Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunyn Matbaacıbk v< Gunecıhk Türk Anooun Şırkeıı adına Na4r V»di % Onel Ya>ın Müdttrtt Hasıı Ceanl. Muessrae Madürtı EariM I ş a t t f l . Vazı Iskrı Mudoru OV» Goanuta. 0 Haber Mcrkezı Mudüru Yalfu B«jıer, Sayfa Düzenı Yörwtmenı AU Acar 0 Temsılcıler ANKARA Akmct Tn. IZMIR Hikmet Ç*li«kırm, ADAN \ Çtttm Yi(na|hı lc PeJıuka- b U ~i|-| B ı D» Haterlcr Eıpı Mo. Eko«xnı O^ta TarW. Ij Scndıka Şttna b n o , Knhür C<W t * ı Istaabul Haberfcn b a l bcak. Etum G w v $•?!••. Vun Hıbcrlen N«*l O I | H Spcr Daııiimuı- Allıl ı II Yaolara Ouı Y«2 Hr b n a Çlfctfcu. Aırc.rma $•»•• Alpn. DtUHlme «Mallat Vıuı 0 Koordmalöt Uaıl bnkaa 0 M»i Isicr Enri Eıtn 0 Muftascte lak« tner 0 Buut PluıUraa Se^i 0 — t ı m t l » 0 teklan Anr I n 0 Ek Ytvmlu Halp Ufll 0 Idare H«M>ta G m 0 sleıme OadCT Çftik 0 Bılgı liJem NaM tmi 0 Penond S«*fl fevu K>/W» B*>Un \a«ı Nadı Okm U M W«ı hKf, H a ı Caart. HftaM Çclttaıa. Ota» Srink AI Aum Mf A>wı Ctunhujiyet Malbualık vc Gattucıjlk TAŞ. Tarkocağj Cad 39'4] 34334 Isl PK 246 luanbui Tsl 512 01 05 (20 hatl Tdt» 22246. F u |I) 5 » 60 "•! 0 SMrator- Aofcara. Zıyı Gûfcılp Uv t&kdftp S. No !9 4 Tel 133 II 41-T* Tdet 42344, F*x. (4) 133 <W 65 0 lıair H Zl» Blv 1352 S. M 1S 13 12 30 Tde(. 52359 F u (Sl) 19 53 «0 : İMMIJ U IIISHO I Kll l. Td- 19 r 52 14 lutl T«iot 62155 F ı t H ) » 25 71 TAKVİM: 15 ŞUBAT 1991 Imsak: 5.26 Güneş. 6.52 ÖJle: 12.23 Ikındı: 15.15 Akşam: 17.44 Yatsı: 19.04' KirSük tophı öUimeyol açabitir tstanbul Tabip Odası, kentteki hava kirliliğinin bazı günkrde Dünya Sağlık Orgütü'nUn belirlediği rakamlann 8 katına ulaştığını bildirdi. İS1ANBUL (ANKA) — ts- tanbul Tabip Odası, tstanbul 1 da hava kirliliğinin bazı gün- lerde toplu ölümlere neden olabilecek düzeye ulaştığını açıkladı. Büyük şehirlerde hızlı sanayileşme, nüfus artışı ve çarpık kenüeşme nedenıyke ha- va kirliliğinin bazı günlerde Dünya Sağhk Orgütü'nUn be- lirlediği rakamların 8 katına ulaştığı bildirildi. tstanbul Tabip Odası Çevre Komisyonu tarafından yapılan bir araştırmada lstanbul'da kış aylannda yaşanan hava kirli- liğinin Dünya Sağlık örgütü- nün (WHO) kabul edüebilir değerlerinin uzerinde olduğu- ifade edilerek "Kış ayiannda UrtiUgin artması ve her yıl da- ha da yükaetmesi çok dddi bir halk saghgı proMemi olarak görülmektedir" denildi. tstanbul'daki hava kirliliği- nin azaltılabilmesi için insan- lann duyarhlığmın arttınlma- sının gerekli olduğunun kayde- dildiği araştırmada, kirliliği azaltmak için alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı: • Hava kirliliği ölçümleri sık sık yapılmalıdır. • Şehir içi trafığindeki sıkı- $ıklığın önune geçilmeli ve top- lu taşımacılığa önem verilme- lidir. • lstanbul'da deniz taşıma- cılığı olanaklan sonuna kadar kullanılmalıdır. • Şehir ıçi yeşil alan mikta- n arttınlmalıdır. • tstanbul'daki hızb nüfus artısının önune geçilmelidir. Kente göç önlenmelidir. Bursa Cenînle bımama tedavisi BURSA (Cumhuriyet Büro- su) — Bursa Uludağ Üniversi- tesı Tlp Fakültesi Hastanesi'n- de dün yapılan bir operasyon- la dunyada ilk kez alzheimer (bunama) hastası bir bayana bir ceninden alınan beyin do- kusu nakledildi. Aynı ceninin beyin dokusu dün parkinson- lu bir hastanın beyin sapına da nakledildi. Dunyada ilk kez Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi Has- tanesi'nde yapılan ve bunama hastasına ceninin beyninin alt ön yüzünden alınan dokunun nakledilmesi operasyonunu Prof. Korfalı şöyle anlattı: "4 vıldır sıçanlar uzerinde deney yapıyorduk. Hastada kolin denilen maddeye bağlı olarak hafıza kaybı ve beceri kaybı vardı. Ceninin kolin ya- pan bölgesinden alınan doku- yu hastaya naklettik. Bu iki operasjondan alzheimerti ola- nı dunyada ilk kez yapılıyor. Bunama hastalığı, biliyorsu- nuz ilaçla tedavi edilemiyor. Yaptıgımız deneylerdeki so- nuçlara gore aynen parkinson- lu hastalarda oldugu gibi dii- zeime görulecektir. Zaten has- t» bize geldiğinde hiçbir şe> ya- pamaz durumdajdı. Sıçanlar- da buna benzer model oluştu- rup benzer bir nakille hastalı- ğı düzeltebüeceğimizi gördttk. Dunyada da aynı sekilde de- ney ler yapılıyordu, onlarda da aynı sekilde duzelmeler olu- yordu. Bu nakil insana hiç ya- pılmamışO. Bugün iki hastada degeriendirmiş olduk. Otumlu sonuç alırsak harika bir olay." Berlîırde sinema olimpiyatı Uluslararası Berlin Film Festivali bu akşam başlıyor. Tam 11 gün sürecek festival 26 şubat akşamı son bulacak. 6 ana bölümden oluşan festivale çeşitli ülkelerden 700'den fazla fılm katılıyor. Avrupâ ağırlıklı festivalin yarışma bölümüne 16 ülkeden 25 film katılıyor. Türkiye bu yıl sadece Tanorama' bölümünde Atıf Yılmaz'ın 'BerdeF ve Fehmi Yaşar'ın ^amdan Kalp' fîlmleriyle temsil edilecek. GÜNER YÜREKLİK BERLİN — Sinema dunyası- nın önemli organizasyonlann- dan biri olan Berlin Film Festi- vali bu gece başlıyor. Bu yıl 41. kez düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali, bu akşam Zoo-Palast Sineması'nda, Clau- de Berri'nin "Uranus" adlı Fransız yapunı fümiyle başlıyor Marcel Ayme'nin romanından beyazperdeye uyarlanan ve Na- zi işgalinden hemen sonraki 1945 Fransası'nda, bir kasaba- da geçen filmde basrolleri G«- rard Depardieu ile Pbilippe No- iret paylaşıyorlar. Tam 11 gün surecek festival, 26 şubat akşamı aynı sinemada Altın-Gümüs Ayı ödüllerinin dağıtımından sonra gösterilecek Ettore Scola'run "Kaptan Fra- cessa'nın Seyahati" adlı ttal- yan/Fransız ortak yapımı film- le son bulacak ve böylece bu yü- ki festivalin açılışını da kapanı- şını da "Amıpa" yaprruş olacak. Scola'mn filminde, 17. yüzyılda- kı bir ltalyan tiyatro grubunun Avrupa turnesi anlatıhyor ve başrolleri Masamo Trotsi ile Or- nella Muti paylaşıyorlar. "Wettbewerb" (Yarışma), "Panorama", "UNslararası Genç Fümler Fonuna", "Retros- pektiT', "Çocuk Fümleri Şen- Hgi", "teıi Ahnan Fümleri" gibi bolümlerden oluşan festivale bu yıl çeşıtlı ülkelerden 700'den faz- la film katılıyor. Beki Probst- un başkanlığındaki "Avrupa Film Pazarı"nda da 37 ulkeden 400'e yakın fılm satışa sunula- cak. Bunun dışında, bir sergi sa- hasında kurulacak 49 ayrı standda 51 ülkenin "mallan" sergilenecek ve videodan göste- rilecek numunelerle filmlere muşteri bulunmaya çalışılacak. Avrupa ağırlıklı festivalin ya- rışma bölumunde bu yıl 16 ul- keden 25 fılm katılıyor. ttalya, üçtı Fransa ile orıak yapım olan dört fılmle temsil ediliyor. Rkky Tognazzi'nın "Ultra" adlı fılmi salt ltalyan, Marco Ferrari'nin "La Casa Del Sorriso" (Gulu- cuk Evi), Marco Bdlochio'nun "La Condanna" (Mahkûmiyet) ve Ettore Scola'mn "Kaptan Fracessa'nın Seyahati" yanşma- ya îtalyan/Fransız yapımı fılm- ler olarak katılıyorlar. Bu yılki festivalin bir başka özelliği de yanşmada çok sayıda ortak ya- pım filmin bulunması. Biraz önce saydıklanmızın ya- nı sıra yanşmada 6 ortak yapım fılm daha var. Başrollerini Sean Conneır, Roy Scheider, Klaus- Maria Brandauer'in paylaştıkla- n, yönetmenliğini Fred Schepi- si'nin yaptığı "The Russia House" (Rusya Evi) ile Kevin Costner'in "Dances with Worves" (Kurtla Dans) isimli fü- mi ABD/tngiltere, başrolde Franco Nero ile Laura del Sol'u izleyeceğımiz Valeria Sarmien- to'nun "Ameüa LopesO'Neill'i Şili/tsviçre/Fransa; Neil Jor- danın "The Mirade"si İrlan- da/lngiltere; Dusan Trancik'in "Yddızlar Henuz Kızıl tken"ı Çekoslovakya/Fransa ve Tian Zhuangzhuang'ın "Li Lian- ying"i Çın/Hongkong ortak ya- pımı olarak karşımıza çıkacak- lar. NOLI ME TANGERE — Bu akşam başlayacak olan Uluslararası Bertin Film Festivali, 26 şubatta sona erecek. Festivalin Uluslararası Forum bölumunde, Fransız yönetmen Jacques Rivette'in 1990 yilında çevirdigi Noli Me Tangere adlı yapıt da yer alıyor. 6 Çevre, ekonomiyi yönlendirecek' HAKAN KARA Çevre lüks değil Engin Ural şöyle diyor: Türkiye'deki kamuoyunda çevre duyarhğı artıyor. Hukuk sistemine bu konuda önlemler giriyor. Buna paralel olarak kirlenme de hızlanıyor. Uzun yıllar, çevreye aynlacak paranın ekonomik kalkınma aşamasında lüks olduğu düşünüldü, ancak ileride bunun maliyeti daha da artabilir." Bankası y» da diğer uluslarara- sı finans kumluşlannın çevre faktörune onem verecegi akla bile gelmezdi. Sorun, bu finans kuruluşlanna gonderilen proje- ler için uygun krediyi almaktan ibaretti. Ama bugün dunya oy- lesine değisti ki, bu kuruluşlar onlerine geien projeleri finanse eCme karan vermeden once soz- konusu projenin çevreye zarar verip vermediğini araşUnyorlar. Tum dunyada bu tip projelerin finansmanı sozkonusu olduğun- da karşımıza çevre faktöru çıka- cak." Ural, yatınmlann yanı sıra dış tZMİR— "Çe>Te, onumuzde- ki yüzydda tüm ekonomiyi yön- lendirecek en önemli faktör ola- caktır". Turkiye Çevre Sorunlan Vak- fı Genel Sekreteri Engin Ural bu göruşü öne surerken, daha şım- diden çevre faktorünun ekono- mide giderek artan öneminı bir gösterge olarak değerlendiri>or "Lluslararası finans kuruluş- lan, kredi kuruluşlan anlayışla- nnı degiştirmeye basladılar bile. Birkaç yıl oncesine kadar Dun- ya Bankası, A\rupa Vatınm ticarette de çevre faktorünun gi- derek etkisini göstereceğini vur- guluyor. Çevreye zarar venci özelliklere sahip urünlerin pa- zarlanmasında guçluklenn orta- ya çıkacağına dikkat çeken Ural, "Biz eger ucuzdur diye yine bil- diğimiz yoldan uretim yapalım .dersek, ucuz oldugunu zannet- tiğimiz malları salamayacagız. Bunlan kendi ulkemizde satanz diye düşıinursek kendi kendimi- zi avutmuş olunız" diyor. Ural, konuyla ilgili soruları- mızı şöyle yamtladı: — "Turkiye'de son yıllarda çevre duyariıhğında yaşanan ge- lismeyi nasd değerlendiriyorsu- nuz?" URAL— "Turkiye'de çevre konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Kamuoyundakı duyar- lılığın arttığını gozlemek sevin- dirici. Çevrenin, Turkiye"nın hu- kuk sistemine girdiğını görmek de öyle. Ama çevre duyarhlığı artarken konu sık sık tartışıhr- ken, hava kirliliğinin yasandığı kentlerin sayısının da hızla art- tığını görüyoruz. Denizlerimiz giderek daha hızla kirleniyor. Marmara ölü bir deniz haline geliyor. Turkiye'de ekonomiyle ilgili karar verici mekanizmanın; ışadamlarının, bankacıların, ekonomistlerın artık çevrcyi öğ- renmesı gerekıyor. Bu kesimler çevreyi, sımrh bır grubun tartış- tığı bir fantezi, bir luks gibi gör- me alışkanlığmdan kurtulmalı- dırlar. — "Çevreye Türkiye'de nasıl baluhyor?" URAL— "Öncelikle çevre, çevre muhendisliği ile eşanlam- lı gibi duşünuluyor. Orneğin antma tesisleri yapıhyor. Oysa çevreyi korumak sadece antma tesisi yapmak demek değil. Çok farklı alanlarda insanların ko- nuyla ilgilenmeleri gerekiyor. Ekonomistlerın, hukukçulann, sosyolog, psikolog ve eğitımci- lerin de bu konuyu ele almaları gerekiyor. Çevre muhendislerinin dışın- da, çevre ile ilgili kadrolann ye- tersızliğı gerçekten önemli so- runlar yaratıyor. Örneğin mer- kezi yönetimle yerel yönetimle- rin çevre konusunda yapabile- cekleri müdahaleler konusunda hâlâ hukuksal boşluklar var. — Kalkınmakta olan ulkeler- de çevre konusunun kimi zaman kalkınmanın onunde bir engel gibi algılandığı dikkat çekiyor. Turkiye'de de boylesi bir anla- yıştan soz edilebUir mi?" ÜRÂL — Uzun yüTar Türkiye de dahil birçok ulke çevreyi ko- rumak için sarfedilecek emeğin ve paranın ekonomik kalkınma için bir luks olacağı duşüncesin- den kendini kurtaramadı. tlk anda bu duşunce haklı gibi gel- di. Bir sanayi tesısı kuruiacağı zaman bölgede çevreyi korumak için alınacak önlemlerin gerek- siz bir harcama gibi görulduğu- nu yaşadık Yanşmada üç tane de salt Fransız fılmi var. Fransa sine- ması, ortak yapunlann ve sözü- nü ettiğimiz Claude Berri'nin "Uranus" adlı açılış fılminin ya- nı sıra Oiivier Schatzky'nin "Fortuoe Express"i ve Jacques DoDlon'un "Le Petit Criminel"i (Kuçuk Gangster) ile de temsil edilecek yanşmada. Hoiywood'dan tek fihn ltalyan, Fransız ve Ingiliz si- nemalannm bu ağırlığına karşı- hk ABD, Hollywood yapımı bir tek filmle katılıyor yanşmaya. Jonathan Domme'in, "The Si- lence of the Lambs" (Kuzulann Suskunluğu) adlı bu filmde baş- rolleri Jody Foster, Anthony Hopkins ve Scott Glenn payla- şıyorlar. Francis Ford Coppolai mn ünlu "Baba" fılmınm 3. bo- lümü ise festivalde yanşma dışı gösterilecek. Baba'nın 3. bölu- munde, Al Pacino ile Diane Ke- aton ve Talia Shire oynuyorlar. Sayıca Amerıkan sıneması gibi Sovyet ve Doğu Avrupa smema- sı da oldukça zayıf kalıyor bu yıl yanşmada. Hemen her yıl Ame- rikan ile Sovyet ve Doğu Avru- pa sinemalannın "dengeK" bir yanşması biçiminde geçen festi- valde bu kez altın ya da gümüs ayı ödülüne aday bir tek Sovyet filmi var. Victor Aristow'un "Satana" (Iblis) adh Sovyet ya- pımı bu filmde bir çocuğun ka- çırılışı işleniyor. Yanşmada fîlmlerini izleyece- ğiniz ülkeler arasında Almanya, Isveç, tspanya, Meksıka, Yuna- nistan ve lran da bulunuyor. Masud Kimiai'nin "Yılan Sokması" adlı fılmi, lran-lrak savaşının toplumda açtığı derin yaralan göstermeye çalışıyor ve guncel konusu nedeniyle şimdi- den bir ödule aday fılmler ara- sında görulüyor. Bu yıl Doğu Avrupa fılmlen- ni festivalin "Panorama", "Genç Filmler Forumu" ve "R»trospektir' gibi yan bölum- lerinde izleyeceğiz. Bu bölümler- de gösterilecek fılmlerde, Berlin duvarını, birleşen Almanya'yı, değisen Avrupa'yı konu edinen yapıtlara yer veriliyor. Belli bir konu altında topla- nan eski fümlerin gösterildiği "Retrospektif" bölumü bu yıl "soguk savaş"a aynldı. Doğu ve Batı'dan, 10 ulkeden 64 filmin gösterileceği bu bölümde soğuk savaş konusu işleniyor ve 1948-1972 yıllannda çevrilmiş en ünlu casusluk fılmlerinden ör- nekler sunuluyor. Yılmaz ve Yaşar'm filmleri Turkiye bu yıl festivalin sade- ce "Panorama" bölumunde temsil edilecek ve Atıf Yılmaz- ın "Berdel" ile Fehmi Yaşar'm "Camdan Kalp" adh filmleri ta- nıtılacak. Öte yandan "Genç Filmler Forumu" bölumunde de Almanya'da yaşayan iki genç Türk yönetmenin yapıtlannı iz- leme olanağı bulacağız. 1990 ya- pımı 16 mm'lik filmlerden biri Serap Berrakkarasu imzasıyla "İki Ayrı Dunyanın Kızlan", Meıiin Solakhan'ın yönetmenli- ğini yaptığı dığen ise "Hayal" is- mini taşıyor. Retrospektif bölümü Geçen yıllarda olduğu gibi bu >ıl da festivale dunyaca unlu yıl- dızlann gelmesi bekleniyor. "Retrospektif" bölumunde sa- natçı kişılıklerine saygı amacıy- la 29 fılmi gösterilecek olan Ja- ne Russel ile Robert Mitchum festivale gelmesi beklenen yüdız- lar arasında. öte yandan Fran- cis Ford Coppola, Gerard De- pardieu, Philippe Noiret. Ornd- la Muti, Antbony Hopkins, Ing- rid Thulin, Laura del Sol, Fran- co Nero ve Stephen Frears gibi unlü isimlerin de festival için Berlin'e gelmeleri bekleniyor. Kirk Douglas yaralanclj • SANTA PAULA (AA) — Hollyvvood dünyasının tanınmış isimlerinden aktör Kırk Douglas, bır helikopter ile bir uçağın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralandı. Görgu tanıklan kazanın, Kırk Douglas ile bırlikte bazı aktorleri taşıyan bır helikopter ile bır akrobası uçağının çarpışması sonucu meydana geldığini so>ledıler. Kaza, Californıa yakınlanndakı Santa Paula özel Havaalanı'nda, akrobası uçağının havalandığı sırada Kırk Douglas'ın da ıçınde bulunduğu helikopterle çarpışması sonucu mevdana geldi. Kazada, uçakta bulunan iki kişının olduğu, ağır yaralı uç kişinin de Santa Paula Hastanesi'ne kaldırıldıklan belırtıldı. Kirk Douglas'ın vucudunun pek çok yerinde kırık bulunduğu bildirildi. Sultansazlığı kurtarılıyor • KAYSERİ (AA) — Kaysen'nin Develı ılçesınde kanalızasyon sularının, Sultansazlığı'na akıtılmasının onleneceği bildirildi. tller Bankası Kayseri Bolge Muduru Mustafa Seylan'dan alınan bilgıye göre Develı ılçesının kolektörunden alınacak atık sular, 5 kılometre uzunluğunda kapalı bır hatla DSİ çevre tahliye kanallarına bağlanacak. Karatepe kilimJeri • OSMANİYE (AA) — Adana'nın Osmamye ilçesine bağlı Karatepe Köyu Kalkındırma Kooperatıfi tarafından doğal boya kullamlarak dokunan kilimler İzmır'de sergilenecek. Karatepe Köyu Kalkındırma Kooperatıfi Başkanı Alı Cefre'nin verdiğı bilgıye gore tamamı doğal boya kullamlarak dokunan geleneksel tarıhı Avşar ve Turkmen motifli kıhmler, 5-15 mart tarihlerı arasında tzmır Buyukşehır Beledıyesı Çetin Emeç Guzel Sanatlar Galensı'nde sergilenecek. Kadıköycle siren panigi • tstanbul Haber Servisi — Hat bakım çahşmalan sırasında Kadıköv yakasında duyulan siren sesleri, halk arasında panik yarattı. Koşuyolu, Altıyol ve Zeynepkamil semtlerinde dün saat 11.00 sıralannda çalmaya başlayan ve kısa arahklarla bir sure devam eden siren sesleri uzerıne telaşa kapılan vatandaşlar, gazeteleri telefonla aramaya basladılar. Konuyla ilgili bilgi veren tstanbul Sivil Savunma Müdurluğü yetkilılen, herhangı bir tehlikenın söz konusu olmadıgını, duyulan siren seslennin ekiplerin hat bakım çalışmalan nedeniyle bir sure çaldığım, arızamn giderildiğinı söylediler. Yıllardır başlatılamayan Bilgisayar Destekli Eğitim'e bir hamle daha Bflgisayar inşallah bahardaMEB Müsteşar Yardımcısı îhsan Özçukurlu 6500 bilgisayar alımının ihalesinin sonuçlandığını, nisanda 400 okula bilgjsayar yerleştirileceğini, yazüımların eylülde bıteceğihi söyledi. TÜREY KÖSE tZMİR— Yıllardır surunce- mede kalan Bilgisayar Destekli Eğıtim Projesi'nin gelecek yıl "tam anlamıyla" başlatılacağı bildirildi. Milli Eğitım Bakanlı- ğı Müsteşar Yardımcısı ihsan Özçukurlu 6500 bilgisayar alırru- na ilişkin ıhalemn sonuçlandığı- nı belirterek, "Bu bilgisayarlar nisana kadar 400 okula yerles- tirilecek, yazılımlar da eylıil ayı- na kadar bitecek. 80 milyarlık bu proje gelecek ogretim yılın- da tam olarak başlar" dedi. Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi, Vehbi Dincerier'in Müli Eğitim Bakanı olduğu dönem- den beri gündemde. Dinçerler döneminde alınıp okullara dağı- tılan 1100 bılgisayardan doğru durüst yararlanılamadı. Eskı Devlet Bakanı Tınaz Titiz'in "beş yüda 1 milyon bilgisayar" hedefı de pek gerçekçı bulunma- dı. Hasan Celal Guzel'in bakan- lığı döneminde daha gerçekçi hedefler saptandı. Son olarak da 6500 bilgisayar alımı için ihaie açıldı. 7 Ocak 1991'de sonuçla- nan 68 milyar 998 milyonluk bil- gisayar donanım ihalesını 5 fir- ma alırken 20 milyarlık yazılım ihalesini donanım ihalelerini ka- zanan fırmaların da aralarında bulunduğu 12 fırma kazandı. Ihalenin sonuçlanmasından sonra bilgısayarlann okullara yerleştırilmesi ve yazıhmların hazırlanması aşamasına geçildi. Milh Eğitim Bakanlığı Musteşar Yardımcısı thsan Özçukurlu bu konuda şu bügileri verdi: "73 ilin programlanması ya- pddı, fîrmalara tebligatlar yapü- dı. Sureleri 120 gun, nisana ka- dar okullara bügisayariar yerleş- tirilecek. Bir yandan bilgisayar- ları ithal ediyoriar, diğer taraf- tan bizim beğendigimiz masa ti- pi var, onu imal edecekler, halı- sı var, perdesi var. Anahtar tes- limi laboratuvar kuracaklar. Bir kısmını bu ay yerleştirecekler, buyuk kısmı martta tamamla- nır. Tamamianınca para alacak- lar. Onun için hız verdiler. 400 okulda laboratuvar kurulacak. Ihsan Özçukurlu, BDE proje- sınin başlatılması ve öğretmen- lerın eğıtimı konusunda da şun- ları soyledi: "Nisan ayında bilgisayariann yerleştirilmesinden sonra proje hızla başlayacak. Geçen sene ya- züımı yapılanlar çoğaltüıyor, on- lar laboratuvariann kurulmasıy- la kullanılmaya baslanacak. İha- lesi yapılan yazılımlar da 1 ey- lüle kadar teslim edilecek. On- dan sonra Talim Terbiye Kuru- lu'ndan geçecek. Ogretim ydı başında da okoAara gjrecek. Ar- tık BDE pilot degil, seneye tam olarak başlar. Ögretmenlerin egitimi için hizmet içi eğitim da- iresi, ilgili genel mudurlukler muşterek çauşma yapıyor." Hanya yı da Konyayı da gördüm. "Konya'y* mal götürüyonız. Adam slgorta etrJrmek istedi nuJını. Ben: Sen slgortaya vereceğlni bana ver, gerisine kan>ma!' dedim. Şerefllkoçhlsar düzünde uyumuşum. Cözümü hastanede açtım. Ne arabamda hayır var, ne yükte... Hanya'yı da gördüm, KonyA'yı da!" a1 INUkllyat > Slgortası Bir çağdaşlık simgesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog