Bugünden 1930'a 5,425,882 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURlYET/12 EKONOMİ 15 ŞUBAT 1991 DÖVİZ KURLARI »vian Onsi 1 ABDDotan 1 B.AIman Marta 1 Avustuyı Ş»™ 1 Belçla Frangı 1 Fransc Frangı 1 Hotanda Flonni 1 İSNHÇ Kromı 1 teviçre Frangı 100 İMyan LinjB 1 S M n 1 S.Arabistan «yi Dov Al 3115.7 2128.6 302.6 103.4 624.7 1890.0 567.4 2486.6 282.9 6180.1 * 830.7 BORSA u ŞUMT Hrfoktonut AJof Iskstt (BÛ) AMmk AkkjİMflto Atea jhan BBJMN) Botu Çbnento Brin ÇmUale pmanto •MMMMMİ ftm IBHNJ BvfBMHİ tlssrl a t e %%%%%% Ercoss Bvıcdrit f n M İHriı Çtm% Fer*$ AJûrrin. Rnmsbartc • M M M ) Gûbre FflCnüa. MMf M K İ I İJÎÎLfSS •CM IkVtjMIM tm Kelebek Mobılya KentGata bpH BMMı Koç HeMng KnMOmanlo Koross Konıma lanm Kûyttş Kûiariya ftysalan Malona fcfcm M M A I ÇJHMfeı M n l MATTMris Afeny. Itemris Msiı 01 Mansucat Santrt Metas •MMk rSm IMMB PHtf Mt Fmar Entsgre Et Pınar Su PrarUn M|tM Santral Hotdıng SMM_ T.Oıgaı* Weüş Umdl Tiş Bankas (B) T.lş Bantaa (A) T.lş 8a*as (KU) H$Ba*aa<C) fepnfc Khjrt MpCan X, S H M B X.flft6 H t t>Mİ SkafaL tH*IMi Tfr* H*a ttıtaı T. lıborg Ûn»»Çıment> UpkSmnk VhsM Vtoa» YOnsa J^HHMMMMMl YOTRH* RattM kMjMia* |ş fttır*n-1 lsYatmm-2 İş ftlırifn-3 İşVatınm-4 iş \Umm-6 lntBrfon-1 interton-2 nifetf fc>n-3 lnterton-4 lntorton-5 itttsat Vat-1 lkfeatlfc-2 İMfsattttt kdsat VkM kisst Aliıııı Fon Gmf Vktnnvl Ganwfl Vatnm-2 Garantı VaHnrn-3 Garanti Vatnm-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKBVat. Fonu YKBSektDf Fon YKBttatFon YKBKamufon YKBLıkitFon YKB Karma Fon YKBOovizFon YKB Kapö Fon YKBAJdHFon VaM Fon-1 Vdkıf Fon-2 VMaf Fon-3 VUaf Hisse Valaf Dûnya Vakıf Fbn-6 DıstankMavi Dtşbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tülün Fon-2 Mrtsui Fon-1 Mtsui Fon-2 Finans Fbn-1 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fotv4 Halk Fbn-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Embfc Fon-1 Emhk Fon-2 tmpK Fon-1 Impec Fon-2 TBoankFon Sûmer Fon Deniz Fon Efle Fon Kalkınma Fon Ocmır Fon «rişFon OrtakFon Tılıkbaflk Fon NetFon E«fen a 06vi2 « Satış 6 3122.00 8 2132.95 7 303.28 3 103.64 8 626.03 6 1893.84 8 566.62 4 2491.62 6 283.53 1 6192.49 t 832.44 1991 EfektH Alış 3112.64 2126.55 302.37 101.67 62416 1888 16 561.81 2484 15 278 15 6173.93 810.01 Efektif Safıs ( 3131.37 2139 35 30419 103.95 627 01 1899 52 570 33 2499 09 284.38 6211.07 834 94 15 ŞUMT 1991 Jtnuzm S 1 4637 Alman Marta S 4 9869 Fr Frangı $ 1 6485 Hoi Ftomi 1 1 2530 Isv.Frangı S 1101 11 haJ Liret S129 25 Japon Yeni t 3 7504 S Arab Riyali Z 1.9835$ mtm 1.150000 &200 &200 17M 23SK SUH UH 1.7H nmt u m n.7M 21000 1000 (L3O0 aooo n.m U M 47M U M 17M 15L2S0 HJM 4300 44JM ••*•• UMU M ma» U M 6*0 &900 7.H» 4M$ 11M 1500 7JM 1S.TM H J M H J M U M 1X2M 11000 31000 « J M saooo MMJ 4O000 İ200 9.400 2.750 15500 11750 H U M 4.000 925 1500 11250 &400 1.000 I J M I J M 1JM U M 1 1 » M M 17M L1M U M 1000 1.650 5300 U M U M U M M M 3&500 11250 4300 ım 5A00 a2oo 4JM 50000 810.000 12500 »000 7500 6300 ZZJM U M ttJM 1000 1100 UM 15.750 2550 1300 2.700 M M 4.700 QNLA H mm 1.150000 &000 aooo U M 21000 UM 2MM U M ZUM ZUM O.7M 22000 5500 6.100 a9oo 1İ7M 7JM U M 1ZJM 1.7M 15JXM ZUM nsm4700 47JM W2M IJM U M laooo U M ssoo &900 7JM 4HI MM 1600 M J M 7JM M J M t U M H J M U M 112M 1Û750 0 Tum 22 000 39000 4300 9.200 2500 15.250 11000 t N J M 1700 875 1.450 12.750 &300 950 I J M I J M I J M 1.1M UM M IMMJZJ999 UMU M ZJM U M 92S 1600 5.000 U M U N U M Z.M1 37500 12 250 4500 5500 5600 4JM 49000 0 0 14500 7000 6.200 ZUM ZUM U N tZJM 1000 2.750 UN 15.250 2500 a200 2500 U H 4700 1 M H 13J787 14.0339 0S.1O89 17.0150 04.0690 mo&ff 14.1257 ZTD2B9 07.0&89 09.01.90 160087 100229 0E02B9 28ICB9 11.1239 22.1037 100339 12JE30 300590 161137 31.1039 11.0790 02.1137 07D338 070338 070338 070338 070338 020139 1&0690 1O0690 09JE38 240439 161039 22.0390 260390 t4j]690 2&0638 100439 28JJ690 04.0758 101250 15.0758 201039 200339 200739 181239 200390 05.1190 09.10B9 14.0290 UJ0290 2O0690 01.1139 oaoi90 02.0190 28J690 22.0190 18İT90 02.0290 04.0550 2aO35O 12JJ2S0 160490 04.0590 060550 070550 110690 270850 030950 05,1150 01.1150 _ H 1.15O000 6200 1200 U N 24.000 U M ZJM Z U M M J M 23500 S700 6200 9.100 « M 7JM 11N 1ZJN U N 15500 ZUM 4700 4UN IIJM 1.7M um iaooo U M 6300 7.000 7JM U M U N 1650 M J M MM 9 JWH1UN HJM n.7M 9 MMMtJmmm tUMU N tX7M 11250 0 Z U N 23500 41500 5.200 9300 2.750 16000 11500 1ZUN 4100 925 1500 11500 6500 1050 U M ZJM I J M 1.tM U M 1ZJM X7M U M Z.1M U M 950 1300 5.100 1 2 M U N U N ZJM 38500 aooo 4500 5500 6000 4JM 50000 0 0 15.250 7500 6800 ZZJM ZZJM 4JM 1ZJM UM 3100 2.750 4.1M 16000 2700 6500 2300 U N 4.750 mm 10300 2Ü000 iaooo 10.000 10000 10661 9560 9559 11.200 1O000 4764 . 9306 9596 9390 10000 9576 9.731 10437 9536 1O3Î9 laooo laooo 10477 9.785 9.713 9.795 9393 9328 9.294 1O000 0542 mooo 48.279 10444 9594 9374 10000 10057 20558 10.011 11.021 mooo4O000 mooo9546 9556 10428 9558 10.000 10100 mooo mooo 10.000 11597 10357 10724 10469 mooo10000 10.086 9562 1O000 10405 10306 10000 laooo 10.006 mooo mooo mooo 1OO00 laooo 1.15OO00 6100 6200 U M 21000 U M ZJM ZUM 29üMB U J M 22.000 5500 6100 6300 um 1UM LMt 1Z.7M U M 15.250 ZUM 4700 11JM U M U M laooo I M t 6300 6300 7JM um um1500 M J M IM 9 ^MAZJOT TIJMH 7 M ZJM U7M U M U7N 11Ü00 0 22500 VTMBZfJHV 4O000 5.200 9.200 2.700 15500 13500 1ZUN 1700 875 15W 12.750 8.400 1JX» 14M ZJM U M UM 1.1M 1ZJM 17M MM um 925 1.650 5.100 I M t umU N ZJM 37500 12 500 4500 5500 5300 4.7M 50.000 0 0 14 750 7500 6400 Z U M ZZJM 4JM 1ZJN UM 10002.750 4.1M 1&250 2550 6200 2.600 um 4.700 D M D I mm 68306 46128 m 1150000 5500 &800 M M 21000 SUM UN U M ZUM Hsm M J N 22 000 5Ü00 6000 8300 MJM 7JM MM 1LZM 1.7M 15.250 ZUM ZUM 4.700 47JM 1 U N « U N 9300 I M t 0 6300 7JM 4JM U N 1500 M J N İ.Mt 9 JİBM. U999 tum •nsm U M 1UM 11İB0 31000 ZUM 22500 39500 5.200 9200 2.700 15500 13500 115JM 1650 825 1.450 12 750 a «oo 950 1.4M Z J N U M UM UMU H U N U N Z.Mİ U N 925 1600 5.000 U M U N U N Z J N 37500 UMI 12.2504500 JİASft 5500 3JN 5300 4JM 49500 0 0 14.750 7500 6300 ZUN ZUN um 1ZJN UM 23500 UM 15.000 2500 8200 2.600 MM 4650 14ŞM4B •HJMfcl **m68510 46303 ia257 16278/012 15549 13.220 52.478 4S253 23.686 21592 11331 43308 35.431 15872 17040 13531 53245 25.404 14.463 13533 54097 17503 12.774 50333 39.410 61.495 36739 33387 38374 17.767 12902 10352 30184 100705 18396 12683 14 267 12.074 34589 46309 12561 36465 »755 130633 17.004 23316 20333 17040 13597 11.266 20253 15334 15349 14311 19525 15.738 20481 14XM1 16.478 13193 15508 11344 14 222 16081 16383 13368 14.238 13412 13525 12075 11354 11386 11.128 15567 13233 52535 45300 23710 21615 11694 43358 35.471 16391 17.061 13398 53310 25.418 14395 13384 54163 17924 12.787 50408 30457 61.244 38.786 33528 38534 17.798 12529 10432 30229 100815 16422 12379 14394 12087 35.009 46353 12568 38511 10.767 139305 17023 23541 20359 17.068 13548 11.284 20185 15341 15375 14533 19525 15.725 20481 13991 16499 13210 15525 11308 14.237 16099 16411 13384 14.251 13429 13541 12.068 11348 11.401 11141 5.185.64 5.030.34 s * 0 6.200 8.200 U M 24X100 U M ZJM ZUN 2UM MJM 225» 5500 6200 9.000 1 U M 9 1Z.TM U M 15500 MJN t 4300 4UM IIJM 1.1M 1O000 U M 0 7.1O0 t U M U N 1650 t LMt 1 UJM 1 1MM U M U7M 11.250 35.000 21000 Z7JHV 4unoS200 9300 2.700 15.750 13500 1ZUN 3300 875 1500 aooo 6600 1000 M M t U M UM UM 1ZJN 17M U M ZJM U M 950 1700 5300 U M U N U N ZJM 38500 HJM 12500 0 5700 6000 4.7N 50000 0 0 15JO0 7600 6400 nsm tum <m 1Z.7M UM 1000 2.750 4.M 15.250 2550 6400 2550 U M 4.700 F1991 MHjta 015 038 012 010 011 010 010 011 -1.16 012 011 011 -098 012 006 -047 0.12 012 010 015 012 -041 012 012 015 017 021 077 011 011 013 -003 089 011 006 009 005 012 011 012 011 011 013 016 -036 016 -034 005 016 015 0.00 -008 000 -014 013 013 011 -030 011 011 017 012 009 013 012 011 -005 0.13 012 Işteıı atdnra korkusuGüney Sanayi işyerinden her gün 9 işçi çıkartarak işçi sayısını azaltıyor. Usaş, kriz nedeniyle bazı çalışanlarının sözleşmelerini feshettiğini açıkladı. tş-Sendika Servisi — Körfez savaşı, ekonomik durgunluk, kriz gerekçeleri ile işten çıkart- ma, ücret ödemesi aksamaları uygulafnalarında her. gün yeni gelişmeler kaydediliyor. Dandy Ciklet Fabrikası'nda dört gündür kapı önünde bek- leyen 180 işçi de dün jandarma tarafından dağıtıldı. îşçiler, cik- let fabrikası işçisi olarak çahş- tınhrlarken metal işkolunda ûre- tim yapmayan şirketler adına bordrolannın düzenlenmesi ve eksik sigorta ödenmesi ile ilgili uygulama için işveren aleyhine savcılığa suç duyurusunda bu- lundular. İzmit'in Köseköy bölgesinde kurulu Fenerbahçe Kulübü eski başkanlanndan Ali Şen'e ait Maga Deri Fabrikası'ndan çı- kartılan S3S işçi, haklannı ala- bilmek için her şeyi göze aldık- larını, kanuni yollardan sapma- yarak mücadelelerini sonuna ka- dar sürdüreceklerini söylediler. Türk-İş'e bağlı Deri-Iş Sendi- kası'na üye işçiler, toplusözleş- me görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 21 ocak günü grev başlatmışlar, Bakan- lar Kurulu'nun grevleri ertele- mesi üzerine işyerlerine tekrar çalışmak için dönmüşlerdi. An- cak Maga işvereni, işçilere işba- şı yaptırmayıp izinli oldukları- nı söylemişti. Bir süre sonra ken- dilerine işveren, noter kanahyla 13. maddeden iş akitlerinin fesh edildiğini bildirdi. 535 Maga iş- çisi fabrika önüne gelerek işve- renden haklarını vermesini iste- diler. 3 gün boyunca fabrika önünden ayıılma>ı an işçiler, jan- darmanın müdahalesine karşı çıkmayarak fabrika önünden a>Tildılar. Maga işçileri, bekle- yişlerini şimdi sendikalannın İz- mit şubesinde sürdürüyorlar. Maga işvereninin 25 şubatta tazminatlannı ödeyeceği şeklin- deki duyurusu üzerine işçiler, "25 şubat günü hepimiz fabri- ka önünde olacağız. Fabrika sa- hibi Ali Şen'i de aynı gün fabri- kada bekliyoruz. Mert adamsa, dürüst kişiyse, insancılsa, her şeyden önce söylediklerinde sa- mimiyse o gün fabrika önüne gelir, durumunu kendi ağzından dinleriz" dediler. Adana Büromuzun verdiği habere göre Çukurova bölgesi- nin en bü>ıik tekstil fabrikala- rından Güney Sanayii AŞ, sek- tördeki "daralmayı" gerekçe göstererek başlattığ^ işçi çıkışla- nnı, Körfez krizi gerekçesiyle daha da antırdı. Fabrika yöne- timi, toplu çıkış olmasın diye iş- yerinden günde 9 işçi çıkartıyor. Fabrikanın bazı birimlerinde yüzde 50'ye kadar tensikat yapı- lırken, daralmanın fabrikada ça- lışanların yansından fazlasının işsiz kalmasına yol açacağı bil- dirildi. Fabrikanın Dikili'deki iplik tesislerini kapatmasıyla başlatı- lan "daralma", dokuma salonu, E-5 Karayolu üzerindeki iplik te- sisleri, konfeksiyon birimlerinin de bugünlerde kapanmasıyla ye- ni bir aşamaya geldi. Entegre te- sislerdeki 5950 olan işçi sayısı bugünlerde 3 bine kadar indi. Teksif Sendikası Şube Başkanı Mebmet Yağmur. Güney Sana- yii AŞ Genel Müdürü Şerafettin Giindoğan'ın kendisine tensika- tın devam edeceğini net bir ifa- deyle bildirdiğini söyiedi. Öte yandan Gaziantep Sanko iplik işvereni 400 işçi çıkardık- lanna ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını, gazetemizdeki dünkü haberin yanlış bilgilen- dirmeden kaynaklandığını açık- ladı. Sanko işvereni kriz ya da ekonomik darboğaz nedeni ile işçi çıkanlmadığını, hazirandan bu yana kendi arzuları ile 112 kadar işçinin işten aynlmış oldu- ğunu bildirdi. Geçen yıl özelleştirilen USAŞ da yazılı bir açıklama yaparak Körfez krizi nedeniyle bütün ya- tınmları ertelediklerini, bir kı- sım çalışanı da tüm yasal hak- ları verilerek işten çıkartmak zo- runda kaldıklarını belirtti. tşten atılan Maga işçileri, jandarma dağıtıoca sendikalanna sığınarak tazminatlaruu beklemeye başladı. (Fotoğraf: Ahnîet Kurt) Irak ambargosu nasıl deliniyor?MEHMET GÜLTEKİN Körfez krizinin savaşa dönüşmesiyle Irak'ta başlayan yiyecek ve ilaç sıkıntı- sının bir bölUmünün Türkiye, Iran ve Ür- dün üzerinden Irak'a gönderildiği ileri sUrülüyor. Balkanlar'dan gelen Bulgar ve Macarlara ait TIR'larla taşınan et ve di- ğer temel gıda maddeleri ile Trabzon, Hopa limanlarından yüklenen ilaç, ma- karna, pirinç gibi maddelerin Türkiye üzerinden Iran'a götürüldüğü, oradan da başka TIR'lara yüklendiği belirtihyor. Körfez krizinin başladığı günlerde Gürbulak sınır kapısından Iran'a geçiş yapan araç sayısında önemli şekilde dü- şüşler olduğunu, ambargo döneminde bu araç sayısının günde 150 civanna düş- tüğünü belirten bir yetkili, son günlerde Gürbulak kapısında geçiş yapan araç sa- yısının 900'e yükseldiğiıü söyiedi. Türk kamyon ve TIR sayısında azalma görül- düğünü kaydeden bir yetkili de "Avnı- pa'dan vapılan transit taşımacılığında son günlerde artışlar oldu. Genelde et ve temel gıda maddesi taşıyan kamyonlar kapıda bckletilmeden Iran'a geciyorlar" şeklinde konuştu. Bulgar, Macar ve Iran TIR'larmın lran'a temel gıda maddesi götürdüğü öğ- renildi. Bulgar TIR'larının özellikle et, Iran ve Macar TIR'larının ise temel gı- da maddesi taşıdıklannı bildiren yetki- li, Hopa ve Trabzon limanlarından lran'a ilaç, ilaç hammaddesi ve değişik yiyecek maddesi taşındığını söyiedi. Iran'a geçiş yapan Türk kamyon ve TIR sürücüleri, daha önceki yıllarda bir hafta içinde dönüş yaptıklarını, ambar- go karanndan sonra aynldıklan merke- ze 15 günde ancak varabildiklerini belir- terek "Iran'da yükümüzün boşaltdma- sını bekliyoruz. Bu boşaltma genelde başka TIR'lara yapdıyor" biçiminde ko- nuşarak uzun süren bu yolculuğun bek- letilmeden kaynaklandığını vurguluyor. Doğu'nun büyük nakliye fırmalarm- dan birinin sahibi olan AK Akpınar, böl- gede tran'a iş olmadığını, ancak Hopa ve Trabzon limanlanndan günde bin-iki bin ton civarında ilaç'hammadesi veya temel gıda maddesi yüklenildiğini söy- iedi. lran'a yük veren firmalann Türk TIR ve kamyonlanyla taşıtmak istemedikle- rini ileri süren sürücüler, "tran'a nakli- ye yapan firmalar Türk TIR ve kamyon- lanna yük vermek istemiyorlar. Yük ver- seler de Tahran gibi yerierde boşalttın- yoriar. Herhalde Türldye'nin Irak'a karşı politikası bu konuda etkili OMD" dedi- ler. Iran'ın Türkiye'den et bağlannsını kes- tigine dikkati çeken Oral Et Entegre Ge- nel Müdürö Tahsin Oral, ilk günlerde kendilerine ait TIR kamyonlanrun tran'a yük taşıdığını, son zamanlarda lran'a yük alamadıklannı belirtti. lran'a Bul- gar TIR kamyonlarımn et taşıdığını söyiedi. Mersin limanından tran'a yapılan ta- şımacılıkta son günlerde artış olduğu kaydedildi. Ürdün'den gıda maddesi ta- lebi geldiğini belirten yetküi, "Güneydo- ğu'da birçok insan savaş nedeniyle batı- ya göçtü. Buna ragmen margarin, yag, pirinç, makarna gibi yiyecek maddele- rinin saüşı Doğn'da önemli öküde artü" diyerek bu temel maddelerin Iran'a gön- derildiğini vurgulamaya çalıştı. Ocakta mevduat kaybı 3.2trilyon ANKARA (AA) — Kör- fez'de ocak ayının ortasında sıcak savaşa dönüşen kriz parasal göstergelerde de et- kisini göstermeye başladı. Ocak ayında, bankalardaki toplam mevduatta 3 trilyon liranın üzerinde azalma olurken, Türkiye'nin ulusla- rarasm rezervlerinde de 1 milyar doların üzerinde dfl- şüş kaydedildi. Merkez Ban- kası verüerine göre geçen yıl sonunda 61 trilyon 395 mil- yar liraya kadar yükselen toplam mevduat, yaklaşık bir ayda 3 trilyon 265 milyar lira azalarak, 25 ocakta 58 trilyon 130 milyar liraya ge- riledi. Sözkonusu dönemde, mevduat çeşitleri arasmda en büyük azalma 2 trilyon 300 milyar lirayla vadesiz ti- cari mevduatta görüldü. Va- desiz ticari mevduat 28 ara- ükta 9 trilyon 774 milyar li- ra düzeyinde iken, 25 ocak- ta 7 trilyon 474 milyar lira oldu. Vadeli tasarruf mevdu- atı ise 690 milyar lira azal- mayla 25 ocakta 26 trilyon 505 milyar liraya geriledi. Şevket Yılmaz Anayasanın değişeceği IŞIK KANSU ANKARA — Türk-tş Genel Başkanı Şevket Yıl- maz, çalışrna hayatını engel- leyen anayasa maddelerinin değiştirileceği yolunda bir işaret almadıklarını belirte- rek bundan üzüntü duyduk- larıru söyiedi. Türk-tş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, son günler- de anayasa degişikliği ıstek- leriyle gündeme gelen tartış- malarda, anayasanın çalış- ma yaşamına ilişkin madde- lerinin yer almaması konu-- sunda Cumhuriyet'e şu açıklamayı yaptı: "1982 Anayasaa'nın ba- zı maddelerinde değişiklik yapılması konusunda Cum- burbaşkanı Sayın Özal ve Sayın Başbakan Akbutut'un son günlerde bazı beyanla- nna şahit oimaktayu. Aradan 10 yda yakın bir süre geçtikten sonra devlet ve hiikümet yetkililerinin anayasada değişiklik hazır- lıklanna girişmeleri, kapsa- mını tam olarak bUmedigi- miz halde, bizi sevindirmiş- tir. Ancak çalışma hayaünı engelleyen anayasa madde- lerinin degistirilecefi yolun- da bir işaret almış defiliz.» | Ozal işadamlarma Snoral'verdi(Baştarafı 1. Sayfada) tası sağlandığını belirten özal, bunun Türk özel sektör sanayi- inin mevcut programlannı değîş- tirmek zorunda kalmaması için kullanılacağını söyiedi. Türkiye ekonomisinin 1990'da çok iyi gittiğini, büyü- me hızının yüzde 12'yi bulaca- gını, ihracatın 13 milyar dolan aşacağını anlatan Özal, "Bu ka- dar yüksek bir ekonomik faali- yerten, kriz nedeniyle düsiiş ber- keste bir moral bozuklugu ya- ratü" dedi. Bu durumda özel teşebbüsün serbest piyasa şartlarına göre uyum göstermesi gerektiğini be- lirten Özal, "En kuvvetli tavsi- yem, madem bir serbest piyasa ekonomisi takip ediyomz, buna göre uyum yapmanız lazım. Ne- dir bu uyumlar? Herkesin yap- tığı gibi taksitli satış yapabilir- siniz, vadeleri uzatabilirsiniz, bi- raz kolaylıklar yapabilirsiniz, banlar geçkidir. Çünkü arka ar- kaya yanlış tedbir alırsa herkes, piyasalar daba kötüye gider. Da- ha zor tedbirler alınmak zorun- da kaluur. Moralinizi bozmayu. lcabında bir parça fiyatlarınızı indirin. Biraz taksit yapın. Rek- lam verin reklam. DUnyaya rek- lam verin, korkmayın bundan. Halka moral verir reklam ver- meniz. Bunlan yapügınız zaman göreceksiniz ki zaten bu kriz ge- çici. Bazılan yanlış yapmasın, >-atınınlan kısmak, sakın ha böyle bir şeş yapmayın, kaybe- dersiniz. Harp bittiği anda, dün- yada inanamayacağınız kadar birdenbire 'oh' diyecek herkes. Onun neticesi o sıkıntılı günle- rin aksi bir ahşveriş temposu ge- tirecek. Belki bir buçuk ay son- ra olur, belki iki ay sonra olur, ama programlarınızı bozmayın, yanlış yaparsınız" dedi. Türkiye'de son on yılda yapı- lanlan da anlatan Cumhurbaş- kanı özal, en önemli aşamanın telekomünikasyonda gerçekleş- tiğini belirterek, sanayide de bü- yük çaplı otomasyona gidilece- ğini tahmin ettiğini belirtti. özal, sendikalann yüksek ücret aldıklarını sanırken otomasyo- nun geldiğini görmediklerini be- lirterek "Çok yüksek Ucretle ça- lışan işçilerimiz de var, çok as- gari ücrelle çalışmaya bazır in- san da var" diye konuştu. Özal bunun ileride Türkiye^nin en önemli konusu olacağmı belirtti. Konuşmasında diyaloğun ya- rarına da değinen Cumhurbaş- kanı Özal, hükümetle temas ha- linde olunması gerektiğini belir- tirken "Bugiin benim daba çok zamanım var. Parti işleriyle ug- raşmıyorum. Daha çok düşüne- biliyorum. Her tarafı tanıyo- rum. Epeyi tesirim var. Bundan da istifade edilmelidir" dedi. Konuşmasının sonunda ban- ka-sigorta muameleleri vergisi- nin yüzde 3'e indirilmesi, esnaf kredi masraflarınm sıfırlanma- sı konusunda çalışmalar yapıl- dığını da söyleyen Özal, "Gemi- ciler için de bayrak serbestisi ve vergilerin kaldınlması üzerine çalışıyoruz" dedi. Toplantının açıhşında bir ko- nuşma yapan TÜSf AD Başka- nı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye ekonomisinin serbest piyasaya geçiş sürecinin başlamasından bu yana en ağır kriz dönemini geçirmekte olduğunu belirterek, "Ekonomimizin ateşle inıtiham- m yaşıyoruz" dedi. Eczacıbaşı, piyasanın işlerlik kazanmaya başlamasının savaşın olumsuz etkilerinin çok daha büyük bo- yutlara ulaşmasını önlediğini belirterek şöyle konuştu: "Buna ragmen dış etkenler- den kaynaklanan böylesine bir ekonomik şokun, pazar ekono- misinin doğal işleyişi içinde gi- derilmesi beklenmemelidir. Kri- zin yukii objektif ölçülere göre paylaşılmalıdır. Bu yük halkm ve sanayinin üzerinde bırakılır- sa, serbest piyasa kavranunın alacağı yaralan onarmak güç olacaktır." Savaşın yarattığı durgunluk kısa sürede aşılsa bile savaşın et- kilerinin ekonomiyi bazı önemli sorunlarla karşı karşıya bıraka- cağını belirten Bülent Eczacıba- şı, ihracattaki daralma eğlimini- ni ve hizmet gelirlerinin kaçınıl- maz gözüken düşüşlerinin dış kaynak sorununu önemle gün- deme getirdiğini soyledi. Ecza- cıbaşı, "Herhalde 1991de dış dengenin sağlanması, savaşın ekonomiye verdiği zararın kar- şılanmasına yönelik dış destek arayışında daha geniş kapsamlı taleplerde bulunmamızı gerektirecektir" dedi. Büyüyen savunma bütçesinin diğer eko- nomik faaliyetler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, Körfez savaşı ile ilgili olarak ge- len yardımlann zararların kar- şılanması için yeterli olmaktan kesinlikle uzak olduğunu belir- ten Eczacıbaşı, ihracatın deste- ğinin giderek önem kazanmak- ta olduğunu söyiedi. Ithalatın serbest piyasaya geçiş yolunda geri adım atılmadan kontrol al- tına ahnabileceğine inandıklan- nı savunan Eczaabaşı, krizden etkilenen sektörlerde istihdam- la ilgili vergi ve fonlarda indirim yapılmasını, büyük iş kaybı olan sektörlerde istihdamı destekleyi- ci sübvansiyon uygulamasının başlatılmasını istedi. Eczacıba- şı, ekonomiyi yönetenlerle özel kesimin işbirliğinin gereğini de vurguladı. Toplantının açüışmdaki ikinci konuşmayı yapan İSO Başkanı Memduh Hacıoğlu da savaşın neden olduğu belirsizlik ortamı- nın önümüzdeki günlerde eko- nomik hedeflerin öncelikJerinde bazı değişikliklerin gerektiğini savundu. istihdamı arttırıcı ve dış ödemeler dengesini sağlayı- cı politikalann uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini sa- vunan Hacıoğlu, "Toplumun moralini yükseltici etkisi kabul edilmiş ve aynı zamanda büyük capta dahilde üretilen mallan kullanan ve döviz israfı asgari seviyede olan inşaat sektöninön bahar ve yaz aylannda hızla ha- rekete geçirilmesinin, istihdamı arttırıcı en etkin uygulama ola- cağı kanaaündeyim. Dış ödeme- ler dengesinin tesis açısından, turizm, nakliye ve diger döviz girdilerinde beklenen azaiışı göz önüne alırsak, ihracata tekrar zaman kaybedilmeden dört elle sanlmak ve her türlü çabayı sarf etmek tek çıkar yoldur" dedi. Haaoğlu sanayicilere hitaben de şunları söyiedi: "Özellikle bugün bizlerin bu ülke için ne kadar önemli oldugumuzu gös- tennenin ve kanıtlamanın zama- nıdır. Mümkiin olduğunca Kör- fez krizi bitebe kadar y^tınmla- nmızı eıieleyip başlayanlan da askıya almalıyız. tşletmelerimiz- de özkaynaklanmızı güçlendir- menin yollannı aramalıyız. Ça- hşanlarunızı son dakikaya kadar istihdam elmeliyiz. Hammadde- si yurtiçinden temin edilen mal- lann ithalatına bu dönemde ara vermeliyiz. İhracat için tekrar tüm imkânlarımızı zorlamalı- yız." Hacıoğlu, konuşmasının so- nunda, ekonomik birimlerin ka- rar alma sürecine katılmasıru is- teyerek, "Bizim kaderimizi ilgi- lendiren kararlar bizlere rağmer alınmamalıdır" dedi. BOĞAZİÇİ ÜNİVERStTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONtK PROGRAMI TEKNİK tNGİLtZCE KURSLARI Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Elektronik Progıamı tarafın- dan düzenlenen ve her biri iki aylık dönemler halinde devam edecek olan tamamen bilgisayar ve elektronik konulannı kapsayan teknik In- gilizce kurslan aşağıdaki gibidir. Kurs programı Hafta içi: 25 ŞUBAT - 26 NİSAN 1991 (P.TESİ-ÇARŞ-CUMA) Hafta sonu: 23 ŞUBAT-14 NİSAN 1991 (C.TESt-PAZAR) Kurs saaüeri: Hafta içi: 18.30/20.30 Hafta sonu: 10.00/13.00 veya 13.00/16.00 Kayıt için: 2 adet fotoğraf ve en az lise veya dengi okul bitirme belgesi getiril- mesi gerekmektedir. Not: Kursa katılmak isteyenler kayıt sırasında seviye testine tabi tu- tulacaklardır. Sertirıka: Kursta başarılı olanlara "sertifika" verilecektir. ADRES: Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik BölûmO Ku- zey Kamptts, Teknoloji Binası B Blok R.Hisarttstü-îstanbul BtLGl İÇİN: 163 15 00 360 veya 760 Basm: 19748 NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1991/5 Nevşehir merkez Curahuriyet 1. Mıntıka Hızarcı mevkünde kain 1 pafta 1 ada 8 parselinde kayıtlı gayrimenkulde 1/2 hisse sahibi Mus- tafa oğlu Hasan Hüseyin'den senelerdir haber alınamadığı, diğer 1/2 hisse sahibi davacı tarafından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş ol- tı-ıakla, gaip hakkında malumatları olanlann, ilan tarihinden itiba- ren bir yıl içinde, Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1991/5 Esas sayılı dosyadan bahisle 28.2.1992 tarihine kadar, mahkememi- ze malumat vermeleri ve gaip hayatta ise keza onun da sağlık duru- munu ve adresini bildirmesi ilan olunur. 8.2.1991 SAKARYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESt Sayı: 1989/657 Davacı Halit Çelik tarafından aleyhinize açılan tazminat davası- nın duruşması 26.2.1991 günü saat 09.00'dadır. Bu dava ile ilgili ib- raz etmek istediğiniz belgeleri duruşma gününe kadar göndenneniz veya duruşmaya gelmeniz gerektiği, durusmaya gelmediğiniz takdir- de yargjlamanın yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği davalılar, Çoban Yıldıa Sk. No: 16/19 Erenköy/İstanbul adresinde mukim Ismet Demirci ve Battal Demirci'ye tebligat yerine kain ol- mak üzere ilan olunur. „ A,rn, Basın: 45596 T.C. BAŞBAKANLIK SİGORTA MURAKABE KURULU UZMAN VE AKTÜER YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Türkiye'de faaliyette bulunan bütün sigorta ve reasürans şirketle- ri De sigorta ve reasürans aracılığı hizmetleri yapanlann, (Acente, pro- düktör, broker vb.) sigorta eksperlerinin ve Sigorta Murakabe Kanunu kapsamına gircn konularda faaliyet gösteren diğer kişi ve kuruluşla- nn bütün iş ve işlemlerini Başbakanhk adına teftiş ve murakabe et- mekle görevli ve merkezi Istanbul'da olan StGORTA MURAKABE KURULU'na teftiş ve denetim işlerinde görevlendirilmek Ozere sı- navla uzman yaıdımcılan ve aktüer yardımalan alınacaktır. SINAVA KATILABİLMEK İÇİ"^: a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde be- lirtilen Genel Şartlan taşımak. b) Yazılı sınavın başladığı tarihte 35 yasını tamamlamamış olmak, c) Uzman yarduncılığı için; Ekonomi, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ti- caret ve Sigorta konulanndan birinde ve Aktüer Yardımcılığı için de, Matematik. veya Aktüerya konulannda, (en az dOrt yıllık) yüksek öğ- renim gOrmuş olmak gereklidir. SINAVLAR: Yazılı sınavlar 27 ve 28 Nisan 1991 Cumartesi ve Pazar günleri ls- tanbul'da yapılacaktır. Yazüı sınavı kazananlar mulakata tabi turu- lacak ve başanlı olanlardan, başan derecelerine göre, yeterli sayıda atama yapılacaktır. BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER Sınava katılmak isteyenlerin en geç 8 Nisan 1991 pazartesi günü saat 17.O0'ye kadar Büyükdere Cad. No. 78-80 Kat. 8 Gayrettepe tstanbul adresindeki Başbakanhk Sigorta Murakabe Kurulu Baskan- lığı'na Kurul'dan alacaklan form dilekçeye — Kendi el yazısı ile özgeçmişini, — İki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 ebadında fotoğrafını, — Nüfus kâğıdı aslı veya noterden tasdildi suretini, — Yüksek öğrenimini tamamladığını belirtir belgeyi, — Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi ekleyerek elden vermeleri veya posta ile ulaştırmış olmalan şart- tır. Form dilekçe ile sınav hakkındaki detaylı bilgileri havi broşur ku- ruldan alınabilecegi gibi posta ile de istenebilir. Ek bilgi için: Tel: 175 04 01/3 hat Basm: 19204
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog