Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbanlc yıllılc faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet "İyi Faiz11 Deyam! PAMUKBANK îyi bankadı r 67. Yü; Sayı: 23882 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDVdah,D 15 Şubat 1991 Cuma }ANAPkarıştıSemraÖzal'ınyemeğindefîyasko. 5 ilçebaşkanıdavete geldi, 19 ilçebaşkanıprotestoetti Istanbul il başkanlığma aday olduğunu açıklayan Semra özal, kendisini desteklemeyenler için "Inadma adayım, görürler günlerini" dedi. Semra Özal'ın 19 ilçe başkanı tarafından protesto edildiğini öğrenen Cumhurbaşkanı özal'ın da yemeğe katılarak 'Mücadele şimdi başkyor. Bunu yapanlara günlerini göstereceğim' dediği belirtildi. Semra Özal, akşam da gazetecilere verdiği yemekte, il baş kanhğından öteyegitmemek için eşine söz verdiğini, ancak kadın hakları için mületvekilliğine aday olabileceğini söyledi. İSTANBUL'DAN AHMET TAN FARUK BtLDtRİCİ GÜNDÜZ ÎMŞİR Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşı Semra Özal, ANAP tstanbul tl Başkan- hğYna aday olduğunu açıkladı. Semra Ozal, tstanbul'da duzenkdiğı yemeğe 24 ANAP ilçe başkanından sadece 5'inin katılması Uzerine, adaylığına karşı çı- kanlar için, "tnadına adayım. Görürler gnnlerini. Hata yapan ceremesini de çeker" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut özal da bu gelişmeler uzerine eşini des- teklemek amacıyla katıklığı yemekte, tepkisini, "Mücadete şimdi başİıyor. Bu- nu yapanlara günlerini göstereceğim" diye dile getırdi. Semra özal, gazeteci- lere verdiği yemekte, il başkanhğından öteye gitmemek için eşine söz verdiği (Arkaa Sa. 14, Sü. 4'de) Bayan Özal'a 'evet' "PoBtikaci Semra Özal mı, yoksa poiitikacı luıgut Özal mı?" Dün gece Semra Hanım'ın "The Mannara"daki yemeginde bu sornya yanıtaradık. Yanramız, "The Semra Özal" oldu. Soruyu Semra Hanun tum gazetele- rin yönetkiterine, yazartarma sordu. Sonınun asiı şöyteytö: (ArkaaSa. 14, Sü. l'de) Ö Z A L D A S O Z G E Ç I R E M E D I Muhafazakârlar bayrak açtıANAP'ın muhafazakâr kanadının önde gelen bakanları Keçeciler, Doğan, Aksu ve Çiçek; önceki gece îstanbul'da 18 ilçe başkanı ile toplantı yaptılar. Toplantıda Semra özal'ın yemeğine katılmama görüşü ağır bastı. Özal, Keçeciler'i arayarak Semra Hanım'ın yemeğine ilçe başkanlarının mutlaka tam kadro katılımımn sağlanmasını istedi. Keçeciler'in 'Çabagösterdim, ama çok büytik tepki var' demesi uzerine özal, 'Mehmet Bey, hepsi katılacak. Bu işten sorumlusun' dedi. CANAN GEOİK'in hafceri 14. Sayfada 'ÎNAÖINA ADAYIM'— Semra Özal düıeukdiji jemekte, katıtmayan Bçe başkan- larını kastederek, "Hepsi katılsaydı beJld aday olmmzdım. Şimdi inadına adayım' dedi. Bunun uzerine ANAP tstanbul tl Başkanveldli Yeşilkaya, 'Hiddetle olmaz' deyince Semra Özal tarafından azariandı. YeşUkaya bir sure sonra toplantıyı terk etti. K A T I L A N L A R İ L Ç E B A Ş K A N L A R I Mustafa Çebi (Kadıköy) Necdet Tank Pişkin (Ûsküdar) Osman Ceylan (Beykoz) Cengiz Mercan (Beşiktaş) Erdal Aksoy (Sarıyer) İLÇE B A Ş K A N L A R I D I Ş I N D A K İ L E R Zeki Aytaç (İslanbul tl Başkan yardımcısı) Hasan Yeşilkaya (îstanbul İl Başkan Yardımcısı) Atilla Akman (Îstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi) İbrahim Özdemir (Devlet Bakanı, îstanbul Milletvekili) K A T I L M A Y A N L A R İ L Ç E B A Ş K A N L A R I Arif Ceylan (Adalar) Kadir Coşkun (Bakırköy) Mevliit Akarçeşme (Beyoğlu) Fehmi Çelikkol (Eminönü) Ahmet Aksu (Eyüp) Talat Yılmaz (Fatih) İbrahim Yıldız (Gaziosmanpaşa) Alaattin Elmas (Şişli) Niyazi Dindar (Zeytinburnu) Ali Müfit Gürtuna (Kartal) İsmail Sancak (Kâğıthane) tsmail fp (Çatalca) Ferit Pala (Silivri) Bekir Demirel (Şile) Kadir Genç (Yalova) Mehmet Çakır (Ümraniye) Yusuf Pamuk (Küçükçekmece) Ahmet Akar (Pendik) Ahmet Fınncı (Büyükçekmece) ÇARESİZLİĞİN ADINI SÖ KOYMUŞLAR CÛNEYT ARCAYÛREK'ln yaztsı 5. Sayfada AKBULUT'TAN İKİ UYARI 5. Sayfada istanbuVda konuştu ÖzaPdan işadamına 'moraPEkonomi Servisi — TÜSİAD ve tSO'nun ts- tanbul'da ortaklaşa duzenlediği toplantıda ko- nuşan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, işadamla- nna "Sizlere moral vermeye geldim" diyerek ya- tınmlannı kısmamalarım, fiyat indirimi, taksit gibi yollara başvurarak programlannı sürdürme- lerini vereklamvermelerini tavsiye etti. Türk Sa- nayicileri ve îşadamlan Derneği (TÜSlAD) ve tstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzen- lenen "Körfez Savaşı ve Turidye Ekonomisinin Gdecegi" konulu toplantıda konuşan Cumhur- başkanı Turgut özal, konuşmasına "Ben, esas itibanyla buraya bir nevi sizlere moral vermeye geldim" diyerek başladı. Krizi, savaşı ve gıdişa- ünı en yakından takip eden uısanlardan biri odu- ğunu belirten Cumhurbaşkanı özal, "Krizde fayda veya zarann izafi olduğunu, bu krizden en az zararia çıkma, en optimum konumda ol- ^ _ _ _ . ^ _ _ _ _ ^ ^ _ _ mı konusunda ""•^™"^"™"~~~~~^^~~ başan sağbndı- Cumhurbaşkanı |™". id r ia , mi -TfYotAr» <* tcr\»« Petrol fiyatlan- TUSIAD ve ISO nun m n vüa^n tûk. düzenlediği len ölçude art- toplantlda mamasını örnek 'Moralinizi £ * « ? ^ Dozmayın, ıcabında duğunu beünen bir parça fiyatlarmızı özal, "Bu krü indirin. Biraz taksit m « | y« t*nrf«- yapm. Reklam verin. Yatırımları kısmayın 1 diye konuştu. dan, yani teteviz- yon ve basn ta- refından, yamız Türk basını de- ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ mek istemiyo- nım, btttün dün- ya televizyonlan ve basını tarafından oldukça abarülmış bir krizdir" dedi. Türkıye'nın ambar- goya niçin hızla uyduğunu, Irak'ın savaşı niçin kaybedeceğını, bu savaşın nasıl bir teknoloji sa- vaşı olduğunu uzun uzun anlatan Cumhurbaş- kam özal, Körfez krizı kayıplanm karşılamak uzere Turkiye'nin bugune İcadar 2 milyar dolar avarında, büyük kısmı hibe olmak uzere, kredi aldığını belirtti. Özal, "Ben tahmin ediyoram, bu 3 aıilyar dolan bulacak. Aynca onemli çap- ta kredi verilmiştir" dedi. ABD'den yuzde 50 ko- ta arttınmı alındığım, ancak bunun yüzde 100*6 çıkarüması konusunda yapılan ikinci başvuru- ya cevap ahndığım, AT ile yapılan pazarlıklar- da yuzde 25 kota arttırımına vanlacağını san- dığuu belirtti. Japon Exırabankı'ndan alınan 400 milyon dolarbk kredimn yanı sıra ABD Exim- bankı'ndan da 500 milyon dolarlık kredi sigor- (Arkası Sa. 12, Su. 3'de) ALLAH SABIR VERSİN CEN6İZ TURHAN'ıa MtJan Ekonomi'de SAVAŞTA 30. OÜN Bağdat'a boıtıbaABD'yi sarstıAmerikalılar iki gündür, yanmış çocukların, bacakları kopmuş insanlann şokunu yaşıyor BUGÜN UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — ABD Bağdat'taki sığınağı içinde siviller olduğunu bilerek mi, yoksa bihneyerek mi bombaladı, bu henüz bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var ki o da bu kez bombanın sarsıntısı- nın ABD'ye kadar ulaştığı, Amerikalılar, iki gündür yanmış çocuklann, bacaklan kopmuş insanlann şokunu yaşıyor. Kısa bir süre önceye kadar ABD'ye ba- kıldığında bu ulkenin savaşta olduğunu hissetmek güctü. TV istasyonlan olağan yayımm sürdümyor, gece yaşamı devam ediyor, Amerikalılar da sanki 500 bin ki- şilik dev ordulan okyanus aşırı bir ülke- de savaşmıyor gibi davranıyordu. Bu ha- vayı ilk kez, Basra Körfezi'ne yayüan ham petrolün çırpına çırpına ölmelerine yol aç- üğı kuşlann görüntüsü etkiledi. Ardından, bombanın sığınağın içinden sedyelerle çı- kanlan ve ardı arkası kesümeyen yanmış cesetlerin görüntüsu geldi. ABD yönetimi, son iki gunünü, bom- balanan sığınağın askeri komuta kontrol merkezi olduğuna halkı ikna etmeye ca- hşmakla geçirdi. Verilen brifinglerde bu savı kanıtlamak için gösterilen gerekçeler arasında ilk sırayı, sığınağuı dikenli telle çevnli olması ahyordu. ABD, kimyasal si- lah üretiminde kullanıldığı gerekçesiyle bombaladığı süttozu fabrıkası için de "Si- vU tesis olsa etrafı dikenli tdle çevrili otar mı?" gerekçesini getirmişti. Dikenli tel, Amerika'da gizliliği çağnştınyor. Oysa Or- tadoğu'da yaşayanlar, pekâlâ şeker fabri- kalarının bile dikenli telle çevrili olabile- ceğini biliyor. Sığınağın askeri tesis olduğunu kanıt- lamak için gösterilen ikinci gerekçe, çatı- sının kamuflaj boyalanyla boyanmasıydı. Oysa patlamadan sonra sığınağı gezen tüm Aİnerikah gazeteciler kamuflaj göre- mediklerini bildirdiler. ABD'nin ima ettiği, ama açıklamadığı bir başka gerekçe daha var ki anlaşılan, sığınağın bir askeri tesis olduğu yönündeki en inandırıcı argümanı bu oluşturuyor. ABC TV'sinin Beyaz Saray muhabiri Brit Hume, önceki gece ABD yönetiminin, bu sığınaktan yayımlanan askeri emirlerin uy- du yoluyla kaydedilmiş teyp bandmı bir ara yayımlamayı duşündüğunü, ama CIA'nin bunu veto ettıgini açıkladı. Bu (Arkaa Sa. 14, Sü. S'de) Izmir Televizyonu'nca hazırlanıp canlı yayımlanan 'Hafta Sonu' programına '900 Saniye' Dölümünü yapan Çiğdem Tunç, özellikle genç yeteneklere yer veriyor. YARIN SALDIRIYA BUYUK TEPKİ 4 Sığınak' bunalumABD savâş uçaklannca bombalanan yerin "askeri komuta ve kontrol ünitesi" olduğunda ısrar ederken Ingiltere ve Mısır açıklamayı destekliyor. Irak ve bazı Arap ülkeleri ise saldırıyı "katliam" olarak niteliyor. Irak BM Genel Sekreteri'ni de görevini yerine getirmemekle suçluyor. Bu arada Sovyetler ve Iran'ın saldırıyı kmaması dikkat çekti. Dış Habeıier Servisi — Müt- tefik uçakların önceki gece Bağ- dat'a duzenlediklerı hava saldı- nsında bir "sıgmagm" isabet al- ması sonucu çok sayıda sivilin ölmesi, tüm dünyada geniş yan- kı uyandırdı. Arap dunyasında yas ve tepki hâkimken Batı'da da öfkeli savaş karşıtı gösteriler gündeme geldi. ABD, savaş uçaklannca bombalanan yerin "askeri ko- muta ve kontrol merkezi" oldu- ğu yolundaki ısrannı surdürdü. Söz konusu açıklama, tngiltere ve Mısır tarafından desteklenir- ken Irak ve bazı Arap ülkeleri olayı "katKam" olarak niteledi- ler. Saldırının Iran ve SSCB ta- rafından da kınanması dikkat çekti. Irak bombalanan sığınakta ölenlerin sayısuun giderek art- tığını bildirdi. Irak Enformas- yon Bakanı Laüf Nasıf Cesim BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ı "dürüst olmamak \e görevinin geregini yapmamak- la" suçladı. Cesim, Cuellar'ın bu saldırıda Irak'a karşı Ame- rikan emperyauzmi ve Siyo- nizmle kirh bir ışbırliği yaptığı- nı, bundan dolayı artık "yasal ve moral yönden görevini bak etmediğini" söyledi. Cuellar ıse olaydan büyük üzuntu duydu- ğunu vurguladı. Irak Enformasyon Bakanı. her geçen saat ölenlenn sayısı- mn arttığını kaydederek Iraklı- ların, ABD Başkanı George Bush'u ölene kadar bu savaş su- çu dolayısıyla lanetleyeceklerı- ni söyledi. Latif Nasıf Cesim, "Hitleı Yahudileri yakü. Bosta da bu ce- hennemde çocuklan yaktı. Bu lanet onu ölüme kadar izleye- (Arktm Sa. 14, Sü. 7'de) Bir Cumhurbaşkanı ve İlçe Düzeyinde Kulis... eşi oemra Özal, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın f" Ama yetinmiyor bununla. Aktıf polıtıka yapıyor. Üstelik iktidar partişinde. Bugün için hedefi, İstanbul ıl başkanlığı. Peki yarın? Parti başkanlığı, giderek başbakanlık? Olabihr. Düşünmediği söylenemez. Turgut özal, Türkiye Cumhurbaşkanı. Anayasaya göre hem tarafsız, hem partile- rüstü bir konumda olması gerekiyor. Iktidarta muhalefetin üstunde kalması, anayasal bir ku- ral. Ama ne bu kurala uyuyor, ne de tarafsız ve partılerûstü kalabıliyor. Muhalefete karşı iktıdarın liderliğım, başba- (Arkoıı Sa. 14, Sü. l'de) HASAN CEMAL WASHINGTON 'Güneyi vııracağız^•^j^^m ^r^m * Irak'ın hava savunma sistemleri ve deniz gücünün yok edildiğini anlatan ABD Savunma Bakanı Cheney, bombardımamn Irak içindeki stratejik hedeflerden G.Irak ve Kuveyt'teki birliklere kayacağını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Fitzyvater, 'Kara savaşı her an başlayabilir' dedi. 11. Sayfada 'YAPTIRIMLARA SURE TANINMALIYDI' 10. Sayfada ALMAN HAWK VE ROLANDLARI 'EMANET' 11. Sayfada 'MISIR'A F-16 SATABILİRİZ' SEMIH İDİZ'ln kaber ve nottan 11. Sayfada Vehbi Belcil: Uzay çağı neler getirdi? Asimov: Doğaya dönüş Korkmaz: Yeraltını seven hayvan: Porsuk PAZAR Çelik Gülersoy, Pera'ya geçit veren Beyoğlu pasajlarını anlatıyor. Idıl Biret ile müzik dışı bir soyleşi... • Orta halli bir güldürü ikinci KanaVda izleyeceğımiz film, kocasmın ılgisini çekmek için küçük hırsızhklar yapan bir kadının öykûsunü anlatıyor. 6. Sayfada • imparatordan öte Akira Kurosawa'nm 16. yüzyıl Japonyası'nda evrensel bir öyküyti anlattığı Ran adlı filmı, bugün tstanbul sinemalannda başlıyor. 7. Sayfada • Sıra örümceklerde tlginç bir gerilim ve yûksek hayal gucune dayanan "Arachnophobia", sinemalarda. 7. Sayfada • işten atılma korkusu Güney Sanayıi işyerinden her gtin 9 işçi çıkartıyor. USAŞ bazt sözleşmeleri feshetti. Ekonomi'de • Ambargo nssıl deltnlyor Türkiye, îran ve Ürdun üzerinden Irak 'a yiyecek ve ılaç gönderildıği ileri sUrulüyor. Ekonomi'de • Kuveyt'ten bize pay yok Sürgundeki Kuveyı hukumeti, inşaat projeleriyle ilgilı anlaşmaların buyük bölümünu ABD firmalanyla şimdiden imzaladı. Ekonomi'de • Tutulması zor adam: Koseçki Galatasaray'ın Polonyalı futbolcusu, gerçek klasmı tnönu Stadı'ndaki Beşiktaş maçmda ortaya koydu. Spor'da • Berlin'de sinema olimplyatı Uluslararası Füm Festıvalı, bu akşam başlıyor, 26 şubata dek sürüyor. Festivale 700 film kattlıyor. Arka Sayfada • Hava kirllliği îstanbul Tabıp Odası, kirlıliğın toplu olumlere yol açabılecek duzeye çıktığını öne sürdü. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Insanlık Oldii mü?... Çokuluslu güçlerin Bağdat bombardımanında, bir sığı- nakta çoğunluğu kadınlann, çocukların ve yaşlıların oluş- turduğu siviller öldü. Pentagon, bu sığınağın askeri amaçla kullanıldığını ileri sürüyor. Ne olursa olsun; bu kıtle kırımı Bağdat bombardımanı- (Arkaa Sa. 14, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog