Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

15 ŞUBAT 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11\ NATO - komutanı geldi • ANKARA (CanüMriyet) — NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı (SACEUR) General John Galvin, Türk Silahlı Kuvvetlcrini ve NATO tesislerini denetlemek üzere dün Türkiye've geldi. General Galvin'in Genelkurmay Başkanı Orgcneral Doğan Güreş ve diğer üst düzey askeri yetkililerle ilgili olarak görüş ahşverişinde bulunduğu bildirildi. Orgeneral Gûreş'in NATO • komutanına "TSK'nın Irak sınınna yakın bölgede gerekli tüm önlemJeri aldığuu" ilcttigj ve tüm önlemlerin savunmaya yönelik olduğunu bildirdiği öğrenildi. Gûreş'in aynca, "Türkiye'ye yönelik bir sffldın olmadıkça karşıhk verilmeyeceğini" yinelediği bildirildi. Güreş, TSK'nın silah ve teçhizat modernizasyonu konusundaki eksikliklerini de Galvin'e Uetti. Galvin ise buna karşıhk, modernizasyon gereksinmeleri konusunda AKKA çcrçevesinde Türkiye'ye yapüacak yardımlar üzerinde durdu. Habibi geliyor • ANKARA (Cumkuriyet Btrosu) — tran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dr. Hasan Habibi, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Konuk devlet adamı 26 şubatta Türkiye'ye gelerek üst düzeyli temaslarda bulunacak. Edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldınm Akbulut'un davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek olan lran Cumhurbaşkanı Birinci Yardıması Habibi, Cumhurbaşkanı Turgut özal tarafından da kabul edilecek. Konuk devlet adamının özellikle Körfez savaşma ilişkin görüşmeler yapması ve barış için çeşitli formüller önermesi bekleniyor. Rüşdi'nin affı umutsıız • LEFKOŞA (AA) — tran dini lideri Ayetullah Humeyni tarafından "ölüme mahkûm edilişinin" ikinci yıldönümünde Hint asülı Ingillz yazar Salman Rüşdi'nin af beklentıleri yine sonuçsuz kaldı. İslami Mezhepler Cemiyeti'nin Tahran Radyosu'nda dün yayımlanan açıklamasında Humeyni'nin, Rüşdi için ilan ettiği ölüm fetvasının, başka bir fetva ile yürürlükten kaldınlaınayacağı bildirildL Açıklamada, "Rüşdi bundan sonra dünyanın en dindar kişisi olsa bile affedilemez" denildi. Salman Rüşdi, iki yıl önce "Şeytan Ayetleri" kitabının islama ve Hz. Muhammed'e hakaret niteliğinde unsurlar içerdiği gerekçesiyle Humeyni tarafından ölüme mahkûm edihnişti. Rüşdi, o tarihten bu yana hayatını gizlenerek sürdurüyoc Ingiliz yazann Müslüman ülke önderlerinden affedilmesi için yardım talep etmesine, Iranlı gazeteler Ruşdi'ye idam edilmesi için teslim otmasını önererek karşıhk vermişlerdi. KarnavaTda 420 ölti • SAO PAULO (AA) — Brezilya'da geleneksel karnavalda, 4 büyük kentte 4 günde toplam 420 kişi öldü. Polis, yalnızca Rio'da 157 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 74'ünün cinayete kurban gittiğini bildirdi. Beyaz Sanay Sözcüsü Fıtzwater, kara savaşının her an başlayabileceğini söyledi Cheney: Güneyi vuracağızIrak'm hava savunma sistemleri ve deniz gücünün yok edildiğini anlatan ABD Savunma Bakanı Cheney, bombardımanın Irak içindeki stratejik hedeflerden Güney Irak ve Kuveyt'teki kara birliklerine kayacağını söyledi. Dış Haberler Servia — ABD konulmasını sağlamak için üst- lendikleri yükümlüluklerden birSavunma Bakanı Dtck Cheney, Irak'a yönelik hava saldırılan- nın, olası bir kara savaşına baş- lamadan önce bir süre daha sü- receğini beürtirken Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fıtrtvater Kör- fez'de kara savaşının her an başlayabileceğini bildirdi. Sa- vunma Bakanı Cheney, hava saldınlannın bundan sonraki hedeflerinin Bağdat'tan ülkenin güneyindeki ve Kuveyt'teki ka- ra birliklerine kaydınlacaguu kaydetti. New York Times gazetesi, Bağdat'ta yabancılann kaldığı El Raşid Oteii'nin gizli bodru- munda büyük bir askeri iletişim merkezi bulunduğunu ileri sür- dü.Mısır'da yayımlanan EIAh- ram gazetesi Türkiye'nin, savaş sonrasında bölgede oluşturula- cak bir güvenlik sisteminde rol alması gerektiğini yazdı. ABD Savunma Bakanı Dick Cheney, Irak'a yönelik müttefik hava bombardırnamnın, bir ka- ra saldınsına girişilmeden önce "önemli kazançlar" elde edile- ne kadar sürebûeceğini söyledi. Reuter'in haberine göre Cheney, bundan sonraki bombardıman- lann hedefinin Bağdat'tan kaya- rak ülkenin güneyine yönelece- ğini belirtti. "Saaınm, şu ana kadar çok iyi iş yaptık" diyen Cheney, ABD Ticaret Odası- ndaki konuşmasında Saddam Hüseyin'in nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanma kapa- sitesinin de "uzan bir süre için" imha edildiğini söyledi. Dick Cheney, Irak'm hava sa- vunma sistemleri ve deniz gücü- nün de yok edildiğini anlatarak hava bombardımanının, duşma- nın müttefik guçlere yönelik teh- ditlerini iyiden iyiye azaltmak amacıyla süreceğini ifade etti. ABD Savunma Bakanı, bu sal- dınlarda dikkatin, Irak'm için- deki stratejik hedeflerden Güney Irak ve Kuveyt'teki kara birlik- lerine kayacağını söyledi. Müttefik kuvvetlerin, kayıp- ları en aza indirecek bir kara sa- vaşına hazırlandığını belirten Cheney, "En uygun zamanda, Başkan Bush karannı verince, Saddam Huseyin'i Kuveyt'ten çı- kartmak hedefimize ulaşmak için tüm kuvveUerimizi kıillan- maya hazırız" dedi. Beyaz Saray Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzwater, Başkan Bush'un pa- zartesi günu yaptığı açıklamada, kara savaşının başlamasına ka- rar vermeden önce "bir an bekkyeceği" yolundaki sözleri- ni hatırlattı ve "Bir an bekleye- cek demek, hareket her an baş- tayabiUr demektir" şeklinde ko- nuştu. BM'nin Kuveyt'in işgali ile il- gili kararlanmn uygulamaya adım bile sapmadıklarını sözle- rine ekleyen Fiztwater, Irak'ta- ki komuta merkezlerini bomba- lamaya devam edeceklerini ve bu bombardımanlar sırasında sivillerin de ölebileceğini sözle- rine ekledı. tngiltere Savunma Bakanı Tom Kiog, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'ten çekileceği yönünde hiçbir işaret vermediğini belirterek kara sava- şı olasılığmın daha da arttığını söyledi. King, BBC'ye verdiği demeçte, "Korkanm kara sava- şı olasüıgı daha da arttı" dedi. El Raşid Oteli ABD'nin etkili gazetelerinden New York Times, Irak'ın baş- kenti Bağdat'ta coğunlukla ya- bancıların kaldığı önde gelen otellerden El Raşid'in gizli bod- rumunda önemli bir askeri ile- tişim merkezi bulunduğunu ile- ri sürdü. New York Times, üst düzey ABD'li ve askeri yetkililere da- yanarak Suudi Arabistan'ın baş- İcenti Riyad'dan verdiği haberde. otelin iki katlı bodrumundaki iletişim merkezinin, Dicle nehri üzerindeki iki köprüden geçen kablolarla Irak'la Kuveyt'i bir- birine bağlayan son derece gü- venli bir haberleşme sistemine sahip olduğunu savundu. Ti- mes, sivil kayıplara ve dünyanın olumsuz tepkisine yol açacağı korkusu ile Washington'un müt- tefik komutanlara, oteli ve otel- den çıkan kablonun uzerinden geçtiği köprüyü bombalamala- n yolunda talimat verdiğini kaydetti. başladıklannı kaydetti. "Türkiye rol almalı" Mısır'ın yçn resmi El Ahram gazetesi, Türkiye, lran ve tsra- il'in savaş sonrasında oluşacak güvenlik sisteminde rol almala- rı gerektiğini bildirdi. Gazetede yayımlanan başmakalede, ABD'nin bölgedeki yeni güven- lik sistemine ilişkin önerilerinin sadece Körfez bölgesini kapsa- dığını, ancak bu düzenlemelerin bütün Ortadoğu'yu içine alma- sı gerektiği belirtildi. Irak Başbakan Yardıması Sa- tran ••««alrları dun Hammadi, müttefik güçle- l r a n " V 8 1 " 1 1 " rin nükleer silah kullanarak dü- zenleyecekleri herhangi bir sal- dınya, ülkesinin konvansiyonel olmayan silahlarla karşıhk vere- ceğini söyledi. AA'nın bildirdi- ğine göre müttefik güçlere katıl- mayan Arap ülkelerine duzenle- diği gezi çerçevesinde Moritan- ya'ya gelen ve Devlet Başkanı ile göruştükten sonra basın toplan- tısı düzenleyen Hammadi, "Bi- zim nükleer silahımız yok. An- cak böyle bir saldın ile karşdaş- tığımızda, elimizdeki konvansi- yonel olmayan bütün silahlan kullanınz" dedi. "Bütuo dünya ABD'nin elin- de oyuncak oldu" dıyen Ham- madi, bununla birlikte aralann- da SSCB'nin de bulunduğu ba- zı ülkelerin tebJikeyi görmeye Japonya'da yayımlanan San- kei gazetesi, askeri uzmanlara dayanarak verdiği haberde, tran kargo uçaklannın her gün Irak'a silah taşıdığından şüphe edildi- ğini ileri sürdü. Gazete, lran'ın, SSCB ile Afganistan sınınna ya- kın Meşhed kentinde bulunan bir üsten her gün beş adet Boe- ing 747 tipi uçağın havalanarak Bağdat'a gunlük seferlerini yap- tığını belirtti. Askeri uzmanlar bu uçaklann, silahlar, Sovyet yapımı savaş ucaklan parçalan ve tanklar taşıyabileceklerini söylediler. Bu arada tran Dışişleri Baka- nı Ali Ekber Velayeü, uçakları ile birlikte tran'a kacan bazı Iraklı pilotların siyasi sığınma hakkı istediklerini söyledi. ' 4 KOMUTAN CEPHEDE — "Çöt Fırtınası" harekfttının komutanı General Norman Scfcvarzkopf, kara savaşına hanrianan ABD deniz piyadelerini cepbede teftiş ettL (Fotoğraf: Reuter) Irak'tan tehdit Irak, müttefik kuvvetlere yö- nelik yeni bir tehditte bulunarak "mahvedici sürprizler hazır" dedi. Irak, Körfez savaşında za- ferin de "sadece birkaç gün uzakta olduğunu" söyledi. Bağ- dat Radyosu'nun dünkü yayı- nında, "Bizi sadece birkaç gün mihai zaferden aymyor... Bu bi- tirici vuruştnr, zaferin mührü- dür ve vaat edilen tarihi zaferdir" denildi. Scudlara kimyasal başlık Çekoslovakya'nın kimyasal maddelerle mücadele amacıyla Suudi Arabistan'a gönderdiği birligin Komutanı General Jo- sef Cerny, Cenevre'de silahsız- lanma görüşmelerine ara veril- diği sırada basına yaptığı açık- lamada, Irak'm elindeki Scud füzelerine kimyasal başlık taka- bilecek teknik düzeye eriştiğine inandığını söyledi. Suudi Arabistan'a füze Irak, dün S. Arabistan'ın ku- zeyine iki füze fırlattı. Scud fü- zelerinden birinin Hafr El-Batin kentindeki bir hastane binasma isabet ettiği, diğerinin ise kent yakınlannda çöle düştüğü bil- dirildi. ALPTEMOÇtN: Mısıfa F-16 satabiliriz KAHtRE (Cumhuriyet) — Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtce- be Alptemoçin, dün Mısır Sa- vunma Bakanı Yusuf Sabri Ebu Talip ile görüştü. Görüşmede Mısır tarafı, Türkiye'den F-16 uçağı aJabileceğini bildirdi. Alptemoçin, yaklaşık 45 da- kika süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında işbirliğinin her alanda giderek gelişeceğini söy- ledi. Alpetmoçin'in verdiği bil- giye göre görüşmeler sırasında Mısır'ın Türkiye'den 40 adet F-16 uçağı alması konusu değer- lendirildi. Mısır tarafının Türkiye'den 40 F-16 uçağı alabileceğini bildirdi- ğini açıklayan Alptemoçin, ge- lişmeleri "olumlu" olarak ni- teledi. Mısır Savunma Bakanı Yusuf Sabri Ebu Talip de yaptığı açık- lamada, görüşmenin çok yarar- h geçtiğini belirterek Türkiye ile Mısır arasında her zaman iyi ilişkilerin işaretlerini gönnenin mümkün olduğunu söyledi. özellikle askeri alanda ilişki- leri geliştirmeyi istediklerini be- ürten Tah'p, görüşmelerin, özel- Ukle fikir ahşverişi ve tecrübele- rin aktanlması acısından çok yararlı olduğunu kaydederek "Bu görüşmenin sonuçlan çok yakın bir zamanda kendini gösterecekür" dedi. îsrailDışişleri Bakanı Arens, barış konusunda Şam ile görüşebileceklerini söyledi Suriye-Israîl yakınlaşmasıSuriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara, Ortadoğu'daki Arap-îsrail çatışmasının sona erdirilmesi için İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi. Dış Haberler Servisi — Körfez sava- şının diplomatik yollarla bir an önce so- na erdirilmesi yolundaki girişimler yo- ğun biçimde sürerken, Suriye Dışişleri Bakanı Faruk EJ Şara, Ortadoğu barı- şının, İsrail'in, işgal ettiği topraklardan çekilmesine bağh olduğunu söyledi. Is- rail Savunma Bakanı ızak Rabin, bir Amerikan televizyon kanalı aracıhğıyla verdiği yanıtta, "Suriye ile banş konu- sunda görüşme fırsatını memnunlukla karşılayacaklannı" açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şa- ra, Almanya Dışişleri Bakanı Hans Di- etrich Genscher ile yaptığı görüşmeler- • den sonra düzenlediği basın toplantısın- da, "Genscber ile görüşmelerimizde, bölşemizde banşın İsrail'in işgal ettigi k n ş k u ı u y ^ z " d e d i . Îsrail Dışişleri Bakanı Moşe Arens ise, Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçte, "Suriye ile istedikleri zaman, istedikleri yerde ve önkoşulsuz olarak görüşmeye hazınz. Ancak tsrail'e uzun zamandır düşmanhk beskyen Suriye'nin bizimle görüşmeye hazır olduğundan tüm Arap topraklanndan çekilmesi ve Filistin halkının ulusal hakiannın garan- ti altına ahnmasına baglı olduğu görii- şümüzü dile getirdik" diyerek, bu ko- şullar sağlanmadıkca bölgede barış ola- mayacağını söyledi. Basın toplantısmda, Suriye'nin barış istediğine ve savaş son- rasında bölgede önemli bir rol oynaya- cağına inandığım belirten Almanya Dı- şişleri Bakanı Genscher ise daha sonra Kral Hüseyin ile göruşmek üzere Ür- dün'e geçti. Irak ile işbirliği içinde savaşa diplo- matik bir çözüm bulma çabasındaki Sovyetler Birliği Başkanı Mihail S. Gor- baçov, Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz ile pazartesi günü yapacağı görüşmenin öncesinde, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Sovyet Dışişleri Bakan- hğı sözcüsü Vitaly Çurkin'in yaptığı açıklamaya göre sürgündeki Kuveyt hü- kumetinin Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ile Başkan Gorba- çov arasında yapılan görüşmede, Kör- fez savaşının yanı sıra ikili üişkiler de ele alındı. Irak karşıtı ittifakta yer alan Suriye ve Mısu- ile Suudi Arabistan'm liderli- ğindeki Körfez İşbirliği Konseyi devlet- leri, savaş sonrası güvenlik sistemini gö- ruşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanıyorlar. Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara'nın yaptığı açık- lamaya göre Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirhk- leri, Bahreyn ve Kuveyt dışişleri bakan- lan, Kahire'deki toplantı sırasında sa- vaş sonrasındaki bölgesel düzenlemele- ri ele alacaklar. Reuter ajansımn habe- rine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'in Suriye'de Devlet Başkanı Hafız Esad ile yaptığı görüşmeler sırasında ilettiği görüşler de toplantıda belli bir çerçeve oluşturacak. POLJT1KADA SORUNLAR ERGUNBALa Sığınak Faciası ve Otesi Bağdat'ta müttefik uçakları tarafından bombalanan sığı- nakta yüzlerce suçsuz sivilin ölmesi feci bir olay. Irak, sığınağın bilinçli olarak bombalandığını öne sürüyor. ABD ve İngiltere, binanın askeri komuta merkezi olarak kul- lanıldığını iddia ediyor. Bu iddiaların, hangisinin doğru oldu- ğunu bilecek durumda değıliz. Ama olay bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Savaşın "dengelisi", "dikkatlisi" ya da "hesaplısı" olmaz. Savaş, öldürme, ımha etme sanatıdır. Amerikalılar Kör- fez savaşı başlayalı beri "akıllı bombalar", hedefini tam isa- betle vuran bilgisayarlı "süper füzeler" gibi modern tekno- lojinin en son ürünleri sayesinde, yalnızca önceden belirie- nen stratejik hedeflerin vurulduğunu sivillere çok az kayıp verdirildiğini iddia ediyoriardı. Bağdat'taki trajedi, bu iddia- ların geçersizliğini ortaya çıkarttı. Olayın siyasal etkileri ise ABD ve müttetlklerini herhalde çok güç durumda bırakabilecektir. Savaş uzadıkça, Kuzey Af- rika'da Fas, Tunus, Cezayir ve Libya gibı Arap ülkelerinden, Asya'da Pakıstan gibi Müslüman ülkelere kadar, tepkiler yo- ğunlaşmakta, Batı aleyhtarlığı yayılmaktadır. Sığınak olayı- nın, Arap ülkelerinde huzursuzluğu büsbütün arttıracağı açık- tır. Bu nedenle olay siyasal açıdan Başkan Bush'u güç du- ruma sokarken Saddam Hüseyin'e büyük yarar sağlamıştır. Bağdat'taki facia ABD'nin kara saldınsına ilişkin planlan- nı da etkileyebilır. Bu olaydan sonra hava bombardımanları- na daha birkaç hafta devam edilmesi, Arap ülkelerindeki hu- zursuzluğu büsbütün arttıracaktır. Tabandan gelen tepkile- rin yoğunlaşması, Suudi Arabistan'a asker gönderen Fas Mısır ve Pakistan gibi ülkelerin yönetimlerini güç duruma so- kabilir. Suriye'de bile, nefes aldırmayan otoriter yönetimine karşın Hafız Esad'ın zorianacağı düşünülebilir. Bu bakımdan kara saldırısı öne alınabilir. Şimdi oiayı, başka açıdan ele alalım. Bağdat'taki sığınağı bombalayan uçak ya da uçaklar ya İncirtik Üssü'nden kalk- mış olsalardı... Türkiye'nin kendini içinde bulacağı durumu, düşünebJliyor musunuz? Ülkemiz, Arap dünyasının bir numaralı düşmanı ilan edi- iirdi. Araplar, ABD'yı, Batı Avrupa'yı zamanla belki unutur- lardı, ama aynı dinden oldukları bölge ülkesi Türkiye'yi hiç- bir zaman unutmazlardı. "Araplardan bize ne zaman yarar geldi ki!.." görüsü dış politıka acısından geçerli değildir. 'Araplardan bize yarar gelmedi" diye, bir arada yaşamak zorunda olduğunuz halk- ların düşmanlığını kazanmamn onları karşınıza almanın akıl- cılıkla hiçbir ilgisi yoktur. Her zaman yazdık. Körfez savaşını, sadece askeri açıdan düşünmek, Irak ordusunun kaç haftada cözüleceğini hesap- lamanın yeterli olduğunu sanmak, en büyük hatadır. Körfez savaşı siyasal bir savaş niteliğine bürünmüştür. Uza- dıkça, bu nitelıği daha da ağır basacaktır Soruna bu açıdan bakıldığında Saddam Hüseyin'in savaşı kazanmakta olduğu- nu kabul etmek gerekıyor. Irak dıktatörü, ordusu tümüyle ezil- se de hatta kendisı ölse de savaşa kendi istediği damgayı, siyasal damgayı vurmayı başarmıştır. Saddam'ın hedefi, sa- vaşa Arap-Batı, Müslüman - Hıristiyan kavgası niteliğini ka- zandırmaktır. Mücadele, kitlelerin gözünde her geçen gün bu niteliğe daha fazla bürünmüktedir. Saddam ise Arapların yakın tarihinde Batı'ya karşı en uzun süre direnen lider olarak, "bir kahramana" susamış kitlele- rin gözünde prestijini arttırmaktadır. Körfez savaşı bugünden yarına ne gibi gelişmeler olacağı tâhmin edilemeyen, bir bataktır. Bu batağa, üsleri Amerikan bombardıman uçaklanna aça- rak bulaşan Türkiye'nin, savaş sonrasında bölgede Araplar arasında saygın bir yere sahip olacağı, söz gelişi Filistin so- rununun çözümünde faal bir politika ızleyebileceği yolunda- ki görüşler, bize biraz hayal gibi geliyor. KAHtRE NOTLARI ~ Kuşkulu bakış SEMİH tDİZ KAHtRE — Türkiye ve Mı- sır'ın Körfez savaşı konusunda- ki "resmi" politikalan benzer- lik gösteriyorsa da Mısır halkı ve basını Türkiye'ye çok farklı bir gözle bakıyor. Mısırh aydmlar, Türkiye'ye karşı geleneksel olarak duyulan kuşkulann Ankara'nın savaşta takındığı "diaamik" tutumdan dolayı daha da artügını açıkça sergih'yorlar. Arap dünyasının en saygın gazetelerinden biri konumun- daki Al Ahram'm gunlük 3 mil- yon satışı "sade vatandaşlann" da Türkiye'nin savaştaki tutu- mundan haberdar olduklannı ortaya koyuyor. Bu nedenle Türkiye'ye karşı "tepki" diye nitelendirilebilecek duygular sadece "aydın"larda değil. tncirlik'in kullammnun ar- dından Fırat sularını geçici bir süre için olsa bile kısmasının yeni tepkileri gündeme getirdi- ği gözleniyor. Mısır'ın aslında su konusun- da Türkiye ile hiçbir fiziki bağ- lantısı olmamasına karşın ko- nu son günlerde yerel basında geniş bir şekilde işleniyor. Mı- sır basınının kısmtıyı, "Türki- ye suyunu silah olarak kullanıyor" yaklaşımıyla ver- BABAMIN NASİHATİ İMTAŞ SİGORTA Babam hep İMfaf'ın Usta Sigortacı'lığını anlatır, bona da lartaşla çolışmcmı öğütterdi. Bakın n« kadar haklıymış; Bir g«ce aniden bir müşterimiz aradı. Mallarını Kemen istiyormuş. Aslında mallar hazır ertesi sabah yola çıkobilir ama Nakliyat Sigortaları yok. Yolda bir kaza olsa mahvolduk. % Hemen Imtaf SlgTta ocentemizi aradık. Yatağından kalkıp geldi. Mallarımızın tam değerine göre, en uygun teminatı ve pirimleri hesapladı. Çabucak poliçemizi hazırladı, imzaladık. içimiz rahatladı. Tesekkürler baba... Teşekkürler İmtaş SigortaİTTİHADI Mllll Iu«» AHONİM $ll«(rl Ahmel EYLEMEH - Huseyın EYLEMER [_ OEMET MODAEVİ - Hısaronü / İZMİR *On yıldır İMTAŞ ' da sıgoıtalı" "Bv Gücü Stoltenberg; Türkiye*ye gönderilen Hawk ve Rolandlarsavaş sonuna dek kalacak Alman füzeleri 'emanet'F.Almanya Savunma Bakanı Stoltenberg, Erhaç Üssü'nde görevli Alman askerlere, Irak saldırmadığı sürece Türkiye'den saldırı düzenlenmeyeceği konusunda güvence verdi. keri Hava Üssü'ne geldi. Konuk MALATYA — Federal Al- manya Savunma Bakanı Ger- hard Stoltenberg, körfez krizi- nin sona ermesi durumunda Türkiye'ye gönderdikleri Hawk ve Roland füzelerinin burada bı- rakılmasının planlanmadığını söyledi. NATO Çevik Kuvveti kapsamında Malarya Erhaç Ha- va Üssü'nde bulunan Alman as- kerlere, Irak'la savaşmayacaklan konusunda güvence veren Stol- tenberg, "Türkiye saldınya uğ- ramadıkça bu topraklardan Irak'a bir saldırı düzenlenmeyeceğini" söyledi. Alman bakan, dün Ankara1 dan özel bir askeri uçakla 150 kadar Alman askeri ile 18 Alfa uçağının bulunduğu Erhaç As- Tuğgeneral Mehmet Yurdakan ile üsteki Alman ve İtalyan filo komutanlan karşıladı. Stoltenberg daha sonraki üs- teki Alman askerlerle yemek yi- yerek, sorunlarını dinledi. Al- man askerlere, ziyaretinin nede- ninin Erhaç'taki egitim seviyesi- ni görmek ve sorunlan dinlemek olduğunu anlatan Stoltenberg, "Sizin buraya gelmenizi Türk hallu Ukdir etti. Almanya'da bOdiginiz gibi savaşa karşı çı- kanlar, sizin buraya gelmenize karşı çıkanlar vardı. Ancak so- nunda Alman halkı da Birleşmiş MiUeÜer kanuianna uyulmasın- dan yana görüş bildirdi" diye konuştu. Alman anayasası uyarınca Körfez'e asker gönderemedikle- rini vurgulayan Stoltenberg, "Savaşın vayılmaması için eii- mizden geleni yapıyoruz" dedi. Söz alan ban Alman askerleri bakana, "Türkiye, Irak'a saldı- racak mı" sorusunu yönelttiler. Bakan bunun üzerine, önceki gün Ankara'da yaptığı temasla- ra değinerek Irak'tan bir saldırı gelmediği sürece, Türkiye'nin kimseye saldırmayacağını kay- detti. Alman Savunma Bakanı Stol- tenberg, daha sonra üste düzen- lediği basın toplantısmda Al- man gazetecilerin sonılanm ya- nıtladı. Türkiye'ye şimdiye ka- dar 900 milyon mark askeri yar- dmı gönderdiklerini beUrten ba- kan, bu yardımın daha sonra gönderileceklerle birhkte 1.5 milyon marka (30 trilyon TL) ulaşacağını söyledi. Stoltenberg, bir soru üzerine Körfez füzelerinin sona ermesi durumunda Alman malı Hawk ve Roland füzelerinin Türkiye1 de bırakılmalannın planlanma- dığını söyledi. Bakan, "Türk ge- neralleri Çevik Kuvvet'ten rahataz" şeklindeki bir anımsat- ma üzerine de "Benim muhata- bun Cumhurbaşkanı ve meslek- taşım Türk Savunma Bakanı'dır. Generallerde rahatsızlık yok, memnunlar" dedi. Bu arada Ankara Büromuzun haberine göre Sovyet uçaklan- nın Türkiye'ye getirmeyi reddet- tiği Hawk ve Roland füze batar- yalannı ABD uçakları getirecek. Körfez savaşı nedeniyle Türki- ye'nin savunmasına yönelik ola- rak Almanya'dan gelecek sis- temlerin naklinin pazar gününe kadar tamamlanması planlanı- yor. Üst düzey askeri kaynaklar- dan edinilen bilgiye göre ABD C-5 ve C-130 nakliye ucaklan ta- rafından Türkiye'ye getirilecek olan sistemler Malatya ve Diyar- bakır'da konuslandırılacak. mesi dikkat çekiyor. Nil Nehri konusunda ileriye dönük "felaket senaryotannm" gündemde olmasının verdiği duyarlüıkla yoğrulan Mısır hal- kımn, Türkiye'nin suyu bir Arap ülkesine karşı silah olarak kullanmaya hazırlandığı yolun- daki yorumlardan nasıl etkile- neceğini anlamak kolay. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in Dışişleri Bakanı Knrtcebe Alptemoçin'i kabulü sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir gnıp Mısırh gazeteci ile sohbet sırasında ilk açılan konunun tncirlik, ikin- cisinin ise su konusu olduğunu öğreniyoruz. Ülkenin en saygın haftahk si- yaset dergisi "Musawar"m ön- de gelen dış politika muhabiri Saana El Said bize net bir soru yöneltiyor: "Saldınya uğrama- dınız. Nicin Irak'ın topraklan- nızdan kalkan oçaklaria bom- balanmasına izin verdiniz? Araplar bnnu anlamakta güç- lük çekiyor." tkinci soru da tabii Fırat ile ilgili: "Suyu silah olarak kullan- makla tüm Arap Üemini kar- şınıza alacağınızı göremiyor nusunuz?" Bu kez soru sırası bize gehyor: "Tirkiye'nin savaş sonraan- da kunriacak bölgesel gÜTenlik sisteminde rol oynayacağı sdy- leniyor. Bu konuda ne düşünü- yonunuz?" Kendisini "Al Ahram'ın dış politika muhabiri" olarak tanı- tan bayan söze giriyor ve özet- le şunlan söylüyor: "Böyle bir şey olmaa için Türkiye'nin Araplar armsuıda bir kredibihtesi olmaa gereki- yor. Evet, güçlü alkesiniz ve ekonomik açıdan moddsiniz. Ama Araplara karşı tarihi ha- tanm tekrar islediniz. Ortada âze yönelik açık bir teMit yok iken tndriik'i Amerika'ya ver- diniz. Bunun gerekçeJeri olabi- Hr. Ama nalk gözüyle bakm ko- nnya. 'Amerika'daki büyük bi- rader istedi ve Türkiye verdi' gorüntüsü var ortada. Botgenin gelecegine yönelik senaryobuın patoıd şimdfflk V^ukington'da. Bundan dnyulan rahatsıziıgı yetkibleriıniz diplomatik ifade- lerle de olsa dile getiriyorlar. 'Bölgede birşey olacaksa buna biz karar veririz' demeye geti- riyorlar. Halk arasındaysa Amerika'ya büyük tepki var. Maalesef Türkiye'ye de Ameri- ka'uın bir tür emir kulu olarak bakıfayor. Bir tür tsrail otarak."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog