Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/16 SPOR 75 ŞUBAT 1991, Sarı-Kırmızılıların tur atlaması bayram sevinciyaratırken Denizti yine iddialı konuştu: Kupadada ligde devanzG. Saray'ın ligde ye kupada emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Mustafa Denizli, "Takımımız hedefinden şaşmamıştır. Futbolculanmla gurur duyuyorum ve onlara güveniyorum"dedi. G. Saray forması ile îstanbuTda ilk maçını oynayan Roman Kosecki "Büyük bir hırsla çıktığım maçta iyi oynadığımı sanıyorum" derken son penaltıyı atan İsmail de "Kaçırsaydım futbolu bırakırdım" decji. MUSTAFA ERSOY Galatasacty, tunın sevincini yaşıyor. San-Kırmızüı kulüpte Beşiktaş'ı yenip yan fınale çıkmanın sevinci doruklara ulaşıyor. San-Kırmızüıların Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ligde durgunluk devre- sini atlatûklannı söylerken, "Şimdi ayak- t* darabffiyornz" dedi. Ilk yanyı lider bi- tirerek dikkatleri üzerinde toplayan, da- ha sonra ikinci yannın iki maçında top- lam 5 puan kaybeden Galatasaray'da, son günlerde akıllarda hep bir soru var- dı: "Ne olnyor, döşiış başladı mı?" Pu- an kaybedüen iki maçtan sonra Denizli ise hep aynı sözleri söylüyordu: "Saha ve zemini mazeret olarak göstermek istemi- yorum, ama futbolculanm ilkönce ze- mlnie, daha sonra da rakiple mücadele ediyorlar. Bu sahaiarda Avrupa'da maç oynatmazlar." Denizli: Yolumuza devam San-Kınnızıhların Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş'ı eledikten sonra yaptığı açıklamada, takımınm ar- tık yere bastığını ifade ederek "Yohımuz- da emin adımlaria ileriiyoruz" dedı. De- nizli şöyle devam etti: "Bu maçtan önce de söyiedigiın gibi Galatasaray'ın uzerin- de kara balatlar dolaştınlmak isteniyor- du. Bu galibiyet onlara iyi bir ders ol- du. Takımımdan hiçbir zaman şüphe et- medim. Onlara her zaman giivendim. Bolu, Konya gibi sahaiarda oynamanın zor olduğunu söyledim, bunlan mazeret olarak gösterdiğimi zannettiler. Hepsi yanıldı. Fulbolculanraın ayaklan yere sağlam basınca neler yapabileceklerini herkes gördü. Galatasaray, hedefinden sapmamıştır. Ligi de kupayı da kazan- mak istiyoraz. " Galatasaray Teknik Direktörii Musta- fa Denizli, hedeflerinin devam ettiğini söylerken, futbol şube sorumlusu Yur- daşen Karahasan, hakemlere karşı ol- dukça öfkeliydi. Karahasan şunları söy- ledi: "Kosecki'ye vurmalannı bir tiirlii kabul edemiyorum. Biz bu adamı hedef diye mi getirdik. Önöne gelen tekme aü- yor." Futbol şube sorumlusu Yurdasen Ka- rahasan, Beşiktaş galibiyetinden sonra tur priminin henüz belli olmadığını açık- ladı. Karahasan, normal tur priminin 6 milyon lira olduğunu, ekstralarla bu pa- ranın 10 ya da 11 milyon lirayı bulacağı- nı söyledi. Galatasaray Yönetim Kurulu'nda Fut- SİMOVtÇ MORAL VERDİ— Kupa maçının penaltı bölümünden önce Hayret- tin. hocası Simoviç'e uzun uzun dert yandı. Genç kaleci, Beşiktaş'ın ikind go- liınde faul yapddığını söylerken, Simoviç, Hayrettin'e moral veriyordu. bol Şubesi Sorumlusu Yurdasen Karaha- san'ın önerisi üzerine hakemler için bir deklarasyon yayımlanmasına da karar verildi. Hakemlerin G.Saray maçlannda sürekli hata yaptığını kaydeden yöneti- ciler, "Bu işe son verilsin" dediler. Galatasaray torması ile Îstanbul'da ilk maçını oynayan ve oynadığı güzel futbol- la taraftarlannı sevince boğan Polonya- h futbolcu Kosecki, maçtan sonra ken- disine sarılanlafa dönerek, tercümanı aracıhğı ile "İyi oynadun mı?" diye sor- du. Kendisi ile göruştüğümüz Roman Kosecki, daha sonra şunlan söyledi: "Bolu ve Konya maçlannı unutamamış, uzun stire etkisi altmda kahnıştım. Ama orada yere basmakta giiçlük çekiyor- dum. Büyuk bir hırsla çıktığım bu maç- ta iyi oynadığımı sanıyorum. Yalnız tek- melere çok zor dayanıyorum." Galatasaray, Beşiktaş'ı penaltüarla ye- nerken, San-Kırmızıhlann son penaltı- smı atan İsmail, "Eger kaçırsaydım se- zon sonunda futbolu bırakma karan ahrdım." şeklinde konuştu. Roti'ye izin yok Rumen Futbol Federasyonu, Rotariu- yu 27 marttaki Romanya - S.Marino ma- çına çağırdı. Ancak G.Saray, sakatlığı sü- ren futbolcunun röntgenlerini Bukreş'e faksladı ve Rotariu'ya izin vermeyeceği- ni acıkladı. Bu arada basketbol takımının yeni ABD'lisi Demari Reddick ülkesine gön- derildi ve Galatasaray yine ABD'lisiz kaldı. DENİZLİ'NİN SEVtNCİ BÜYÜK— Galatasaray, Beşiktaş'ı pe- naltılaria yenerken bu büyük sevinci yaşayanlardan birisi de tek- nik direktör Mustafa Denizli idi. Denizli, tsmail'in penaltı gölünden sonra tribunlere dönerek "yumruk böyk kaldınur işte" diyordu. (Fotograflar: Mustafa Ersoy) Kupa şokunu atlattılar Beşiktaş'ın hedefiUgSpor Servisi — Federasyon Kupası çeyrek final maçında pe- naltılarla Galatasaray'a yenile- rek kupaya veda eden Beşiktaş'- ta tek hedef lig şampiyonluğu. Futbol Şube Sorumlusu thsan Kalkavan, Galatasaray karşısın- da maçı kaybetmediklerini, tu- ru da penaltı atışlarıyla değil âdeta yazı tura ile kaptırdıkla- nnı kaydederek "Artık bundan sonra kupayı kim alırsa alsın önemli değil, ama lige kimse göz koymasın" dedi. lhsan Kalkavan, Beşiktaş'ın kupada sistemin azizliğine uğra- dığını belirterek şöyle konuştu: "Galatasaray ile oynadığımız maçı stadı dolduran binlerce ta- raftar Ue televizy onu başındaki mily onlarca futbol sever de izle- di. Biz maçı kaybetmedik, sonu- cu adeta yazı tura belirledi. Çönku Turkiye'nin en iyi penal- tı atan oyuncusu Rıza ve kurtar- dıgı penaltı atışlan ile takımına bir zaman tur atlatan Engin, çok buyük şansızlık sonucu ba- şanlı olamayınca, kupaya veda ettik. Bu nedenle ben maçı oy- nayarak kaybetmedik diyorum. Biz yazı tura ile sistem geregi kupaya veda ettik diyorura. Sis- tem dememdeki amaç. Avru- pa'da kupa maçlannda ilk kar- şılaşma berabere bittiği zaman rövanşı yapılır. Bizde ise bu liir bir uygulama yok. Bu da bizim gibi biitün takımların dezavan- tajı oldu." Beşiktaş Futbol Şube Sorum- lusu lhsan Kalkavan, artık tek hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü. "Artık bizim için kupa def- teri kapanmıştır. Kupayı kim alırsa alsın onemli değil, ama li- ge kimse göz koymasın. Biz ke- sinlikle şampiyonlukta iddialıyız ve bundan sonra da tum ağırlı- ğımızı lige verecegiz." Hakeme tepki Bu arada Beşiktaşh futbolcu ve yöneticiler hakem lhsan Tü- re'nin 120 dakika boyunca çok kötü bir yönetim gösterdığini söylediler. Beşiktaşb yöneticiler, "Biz bakeme yenildik, Galata- saray'a degil " derlerken futbol- cular da Türe'nin verdiği yan- lış kararlarla oyunun akışım de- ğiştirdiğini öne sürdüler. Divan Kurulu'na katıldı Tanju: Gece hayatını sevmem Spor Servisi — Galatasaray Divan Kurulu toplantısında, Unlü futbolcu Tanju çeşitli ko- nulardaki sorulan yanıtladı ve en kısa süre- de eski formuna kavusacağını belirtti. Galatasaray Divan Kurulu'nun, "Her top- burtıda bir futbokra le sohbet karan" son za- manlarda büyük bir form düşüklüğu icinde olan Tanju ile başladı. Kulüp binasmda yapılan Divan Kurulu'nun toplantısında, golcu futbolcu Tanju, divan uyelerinin çeşitli sorulanm cevaplandırdı. Ünlü futbolcu, son haftalardaki form dü- şuklUğü ile ilgili sorulan cevaplandınrken "Oyım «J«*>Mim» buyik ölçüde degişti. Ko- sedd He de bentz iyi anlasamıyoruz.dedi. Tanju, Divan Kurulu Başkanı Eşfak Ay- kaç'ın özel yaşantısma ait bir sonısunu da "Ben fazfaı gezen, dotaşan, gece hayatma dös- kia biri defiln. Özel yaşanüm kasıüı ola- rak abartıtayor. Sadece bir kadmı seviyonım. Oadaa tynlmam, her gttn 50 kadın arayıp beafanle buükte olmak isteyecek. Bu mu doğ- ra olan" şeklinde cevaplandırdı. Sarıyer üzgün Yalçın: Yine hakeme yenildik Spor Servisi — Sanyer Kulübü Baş- kanı lhsan Yalçın, Federasyon Kupası'nda Fenerbahçe'ye değil, hakeme yenilerek elen- diklerini öne sürdü ve "Maçın hakemi Ah- •et Çakar, en hafîf deyimi ile Sanyer için fMMThk olmaştar. Hakeme yenilmek kade- rtaniz mi" dedi. Sanyer'in kupa maçında sezonun en güzel oyunlanndan birini sergilediğini, bu yüzden tüm futbolculan ve yöneticileri bir kez daha candan kutladığuıı bildiren Yalçın, şöyle ko- nuştu: "Bm oyanlan Ue fıtbokalannuz prim al- •ayı haketnişlcrdir. Maçu orta hakemi Ah- met ÇMUT be daha ük dakikada verdigi hak- •ı pemahı ile bizi yeaik durnma düfirmiis- ttr. O m u ' n kırnuzı kart görmesi de baska MrhaluukkHr." Çabuk, hızlh süratte devamlı ve teknik Tutııbııası zor adaııı: Kosecki KOSECÖ— Galatasaray'm Polonyalı yıidızı takmum yan finde taşıdı. METİN f ÜKENMEZ ...Ve Kosecki, tstanbullu yandaşla- nnın karşısma çıktı. İki kez Konya'- da, bir kez de Bolu'da buz üstünde Türkiye'deki futbolla tanışan Polon- yah futbolcu, gerçek futbol klasını an- cak lnönü'de ortaya koyabildi. Bir futbolcu için meşin yuvarlakla sık sık buluşmak fazla önemli değil. Ama topla az buluşsa bile futbol ki- şiliğiıü ortaya koyabiliyorsa gerçek fut- bolcudan söz edebiliriz. tşte Kosecki dün bu gerçeği kanıtladı. 120 dakika- lık mücadele sttresince 14 kez topla bu- luşan Kosecki, üç gûzel pas verdi. Bir kez pas hatası yaptı. Sağ ve sol aya- ğıyla birer şut attı rakip kaleye. İki kez top kaptırdı. Dört kez de rakiplerinin sert girişimi ile takımına serbest atış kazandırdi. Birinci dakikada ilk buluştuğu topta Metin tarafuıdan faul ile durduruldu. Ayağına topu ikinci kez aldığmda ise futbol alanını boydan boya driplingle geçip üç rakibine çalım attıktan son- ra Tanju'ya güzel bir pas verdi. Sol koridordan iki top taşıdı Beşik- taş lcalesine. Bunlardan ilki korner ol- du ve atışın sonucunda Galatasaray 1-0 öne geçti. Uzatma devrelerinin il- kinde ise gene sol taraftan taşıdığı to- pun sonucunda Recep tarafından fa- ul ile durduruldu. Metin'in yaptığı atıştan sonra Yusuf, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. İki pozisyonda da Koseç- ki'nin surat, çabukluk, hareketlilik ve driplingleri mükemmeldü. 120 dakikalık mücadelede futbol to- pu ile bu denli az buluşması, ama bu- luştuğu anlarda da oyuna tüm ağırlı- ğını koyması, Kosecki'nin futbol be- cerisinin büyüklüğunden kaynaklanı- yor. Maçın hiçbir dakikasında oyun- dan kopmuyor. Bir futbolcunun ça- buk ve süratli olması, genellikle top kontrolünü zorlaştınr. Oysa Kosecki'- nin en önemli özelliği, çabuk, süratli, süratte devamlı ve teknik olması. Or- ta alandan aldığı toplarda etkili drip- lingleri ile bir anda rakip kaleye ine- biliyor. Bu inişlerinde Beşiktaş orta alanının baskısmı kınp Siyah-Beyazh savunmayı da oldukça zorladı. Ken- disini markajla görevli Recep, çabuk bir oyuncu olmasına karşın Kosecki'- nin sürat ve hareketliliği karşısında ya- vaş kaldı. Kosecki'yi ük kez VVembley'deki lngiltere-Polonya maçında izlemiştik. Daha sonra Polonya ulusal ukımın- da Türkiye'ye karşı oynadı. Bir de dün izledik. Üç maçta da gördük ki Kosec- ki gibi yetenekli futbolcu Avrupa'da bile az var. Ancak onun tüm yetenek- lerini ortaya koyması sadece kendine bağlı değil. Birlikte oynadığı futbol- cular ve Galatasaray'm oyun sistemi de önemli. Kosecki'nin yeteneklerine uy- gun futbol oynandığı zaman Tanju kayboluyor. Son iki maçta oyundan aunması rastlantı değildir. Bakalım Denizli, bu iki değişik tipteki forvet oyuncuları arasındaki uyumu nasıl sağlayacak? BASKET YORUM / AHMET KURT Çıkmayan candan» Galatasaray basketbolda play offa kahr mı? Eh! Çıkma- yan candan umut kesilmezmiş. Galatasaray kâgıt üzerinde tüm sansını yitirmiş değil. Kalan üç maçını kazanmak kaydıyla, Karşıyaka'nın Uçte iki veya Çukurova'nın üçte Uç yenilgi al- masını bekleyecek. Karşıyaka kendi sahasında Nasaş ve Kolej'Ie, deplasman- da ise Paşabahçe ile oynayacak. tzmir takımının "prima" ant- renörü Siyavuş (var mı itirazı olan?) isimsiz gençlerle yoktan var ettiği play off şansını bu aşamada elinden kaçınr mı, bi- lemiyoruz. Çukurova ise kendi sahasında Beslen, deplasmanda ise Tofaş ve Beşiktaş ile oynayacak. Gücüne ve yatuımına göre aldığı sonuçlar iyi olmasa bile sağdan soldan rüzgâr esmezse Çukurova'nın bu üç maçın ücunü de kaybetmesi zor gözü- küyor... Galatasaray'ı play offa istemeyen takımların "ince hesap"lannı da dikkate alırsak sarı kırmızılı takımın dunı- munun pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Neden bu durumdalar? Kim soktu şampiyon takııru ko- maya? Yukandan asağıya doğru sisteme bir göz atalım. Ne de olsa balık baştan kokar değil mi? Bir kulübün basındakiler sezon başında oyuncu olarak 1.59 boyundaki Tyrone Bogues'u getirmeyi önerecek kadar bas- ketboldan habersiz olurlarsa şubeyi nasıl yönetebüirler? Her- halde son izledikleri basketbol maçı 1986 dünya şampiyona- sı finali olmalı. Bogues'u o maçta pek beğenmişlerdir!.. Kulüp başkanı basketboldan anlamayabüir, ama en azın- dan şubenin başına anlayan birini getirebilirdi. Sinan King kimi tanır? Kim tanır Sinan King'i? Eski yönetici Faruk Sü- ren de başlangıçta basketbolu pek bilmezdi, ama hiç değilse bilmediğini bilirdi. İlk yıllarında Yalçın Granit gibi güçlü bir isimle çalışmanın avantajını şubenin başmdan aynlana kadar sürdürmüştü. Oyuncuların paralannı aksatmaz, Amerikalı- lann kıymetini bilirdi. Bu sezon ise şube üvey evlat oldu. Pa- ralar ödenmedi, Amerikalı Massop kaçınldı. Kulübün başı, şubenin başı derken geldik antrenörlerin ba- şına. Galatasaray basketbol takımın başantrenörünü sezon içinde çok eleştirdik. Akagün tam doğruyu bulmaya başlar- ken bu kez de şanssızlık yakasma yapıştı. Massop gitti, yeri- ne gelen Riddick kötü çıktı. Hakan oyundan atılıp iki maç ceza aldı... Sezon başında 'savunma kombinezonlan', 'sistem basketbolu' uğruna yitirilen puanlarla Galatasaray şansını son maçlara bırakmıştı. O günlerde ise oyunculan eksikti. Demek ki oyuncusuz sistem bir işe yaramıyormuş. Demek ki kenar- dan kombinezonlar maç kazanmaya yetmiyormuş değil mi? Bu sezon Akagün'e ders olur. Güçlü takımların başına geçip antrenörculük oynamaktan vazgeçer! Galatasaray basketbol takımı bu sezon gerçekten güçlü bir takımdı. Milli takımda üç oyuncusu bulunan, ligin en pahalı kadrolarından biri olan takım nasıl güçsüz olur? İyi bir Ame- rikalı da yakalamışlardı. Normal şartlarda şampiyon bile ola- bilirlerdi. Galatasaray basketbolunu bu duruma getirenler utansın! EBahçe teknik direktörü e&li rakiplerini gözüne kestirdi Hiddiıık,G.Saray'ı istiyor F.Bahçe'nin hedefınin kupa olduğunu vurgulayan Hiddink, "Hangi takım çıkarsa çıksm fark etmez ama ben G.Saray'la yarı finalde eşleşmek isterim. Onlarla çok kolay bir maç yaparız" dedi. Spor Servisi — Kupada Sanyer'i pe- naltılarla eleyen Fenerbahçe, yan final- de Galatasaray'ı istiyor. Sarı- Lacivertlilerin Teknik Direktörü Gu- us Hiddink dün yaptığı açıklamada "Galatasarayia yan final oyaamak is- tiyoraz, final önemli degfl" dedi. Hiddink şöyle devam etti: "Aslında kim çıkarsa çıksın fark etmez. Ama benim özd istegun Galatasaray. Kupa- da onlarla kolay bir maç yapabiliriz. Takımımın morali çok iyi, Fenerbah- çe'nin hedefi kupadır. Bnnn daha ön- ce de söytemiştmı. Sanyer maçında biz kendimizi zora soktnk. Astanda çok basit bir maçtı." Fenerbahçe kupada bir üst tura ge- çip büyük sevinç yaşarken bu sevinci yaratanlann başında kuşkusuz Alman kaleci Toni Schumacher geliyordu. Schumacher kurtardığı penaltılardan oldukça mutlu olduğunu söylerken şöyle devam ediyordu: "Bu maçı unut- mam mümkün defO. Futbolu bıraka- cagım bir yılda iyi bir sevinc yaşamak istiyordum. Penaltı kurtaracagımı bi- Uyordum. Aslında Yaşar'dan da kop- ya aMım. Müller penaltı atarken ban- gi köseye gidecegini ynziinden anla- dım. Çok endİseU idi. Gözkrine öyle- •ine baktun ki, çok etkilendi. Yan fi- nalde ben de hocamız gibi Galatasa- ray'ı istiyornm. Onlan yenmek daha gflzel olacak." Teknik Direktör ^liddink gibi fut- bolcular da yan finalde Galatasaray ile eşleşmek istediklerini kaydettiler. Fut- MÜLLER ÜZGÜN, TONİ SEVİNÇLİ — Kupada penaltıyı Schnmacher'e teslim eden kaleci Müller üzgün biçimde alanı terk ederken rakibi omuzlardaydı. bolcular, "Kupayı almak için Galata- sarey'ı yenmemiz gerek, yan finalde çıkmasa finalde çıkacak, hiç olmazsa şimdi eşleşelim" dediler. Teknik Direktör Guus Hiddink'in, "Kupa maçında oynayanlardan, ant- renmana isteyen çıkar, istemeyen çıkmaz" demesine rağmen, adalesi çe- ken Müjdat ile Rıdvan ve Jacolce- wicz'in dışında tüm futbolcular katıl- dı. Fenerbahçe'de sakatlıklan süren fut- bolcular, İsmail ve Hakan ise ayrı ça- lıştılar. Hiddink, kupa maçını unuttuklannı ve Konyaspor maçını dUşündüklerini söyledi. Hollandalı hoca, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kupa maçımn da mücadeleli geçtiğini belirtti. öte yandan, Arnavut futbolcu Fa- tos, Fenerbahçeli yöneticilerden izin alarak yedeklerle birlikte çalıştı. Maradorıa'ya uyuşturucu suçlaması • Spor Servisi— ltalya'nın Napoli takımında top koşturan Arjantin milli takımının ünlü fUtbOİCUSU Diego Armando Maradona'mn (31) uyuşturucu kullandığı ve mafia ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Ünlü futbolcunun ev telefonunu dinleyen Napoli savcıhğı, Maradona'mn bir mafia üyesi ile görüştüğünü ve bu kişiden 'mal' istediğini öne sürdü. Maradona hakkında suç duyurusunda bulunan savcılık, futbolcunun tutuklanmasına şu an gerek olmadığını ancak kenti terk etmemesi için kendisine uyanda bulunulduğunu bildirdi. Maradona ise olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Normal antrenmanlanna çıkan Arjantinli futbolcu, "Avukatımla konuşun" demekle yetindi. Maradona kendisini suçlayarüar hakkında tazminat davası acacak Atletizmde dünya rekora • Spor Servisi — tspanya'nın Madrid kentinde yapılan uluslararası salon atletizm yarışlarında ABD'li atlet Burrell 60 metre dünya rekorunu kırdı. Daha önce yine bir ABD'li sporcu McRae'ye ait olan 6.50lik dünya rekorunu 2 salise daha geliştiren Leroy BurreU, 6.48lik derecesiyie yeni salon dünya rekorunun sahibi oldu. Kupa kurası 24 şubatta Spor Servisi — Futbolda Federasyon Kupası yan final kuralan, 24 şubat pazar günü cekilecek. TRT lstanbul Kuruçeşme Stüdyolan'nda yapılacak kura çekimi, Spor Stüdyosu programı içerisinde canlı olarak yayunlanacak. Kura çekimine, yan fınale kalan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Ankaragücü kulüplerinin başkanlan katılacak. Sûmen Zor bir tllnlu • TRABZON (Cnmhariyet) — Trabzonspor Teknik Direktörü özkan Sümer, Bakırköyspor karşısında tur atlarken ecel terleri döktüklerini söyledi. Maç öncesi de Bakırköyspor'un iyi bir takım olduğunu söylediğini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü, "Nitekim Bakırköy bızi çok zorladı, ama zor da olsa rakibimizi yenip Türkiye Kupası'nda yan finalist olduğumuz için mutluyum" dedi. Sııtopunda 2. devre • Spor Servisi — Türkiye Büyükler Sutopu Şampiyonası 2. devre müsabakalan, Burhan Felek Yüzme Havuzu'nda dün yapılan karşılaşmalarla başladı. Îstanbul'da 4 gün sürecek 2. devre müsabakalan sonunda ilk dört sırayı alan takımlar play-offa katılmaya hak kazanacaklar. Türkiye Büyükler Sutopu Şampiyonası 2. devre müsabakalannın ilk günunde 4 karşılaşma yapıldı. Sonuçlar şöyle: Kınahada-Yeşilyurt: 23-28, Göztepe-Karşıyaka: 14-19, ASSK-ODTU: 24-9, İYİ- Galatasaray: 15-15. Baskette tek maç • Spor Servisi — Türkiye deplasmanlı basketbol liginde bugün tek maç var. Lider Fenerbahçe ile orta sıralarda yer alan Paşabahçe arasındaki maç - saat 18.00'de Lütfı lOrdar Spor Salonu'nda oynanacak. Adana Altılısı 2.9 milyon verdi • Spor Servisi — Adana at yanşlan neticesinde 6'lı Ganyan 8-11-7-5-2-4 kombinesine bilenler 2.993.505 TL. kazandılar. öte yandan dünkü izmir alühsı: 6/4/8/3/2/5 biçiminde sonuçlandı. TV'DE SPOR Spor Servisi — Televizyo- nun 1. kanalında günün spor haberleri saat 20.30'da yayun- lanacak. Magic Box'ta saat.- 07.30'da High Five, saaÇ 04.00'te ise Amerikan güreşfe programları ekrana gelecek. *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog