Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 75 ŞUBAT 1991 Freud^ün \ anİLSı MELİH CEVDET ANDAY Gazetemızın 25 (3cak 1991 gtlnlu sayısm- da "Savaş" başhklı bır yazım çıkmıştı; savaş- barış konusunda Eınsteın ıle Freud arasında- kı bır yazışmadan sözedıyordum o yazıda, dı- yordum kı, "Ben de o yaaşmayı, o zaman Şa- kır Eczacıbaşı dostumun çıkarmakta olduğu Tıpta Yenilikler dergısı ıçın Turkçe'ye çevır- mıştım.. " Fakat çevin elımde yoktu, konuş- mayı akbmda kaldığınca anlatmaya çalıştım. Birkaç gün sonra, Ankara'dan postalanmış bır zarfin ıçınden bu metm çıkmaz nu<> Ama benım çevırun degü, meğer Yann Yayınlan bu mektuplaşmayı Oğuz Özugul'un çevınsıyle kıtaplaştırmış Çok sevındım, bana yollayan- lara teşekkür edenm Bır başka mektup da dostum Prof. Dr. Me- tin özek'ten geldı. Sayın özek, Freud'un söz- lerını eleştınyordu o mektubunda Yetkılı bır uzmanın kalemınden çıkan bu cleştınyı okur- lanma sunuyorum. Ancak bıraz hakkıra yen- mış olduğu kanısına vardığım ıçın bu mektu- bun bır yennı duzeltmeden edemeyeceğım. Dostum, mektubunun başında, "Ne var kı bı- nrıın (Eınsteın üe Freud'den bın, dıyesım Fre- ud. M C.A.) -katıldığınızı sezınlettığmız- düşüncesıne katılmadığımı " Oysa o yazım- da ben, Freud'ün duşıincesıne katümadığırru şu sözlerle belırtmıştırrr "Burada Freud'ün yanıtı çıkıyor karşımıza, sankı bıhmsel nıte- bklı bu- açıklama bu.. " Kısacası ben de ka- tılmamıştım o açıklamaya Şımdı sayın özek'm mektubunu ve Freud'- ün sozkonusu sorundakı düşüncelerme yak- laşımımı görehm Sayın Anday, Sevgüi Dost! Şımdıye dek elıme geçtrebıldığım tüm ya- zılanmzı olduğu gıbı dun Cumhurıyet'te ya- yımlanam da buyuk bır keyfalarak, çok şey öğrenerek okudum. JSe var kı bınnın -katıldığınızı sezınlet- tığınız- duşuncesıne katılmadığımı vurgu- lamak ısteğınden de kendımı alamadım Freud'ün 'ınsanda saldırganhk durîusu var dır ve ınsanı gudüleyen ıkı temel yapıdan bın nefrettır' göruşu' Bu göruş onun yanlışlarının ıkı temel kay- nağmdan, a) geçen yuzyıhn son-bu yüzyılın ılk çeyreklerını kapsayan zaman dılımı ıçın- de OrtaAvrupa kapıtalıst-kentsoylu kulturu- nûn ona saptamak olanağı verdığı gözlemle- rı çağlar ve yörelerötesı sanıp, buna göre tu- mevarmasından, genellemelere kalkışmasın- dan, b) bıhmsel yarışma hırsı ıle doğabılım- lenndekı "dıalektığı paralellık ıçınde ve sımet- nk kullanma" alışkanlığına kendını zorunlu sanmasından, doğuyor. Konuyu aşağıda, aklımın erdtğı, dıltmm dönduğu bıçımde, eleştınnıze sunuyorum Tırnak ıçındekı bölumler, 12 Eylul sonrasımn karanlığında mahpusken kuffar-ı askerıyye- yı muhatap alan metmierden bırmden akta- rılmıştır tsterseruz, dıledığınızce kullanın, benım ıçın onur olur. Saygı ıle sevgı ıle "Komıya meslegim açısmdan vaklaşmak ve insanoğlunun, savaş ve banşla ilgili, davra- nışına ait bazı bılgılen aktarmak istiyonım. Çatışmanın, kargaşanın ve ozellikie savaşla- nn faktoıieri arasında bireysel olanın, insa- nın saldırganlıgı olduğu sovlenir. Fakat insa- nın doğuştan saldırgan olduğu goruşu dogru değildir, yanhştır. Bir davranış biçimi olarak saldırguüığın, ınsaoın dogal ozunde varoldu- gu iddiası, sahte-bilimsel, pseudo-scientific, bir yutturmacadır. Bazı araşüncüar, saldır- ganlıgı bayvanlarda gozlemişter ve bunun, sal- dırganlığın, mukaddem. oncul bir durtu ol- duğuna inanmışlardır. Bu sonucu insana ak- tarmış, saldırganhğa hazır bır davranışın ın- sanda, doğuşunda varoldugunu geçerii bir bil- gi zannetmişterdir. Saldırganlık, bunlara go- re sozumona biolojik temeli olan, doğal bir davranışür. Diğer uyanlar olmasa da kendi- liğinden, spontan, ortaya çıkar. Halbuki, in- sanı hayvandan ayıran, insana has bir yığın yuce yetenekler vardu. Aklı >ardır, bellegi vardır, iyıyi kotuyu ayırt etmeği, seçmegı, ka- rar vermeği ogrenebilir. Usteük hayvanlardaki saldırganUUa ılgilı gozlem ve deneyler de as- lında yanbş yorumlanmıştır. "Durtu kavranu, dış uyan olmadan da be- lirmek, geriüm artınca nesnesiz bile olsa ey- lemleşmek ozelligıni kapsar. Yiyecek-içecek algılamasak da acıkır. susanz; girişiriz yiyip- içmeğe. Cinsel durtunun gerilıp eylemleşme- si için dıştan uyan gelme&i gerekmez. Onsuz da eylemleşir cinsellik; nesnesi somutlaşma- sa da ımgelemdekı yeter. Uykunun gelmesı için yasüğı gormek zorunlu mu? Tıpkı uyan- mak için u> andınlmamn gerekmedigı gibi. Halbuki saldırganhk oyle defil. Durduk yer- de saldınnaz, gözle gorulur ya da akla gelir saldın olmadan durduk yerde doguşmege kalkmayu. Hayvanlar için de bu kund geçerti. Saldırması için ya tehlike içınde olmalı/san- malı, ya kamını doyurma zorunda kalmalı. Bu sonuncu dununda onun, gozumuz yaşh ta- vuk keserkenki durumumuzdan farkı ne? Tunsah da beüa o yuzden gevtş getirirken göz- yaşı doker. Bakmayın siz insanlann timsah gozyaştannı alaya almasını. Sanki o fıriak ce- nelinin aklının içindeler de... "Bazı ruhbilimcıler de birkaç hastada goz- ledikleri beürtilere dayanıp, saldırganlıgı, in- sanda doğuştan varsaymışlardır. Bunlara gore insanda, sozumona bir saldırganlık durtusu vardır. Dıştan bir uyaran olmadan da kışkır- ulmadan da uısan guya saldırganlaşabilir. Do- layısıyla, zaman zaman kavga doğuş olması, bunlara gore kaçınılmazdır. Savaş, ınsan do- gasuun dolaylı sonucu olarak, sozumona on- lenemez. Bunu one surenler, saldırganlara, doğuşe, savaşa bilımsel gerekçe sunmak ça- basında olanlardır. Bazı sozde bilimadamlannın, insanın sal- dırganüğa doğuştan taaar olduğu iddiası, gö- runuşte bilimsel, asbnda kof bir aldatmaca- dır. Aşağı yukan 40 yıl kadar once, ABD'de Yale Universitesi'nde bitimadamlanndan bir takım, bu goruşe karşı dogru olan bilimsel gerçegin modelini geliştirdiJer. Engellenme, frustration knnunı denen bu goruş, bugun bi- lim çevrelerinde ya>gın olarak kabul edilmiş- tir, kanıtlannuşbr, genişleülmiştir. Bu bilim- sel sonuçlara gore insan doğuştan saldırgan degildir. Saldırganlık ve onun ortaya çıkan so- nuç da\ranışlan, kaçınümaz bir durtu degil- dir. İnsanın temel ihtiyaçlan, dogal beklenti- leri engellenirse. insanın yoneldigi amaçlara ulaşma gayreti engellenirse, o zaman karşı koymalar, engeli aşma gayretleri başlar. En- gellemeler agır basarsa, sıklaşırsa, bu savun- ma gayreti saldırganlıga donuşur. Tekrarla- nan ufak saldırganhklar, bebeklikten başla- yan kişilik gelişmesinin yıllan boyunca, yer- lesir ve saldırganhk arnk kuuamlabiMr, savun- ma gerekliligi dışında da ortaya çıkabilir bir davranış kahbı ohışturur. Demek oluyor ki in- sanın doğal ozunde bir saldırganhk degil, ter- sine bır savunma. geniş anlamda hayatuu ko- ruma durtusu soz konusudur. Saldırganlığı ona, bebekhğinden itibaren, doğa-çevre ve toplum oğretir; alışünr ve hatta benimsetir. Saldırganlığın en koUektif, en yogun turu olan savaş, dolayısıyla insanın ozu için dogal de- gildir, yapaydır; koşullann, luşkırtmalann so- nucudur. Savaşlar onlenebUir. En temel ıhtiyaç, en doğal beklenti yaşaya- bihnektir. Bunun engellenmesi tebükesi orta- ya çıkarsa, bir başka deyişle, insanlann- ulusun hayaü tehdit edihrse, tehlikeye duşer- se, zorunlu ve yaşamsal bir savunma gelişir; o savaş doğaldır, insanın ozune uygundur. Tum geri kalan çaüşmalar, savaşlar engelle- nebilir." PENCERE ARADABIR AHMET YORULMAZ Zavallı, Aldatılan İnsan! Saddam Hüseyın dıktatördur, değıklır, Kuveyt'ı ışgalde hak- lıdır, değıldır, şışındığı kadar guçluymuş, değılmış Bunla- nn tumü de tartışıhyor yığınla yazı yazılıyor Bızım değınmek ıstedığımız, savaşın bu yanı değıl Amenka'nın ve yandaşlannın yapiıklan yerınde değıldır, BM kararına uygun savaşmıyorlar, sıvıl hedeflerı hunharca bom- balıyorlar, suçsuz ınsanları sakat bırakıyorlar, oldurüyorlar, evierı, ışyerlennı yerle bır edıyorlar, analar, eşler, sevgılıler, çocuklar ölüyor Bu sıraladıklarımızın tamamen tersı oluyor dıyebılırsınız Çokuluslu güç, sadece asken hedeflen bombalıyor, yanıba- şında bulunduklan zemzem suyu kadar pırıl pırıldıriar, pet- role gereksınımlen yoktur, kendılerı petrolcudur, uygarlık adı- na, ınsanlık adına bu ışe gırışmışlerdır 1 Ister Saddam'dan yana, ıstersenız karşısında olun Ister ABD ve yandaşlarından yana olun, ıster karşılarında Bu karmaşa (kaos) ıçerısınde gurultuye getınlen, uzerıne ka- dıfe şal atılan, bız yalın tnsanlann gözlennden kaçınlmak ıs- tenen urpertıcı çıldtrtıcı bır gerçek var Savaşın korkunçluğu' İnsanlann uzerıne yağdırılan yüz bınlerce ton bombanın, obuslerın, füzelerın çıldırttığı korkusundan dışkıları paçala- nndan akan ınsan enkazlarını, yerlere serılmış ınsan ölulerı- nı, yıkıntılar arasında kalmış ınsan cesetlerını, kafası, bacak- ları kopmuş ınsan bedenlerını, bebelen, kadınlan, yaşlılan neden TV'lerde göstermezler^ llaçsızlıktan olenlerı Açlıktan sürunenlerı Yalnız Batılılar değıl, Dogulular da, yanı Araplar da gos- termıyorlart Saddam'ı, Bush'u, generallen, uçakları tanklan, gemılerı, füzelerın boşluktakı alev huzmelennı gorebılıyoruz Harabeler, korkudan çıldırmış, hastalanmış ınsanlar yok- tur ortada' Ya neler var'' Pek ender olarak Arapların, Batı'nın devlerı karsısırKİa sesı soluğu cılız mı cılızTV'len, CNN'len, BBC'len, TRT'lerı, Starları, AFP'lerı, EPT'lerı, Reuter'lerı ve daha bıl- mem nelen var' Ama bunların tumunde de insanın sefalet ve acısı yok 1 Pekı, ne var? Füzelerın reklamı var 1 Onları sankı satın alacakmışız gıbı ovuyorlar, turlerı, özel- lıklen anlatılıyor bıze Adeta zavallılığımızla, akjatılmışlığımızia, ustüne üstluk olaylardan haberdar edılıyormuşuz, aydınlatı- lıyormuşuz ayaklarryla, alay edıyorlar bızlerlei Saddam katıl, Saddam yayılmacı Çok dogru Pekı ama sen, sızler nesınız' Bır başka trajedı turünu daha yaşıyoruz Daha dun dene- cek yakın zamana kadar, aydın, barışçı, ılerıcının ılencısı go- runen kımı gazetecılenmız, yazarlarımız savaştan yana ol- dular bırden Eskıden ekmek savaşımı verırlerken, şımdıler- de pasta paycısı kesıldıler' Bız, savaş karşıtı bır Yunan ozanının 'Beyaz Mendıl" baş- Itklı şıırını, Körfez'dekı kanlı kara savaşlarının öngunünde (an- fesınde), bır kez daha yayımlayarak yazımızı bıtırmış olalım "Bır beyaz bez parçası arayaltm/ bır beyaz mendıl bula- lım, olmazsa/ ama kanla boyanmamış olsun kırmızıya/ yas- la kararmamış olsun / Çabuk olalım, bır beyaz bayrak bula- lım/ çan çalalım dıledığımız gıbı/ banş ıçın" "Yoksa, bulunmayacak yarın/ ak bır paçavra bıle / Bır el bıte bulunmayacak belkı de/ yukarda onu sallamak ıçın / Belkı bır göz bıle bulunmayacak onu görmek ıçın" "Yarın belkı hıç bır şey bulunmayacak " Deniz ADANALI, Atıllâ AKAR, Sina AKŞIN, Hulkı AKTUNÇ, Sabahattin ALI, Çetın ALTAN, Semıh BALCIOĞLU, Enıs BA- TUR, Cengız BEKTAŞ, Tarık BUĞRA, Perıde CELAL, Tevtık ÇAVDAR, Abdurrahman DILIPAK, Maksut DOĞAN, Behtç DUYGULU, Gültekın EMRE, Erol GÖMÜRGEN, Yücel GÜR- SEL, Aytekın HATIPOĞLU, Leyla ISMIER Hasan Bulent KAHRAMAN, Sefa KAPLAN Canan KARACABEY, Ulku KA- RAOSMANOĞLU, Bılge KARASU, Iraz KARASU, KAUTSKY, KAVAFIS Güllen Kaya, Steptian KiNG Ayşe KIÜMCI, Mılan KUNDERA Şerıi MARDIN, MAROUEZ Yaşar Nabı NAYIR, Dr Rıza NUR Osman OLMUŞ, Çetın OZER Mehmet Şakır ÖRS, Tezer ÖZLU Hatıt REFIG, Aünan SAYGUN, Saıl SÖK- MEN.Gurol SÖZEN Cankut ŞAMLI, Onder ŞENYAPILI Ay- kut TANKUTER, llhan TEKELI, Hıncal ULUÇ, Raymond WIL- LIAMS, Fsra ZEYNEP ATTILA ILHAN'ın yayın danışmanlığında„ Şubat A 91 sayısında buluştular. Cağaloğlu \ okuşu 6 8 Istanbul Tel S22 89 90 Kara Savaşı Ne Zanıan. Nasd? Karadan saldın için sayısal ustunluk, en azından bire iki olmahdır... Kısa surede oimasa da etkili sonuç almması için sadece Kuveyt'i ele geçirmek yeterli olacaktır. YALÇIN KARAKOÇ Emekli General Körfez savaşının dörduncu haftası ıçen- sındeyız Bugüne kadar 40 bını aşkın çıkış (sortı) ve yüzlerce hedefe havadan bomba- lama yapıldı Stratejık hedefler olarak adlandınlan ulaştırma yolları, enerjı merkezlen, tesısler ve kyıstık depolar bombalandı, venlen ha sar °7o 80'lere ulaştı Saddam'm tankı, uçağı ve askerlen kum altındakı sığınaklarda beklemektedır Bun- lar hangı şartlarda bekletılırse bekletılsm r o 90'lara ulaşan bır çoğunluk hasarsız olarak kara savaşına hazır demekur Saddam'ı böylesıne rahat konuşturan ve hâlâ uzlaşmaz tutumu surdürmesme neden ışte bu kuma gömduğu guçtür Klasık savaşlarda hukumetlerı uzlaşma- ya götüren en etkın faktör, şehırlerın ve özelbkle başkentlerın bombalanması ve kıt- lesel yıkım ve ölümlerın meydana gelmesı- dır Buna en son örnek Japonya'nm Hıro- şuna ve Nagazakı şehırleruun nukleer sılah- larla yerle bır edılmesıdır Ancak burada çok özel bır savaş başlan- gıçtan ben dıkkatle ve sebatla verleşım mer- kezlenne zarar verdınlmeden surdurulme- ye çalışılmaktadır Bunun amacı Saddam'a Arap devletlen üzennde etkılı olacak mal- zemeyı vermemektır Israıl'ın savaşa fiılen katılmaması ıçın gösterılen çabalar da bu yönde venlen uğraşlann en belırgm örne- gıdır. Irak'ın durumu Stratejık tesıslerın r o 8O'ı, hava gucu ıle kara gucünun ancak ^o lS'ı ımha edılebıl- mıştır Böyle bır durumda lrak'ın ışgalını öngören bır kara saldınsını başlatmak, tek- nolojık ustunluk ne duzeyde olursa olsun akılcı bır davranış olmaz Saddam bunu çok ıvı değerlendırdığı ıçın bır an önce kara sal- dınsının gerçekleşmesını ıslemektedır Irak' ın elınde seferberlık ıle beraber ıkı mılyon asker bulunmaktadır Muhtemelen gucunun buyuk çoğunluğu ıle stratejık ıhtıyatlarını Iran hududuna yakın bekletmekte, başlan- gıçta koalısyon guçlen ıçın kolay bır gelış- me sağlandıktan sonra genel bır karşı sal- dın>la sayısal ustunluk ve psıkolojık ustün- luk ıle kesın sonucu almayı amaçlamakta- dır Bu harekâtta, Saddam muttefik hava üstünlüğu nedenıyle zayıatının çok fazla olacağının bılıncındedır Ancak öteden be- rı defalarca açıkladığı zafere, yuzbınlerce ölu vermek pahasına böyle ulaşabıleceğıne ınanmaktadır Havada hıçbır şey yapama- yan, demzde hemen hemen tukenmış olan Saddam'ın muttefik guçlen ımha planı özet- le bu duşunce uzerıne kurulmuştuT Muttefik güçlerip durumu ABD denetımındekı muttefik guçlenn böyle bır değerlendırmeyı göz önune aldık lan ve bu nedenle hava harekâtını belırlı bır süre daha surdurmeyı planladıklan gözlen- mektedır Hava harekâtı daha uzun sure de- vam ederse uygulanan ambargo ıle bırlıkte lrak'ın ıçten yıkılması beklenebüır Bu bek- lenti ıçınde, Saddam'ın özel tımlerle yaka- lanması veya devrümesı en önemlı ıkı hu- susu ıçermektedır Aslında beklenti bunlar- dır Saddam'ın, "Artık uzlaşalım" veya "Ku- veyt'ten çekılıyorum" şekhnde bır beyanda bulunmayacağı çok açıktır, halen bulundu- ğu durumdan tavız vermeyecek bır kısır dongu ıçme gırmıştır Nıtekım Cheney ve Powell'ın kara saldı- nsının ver ve zamanını saptamak uzere yap- mış oldukları temaslar sonucunda böyle bır harekâta henuz başlanamayacağı duşunce- sı agırlık kazanmıştır Sonuç Savaşın kısa surmesı müttefıklCrce son derece önemlı bır olgudur Müttefık güçle- rın kara savaşı ıçın planlarının bılınmeme- sı doğal bır olaydır Ancak mevcut kuvvet- lerle Irak'a yapılacak bır kara saldınsının başarılı olamayacağı ve lrak'ın arzuladığı tuzağa duşuleceğme ınamlmaktadır Saldın ıçın sayısal ustunluk en azından bıre ıkı olmalıdır Bağdat kuşatılsa ve Gü- ney Irak ele geçu"üse dahı ortada bu savaşı durduracak bır sonuç gözukmemektedır Ba|dat şu halı ıle havadan kuşatılmış du- rumdadır, bu şeklı ıle fizıkı olarak kuşatü- ması arasında fark yoktur Kısa surede ol- masa da etkılı sonuç alınması ıçın sadece Kuveyt'ı ele geçirmek yeterh olacaktır Bü- nun ıçın Kuveyt'ın kuzeyı ve tran hududu bolgeleruun, yapılacak bır kara harekâtı üe ele geçırılerek Irak ordusuna karşı guçlü bır savunma tesıs etmek, bunu mevcut hava us- tunluğu ıle surdurüp beklemek daha akılcı olacaktır Böyle "sınırlı hedeflı" bır saldın ıçın eldekı güç yennde ve zamanında kul- lanüdığı takdırde yeterhdır Boylece savaşın uzaması lrak'ın lehıne ol mayacakür Koalısyon güçlennı Irak'ın za- man zaman yapabüeceğı saldırılara karşı koyan, ancak hava, kara ve denız bombar- dımanlan üe sonuç almayı amaçlayan, şım dıkı dumma nazaran daha olumlu bır gö- runume sokacaktır Aynca kurtanlmış Musluman Kuveyt'ı savunmanın dünya ve Arap kamuoyunda azımsanamayacak olumlu etküen olacağı kuşkusuzdur BAYILERDE TURK HAVA YOLLARI A.O.'DAN — Ortaklığımız, Gazıantep Satış Müdurlüğu'nün yol- cu, kargo, posta ve personel taşımacılığında kullanılmak uzere 1 yıl sureyle 2 adet otobus kıralanacaktır (Asgarı 1987 model) — Anılan 2 adet otobusun kıralama ışının toplam tah- mını bedelı KDV hanç 138 700000— TL olup konuya ılış- kın geçıcı temınat tutarı 5 548000— TL'dır — Kapalı zarfla verılecek teklıf mektupları en geç 22 021991 günü saat 1000'a kadar Istanbul, Ataturk Ha- valımanı THY AO Genel Yonetım Bması B Blok Asma Kat adresınde mukım Alım Satım Kurulu Başkanlığı'nda bulundurulacaktır Anılan gun ve saatten sonra elden ve- nlen veya posta ıle gonderılen teklıf mektupları kabul edıl- meyecektır — Konuya ılışkın ıhale 22 021991 gunu saat 1000'da yukarıdakı adreste yapılacaktır — Tahmını bedelı aşan teklıfler değerlendırme dışı bı- rakılır — Şartnamede ıstenılen tüm belgelerın aslı veya no- terden tasdıklı suretlenn ıbrazı gereklıdır — Şartnameler yukarıda belırtılen adresten veya Ga- zıantep Satış Mudurluğu'nden temın edılır — Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'na tabı oimayıp, ıhale konusu ışı yaptınp yaptırmamakta veya dı- ledığıne kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttır Teşekkür Eşım Ahmet Kehrı nın amelıyatını başarı ıle gerçekleştıren Ortopedı ve Travmatolojı Uzmanı Doç. Dr. Tank Akyüz'e ve amelıyat ekıbıne, aynca yakın ılgılerını gorduğumuz Kadıkoy Vatan Hastahanesı hemşıre ve personelme teşekkuru baç bılırım Emel Kehri İLAN BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ Esas 1990/303 Davaa Yaşar Ay vekıh avukat Koray Keleş larafından da\alı Ay- şelı Ay (A Müslümlür Köyu) aleyhıne açılan zına nedenıyle boşan- ma davasında Davalı Ayşelı Ay tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğun dan kendısıne gazete ıle üanen duyunümasına karar venlnuş olmak- la Davalı Ayşeh Ay'ın 29 4 1991 gunü saat 9'da Burdur 1 Ashye Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulunraası üanen teb- hğ olunur Basın 45594 TAŞKIZAK TERSANESİ KOMUTANLIĞI'NA DEVLET MEMURU ALINACAKTIR 1 Taştızak Tersanesı Komutanlığı Devlet Metnunı kadrolarma 637 sayılı Devlet Mcmurlaıı Kanunu'na labı olarak çalıştınlraak uzere aşağıda belırtılen sınıf ve branşlarda sınavla memur ahnacaktır GNtHZ GNtHZ GNIHZ GNtHZ GNtHZ TEKHİZ SAĞHtZ YRDHİZ TEKHtZ TEKHZ TEKHZ TEKHZ TEKHZ TEKHZ TEKHZ TEKHZ TEKHZ TEKHZ SAĞHZ SAGHZ KADRO/LNVANl. MEMUR/DAKTİIJO EVRAK'ARŞÎV MEMURU BHjGİSAYAR OPERATÖRÜ MUHASEBECİ STOK KONTROL MEML.RU TEKNİK RESSAM SAĞLIK MEMURL BEKÇİ (HADEME) (ERKEK) MAKİNE YÜKSEK TEKNİKERİ GEMt tNŞA MÜH /YMÜH KİMYAMÜH YMÜH MAKİNE MtH /YJvlÜH ELEKTRtK MÜHENDtSl ELEKTRİK MÜH/YMÜH £LEKTRON1K MÜH /YMÜH ENDUSTRt VIÜH A MÜH METALÜRJİ MÜH /YMÜH TEKSTlt MÜHENDİSİ/YMÜH DAHÎUYE MÜTEHASSIS1 MİKTAİU. 8 1 4 10 2 4 1 2 2 2 2 9 ] 2 7 1 2 1 1 1 DERECESt 13 3 12/2 13/3 12/2 13/3 12/2 12/2 9/1 13/3 12/2 12/2 12/2 14/2 13/3 8 1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8 1 8/1 10/9-1 10/9 1 ARANILAV NtTELlKLER. Tıcareı Lısesv Lıse Mezunu (DaktUo kurs belgelı) Tıcaret Lısesı/Lıse Mezunu (Dattılo kurs belgeh) Tıcaret Lısesı/Lıse Mezunu (Bılgısayar kurs belgeh) Yüksek Okul-TKareı Lısesı Mezunu Tıcaret Lısesı/Lıse Mezunu (Dakulo kurs belgelı) Meslek Lısesı Mezunu Saglık Meslek Lısesı Mezunu llkokul/Ortaokul Mezunu Yüksek Teknıker Okulu Mezunu FakuheYüksek Okul Mezunu Fakulte Yüksek Okul Mezunu Fakülte Yüksek Okul Mezunu Fakülte Yüksek Okul Merunu Fakülte Yüksek Okul Mezunu Fakülte Yüksek Okul Mezunu Fakulte Yüksek Okul Mezunu Fakulte Yüksek Okul Mezunu Fakülte Yüksek Okul Mezunu Fakühe-Yuksek Okul Mezunu Fakülte Yüksek Okul MezunuPRAT1SYEN HEKİM 2. ARA1SAN ŞARTLAR. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nutı 48 ncı maddesınde belırtılen sartlan tasımak b) Erkek adaylar ıçın muvazzaf askerlık hızmetını vapmıs olmak c) Herhangı bır Devlet kuruluşunda çabşmış veya halen çahşır olmamak d) 30 yastndan bttyük olmamak 3 Adaylar 8 Mart 1991 gunü mesaı bmrrune kadar son üç avda çekılmtş ıkı adet vesıkalık fotoğraf ıle bırlıkte Taskızak lersanesı Komutanlığı Personel Şube Müdürlügü'ne Kasımpaşa Istanbul şahsen müracaaüarı halınde ıs talep iorrau doldurtularak sına\ tarıhıru belırleyen sınav gırı; belgesı kendılenne venlecektır Bu tarıhten sonra yapılacak mtlracaatlar kabul edılmevecektır Basın 19159 Yeğenizm!.. "Nepos" Latınce bır sözcuk, "yeğen" anlamına gelıyor, "nepotızm" yeğencılık demektır Pekı, yeğencılık nedır? Aklınıza başka bır şey gelmesın, kımı zaman kartlaşmış bır ışadamı ya da tohuma kaçmış bır genel mudur, luks ote- lın lobısınde yanındakı bıtınm genç kızı tanıtır. — Yeğenım1 Işın ıçınde bır bıt yenığı olduğunu herkes anlayıverır, ama, es geçılır Yaşını başını almış erkeklerın yeğencılık yapması, toplum- da hoşgoruyle karşılanıyor "Erkeğın elının /c/naa, kadının yv- zünun karası" değıl mı'7 "Erkek top/umu"nda yaşadığımız ıçın cüzdanı şışkın. oturaklı babaçkolann, zamazıngolarını "yeğenım" dıye yanlarında dolaştırmalarına kımse bır şeycık- ler demez Ancak Batı'da "nepobzm" denılen yeğencılığın anlamı baş- kadır, sıyasal ıçerık taşır Katolıklerın padışahı papa, yüzyıllar boyunca dunyaya kök sökturmüş, ortalığı haraca kesmıştır Kılıse ımparatorluğu, Av- rupa'yı oylesıne sömurdu kı en sonunda mümınler 'Allah Allarf dedıler, Almanya'da Martın Luther meydana atıldı, Protestan- lık ortaya çıktı papalann eskı saltanatı kalmadı, ama, huylu huyundan vazgeçer mı' Papanın evlenmesı yasaktır, bu nedenle çoluğu çocuğu yoktur, ama, yeğenlerı vardır Hıriı hırsız papalar arasında ye- ğenlennı "evlat" sayıp bağrına basarak hısımlanna olaganus- tu çıkar sağlayanlar tşı azıtmışlar ekmeğıne bu bıçımde çıft katlı tereyağı surenlerın polıtıkasına da bır ad takılmış Nepotızm1 Nam-ı dığer yeğencılık, ama ısteyen hısımct- lık da dıyebılır * Nepotızm'ın ya da yeğencılığın daha sonra yaygınlaştığı bılınıyor Ister çok partılı rejımlerde olsun, ıster dıktalarda, ye- ğencılığe kendını kaptıran ıktıdar sahıplerı tarıhte çok görul- muş, çağımızdakı Üçuncu Dunya ulkelerınde ıse yeğencılık gırla Iktıdar sahıbının hısımlannı kayırma ve yakınlanna arka çıkma polıtıkası kısa surede a//e saltanatı oluşturuyor, yöne- tımı yozlaştırıyor, çuruk kokusu ortalığı sarıyor, yenı bır ha- nedan mı kuruluyor' Pekı, tarıhte ve gunümuzde olumsuz örneklen sergılenır- ken 1990'lar Turkıyesı'nde nepotızmı canlandıracak gırışım- lerın yen olabılır mı' Olamaz' • Ne var kı "olmaz olmaz deme, olmaz olmaz" dıye bır Türk- çe tekerleme de vardır özal aılesı, hısım akraba, baba oğul, karı koca, dayı yeğen polıtıkaya ve ış yaşamına cümbür ce- maat yerleşınce olayın anlam ve onemını nasıl vurgulamak gerekır' Gazeteler yazıyorlar, aıle fotoğraflarını yayımlıyortar Gelın sayalım Bırader Yusut Özal, Devlet Bakanıl Yeğen Hüsnu Doğan Savunma Bakanı' Bacanak Alı Tanrıyar, ANAP'tan mılletvekılı 1 Bırader Korkut Özal, Islam dunyasıyta Tûrkıye ılışkılerınde devlet ruhsatlı alışverışın yuru ya kulum dedığı ışadamı' Oğul Ahmet Özal, TRT tekelını hıle-ı şerıy- ye ıle aşan yasadışı Magıc Box televızyonunun çeşnıcıbaşı- sı ve ANAP Sarıyer delegesı 1 Ya Turgut OzaP Hem sorumsuz cumhurbaşkanı, hem "fıılı" başbakan, hern ANAP'ın değnekçısı 1 Bıtmedı Papatyaların kraliyesı Semra Özal da polıtıkaya soyundu, zaten sıyasetın ıçınde sayılırdı, ama bu kez ANAP'ın Istan- bul ıl başkanı olacak * • Nepotızm, yeğenizm ya da hısımcılık, sıyasal sözlukte olumsuz bır kavram Nepotızmın sonu ne o ülkeye bır hayır getırıyor ne de ıktn darı ele geçıren aıleye Allah cumlemızı nepotızmın şemnden korusun! Amın' TEŞEKKÜR Çok değerh eşım ve aıle buyuğumuz AHMET ADNAN SAYGUN'un 6 Ocak 1991 gunü, bızlen derın acılar ıçınde bırakarak Hakkın rahmetıne kavuşması nedenıyle, acunızı paylaşan Sa>ın Cumhurbaşkanı TURGUT ÖZAL'a Sayın 7 Cumhurbaşkanı KENAN EVREN'e TBMM Başkanı Sayın KAYA ERDEM'e Savın Başbakan YILDIRIM AKBULUT'a Sayın TBMM Sıyası Partı Başkanlanna, Savın Bakanlanmıza. Sayın Komuunlıra, Sayın Mnsteşariare, Sayın Mdletvekıllerıne, Sayın Turk ve Yatmncı BuyukdçSenoc, Sayın Valılere, Sayın Beledıye Başkanlanna, Sayın YOK fUşkanı İHSAN DOĞRAMACI'>-a, Savın Mımar Sınan Unıveısıtesi Rektönı GUNDUZ GOKÇE'ye, Sayın Konservatuvar Mudunı NURİ tYÎCtL ve Konservatuvar Ogreum Lyelenoe ve Hocalanrun sevgıl» talebelenne, Hastalığı sırasında candan ılgılerını esırgemeyen Prof. Dr. GUNGÖR EBTEM't, Prof DT. 4YDIN KARGE ve Eşıne, Prof Dr. ALİ EMREye, Dr. NtLGLN BOZBOGAN'a, Sayın Emnıyet Mudur ve Mtnsuplann», Sayın tşad»ml»nn», Turk Eğıtım Vakfı'na, tum sanatçılarav bue kadar gelen, telefon eden, lelgraf çeken, çelenk göndeten, Turk Eğıtım Valtfı'na bağışta bulunan ve gazete ılanı ıle başsağlığı dıleyen buıun dostlanmıza Sonsuz teşekküıler edenz NİLLFER SAYGUN ve AİLESİ 16 Ocak 1991 <te göıahında ftlen BİRTAN ALTUNBAŞ Hakkımız >ok vazgeçmeye adaleııen bagışlamaya hakkımız yok geçmış gunlen sabnmız ne kadar >ol açarsa acımaya ne kadar bagışlayıcı olursak bılelım kı o kadar elınden tuıuyoruz zorbahğın BtRTAN Demok-atık ünıversıte mucadelesı senınle yenı bır atılım yaşayacak SENİ UNUTMAYACAĞ1Z — UNUTTURMAYACAĞIZ H4CETTEPE tNtVERSITESt BEYTEPE KAMPUSUÎVDEN 4YO-DER'U VE ILERİCİ DEYRtMCI DEMOKRAT \RK4DAŞLARI \DPi\ VELİ ML'RAT ERDOĞAN YAŞANA1NLARDAN İZLER - İZLENİMLER Kâzım Yenice 10 000 hra (KDV ıçınde) Çağdaf Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-İstanbul Odemeli gonderilmez
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog