Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURtYET/8 BüGÜN • Prof. Dr. Afıfe Batur, Yapı-Endüstri Merkezi'nde saat 17.00'de "SSCB'den tzlenimler" konulu bir konuşma yapacak. KEYMAŞAM 14 ŞUBAT 1991 CJEREKLÎ TELEFONLAR YARIN • MHliyrtgazetesi tarafından düzenlenen "Üniversitelerde Yönetim Şekh Nasü Olmaüdır?" konulu panel saat lO.OO'da Gazeteciler Cemiyeti Konfcrans Salonu'nda başlayacak. Kahvede cînayet • İSTANBUL (AA) — Haznedar'da bir kişi çalışüğı kıraathanede hasımlan tarafından baltayla parçalanarak öldürüldu. Olay, dün saat 00.45 sıralannda Haznedar Tkfvik Fikret Sokak 48 Nolu Sohbet Kıraathanesi'nde meydana geldı. 3 gun önce garson olarak çalışmaya başlayan Erol Akbaş, iş bittikten sonra aynı yerde yatmaya hazırlanırken, kapı çalındı. Kapıyı açan Akbaş, heniiz kaç kişı olduklan bclirlenemeyenlerin saldınsı sonucu öldu. Polis yetkilileri, Erol Akbaş'm bir sure önce Tepebaşı'nda bir birahanede çalıştığının belirlendiğini bUdirdiler. Şişli Bomonti'de bir evde çıkan yangın faciaya dönüştü 3 çocuk evde yanarak öldüIstanbul Haber Servisi — Şış- gun önce kaynar su dokulmesi li Bomontı'dekı bir gecekondu- nedeniyle tedavı amacıyla has- da dün çıkan yangında, biri kız taneye gittiği belirtildi. Görgu uç çocuk yanarak öldu. tanıklanndan edinilen bılgıye Yangın notları Cemalettin Baysal ve çocuk- lannın oturduğu Bomonti Tekel Fabrıka arkasındaki Biracı So- kak'ta bulunan gecekonduda sa- at 11.30 sıralaruıda sobadan çı- kan kıvılcımların halıyı tutuş- turması yuzunden yangın çıktı Seyyar satıcı Cemalettin Bay- sal'ın olay anında ayağına bir Saat 11.30'fc çıkaa y f 2'sl « M t 3 çocuk «dfi. göre kapılan kilitlı olan gece- konduda bulunan Gökhan (S), Ünal (3), Reyhan (6) adlı çocuk- lar, oyun oynadıkları sırada yangının çevreye yayılması ne- denıyle paniğe kapıldılar. Babalan hastanede olan ku- çuk çocuklann, vangın ve du- mandan korunmak amaayla bir yorganın altma girdikleri öğre- nıldi. Ancak alevlerın bütün odalan sarması ve evdeki kuçuk pıknık tüpünün de patlaması çocuklann ölumune yol açtı. Bu arada çevredeki komşula- nn yangını fark ederek itfaiye- ye haber vermesine karşın, yar- dım gelinceye kadar çocuklann yanarak ölduğu kavdedildi. 2 Ölü daha Fatih Silivrikapı'da çıkan yan- gında ise 2 kişi öldü. Cambazi- ye Mahallesi, tbrahimpaşa Tur- be Sokak'ta 4 numaralı evde so- banın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaralanan Müzeyyen Kuçuktopuz (70) ile ilkokul bi- nnci sınıf öğrencisi tonınu Zey- nep Kuçuktopuz (7) kaldınldık- ları hastanede ölduler. Satıcının dramı Eviyle biriflcte üç çocugunu yitiren CemaJcttin Baysal ra ifade verdi. (Fotogref: Saat Kozluklu) SUAT KOZLUKLU Şişli Bomonti'de tek odalı 2 yıllık bir gecekondu. Dün bir sa- atte 3 cocuğu alıp küllerine gö- men bu ev, lstanbul'da yaşama savaşı veren Baysal ailesinin tra- jedisinin dekoruydu. Nufus kâ- ğıtlan olmadığı ıçin resmi kayıt- larda "mtandaş" bile sayılma- yan, 3 çocuğunu kaybeden sey- yar satıcı, 58 yaşlanndakı C*- malettin Baysal yaz aylannda çalışmak için geldiğı tstanbul'u, git gel yol parasından kurtul- mak için iki yıl önce mekân tut- muştu. Kastamonu'nun Cide kasaba- sından 1988 yılında Istanbul'a geldiğinde önce Abide-i Hürrı- yet Mahallesi'nde bir gecekon- duya yerleşiyor Cemalettin Bay- sal. Bir sabah gecekondu yıkılı- yor. Sekiz cocuğu, kansı Kezban ortalıkta kalıveriyorlar. Bu kez Bomonti'de Tekel Bira Fabrika- sı'nın arkasında boş bir arazi buluyor. Bir hafta uğraşıp, tek odalı bir evi bu boş araziye ku- ruyor. Soğan, maydanoz, marul yUklü seyyar tezgâhmda en bü- yûk oğlu 20 yaşındaki KemaJ'le birlikte satış yapıyorlar. Sekiz nüfusa bir tezgâh yetmiyor. Ka- nsı 38 yaşındaki Kezban, Istan- olaydan son bul'un "başka yaşamlannı" gö- rünce tek oda yetmemeye başlı- yor. Bir gün hem kocasını hem de sekiz çocuğunu bırakıp çekip gidiyor. Bu, Cemalettin Baysal'a Istanbul'un ilk tokadı oluyor. Ünal'a, Gökkan'a, Reyhan'a on ve on bir yaşındaki Beysan ile Özkan'a, 20'lik Kemal'e, 16 ya- şındaki tbrahim'e elinden geldi- ğince bakmaya çalışıyor baba Baysal. Buyuk kızı Ceylan ise evlenerek kendısını kurtanyor. 12 şubat akşamı çay demle- meye çahşırken kaynar su dolu çaycranlığı ayağına dttşurüyor baba Baysal. \anan sağ ayağına aldırmıyor, "geçer" diye düşu- nuyor. Sabah kendisince yaptı- ğı pansuman da yetersiz kalıyor ayağı ağnyor. Büyük oğlan Ke- mal'le birlikte eczaneye gıtmeye karar veriyorlaV. Teneke soba ya- kıhyor, çocuklann kahvaltılan hazırlamyor bu arada. Beyhan1 la özkan babalarının ardından sokağa fırbyorlar. Unal, Gök- han ve Reyhan evde yalnız kalı- yor. Ve uğursuz saatler başhyor Baysallar ıçın. Sobadan kıvücım sıçnyor hahya. önce sobanın et- rafındaki kâğıtlaı tutuşuyor, ar- dından da pencereleri tutan nay- lon ve ahşap duvarlar. Çocuİc- lar, korkuyla yorganın içine gi- riyorlar. Alevler, odadakı iki piknik tüpünü de patlatıyor. Patlamalar ve yangın sonucu Ünal, Gökhan ve Reyhan ölu- vor. 055 000 056 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 068 • lad anza: 068 Hmr kdt 077 Safhk MMMIti: 511 89 18 Cmfcpaf* Tp: 588 48 00 Çaaa T»: 534 00 00 Mvaara Tı#: 340 01 00 Hıytoımı « — K 345 46 80 Şfel Etfafc 131 22 09 TakJtaı hkyanhK 152 43 00 S » Smtya: 588 44 00 SH Okmıi*mr. 132 30 00 SSKKztepc 358 67 60 Traflk * * • m.: 176 24 14 (fcst). 356 04 85-86 (Kadıkoy) Bütt TnMc: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçı). 314 36 (B Çekmece) • THT: iç Kltör. 573 13 31. Dtf Haflv: 573 04 33, Saatrai: 574 73 00. tounnım. 574 82 00 (25 hat) • IDY: SMnd •*•!••: 527 00 50. HJ»a*ı • M I I M I . 338 30 50 *** IWtan: 526 40 20.144 42 33 tmtı Ytlan (*cı1i(: 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 Dwb Hıfciıi. 543 05 25 • METE0MUUİ: (Hava tahmınıftjrenme)573 89 80 aEKTidKMIU: 526 62 74, 150 83 50, p 348 71 40 TBÜ069 SUMBA: 522 97 03, 147 51 10, r 391 14 82 SİnenKi • Tİyatro • Gösteri U«f7M • 132 64 SAHTE CENNETE • 1989 Berlın 1f L I I A • Fransa Fılm Festıvalı W L İ I H Slıasbourg En lyı Kadın Z U H A L OLCAY En lyı Fılm Oyuncu ödulu Odülu 1 5 Ş u t » r t a n l < l b a r * n B e y o ğ l u L A L E - A n k a r a G O L B A Ş I P e f c y f l k t n d a K a < A k o y O C A K S ı n e m a l a n n d a EMEK FILM Tûrkıye Işletmesı TUNA FİLM STANDARDFİLMCİLİK SUNAR JEFF DANELS JUUAN SANDS JOHN GOODMAN Yönetmen:FRANKMARSHALL 15 Şubat tan ltft>aren BeyoOlu Fh"AŞ- Kad.Köy flEKS -Ankara TALİP SJoematonnda Carrcc O t u Mickcy Ronrkc J* mimcK 3 7 0 7 1 I 1 2 0 0 u 1 5 - 1 6 X 1 8 4 6 - 2 1 0 0 C U I S * F « ' ı s ı e n n 1 1 3 0 1 4 0 0 1 6 3 0 1 1 4 5 - 2 1 1 5 " 3 3 7 < n ? « 1 2 0 0 1 4 1 5 - 1 6 » 1 9 » 2 1 3 0 • 0 C 1 3 1 3 0 1 5 1 S - T 1 S - 1 9 1 S - " ! 3 0 ' X 1 3 3 0 1 5 3 0 1~ X 1 9 3 0 Z i 3 C ı o c 1 3 0 0 ı s o o i ' u i 9 M ? - o c H O C 1 3 0 0 1 5 0 0 " • » 1 9 3 0 ' ( X . Kadık4yW «lwmoMVrt»r», bu Nme gostefdıkjen muhteşem (gıden dolav te^ekkür eâenz [144 84 39] (336 01 12] 12 00 14 15 16 30 18 45-21 15 12 00 14 15 16 30 18 45 21 15 KadıkoVde Kodık6v fonat Mxk«zl ve Ko*k6r Aı Sınemolcnnao 12 D ^ i f k ı m t a hızmetmızde JAMES CAAN - KATHY BATES 1991 Altın Kure Ödulu En iyı Kadın Oyuncu STEPHEN KINGu, 2.HAFTA Eserinden -OBm Kitobı' Yönetmen: ROB REINER İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Lırry Stltnrl Bcrt Shmlon 15 Şubaftan ıtibaren B»yojlu DÜNYA (149 93 61) 12.00-14 15-16 30-18 45-21 00 CtMi-Pızar hariç 21.00 »eanslan yoktur TıyatroStudvosu KAN KARDEŞLER (Blood Brothers) Muzıkal 2 Bolum Oyun ve Muzık. Wîlly Russell Yoneten: Yucel Erten Zuhal Olcay. Haluk Bılgıner. Ahmet Levendoğlu. Mahır Gunşıray. Derya Alabora. Oktay Kaynarca. Julıde Kural. Celal Perk. Yasemın Alkaya. ânnaz Moroy. Yaşar Kurt. Cuneyt Uzunlar. TugayAkay Cumartesı Pazarharı<;hergun21 15 Durya Sınefnası Bıletler DunyaSıneması (149 93 61 1520162). VakkoramaTakstnn(151 15 71) Vakkorama Suadıye de (360 90 90) satılmaktadır Pazartea gunlerı. oğretmen oğrencıve enehfıTtr ıçın ozel ındınm gunudur YAR^CKREDi CBHALHESnflEY 14 Şubat Perşembe Saat: 19.00 TÎRAJE GÜNEYMAN ROBERT RUCKMAN tki piyano konseri Bizet "Jeux d'enfants"op. 22 Gershıvin 3 Prelüd Milhaud "Scaramouche" Liszt "MacarRapsodisı'no.2 Rahmarünof Suit no. 2 B l l e t S a t ı ş Y e r i e r t - K o n s e r S a l o n u 1 4 8 5 3 9 2 G a l l e f i a D a n ı ş m a B u r o s u 5 5 9 9 5 6 0 V a k k o r a m a T a k s ı m ' 5 1 1 5 7 1 V a k k o r a - n a S u a d ı y e 3 6 0 9 0 9 0 [4T] KENT OYUNCULARI I DORMEN S TİYATROSU ESKİ FOTOĞRAFLAR Oyun 2 Bâlum • YALNIZ 4 HAFTA • Yazan: Dlnçer Sümer Yön: Müşffk Kerrter Cuma2100 C.tesMSOO Pazar15W K e n t e r T ı y a t r o s u 1 4 6 3 5 8 9 R a y C o o n e y KARMHRISIKKOMEDİ 2 BÖLÜir Y o n e l e n H A L D U N O O R M E N C . İ M İ . 1 « 0 0 - 2 1 1 5 P a z a r 1 4 3 0 - 1 8 . 0 0 C u m a n e s ı m a t ı n e i i 1 8 O C d P i e r r e t t a B R U N O Cars1S.OO Pers.21 15 »«»rtHı Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 Azız Nesın SEN GARA DEĞİLSİN Yon H Hılmı Bulunmaz H»r Pazar 19 30 Bakırköy 542 11 72151 60 90 K A R Y A C E P S I N E Y A S ! FAUSTO Bizim Tiyatro Oostlar Tıyatro*u SakKHj nda Tunel 144 81 37 145 24 90 Ojma 1830 Ctesı 15J0 Pz 15J0 FALLACCl ran BİR INSAN yapttından esıntenerek yazan Halil BEYTAŞ vöneten Zater OIPER HAD! ÇAMAN . V EN BUYUK I YEDİTEPE OYUNCULARI MTEGALOMANBAŞKA BUYUK YOK Kadıkoy H»lk Eğıtin Merinzı 347 27 00 Sah 2100Cuma 1530-2100 S O N H A F T A (Güldurü 2 Bolum)0jrH) Fo BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCU OLÜMÜ Yön: Macıt Koper Pf». 15.30-21.15 Puar 15 30 Istiklal CiTha MOTel 151 1865-6İ CIHAN OKSUZ/FERHAN ŞENSOY AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUÛU C u m a r t e s i Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy eCElYORGUN MATAD0R Persembe-Cuma 21 00 | Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21 00 Ferhan Şensoy'un Pazar 15.30 - 1İ.3O ^EZEO KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOGLU K U C U K SAHNE 1 4 4 4 3 2 7 - 1 4 3 6 4 Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SAHY0RUM eegfWffil Munır Ozkul - Erol Gunaydın NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım OztekınÇarşamba 21 00 Cumartesi 13.00 « LI POVHAZOGLUİ CİHAT T A M E R • E R C A N Y A Z G A N T İ Y A T R O S U T İ Y A T R O S ü r S»Tirolertıııi2dCT gden yo*w ittek tzerim seaıotMiınzı «rt»n*k. (ırş. 15J» Ctesi iajm*e ormrma. SııoMivltcc 71 • takstm 144 44 75 - 154 43 «S ZBİR DAHA SON DEFA l çtlgmlar i hulubit " P !•• harif herjün 21 00 C ml15 00-21 00 P.uc 15.00 U ÎO INSAN SURETLEBI Çarej. 1500-21 00 Perş 2100 (lndtrtmll) CteeılB 00-21 00 Pazar 1800 İ İ M Salıı Yerlerı Vakkorama Suadıye 360 909013 HalıVakkorama'"aksım 15115^1 DHat> .Uüzlkal Güldûrû 2 Bölûm Yazan. AZİZ NESIN O y u n u n H a k t a O N K A J A N S I o n A l m m n t ı K e n t e r T i y a t r o s u n d a T e l : 1 4 6 3 5 8 9 BAKIRKÖY BELEDIYE TIYATROLARI Dario Fo BEDAVA MI SANDIN? Yön- Oğuz Aral Salı-fart Pwı-Cmu 2a30 Cltti I5J»2030 Necati Cumalı MÎNE Yön: Zelıha EJerksoy 17 $ubal/ 24 Şubat IİOO183O S l l e t S o d » Y o ı t o f t A d l e M a ş l K U K t M e t e d 5 ^ M 3 9 • S a l l s n a D a n c ; m o 5 6 9 9 5 4 0 "-—""-* İSTANBUL DEVLH ! TİYATROSU A n k a r a Devlet T i y a t r o s u Turnesı 19 Şubaftan başlayarak TAKSIM SAHNESl'nde K. Kesay - D. Wssserman KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU BMilCot*n.an De*or Rofjcr Andrews Kovtum Gul E m t Isık. FjhrrttiTi O ı « Muzllc KtmM G U I U K R«j* Yrtf Lale G«r9»r D|M|in*i' Bozhufi Kuruç Kaya Akarıo Fa/uK Gur^gu Hayıettm Eog n Sema Aytnrs Ayje Ba*e« Ero» Kuçu*ko*njfcu Guvajr B«5*rH>giu Cjn Oztcpçu Tsmu Turgut Svıgol Attatz KarMuman Kklan Gunajp Orha- Afal Erftan Go*^ucu f kret Ergın MuSUta S YıtCır*y Âk nc Nılguo Tan S te Oıw 19-20-21-22-23-24 Şubat S a l ı Ç a r s - P e f ş - C u m a - C t e s 2 0 3 0 P u a r 1 5 0 0 Blletler satıştadır Tel 1496944 Dtoloyenkı BUDALA Uyırlıyın- Sinon 6ray (evirtn 0yı ««rrttş» Tkiıtn Engln ZtOM 16.17 23,24 SuW SAUNCAKTA DÜN GECE YOLDA GİDERKEN Ç»»k-t-«eiı Haldun Donmn Ktoik Stıph Sımlheia 12.13.1415 16.17 Subat Ankara Oıvlet Tlyatrntı Twn«ı K Ketty 0 Wattarman İKİÇeviren Sevgi Yoneten Alev Sezv 16.17 23.24 Şub« Ctvin YtadM 6n« Cettdan 19.2121 22.23.24 SubH YÜZYÜZE Çrdrın Mşi Pıktıy YJntHn Ctdn Ipekkıya 12.13.1415.16.17 şubat AntMÇdım HAPŞIRIK Uyarlayan mctıatl Frıyn Çevtren Lale Eren Yineten Ctırı» Kırri» SEVGİLİ SOYTARI (evlm Tain Halmaa Yltaılu Karlal Tttri 13.M 15.2021.22 $Bbat Y ı l d ı z S a r a y ı T y a l r o s u B a r b a r o s Y o k u î u Y ı l S ı z S a r a y ı ç ı o a s d ı r \Mİ/VH \ IİİRLİK TIY/IIHOSIJ Yazar EROLTOY Yonetei ZEKİ GÖKER PİR SübTAN ABDftb BETO6LUMDA BAKIRKÖY DE | KARUt TIYATTOSUHOA BELEDIYE $EHIR 17 63 Pl!« 2100 TİYATROSU ND* 572 B4 39 | SıN IB30n2IOrılt PİKI 18.30 n 21 00dt T İ Y A T R O L A R I I Istanbul devlet opera vebalesi 11-17 ŞUBAT 1991 «HIHıa SHAKESPtARE KRALLEAR Turkçtjı lr(nı ŞAMİN6A$ YüıctıiT. l«ıl KASAPMlU [12 13-14-15) Ekrtn HREYyCMiil RJEY LÜKÜS HAYAT t o n t i t n H ı l d u n D O R M E N 1 1 6 - 1 7 ) Ç j l ı n A L T A N TELEFON KİMİN İÇİN ÇAÜYOR ? 11213-14-1516171 BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Yineteır Bmr SABUNCU |Pt8tr2030/PerCuını 1500) Erk» AKM (Müzikal Koanil DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA Y.n Mıd) KOPER |1213-14-15 16-17) Sait FAİK/S»» OİMÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Mtcıt KOPER |12-17) Wllly1ÜSİEU. BİR KADIN Tûrtctn! Semrı MRAMORSa YaMen. Cttın IPEKKAYA 113-14-151 Rıynmnd FITZSIMONS AKTÖR KEAN Turkçesi Sev]l SANU Y5ne1en Tunç YALMAN (16 Cumartesi) S İ L E T L E R T İ Y A T R O G I Ş E L E R I N 1 N Y A N I S 1 R A K A D t K O Y U E B K E Z G I Ş E . V A K K O R A M A T A K S I M S U A O I Y E v e A P S G A Y R E T T E P E B O S T A N C I i l e B E L P A H İ P E R M A R K E T T E S A T I L M A K T A D I R O y u n G u n l e n S a l ı 2 0 3 0 / Ç a r 1 5 0 0 2 0 3 0 P e r - C u m ı 2 0 3 0 C j m a r t e s 1 5 0 0 - 2 0 3 0 ' P a z a r 1 5 0 0 - 1 8 3 0 ATATÜRK KÜLTÜH MESEEZİ'NDE W A maın S Prrtoliev SİHİRLİ FLİİT apera 2 perde Orkeslra $e!ı Cem Mnsur Sahntye Koyın Yekta Karj l2Stıbıt 0 Demırıs YTJSUFİLE ZÜLEYHA operj 3 perde Orkestra $efı Okan Demırıs Sahneye Koyan Cuneyt Gekcer I6$ubat 1530da VV.A.MOZAKT'IN ÖLÜMTINÜN 200. THJNI ANMA KONSERİ Mazart Oocralarındın Arya ve Netler Selıstler Eulderen Akder Nurul Oncul $*gmm Kırtat-Erkan Tezcan Plyint: Jın Salıy 18 Şı*aL 1900 da fOdaTiyıtnııiMSi) ROMEO VE JULİET bate 3 perde Koreografı Alfred FMrlgım Sahneye Koyın E»lnc Sunal/ Sunı$end Orkedra Ş«(i Bıad Bagırm 13-27 JueoL moffde • A.vm ZenHmki BtK FLORANSA TRAJEDtSİ opera 1 •«•• Sahneye Koya<t Ondır GikMiran YA$AM VE İNSAN bate 1 perde Koreognfi n Sahmye K.yw S*Ha*k Btrak Mudlı T Tlmmrmıo/S Win/ B Robojı 2 E ThBrnus SİHİRBAZ OZ cooık muzıkalı 2 ptrde Sanneye Koyan Sumarıy Arıman 16-23 $ubat I I 00 de n s « s r t e t m i l d e n I k l h o l t a flnce A X M g l ^ H e r i n d e S u o d l y » T a k s i m V a l d c c x a r n a P a n g a t i ı G e n ç t o ı M o ğ a z o l a n n d o v « G a l t e r k 3 - A t a k ö y d a r v f m a b ü r o s u n d a s o ı ş a ç ı k m a k t o d ı r & < a t e l 1 5 1 1 0 2 3 / 1 5 1 5 4 0 0 ( 7 n d ) 2 S 4 » C O S T A G A V R A S F I M MUSIC BOX MÜZİK KUTUSU JESSICA LANGE OKM Dvetoyu Cad. 110 158 59 87 13 30 16.00 18.30 21 00 ANDREW McCARTHY H JONATHAN SIIVEBMAN C H R E C 1 E O B Y I B > « O T C H B f P a n g a H ı l N C İ ( 1 4 0 « 5 9 5 ) 1 1 3 0 - 1 4 0 0 1 6 3 0 - 1 9 1 5 - 2 1 3 0 9 B » h ç e l ı e » l « r U N V E R O I ( 5 7 5 4 5 9 3 ) 1 1 0 0 - 1 3 0 0 - 1 5 0 0 - 1 7 0 0 - 1 9 1 5 - 2 1 1 5 Belpa Hipermarket'te Harbiye Muhsin Ertuğrul. Fatih Resat Nuri Sahnesi biletleri satılmaktadır. 501 02 O3-O4 (Danıama) Marter/Bakırköy REKLAM FİLMİ DAGlTIMINDA FİDfl FÎLfTI149 50 33 MÇRAL 4, UGURLU * İMZA GÜNÜ 13 21991Çarşamba 14 °° -17:°° Pan Yayıncıhk Barbaros Bulvarı 7474Beş)ktes Tel 16180 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog