Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

14 ŞUBAT 1991 CUMHURİYET/9 BVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN 3EHİR HATLARINDA YENİLEŞTİRME PROJELER GÖRÖŞ İyi koca En iyi koca arkeologlardır. Kadtn ne kadar eskirse, erkeğın ilgisi o kadar artar. Agatha Cfcristte Dede Efendi ve Mozart'la yolculuk tSTANBUL'da iki yaka ara- sında insanlar her gün şehir hatlan vapurlan ile taşınıyor. özellikle Eminönü'ndeki dört iskele ve çevTesi bir pislik yu- vası halinde. Sucuk ve balık kokulannın birbirine kanşüğı, arabesk müziklerin sonuna ka- dar açıldığı, pis ve çamurlu is- kele çevrelerinde akşam saat- lerinde itiş kakış vapur bekle- yen yolcular... Bu manzaralar nasıl değişe- bilir? Şehir Hatlan Işletmesi1 nin yeni genel müdürü Çetin Çulhaoglu ile konuştuk. Pek çok yeni proje anlattı. önce Eminönü'ndeki iskeleleri sor- duk: — Eminönü'nde bulunan Üsküdar, Kadıköj ve Boğazi- çi iskelelerimiz son yülarda ih- tiyaca tam olarak cevap vere- memektedir. Yeni Galata Köp- rüsü yapımının bitmesiyle bir- likte gerek köprüye bağlı yol- lar, gerekse Eminönü Meyda- nı'nda önemli değişiklikler olacak. tşletmemiz, Eminönü Meydanı çevre düzenlemesi ge- nel planının ortaya çıkmasmı bekledi. Amacımız; hem ken- tin silüetine hem de genel pla- na uyumlu olabilecek iskele projeleri oluşturmak. Eminö- nü'ndeki iskeleler, 2000'ü yıl- lann ihtiyaana cevap verebile- cek hacim ve kapasiteye sahip ÇUHADAROĞLU — olarak yeniden inşa ettirilecek. Bu konudaki proje çalışmala- nna 1991 yılı başlannda baş- landı. Yenikapı da önümüzdeki dönemde raylı taşunacıbğın ana duragının ve ÎETT başlan- gıç duragının sahile alınmasıy- la önemli bir ulaşım termina- line dönüşecektir. — Peki ya çevrede avaz avaz yâkseien arabesk müzik?.. — Yılda yaklaşık 120 mil- yon insanı şehrin iki yakası arasında taşıyarak tstanbul'un ulaşım sorununa büyük bir katkıda bulunan şehir hatlan vapur ve iskelelerinde, 1991 yı- bnda, mbzik yayını yapümaya başlanacak. Bu yayınlarda kullanılacak Yolcu dijital sayüıyor. olan parçalar, ttri, Dede Efen- di, Bethoven, Mozart, Chopen gibi ünlü bestecUerin seçkin ve halka yabana gelmeyen eser- lerinden seçüecek ve yayın ara- sında çevre kirliliği, vapur ve iskelelerin temiz tutulması, va- purlarda yolculann can ve mal güvenliği açısından uyulması gereken kurallan belirten çeşit- li anonslar yapılacak. — Akşam saatlerinde bal- maya yakın bir kalabalıkla kalkan vapurlardaki can gü- venliği sorunu ne olacak? Ba- lık istifî insan taşıma ne zama- na kadar surecek? — 1985 yılında 101 milyon olan yolcu sayısı, şehir hatlan filosunun yenileştirilmesi ve EMINONU'NDE TEZGAH KAVGASI İşportacılar zabıta memuıianndan şikâyetçi... İşportacı meydan savaşı HERKES bir başka savaş içinde. Eminönü civanndaki işportacılar da kendi deyişleri ile yaşam savaşı veriyorlar. Hem yaşamak için hem zabı- taya yakalanmamak için hem de izinli tezgâh sahibi olmak için. Körfez savaşı sürerken işa- damlan ve mağazalar ve de es- naf kan ağlarken işportacılar da krize girmişler. Arkadaşı- mız Muharrem Aydın'a sorun- lannı şöyle anlatıyorlar: "Işler hiç de iyi defil. Zaten kesattı, savaştan sonra iyice bozuldu. Körfez politikasını düşünecek halimiz >ok, iyi mi kötıi mü, bizim tek derdimiz savaşın bir an once bitmesi, mallarımızı satabilmemiz. Hem Irak niye tsraü'i işgal et- medi de Kuve>t'e gitti? O za- man esir kamplannda aç yaşa- yan Filistinliler için savaşa gi- derdik. Kuveyt yuzünden sava- şa girelim mi ginneyeliın mi bu bizi ilgilendirmiyor." Malatya'dan İstanbul'a yeni gelen ve babasıyla birlikte ay- nı mesleği paylaşan kuçük işportacı, kirli yüzü ve soğuk- tan donmuş ellerini ovuştura- rak etrafına bakıyor. Burnun- dan akan suları eliyle siliyor, sonra eski pantolonuna. 10 yıldır bu kavganın içinde olduğunu ve hiçbır şeyin değiş- mediğini söyleyen bir işporta- cıya soruyoruz: ''Peki başka bir işi denesem diye duşünme- din mi?" Yanıtı şoyle: "300 bin lira kira veriyorum, patron işinde çalışamadım, bem ga- ranti degil, burada günde 10-15 bin lira kâr ettiğimizde günii- miizü geçiriyoruz." Çözumu "işgaliye parası" ödeyerek resmi tezgâh kurarak işportaahk yapmakta gören bu satıcüar eÜeri boş dönmuş- ler belediyeden. "Yüzkrce kez dilekçelerie başvurduk. hem burada çalış- ürmıyorlar hem de dilekçeieri- mize yanıt vermiyoriar. Yanıt verdikleri zaman da 'SHP'Ii olanlara veriyonız' diyoriar ve bizden partiye kayıt için üye yazısı imzalatmaya çalışıyorlar. Kabul etmeyince tezgâh izni vermiyoriar. Geçen dönem Mı- sır Çarşısı'nın etrafındaki 600 tezgâhı ANAP'lılar kurdu. Onlar ANAP'hlara tezgih ver- diler. SHP geldiginde bunları kaldırdı, şimdi kendi partile- rinden işportacüara verdi. Ay- nı şeyi SHP gittiginde Eminö- nıi'nden ANAP veya bir baş- ka parti yapacak. O yuzden politikayla uğraştıklan için IŞPOR-DER'e uye olmuyoruz. Tek istegimiz bize parasıyla tezgâh verip 'işgaliyeli işportacı' olarak çalışmamıza ortam saglamalan." Konuşmamızın bu yerinde koşarak yanımıza gelen bir sa- tıcı, zabıtalardan kaçarak lo- kantaya girip yemek söylediği- nı, ama peşinden gelen zabıta memurunun kendisini lokan- tanın içinden göturduğünu, sonra serbest bıraktığınrheye- canlı heyecanlı anlatıyor. Ka- set ve anahtarhklanna el ko- nulmuş. NUREHIN SOZEN'E MEKTUP Çalışan kadın ve eş olarak... tSTANBUL Belediyesi'nde eski Florya Tesisleri Mudürlü- ğti'nde muhasip olarak çalışan Saadet Gülmez, Istanbul Bele- diye Başkanı Nurertin Sözen'e yazh bir başvunıda bulunmuş. Veteriner Işleri Müdürlüğu emrine memur olarak atanma- sının nedenlerini irdelediği mektupta şu satırlara yer veri- yor: "Siz ki Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Ben ise başkanlığmı yaptığınız beledi- yenin yuzlerce biriminden bi- rinde çalışan mütevazı bir me- murum. Bugüne kadar karşı karşıya gelmiş dahi değiliz. Siz Istanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı olarak, ben mütevazı merauru, 13 yıldır çalıştığı yerden en aşağı 30 km uzakhkta bir başka bölüme hiçbir gerekçe göstermeden, tayin etmiş bulunmaktasınız. Sayın Belediye Başkanı: Be- nim eşim Kâzım Gulmez, 1974 yılından beri Istanbul Beledi- yesi'nde çalışmaktadır. Bildiği- niz uzere Istanbul Belediye- si'nden çalışmaya başlamadan önceden beri de CHP ve bu- günkü SHP ile yakınlığı var- dır. Eşim eski CHP dönemin- Nurettin Sözen de belediye yönetimindeki gruplaşmalarda taraf olmuş- tur. Ancak o zamanki beledi- ye yetkilileri eşimin o veya bu gruba sempatisi bulunmasmı problem yapmamış ve eşime duydukları kızgınlığı benim kurulu duzenimi dağıtmakla gidermeye kalkışmamışlardır. Daha sonra 12 Eylül yone- timı gelmiş; eşimin işine son verilmiştir. Ancak, 12 Eylül belediye yetkilileri de eşimin duşüncesi nedeniyle, maruz kaldığı durumu benim memu- riyetimle kanştırmamış, benim karulu duzenimi dağıtmayı akıl etmemişlerdir. Daha sonra ANAP ve Da- lan yönetimi gelmiştir. Eşimin hıç kimseden gızlemediği açık tarafhlığına rağmen ANAP- tan seçilen belediye yetkilileri de eşime duyduklan kızgınlı- ğı benden çıkarmaya tenezzül etmemiş ve benim memuriye- time ilişmemişlerdir. CHP, 12 Eylül ve Dalan dö- nemi belediye yetkililerinin akıllarına gelmeyen, tenezzül etmedikleri "müey>ide" sizin başkanlğınız dönemindeki yetkililerin buluşu olarak uy- gulamaya konulmuş ve benim memuriyetim, kişiliğim, kuru- lu düzenim alet edilerek eşimin davranışlan cezalandırıhnak • istenümiştir. Şimdi size bu satırlan yaz- dığım bu anda "Insana Saygı", "Çagdaşük", "Emeğe Saygı", "Çalışan Kadının Haklan", "Demokradık" gibi kavramla- nn bizi aldatmak için kullanı- lan zavallı içi boş yaldızlı söz- cükler haline geldiğinı görüyo- nım. İnsan, çalışan kadın, anne ve eş olarak müracaat edecek başka bir yetkili kişi ve makam olmadığından, tstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanlığı- nın icraatlanna karşı Tann'nın lutfuna sığınıyorum!' yeni hatlann açüması sonu- cunda yaklaşık %20'lik bir ar- tışla son yülarda 120 milyon- lara çıktı. Yenıleştinne projesi ile îs- tanbul'un artan nüfusu göz önüne alınarak 2000'li yıllar hedeflenmiş ve 6. beş yıllık dö- nem içinde yatınm programı- na 2100 yolcu kapasiteli mo- dern taşıma şartlannı haiz 12 adet yolcu gemisi inşası dahil edilmiştir. Bu on iki adet ge- miden Kadıköy, Karaköy ara- sında çalışacak beş adedinin iskelelere yanaşma kalkma es- nasındaki manevra sürelerini kısaltmak, yolcu giriş ve çıkış- lannı rahatlatmak için yuksek manevra kabiliyetli ve her iki yönde hareket edebilen tipte gemiler olarak proje çalışma- lan sürdürülmektedir. Yeni bir uygulama olarak şehir hatlan iskelelerinde yer alan turnikelerden geçen yol- cu adedi dijital sayaçlarla be- lirlenmekte ve gemilerin kapa- sitesî tamamlandığında turni- ke sistemi otomatik olarak ki- litlenmektedir. Bu sayede ge- milerde daha güvenli bir seyir sistemi oluşmaktadır. — İskelelerin bakırnı ve gü- zeüeştirilmesi için bir şeyler ya- püamaz mı? — Boğaz iskelelerimizin ah- şap olan altyapıları betona dö- nüştünilmûş, iskele binalan eski özellikleri konınarak gü- nün şartlan çerçevesinde yeni- den yapılmışür. îskelelerimizin bakım ve onanmlan sürekli olarak yapılmaktadır. Binlerce yolcuya hizmet ve- ren en hareketli ve yoğun iske- lelerimizden biri olan Karaköy yüzer iskelemizin daha estetik, aydınlık ve ferah bir mekâna dönuştürülmesi çahşmalanna hız verilmiştir. Asfalt olan is- kele tabanı sökülerek renkli yer kaplaması ile kaplanacak- tır. Bu kaplama yıkanmaya ve silinmeye elyerişli yuzeylere sa- hip olduğu için, surekli olarak temiz ve iç açıcı bir görünüme sahip olacaktır. — Halkla iliskUer bürolan kunıluyor galiba? Türkiye Denizcilik Işletme- leri hizmet vermekten gurur duyduğu vatandaşlanmızm şi- kâyet ve önerilerini ilk elden alabümek ve bunlan cevaplan- dırabilmek için yeni bir uygu- lamaya başlayarak çeşitli iske- lelerde "halkla ilişkiler bürolan" kurmayı hedefleye- rek ilk etapta Kadıköy ve Be- şiktaş'ta uygulamaya geçtı. İSKENPERUN: HAYALET KENT Sığınak kazılamıyor BÖLGEDE savaştan en çok etkilenen kentlerden birisi Is- kenderun. 12 otelden bir tanesi kapanmış, diğerleri ise sezon indiriminden daha fazla indi- rim yapmalanna rağmen boş. Lokantalar sinek avlıyor. Sa- nayi durmuş. Eskiden önemli bir turizm yöresi olan tskende- nın'a deniz ve kara taşımacıh- ğmdaki konumu nedeniyle ya- bancı turistlerin yam sıra yer- li turistler de gelirmiş. Isken- denm Turizm Damşma Mer- kea Müdür Veküi Çiğdem Çe- lenk, "Henuz bn yılın dene- timlerine bile başlamadık" di- yor. Krizin başlamasından son- ra bölge canlıhğını yitirmiş, sı- cak savaş çıkınca da her şey ta- mamen durmuş. Tehlikeli böl- ge ilan edihniş îskenderun. NATO üslerine gönderilen çe- şitli silah ve mUhimmatlann buradan gönderildiği söyleni- yor. "Eskiden turist sayısını bilmezdik" diyen Çiğdem Çe- lenk, şimdi gelen turistleri par- makla sa>dıklarını anlatıyor: "En son geçen hafta 5 Ma- car gelmişti. Çok şaşırdık, yol- lannı kaybettiler, mahzur kal- düar herhalde. Sonra bir Fran- sız, bir tngiliz ve bir Amerikalı geldi. Amerikalı turist olmayı- şına çok şaşırdı. Bana 'neden turist yok' diye sordu. Tabii Amerikalı olduğu için bir şey diyemiyorsunuz ki. 'Bildiginiz nedenlerden' dedim. Üsteledi 'Bilmiyorum, ne1 dedi. Ben de 'Savaş' dedim. Şasırdı." Adana'dan son'a Iskende- nın'da da yanlışh- 'a çalan si- reni kımse dikkatt almamış. "Zaten sirenin sesi çok azdı. Şimdi gözden geçirildi. Hem dikkate alınsa bile burada sı- ğınak yok ki. Bazı hamamlan ve sinemalan sığınak haline getirdüer. Sığınak kazılamıyor, çiinku burası deniz seviyesin- de, hatta altında. Biraz kazıl- sa su çıkar" diyoriar. HAYVANLAR tSMAtL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK HIZLJ GAZETECİ SECDET ŞEN SAVASaaaafl!Rmerikan ordusu dün sabaha karşı 01.35'te Bağdara ^ saldırdı. Savaş gemilerinden ateşlenen Tomahawk fii7plfiri Baflfiat'ta helirlenen hedeflere tam isahet ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAS GÜRSES 1İC odldazanm -reKİ safo tt'yana t>> de f>otyanna<c,dfc K/ GARFIELD jm DAV1S TARİHTE BUGÜN Mİ'MTAZ AR1KAN 14 Şubat NEO-NAZİ'NIN CİNAYETLERff. 197^'OE BU6UN, FK£D COWAN AbLI 33 BIK AM£KlKALI, S K'Ş/yi OLDUKMUfTU. VUCUT GE- İ ĞĞ COU/AN, MEUV YOKK'T#/U g/K KE77A/OE ÇALtŞAA4KTXy&• ÖZEl. YAŞAMtMaA, I/Ü- CUT yAPM4Kr<4M SAŞK4 IK/ rUTKUJSU DAUA VAHDI . NAZfZM I/E StLAHLA/i.. KOUA&f 6A4441/ HAÇ DÖI/MEL££/n.E SuSt-Ü, etf/ /S£ Sttj4H DE- POSU Gtg/YCft. g/# MUŞrEGtyLe /&Hr&4 E7TrĞl İÇİN IŞIUE SOıV V£etUX6INDE, ıLJC X4Prf6l SEY, TA8ANCASINA SAG/LlP MuDÜGÛMU VUHUAK. AA4AC/YLA BU8OYA DALMAtC OLMUÇTU! SA/tZA - /VAA/ A4UOU8Ü SÛLAMAYIUCA, H/NCfNf, Z£NCl ÇAUÇAAJLARf OcPt/e£££*: ALMtŞTT. POLlS FMDAK SAetL/HCA PA, /MTlHAlZ ErTVI/ŞTr.'.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog