyi iistlenmenin bazı gereklerine hem kendisi nem de dev- let kurutuşlan uyacaktır. Örnegin, TRT, 0 başkanı Cumhurbaşkam'nın eşinin gö- rüntüsünıi vermemelidir. Eger verirse, bu olanağı diğer partilerin il başkanlanna da tanımabdır. Devlet protokolündeki yerinin gözden geçirilmesi gerekir. Aksi halde, eger demokrasi bir eşitlik rejimiy- se, tüm partilerin lstanbul il başkanla- nnın devlet protokolünün ön safında yer alması gerekir. Yani Cumbarbaşkanı eşi- nin iktidar partisi örgütnnde görev alma- sı, birçok bakımdan yadırganacak bir olay." Ecevit, Özal ailesinin borsada "oyun oynaması"nı da eleştirdi ve "Devletin hangi şirketleri kurtarmaya hazırlandı- gını önceden rahatlıkla öfrenebilen Cumhurbaşkanı aile efradmın, bizzat övünerek ilan ettikleri gibi, borsa oyun- lanna girmeleri, Semra Özal'ın ANAP il başkanı olmasından daha çok yadır- ganacak bir olaydır" dedi. CUNEYTARCAYUREK YAZIYOR Çaresizliğin Adını SÖ Koymuşlar... ANKARA — İçine yuvarlandığı çaresizliğe TÖ'nün buldu- ğu çözümün adı, SÖ! TO, inandığı ve gûvenebileceği son askerini cepheye sürüyor. SO'nün, iki numaralı söz sahibi olarak zaten içinde yaşa- dığı, kulislerinde egemen olduğu politıkaya "fiılen girmesi" ile ilgili pekçok gerekçe sayılabilir. Demokratık ve insan hak- ları açısından girışime olumlu gözle bakılırken, SÖ ile parti- nin "yeniden dirileceği" varsayılabilir. Bunlar bize uygun düşengerçeği değiştirmiyor. Bir yriı aşan denemelerden sonra TO; oturtmaya çalıştığı sistemin Akbulut'la "olmadığını", yerini alacak isimlerle, örneğin Me- sut Yılmaz'la "olamayacağını" anlamış görünüyor. Yazgısı ile ilgili siyasal oyunları selamete götürecek tek kart kalmıştı elinde. Masaya atmak zorunda kalıyor. Uzun kış gecelerinde, eşiyle uzun müzakerelerden son- ra... TÖ, inandığı ve gûvenebileceği tek askerini; SÖ'yü, cep- heye sûrmeye karar veriyor. Çaresizliğin adını koyuyor: SÖ! Böylece, TÖ'nün işim babalığı yaptığı yeni bir dönem açt- Iryor. Kimine göre, SÖ fiıli politikaya girince ANAP'ın oyu art- maz, ama "üye sayısı" çoğalabilır. Çünkü üçkâğıtçılarla ye- niden menfaat umanlar yeni dönemden nasiplenmek için eşleriyle dostlarıyla bir koşu ANAP'a yazılabilir. Bir bakarsınız yeni dönemde kamuoyu araştırmalanndan geçilmiyor. TÖ'lü ANAP'ın yüzde 12'lere düşmüş oyu, SÖ ile fırlamış yüzde 30'lara, almış başını gidiyor. heyyy! ilahi ses "Topraktan geldın. toprağa döneceksin" diye seslenmiş- se; işte SÖ, "halktan geldi halka dönüyor." Olaya geniş açıdan . bakan, sözüne inanı- â j | o x o r KjVrten nnrt*Meger DlZOen O/7C6,lır, sohbeti çekilir kimi g ANAP'lılarsa, son giri- SÖ'nÜD QÖreCeğİ jnl^uZaS bu yaşmda, bu ladığını" kanıtlar içe- rikte görüyor. . , önce ii baskanhğ., yaşantısında S?S5 ğ*• öğreneceği şeyler n u ı ı ı ı n •••• • ı I U J I I , ı^u~ JJt „ . günkü aşamada SÖ^ VarmiŞ. Orgutle nün genel başkanlı- h\arahor nlanaftı nfile* ğından TÖ dahil, Çan- Oe raDGr OidGdy/ t>y/e kaya çevresindeki yemeğİne dÜn 24 şunlar bunlar, hiç kim- ; ı / > o n ; n yn \ . se söz etmeyecek. liçenin lo U Zaman ve zemin önü- katllmiyordu. Tabİİ bU, gSSerifvSf'Tû^e pe^ çok olasılığı akla SÖ, zamanla zeminı getİren, TÖ İle SÖ 0/0/ kendı doğrultularına * • , . . , • ne ÖIÇÜ- tebalarından tepki olurlarsa,' QİujQyQ a//Ş//C genei başkaniık olmayanlar için bulunan- yeni yeni çL-anHal nitalifiinria hir projeter uygulamaya a * 0 " " 0 ' nıutnyıuutg uıı alınacak. Oİaydl. Çeşitli olasılıkları biz varsaymıyor, söylenenleri aktararak -kimi ustalarımızır deyişiyle- "tarihin yazımına yardımcı olacak müsveddeleri" hazırlıyoruz! Basındaki ortak bir yargıya bakılırsa; SÖ, ilk iş olarak "par- tiye liberal kimlik" getirecekmış. Hatta bir meslektaşımızın yazdığına göre, "partiden takuqyalı takımı temızleyecekmiş". Soru şu: 1969'da DPT Müsteşarı TÖ ve arkadaşları "takuh- yalı takım" diye ünlenmişti. SÖ, eşi muhteremle başlayıp Ke- çeciler'e, Yusuf Bozkurt'a, Hüsnü Dogan'a v.s'ye uzanabi- lecek mi, göreceğiz. Meğer bizden önce, SÖ'nün göreceği ve bu yaşında, bu debdebeli yaşantısında öğreneceği şeyler varmış. Örgütle beraber olacağı öğle yemeğine dün 24 ilçenin 19'ukatılmı- yordu. Tabii bu, pekçok olasılığı akla ge\iren, TÖ ile SÖ gibi tebalarından tepki almaya alışık olmayanlar için skandal ni- teliğinde bir olaydı. Eşinin imdat çağrılarını işitince TÖ, koştu geldi öğle ye- meği yenilen otele, ama nafile! Buna karşın planlan koiay kolay değişir miydi? Basınla dün geceki yemekte SÖ'nün yapacağı açıklamalar biraz değiş- tirilir, ama muhafazakârlığın lıberalliğe attığı çalıma TÖ'nün bir gövde oyunuyla yanıt vereceğı gün beklenirdi. Oysa ne güzeldi başlangıç. Yağdanlıklar yağ sızdırmaya önceki günden başlamışlardı. Bir resımaltı aynen: "Politika bayrağını şimdi de SÖ teslim alıyor. SÖ, eşinin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, ANAPtagörülen 'li- der boşluğunu' doldurmaya çalışacak" diyordu. Evet, dolduracak, bakalım ama nasıl? Galeri • Affölye 146 97 38 • 132 64 26 PERTEV BOYAR Reslm 5*rgtsı 1-24 Şubat hrtHi M Hun «nk Trinala Sk «Kİ3/S K415ÎJ Fn:53M7« OZDEMIR ALTAN •SOYAĞAÇLART- 5 Şubat-2 Mart 6OYAK SANAT GALERISI BDyOkdcra CKL NO. 31 M*cfc»y*köy 175 0» 10 - 20 Hal LJ rtA-Tfc I SANAT GALERİLERİ ELÎF AYİTER 14 Şubatö Mart 1991 Abd ipekçi Cad. No: 18 Nişantaşı 141 21 83 Aydınlatma ve Akcosuar Calarisi " Y E N İ B İ R I Ş I K ' Modarn aydınlatmada öncü ısım DikiL tırkıt mttı lambMi. aplikler. rttln lydınlıtm tlcmanları ve yüzlercc tağda; lasarım... Pazar güntende 10 00-18 00 arası açığız Paric sorunumuz yoktur aankaiar, Okçu Muu Cad. Tutuk Sok. No: 31 KankSy T»t 154 81 54-155 62 70 BİLİM SANAT GALERİSİ VURAL \ILDIRIMResim Sergisi 16 Şubat - 7 Mart Muhürdar Cad. Akmar Pasajı 70 ''j Kadıkoy (Sular fdaresl yam) 349 26 10 ÜMİT ÖZCAN Resim Sergısî 8 Şubat-26 Şubat GBztope Rıdvanpaşa Sok N K 21 • 3«S 00 15 YENİ BÎR KOLEKSİYONCU ÎÇİN DEĞERLİ TÜRK ve YABANCI RESSAMLARA AİT TABLOLAR SATIN ALINACAKTIR. V I P ANTİK . 130 49 54 NEVÎN ÇOKAY Resim Sergisi • 15 Şubat -12 Mart 1. Lemnl SOHn Sok. A-14 Tet 170 03 62-16S 74 84 TOMUR ATAGÖK 11.1-17.2.1991 DERİMOD KÜLTÜR MERKEZİ S a h ı l y o l u . B e s k s r d e s l e r D u r ı k K ı z l ı c I S T A N B U L 547 16 FteKar dahıl hergun 19Û0'a kodar açığız u.ûû-1800 Resim Sergisig Isddal Caddesı 141 Beyogtu-lsanbul Tfel 152 16 98 OKTAYANILANMERT I C A R A N T 1 S A N A T G A L E R İ S İ F a t i h S a r m a n l ı ResmSogisi 4-25Şubatl991,UW-18W Modern Sanat Galerisi »!»>»n V&hkcnağı Caddes No. 117/2 Nişanaşı-İstanbul Tfel: 130 39 80 BAHATTÎN ODABAŞI RESİM SERGİSİ 5 Şubat-2 Mart 1991 tafcUt Gidde* » 6 A ERENKOV ?5A tfi 6S MAMAÇKA SANATGALfRİSİ İPEK AKSÜĞÜR DUBEN 22 Ocak - 23 Şubat Eytım Cad 31, A Maçka 140 SO 23 GORBON SANAT GALERtSi" (OPERA) S A N A T O A I E » I S i KAİNAT BARKAN PAJONK Resim ÖZGÜL SEPİCİ MERSİN Serarrık 4 Şuöat-23 Şubat The Mamura OMİ Yan Opera i» hanı 149 92 02 ATÖLYE NEOÜL Cam üzerine EbruKursu 12 0DZ4JM ırıs »pğız OftaUy SaMlı Dtjirmınci Sok Na lOOriıki» 161 SS M 161 BO 25 AKBANK Lh\E\ı SANAT SEMİRAMİS SOKUL Resim Sergisi 15 Şubat - 1 Mart 1991 A k b a n k L e v e n ı Ş b û s l û , Ç a r ş ı C ı i 1 S 1 9 I s ı a n b u l HİKMET KARAGÖZ Suluboya Resim Sergisi 13 Şubat - 2 Mart Mapa«y« Cad. 44/2 Ellltr 1(5 19 35 -165 32 91 DADYADOS-T SANATEVI YÜCEL DÖNMEZ Resim Sergisi 21 Ocak-20 Şubat Kuşdıli Cad Dercgazlno Sok. No 4(Eskı Attmeier) KadıkSy 345 40 30 - 345 40 28 kTekstilbank Sanat Galerisi ALİ DEMİR Resim Sergisi 30Ocok-18Şubat HQ>m Garade Cad 126 Te«vikiy* Meydam 136 12 79 EXCLUSIVE S \ ! N A T M E R K E Z İ ENDER GÜZEY Aquarel - Litografi Obje Sergisi 15$Lbat-8 Mart91 BığıM Ctt. 3ag/l lotiiı (Suadıye İş Bankaa Usli) 363 75 94-35917M MUMTAZ ÇELTİK Galeri Nev Maçka C. 33/B 131 67 63 ERCUMENÎKALMIK RESiMSERGEI 9ŞÜBAT-9MART1991 BENADAM «MO Cood» 2Z 22t 31XCIMaOıX3mu KEZBAN ARCA BATIBEKİ yonetiminde Resim, Qrafik Alr-bruslı T e l : 3 6 9 2 8 3 5 galeri • atelye 146 97 38 • 132 64 26 ARKEONS4NAT GALERİSİ FİKRET MUALLA Resim Sergisi 14 Şubat-9 Mart Iskde CnL Sallnne Sok. Ho: 19 T«t: 159 92 57 OMİTTAMJt SANAT GALEKİSt Geçmişten 6iinüm0ze 15 Şubat-6 Mart ORHAN ERSOY S.R. EYÜBOĞLU RUZİN GERÇIN CAHİT GÜRAYDIN NASİP İYEM NURİ İYEM RAMUŞ İPEK ARİF KAPTAN AYFER KARAMANİ ZEKİ KIRAL E.H. KÖSEOĞLU Z.K. KÖSELER M.A. LAGA ABDULLAH MERİÇADAU ELİF NACİ Tarkos Çıkmaa. Yapkur Han K. 1 No 27-34 Beyotkı 144 96 33 TESVIKHE SANAT GALERİSİ KARMA RESİM SERGİSİ 9 Şubat - 28 Şubat Abd) Ipakçl Cad. N « 48/1 Nisantaaı 141 04 S» Dffl/hOI »KF* l«a«T •tLEDİSI FUAT ACAROGLU 6 Şubat-5 Mart •yVfcU- Adam I Ü İ V Fteolm "Bırmekandüzenlemesi" DERI SHOW IHLAMUR >ııamuT]ere Caö Yeşıtçımen sok NO 81 Beşıtat/IST 159 Ti 55 S(mı6»i!«lsl AÜÇELEBİ Resim Sergisi Ci fnllk U a Emk Sok. *M TEM SANAT GALERİSİ ÇELEBİ'p« GÜRBÜZ'E SANATIN HİZMETİNDE BE$ Yi. 29 Ocak-28 Şubat 1991 ALİ AVNİ ÇHİIİ, ZBd FAİKİZER, HAKKIANU, SAItJ 1 0 ( 0 , ABİOİN DİNO, CİHAT BURAK, FAHİR AKSOY, ŞÛKKrfE DİKMBI, ADNAN VAHNCA NEJAD MELİH OEVKİM, NEŞET GÛNAl, A0NAN ÇOKER. ÛIDEMİ8 ALTAN, ÖM£R UUJÇ, EKX AKYAVAŞ, ÖMER KALEŞİ, TÛKSEL AKLAN, METtN TAUTMAN, SETYtT BOZOOĞAN, K0MH (GÛKAN OOŞKUN), ALAHTİN AKSOT, MUSTAFA ATA. fİGEN AYOttitt$BA$, ZAHİT »ÛYÛKİŞÜTEN, AHAÇ KATI.HÛSFTtN EKTUNÇ, FfVZİ KAMKOÇ, SALİH CX)ŞKUN, ŞENOl TOROZLU, FUAT ACAKOĞLU, ODET SABAN, YÜKSEL ÖZ£N, MİTHATŞEN SELMA GÜRBÛZ AtatürkKültürMerlteıi Tıiuia ht*^wl W:tSl M 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog