Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 15 ŞUBAT 1991 Yazar: Kısıtlama yok • ANKARA (AA) — Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Mehmet Yazar, "Körfez savaşıyla ilgili olarak basına kısıtlama olacağı" yolunda herhangi bir açıklama yapmadığını, bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı oiduğunu bildirdi. Mehmez Yazar, bazı gazetelerde ANKA Ajansı mahreciyle ve "Bakan Yazar'dan basına uyan" başlığıyla yayımlanan haberin doğru olmadığını kaydetti. Yazar, "Körfez savaşı ile ilgili haberler konusunda basına uyan ya da kısıtlama yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklamam olmamıştır. Bana atfen bir ajans tarafından verilen haber tamamen gerçek dışıdrr" dedi. '20 nıilyon Kiirt' • ROMA (Camfcuriyet) — HEP Genel Sekreteri tbrahim Aksoy îtalyan Messagero gazetesine verdiği demeçte "Biz Saddam'dan çok Türklerden korkuyonız. SürekJi bir korku ve kaçış yaşıyoruz" dedi. Türkiye'de yaİdasık 20 milyon Kürdün yasadığını belirten Aksoy, şunlan söyledi: "Kürdistan'ı kurmanın iki yolu vardır. Bu, ya silahlı mücadeleyle bunu almaktan ya da nötr bir hakemi bu topraklann başkalanna değil bıze ait olduğuna ikna etmekten geçer. Biz işte bu hakemi bulmayı ümit ediyoruzi' 'Meşhur Kürtler* • BONN/ANKARA (U*A) — Almanya Şark Enstitflsü, Cumhurbaşkanı Turgut özal ile kardeşi Korkut özal'ı "Meşhur Kürtler" listesinde gösterdi. Almanya Şark Enstitüsü tarafından yayımlanan "Kürtler ve Kürt Merkezleri" isimli eserde Cumhurbaşkanı Tlırgut özal, kardeşi Korkut özal, eski başbakanlardan Ferit Melen ve çok sayıda Kürt kökenli milletvekili ile nyasetçi "Meşhur Kürtlcr" listesine alındı. ttirafçı öldürüldü • ADANA (Cumhuriyet GMney tlleri Bürosu) — Adana'da PKK davası itirafçı sanıklarından olduğu kaydedilen Cavit Türkoğlu adlı kişi, silahlı dört kişinin saldınsı sonucu öldü. Adnan Menderes Bulvan'nda bir çay bahçesi isleten 39 yaşındaki Türkoglu'nun dün akşam kimligd belirsiz kişilerce işyerinde vunılduğu, hastaneye kaldınhrken öldüğü kaydedildi. Olaydan sonra gazetemizi telefonla arayan bir kişi, saldırının sorumluluğunu TKPML- SHB adh yasadışı örgüt adına üstlendiklerini söyledi. ANAP, 58 üyeli Sayıştay } a 37 üyeyi doğrudan seçti Sayıştay'da ANAP ağırlığı POLİTİKA GÜNIÜĞÜ Sayıştay'a yönelik ilk operasyon 1985'te yapıldı. Boş bulunan üyeliklere 21 üye seçildi. İkinci operasyon ise Î990|da yine aynı yöntemle gerçekleştirilerek 9 üye seçildi. Üçüncü operasyon da bu hafta tamamlandı. 9 üye dahaANAP'lı milletvekillerince seçildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rudan seçti. rosu) — ANAP, son 6 yıl için- ANAP'ın Sayıştay'a yönelik de gerçekleştirdiği Uç ayn seçim- ilk önemli "operasyonu" 1985'te le, TBMM adına denetim göre- vini yerıne getiren Sayıştay'ın üye dağılımında ağırlıfı ele ge- çirdi. ANAP, 58 üyeli Sayıştay çoğunlukta bulunduğu TBMM Genel Kumlu'na, 37 üyeyi doğ- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşti. ANAP, bu tarihte Sayıştay'da boş bulunan üyelik- Ier için, kendi milletvekillerinin seçim yaptı. Bu seçim sonunda, doğrudan ANAP milletvekille- rinin oyları ile Sayıştay'a 21 ye- ni üye seçimi yapıldı. Sayıştay Yasası'nda yapılan bir değişik- iikle gerçeklestirilen bu "operas- yon", seçime katılan diğer aday- lar tarafından yargıya götürül- dü. Seçim yönteminin hukuka aykın olduğu, seçilenlerden ba- zılannın seçilme yeterliğinin bu- lunmadığı savlarıyla Danıştay- da görülen iptal davasından her- hangi bir sonuç ahnamadı. Ge- çen süre içinde bu üyelerden bi- ri öldü, bir diğeri de emekli ol- du. Sayıştay'a yönelik ikinci ANAP operasyonu ise geçen yıl içinde gerçekleştirildi. Yine 1985'tekinin.benzeri bir yöntem- le, boş bulunan 9 üyeliğe seçim yapıldı. Bu seçim de yine TBMM Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nun ANAP'lı üyelerinin oy- lan ile gerçekleşti. Böylece şekil- lenen Sayıştay Genel Kurulu da, Anayasa Mahkemesi'nde boşa- lan Sayıştay kontenjanı için aday belirledı. Beiirlenen aday- lar arasından, Sayıştay Genel Kurulu'nda en az oyu alan ve ANAP'ın 1985 operasyonu ile Sayıştay'a uye seçilen Haşim Kı- lıç, Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından, gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçildi. ANAP'ın Sayıştay'a yönelik üçüncü operasyonu da bu haf- ta başmda tamamlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üye- leri, daha önce kendi oyları ile şekillendirdiği Sayıştay Genel Kurulu'nca beiirlenen adaylar arasından 9 yeni üye daha belir- ledi. Böylece ANAP'ın doğru- dan seçtiği üyelerin sayısı 37'ye ulaşmış oldu. 3 GÖZALTI — ABD'ıin Irak'ı bombalaması sonucu >u/k ın dtamtai protesto eden 5 SP11 ABD Konsolostntu önüne siyah çetenk koymak istedüer. SP'den ABD'ye çelenkli protestotç Politika Servisi — ABD ve müttefıklerinin Irak'a yaptıkları saldınlarda önceki gün bir sığınağın bombalanarak sivillerin öldürülmesi dun SP'lilerce Tepebaşı'ndaki ABD Konsolosluğu'na siyah celenk konularak protesto edilmek istendi. Eylem sırasında 3 partili gözaltına alındı. SP Genel Başkanı Ferit Üsever, Bağdat'taki bombalamayı yapan uçakların Türkiye*den kalkıp kalkmadığını sorarken tstanbul tl Merkezi'nden yapılan yazılı bir açıklamayla da saJdırı kınandı. Istanbul'da dün saat 13.30 sıralannda SP üye ve yöneticilerinden 5 kişi Tepebası'ndaki ABD Konsolosluğu'nun önüne geldiler. ABD'nin Irak'a yaptığı saldında bir sığınağın bombaJanması sonucu çok sayıda insanın ölmesini protesto ettiklerini beürten partililer konsolosluk binası kapısına ellerindeki çelengi bırakmak istediler. Ancak eylemden haberdar olan güvenlik kuvvetleri partililere engel olmak istedi. Bu arada SP Istanbul Sekreteri Emine Sağlam, Kâğıthane tlçe Yönetim Kurulu üyelerinden Şeref Ayseren ve parti üyesi Ali Ekber Banş gözaltına alındı. ll Başkanı Mustafa Birçek polisin tavnnı protesto ettiklerini belirterek bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada ABD'nin sivil hedefleri vurarak katliam yaptığı savlanarak Amerikan emperyalizmi kınandı. SP Genel Başkanı Ferit tisever de ll dün yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ı bombalayan uçakların Türkiye'den kalkıp kalkmadığını sordu. llsever, Bağdat'ın bombalanmasını ABD'nin Vietnam'daki My Lai Katliamı'na benzeterek "ABD emperyalizmiııiıı Ortadogu'ya 'banş ve demokrasi' getireceğini iddia edenler şimdi hangi detige salüanacaklar? " dedi. Özden, ANAP'ın 'redd-i hâkim' istemini değerlendirdb Amaç, Anayasa MahkemesFne baskıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ANAP'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Yekta Güngör Özden için "redd-i hâkim" isteminde bulunması, bu yargı organında mayıs ayın- da yapılacak başkanhk seçimi- ne yönelik bir girisim olarak ni- telendi. özden'in, başkan ve üyelere bir mektupla, ANAP'ın "redd-i hâkim" istemine daya- nak aldığı savlannı yanıtladığı, cak. ANAP'm "redd-i hâkim" bu konudaki asıl savunmasını da mahkeme heyetine pazartesi günü vereceği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Necdet Dancıogta'nun 4 Ma- yıs'ta emekli olması üzerine, ye- rine aynı günlerde seçim yapüa- cak. ANAP'ın "redd-i hakim" isteminde bulunarak, TRT ka- nalıyla çeşitli suçlamalarda bu- lunmasımn da, bu seçimin güç- lü adaylanndan özden'in yıpra- tılmasına yönelik bir çaba oldu- ğu öne sürüldü. ANAP'm, bu istemde buunurken, buna daya- nak gösterilen panele katılanla- nn göriişlerine başvurulmama- sının, bu savı güçlendirdiği be- Urtildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Köşk'te üst düzey yöne- ticilerden bir gruba yönelik sar- fettiği öne sürülen "Anayasa Mahkemesi'nde dengeyi sağla- mak üzereyinT sözlerinin de bu savı güçlendiren bir olay olarak nitelendi. Ozden'in savunması özden'in "redd-i hâldm" baş- vurusuna yönelik savunmasının, mahkeme heyetine pazartesi gü- nü vermesi bekleniyor. Çok kap- samlı bir biçimde hakkındaki savlara yanıt vermesi de bekle- nen özden'in, ANAP'm bu baş- vurusuna dayanak gösterdiği Iz- mir'deki panelin hemen ardın- dan başkan ve üyelere birer mektup göndererek, o tarihte ortaya atılan suçlamalara yanıt verdiği öğrenildi. Anayasa Mah- kemesi kaynaklanndan alınan bilgilere göre Özden mektubun- da, panelde türbanla ilgili bir soruya, Anayasa Mahkemesi'- nin daha önce bu konuda ver- diği karanndan alıntılar okuya- rak yanıt verdiğini, bunun öte- sinde SHP tarafından iptali is- temiyle Anayasa Mahkemesi'ne getirilen yeni düzenleme hakkın- da herhangi bir değerlendirme yapmadığını söylediği kaydedil- di. Aynı kaynaklara göre, bu mektupta özetle şu görüslere yer verildi: "Laiklik Ukesi giderek daha geniş biçimde çignenmekte, siya- sal destekli Atatürk düşmanla- n saldınlannı arürmaktadıriar. Ancak cezadan korkarak açık- ça değil, örtülü biçimde davran- maktadıriar. Anayasa Mahke- mesi'nin iptal karannın icerighıi tam bilmiyoriardı, okumamış- lardı. Benim açtkladığım bölü- mii ögrenince bunu bana mal edip, mahkememizi baskı altına almak istemekte, beni korfcutup çekmeye ugraşmaktadırlar. Anayasa'nın 153. maddesinin baglayKÜığını sarunmak, anlat- mak da berkesin en dogal hak- kı, hatta görevidir. Bizier savnn- mayacak, yazmayacaksak ldm- ler söyleyecek? Bu bir anayasal zorunluluktur." GAYRİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı: 1988/6458 Cumhuriyet mahallesi 100 pareel saat 11.10-11.40 arasında Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, ev- açık arttınna suretiyle yapılacaktır. Bu antırmada tahmin edilen kıy- safı: • metin %75'ini, rüçhanlı alacaküların alacağını ve satış masraflanru 1- Adana ili, Yureğir Uçesi, Cumhuriyet mahallesi, 801 ada, 95 parsei geçmesi şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok sayüı taşınmaz halen Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 1014 so- artnranın taahhüdü baki kalmak şarü ile 1/4/1991 Pazartesi günü Ada- kak, 9 kapı numaralı yerdir. 95 parselin tamamı 592 m1 olup parsei na Yureğir Beledıyesi mezat salonunda, uzerinde iki kath betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı mun- Cumhuriyet mahallesi 95 parsei saat 10.35-11.05 arasında, tazam bir yapı bulunmaktadır. Yapı zeminde 150 m2 oturum alanlı Cumhuriyet mahallesi 100 parsei saat 11.10-11.40 arasında olup zemin katı ve üst katı müstakü birer mesken durumundadır. Ze- ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artürmada da tahmin edilen be- min kat beş oda, bir salon, mutfak, banyo, tuvalet ve üst kata çıkan delin °k 40'ım, rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı merdivenden müteşeklcildir. Zeminleri karoraozaikkaplama olup üst geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. katta da alt katta bulunan odalar mevcuttur. Betonarme merdiven da- 2 — Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si ma kadar devam etmektedir. Zemin kat pencereleri demir parmaklı- mspetinde pey akçesı veya bu miktar kadar millı bir bankamn temi- dır. îmar çapında konu parselin şehir imar planında Al Atrium mes- nat mektubunu venneleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- ken ve kısmen imar yolu olarak gösterilen alan uzerinde olduğu tes- diğinde 20 günü gecmemek üzere mehil verilebüir. Dellaüyeresmiihale pit edilmiştir. Yapınm halihazır durumu mahalli raiçlere göre pulu, KDV, tapu harç ve masraflan ahcıya aittır, birikmiş vergiler sa- 60.000.000. — TL. edebileceği. Zemin kıymeti: Konu parselin bulun- üş bedeünden ödenir. duğu yer, mevki, imar planındaki konumu ve halihazır kullanılış şekli 3 — îpotek sahibi alacakhlar ile diğer ilgililerin (ilgüiler tabirine göz önüne alındığmda mahalli raiçlere ve bugünkü alım satım fıyat- irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu ga>Tİ menkul üzerindeki hak- lanna göre beher m2 'sinin 40.000. — TL. edebileceği 592 mJ olan ta- lannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belge- mamının ise 23.680.000. — TL. edebileceği, 95 parsei üzerindeki ya- leri ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde pmın ve zeminin toplam kıymeti 83.680.000. — TL. olup bu değer haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- üzerinden sanşa çıkanlmışür. lardır. 2- Adana ili, Yüreğir üçesi, Cumhuriyet mahallesi, 801 ada, 100 par- 4 _ Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra sel sayüı taşınmaz, halen Cumhuriyet mahallesinde bulunmakta olup ve Inas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki iha- tamamı 110 m2 yüzölçümünde ve arsa vasfındadır. Belediye imar ca- le arasındaki farktan ve temerrut faizinden alıcı ve kefilleri mesul tu- pında konu parselin şehir imar planında Al Atrium mesken ve imar tulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile- yolu olarak gösterilen alanda bulunduğu, 100 parselin bulunduğu yer cektir mevki^un^pla^daki konumu vehalma^kuUa^şeldi göz önüne 5 _ ş ^ , , ^ ^ 7.3,99, ^ ^ ^ i t i b a r e n h e r k esin görebümesi aundığında mahaUı raıçleregörebeher m 2 sının 40000. - TL. ve 110 ; i n d a i ^ e k o I m a s r a f ] v e r ü d i ğ i m k d i r d e u a h b i r ö r . m2 olan tamamımn ise 4.400.000? TL. olup bu değer üzennden satı- n e »j oönderilebilir şa çıkarılmıştır. Satış şartlan: 6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını 1 — Satış 22/3/1991 Cuma günü Adana Yüreğir Belediyesi mezat kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1988/6458 salonunda, sayıh dosya numarası ile memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. Cumhuriyet mahallesi 95 parsel saat 10.35-11.05 arasmda, 7^.1991 (tdfJC. 126) Basın: 19719 İLAN MAZGİRT 1. NOLU KADASTRO MAHKEMESt'NDEN Esas No: 1979/218 Karar No: 1989/113 Parsel No: 177 Mahkememizce verilen 27.6.1989 tarih ve 1979/218 Es. 1989/113 Ka. sayüı karan ile Mazgirt ilçesi Kabun (Köklüce) köyü hudutlan dahilinde kalan 177 nolu parselin davalı Hasan Aydoğan mirascüarı Huriye Aydoğan, Hüseyin Aydoğan, Mehmetali Aydoğan, Ahmet Aydoğan, Nihat Aydoğan adlanna tapuya tesciline karar verildiği, davacılardan Tuncer Çağlı mirasçılan Elemşabano, Necati, Şirin, Ay- nur, Gülnur, Hüseyin, Onur, Semra Çağlı, Nilüfer, Berrin, Kemal, Hasan ve Emel Çağlı'ya velayetten anneleri Emoş Yıldız'a asaleten ve davalı Hasan Aydoğan mirasçılan Huriye, Hüseyin, Mehmetali, Ahmet ve Nihat Aydoğan'ın adresleri meçhul olduğundan ve kendi- lerine karar ve temyiz dilekçesi tebliğ edilemediğinden işbu ilanın ga- zetede ilanından 15 gün sonra davacı mirascüarı ve davalı mirascılanna karar ve temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 45580 _ ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLlGl'NDAN Dosya No: 1990/597 Davalı: Necati Kaya, Anafartalar Cad. 1/14 Ulus-ANKARA Davacı, TEK Iç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlü- ğü Vekili tarafından davalı Necati Kaya aleyhine açılan alacak dava- sının yapılan açık yargılaması sonunda: Yukarıda adresi yazılı davalı Necati Kaya'ya mahkememizce veri- len karar tebliğ edilemediğinden, açık adresinde bulunmadığından: Mahkememizce verilen 19.12.1990 tarihli karar ile dosyanın An- kara Asliye 1. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmesine ka- rar verildiğinden verilen karann ilanen tebliğ olunur. 4.2.1991 Basın: 19686 MIKMiT ÇETİMKAY* Yargmın llkesi Çiğneniyor Hükümetin hazııiadığı, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasası'nın kimi maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yasa tasansı Adalet Komisyonu'ndan geçti. Oysa aynı yönde SHP Hatay Millet- vekili Oner Miski ile SHP Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 arkadaşının 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasası'nın üç mad- desinin değiştirilmesi için hazırladıklan yasa tasarıları gün- lerdir Adalet Komisyonu'nda bekliyordu. Siyasal iktidar, göstermelik yasa hazırlamada bire bir. Bu tür yasa tasarılarını kuş gibi Adalet Komisyonu'ndan geçi- rip işi oldubıttiye getiriyor. Ardından da Semra Hanım'ın ye- ni politika günlüğünü gündeme koyup kamuoyunu oyalama- ya başlıyor. Oysa Türkiye'nin önünde Körfez savaşıyla başlayan so- runlar var. Ekonomik çıkmaza girmiş tekstil ve otomotiv sa- nayısinde işten çıkarılanlann sayısı 2 bini aşmış. Belediye- ler parasızlıktan binlerce işçinin ücretini, ikramiyelerini, toplu sözleşme farklannı ödeyemiyor. Sanayici, işadamı panik için- de, TIR taşımacılığı durmuş, bırakın turizmi, sporcular bile gelmiyor Türkiye'ye. Bu nedenle kimi uluslararası spor tur- nuvaları erteleniyor. Hükümet, böyle bir ortamda 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ya- sası'nı Adalet Komisyonu'ndan geçiriyor. Artık bu yasanın kısa sürede Meclis'ten geçip yasaJaşacağı sanılıyor. Ama nasıl? Şöyle: "...Sıkıyönetim komutanları, yukandaki fıkra uyannca gö- revlerine son verilen personelin müracaatlan halinde durum- larını inceler ve otuz gün içinde karara bağlar. Sakıncanın kaldırılmaması halinde, altı ay geçmedikçe yeniden talepte bulunulamaz. Sıkıyönetim komutanları, inceleme sonucunda sakıncalı halleri kakjınlanları ilgili kurum ve organlara bildi- rirter. Bunlann görevden uzaklaştırıldıkları tarihteki statüle- rine uygun bir göreve başlatılmaları, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre bu kurum ve organlarca derhal sağlanır. Sekizinci fıkra gere- mmmmm^^^mmmm^m^mm^^m^m^^ ğince görevlerine son . . . . . . . , . _ yerilmiş ve sıkıyöne- HUKUmet; AT, tim süresince sakın- cası kaldırılmamış olanların durumları, UIUSİSTSrdiSI görevlerine son veril- diği tarihte görevli bu- l d k iiden sıkı- görünmek için ataklar ^ S ' S r y l İ YSipiyOr. OySS İŞİP içinde talepte bulun- jçyüzÜ başka.' Bİr malan halinde kurum- r / , . r , , lannca otuz gün için- yanÖan nUKUKUn de incelenir ve yürür- üStÜDİÜÖÜ lükteki mevzuata göre a k g kanuni bir engeli bu- lunmayanlar, statüleri- ne uygun bir göreve veya işlerine başlatılır. MSanlann ÖZİÜk Yukandaki fıkralar U . M . . . gereğince yeniden ışe naK 'Q n l l y ş alınanlar ve atamala- rı yapılanlar, görevlerine veya işlerine başladıkları tarihten itibaren, görevden dlındıkları tarihteki kazanılmış hak, aytık, ücret ve diğer özlük haklarına müstehak olurlar. Ancak bu şekilde göreve veya işe başlatılanların boşta geçen süreleri çjeğerlendirilmez ve bu sûre için aylık ve ücret ödemesi ya- pılmaz." SHP Hatay Milletvekili Öner Miski, hükümetin getirdiği ya- sa tasarısının hiçbir kalıcı çözüm getirmediğini söytüyor. Za- ten yukarıda bir bölümünü verdığimiz örnekte hukukun üs- tünlüğü ilkesi göz ardı edılıyor. 1402 sayılı yasa ile haksızlı- ğa uğrayanlar da. dava açarak hak aramaya yıllar önce baş- lamışlardı-. öner Miski ile konuştuk bu konuda. Miski, Adalet Komis- yonu'nda da konuşmuştu. Görüşü şöyieydi: — Hükümetin getirdiği değişiklik, mahkemelerin verdiği kararlann çok gerisinde bir yapı taşımaktadır. Bu tasan, hakkı yenenlerin özlük haklannın verilmesini değil, verilmemesi- ni yasallaştırıyor. Kısacası, yargının üstünlüğü ilkesi yine iş- letilmemektedir. Hükümet; AT, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuru- luşlara şirin görünmek için ataklar yapıyor Oysa işin içyü- zü başka. Bir yandan hukukun üstünlüğü görmemezlikten geliniyor, öte yandan insanların özlük haklan çiğneniyor. Kişinin genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından bölgede çalışmasının sakıncalı olduğu nasıl saptanacak? Kamu görevlisının hizmetinde yararsızlığını sıkıyönetim ko- mutanının bılmesi ve değerlendirmesi olası olmadığına gö- re bu saptamayı kim yapacak? Acaba sayın muhbir vatandaşlar mı? Ama burası Türkiye ve tüm bu işler demokrasi adına olu- yor... Kim ne^iyebilir?... P A R T İ L E B D E M Sivil hedefler bombalanıyor mu? • ANKARA (ANKA) — SHP tzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Başbakan Yıldınm Akbulut'a, Incirlik'ten kalkan ABD ] uçaklannın sivil yerleşim birimlerini bombalayıp, bombalamadığmı sordu. SHP'li Ersin, Başbakan Akbulut'a yönelttiği sonı önergesinde, dunya kamuoyunda BM Güvenlik Konseyi kararları dışına çıkılarak sivil hedeflerin bombalandığı endişesinin yaygınlaştığını hatırlatarak, "Incirlik'ten kalkan ABD uçaklannın Irak'ın hangi bölgelerini bombaladığı hakkında bildiğiniz var mı? Bu uçaklar sivil yerleşim birimlerini de bombalıyor mu" diye sordu. İLAN BAK1RKÖY 5. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN ESAS NO: 1990/926 KARAR NO: 1990/421 Mahkememizde açılan vasi tayini davasınm yapılan açık yargıla- ması sonunda: Halen Geyve Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Gaziantep K. Kozanh Mah. Cüt 92-2, sayfa 61, hane 67'de nüfusa kayıth Ha- san ve Ayşe oğlu 1960 doğumlu Nurettin Bahadır'ın hacir altına ahn- masına ve kendisine aynı yerde nüfusa kayıth ve halen Ist. Bakırköy Güngören Güneştepe Mah. Servet Sokak Çiçek Apt. No: 6, D:3 ad- resinde ikâmet eden eşi Ali kızı 1.1.1960 doğumlu Güler Bahadır'ın TMK'mn 357. maddesi gereğince vasi olarak nasb ve tayinine 21.12.1990 tarihinde karar verilmiştir. tlan olunur. 8.1.1991 Basm: 19572 T.C. BOZOVA 1. KADASTRO MAHKEMESt İLAN Esas: 1977/671 Bozova ilçesi, Aşağıçatak köyü, 534 nolu parselin davanlar Hüse- yin ve Güzide Timuçin lehine yapdan tapulama tespitinin iptali iste- miyle davacüar Ahmet, ömer, Hedle, Yusuf ve Fethi Ural tarafmdan mahkememize açılan davanın açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince: Taraf teşkili açısından duruşma gününün davalı Güzide Timuçin'e yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, ilgili 1977/671 esas sayılı davanın duruşması 18.4.1991 günü saat 9.00'a bırakılmış olup adı geçen davacı Aziz kızı Güzide Timuçin'in duruşmaya gelip dava hakkındaki savunma ve delillerini bUdirmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu Tebligat Yasası'nın 28-31. maddeleri uyannca tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25.12.1990 Basm: 45581
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog