Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

J 14 ŞUBAT 1991 ÜR8İ KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 'Asya'nın Tath Kıyılarında' I Kültür Servisi— Alman Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Asya'nın Tath Kmları" başlıkh fotoğraf sergisi 20 şubat tarihinde MSU Resirn ve Heykel Mûzesi'nde açılacak. Sergi 7 martta. sona erecek. Adını J.W. VVittmer'in 1837'de yaptığı bir tablodan alan bu sergi, 19. yüzyılın ikinci yansında çekilmiş tstanbul, s Mısır ve Osmanlı Devleti'nin çeşitli yörelerini görüntüleyen fotoğraflardan oluşuyor. Arkeolojik kalıntılar, çarşılar, kentler, günlük yaşamdan kesitlerin sunulduğu fotoğraflar Maxime du Camp, August Lorent, J. Pascal Sebah ve Guillaume Berggren gibi öncü _ fotoğraf sanatçılanna ait. Semiramis SokuPun resimleri • Költür Servisi — Semiramis Sokul resimlerini 15 şubat-1 mart tarihleri arasmda Akbank Levent Sanat Galerisi'nde sergileyecek. Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Resim Fakültesi'nden 1972 yılında mezun olan Semiramis Sokul akademi eğitimi yıllannda Prof. Zeki Faik Izer, Prof. Neset Günal ve Prof. özdemir Altan atölyelerinde çalıştı. Resim çalışmalanyla birlikte özgün baskı dalında da eğitim gören Sokul, mezuniyetinden bu • yana devlet sergüerine yurtiçi ve dışmda düzenlenen çeşitli kanna sergilere katıldı. Daha önce iki kişisel sergi açan sanatçı Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzeleri Derneği etkinlikleri arasında yer alan yaygın sanat eğkimi programlannda da görev aldı. DERCİ Argoe'ta %avaşların etlrîsf • Kültar Serviai — Argos'un 30. sayısının Araştırma bölümü, 20. yüzyılın, önemli düşünürleri arasında yer alan Manes Sperber'in "însan ve Eylemleri"ne aynldı. Sperber bu yansında savaş ve savaşan insan izleklerinden yola çıkarak dünya savaşlannın kültür ve sivil yaşam üzerindeki yıkıa etkilerini irdeliyor. Derginin şiir f bölümünde Hulki Aktunç, K. Celal Gözütok ve Cevdet Karal'ın yanı sıra Güven 1\ıran'ın çevirisiyle Kenneth Rexroth'tun şiirleri, hikâye bolümünde ise okuyucunun ilk kez tanışacagı Cumhur Pekyiğit'in "Çiçek Güzeldir" adlı hikâyesi yer alıyor. Anı bolümünde, Nina Berberova, Paris'te koskoca bir kültür mirası olan Türgenyev kitaplığının, savaş sırasmda Almanlarca nasıl yok edildiğini anlatıyor. Uluslararasıfılmfestivali 10. yılında IstanbııTa film bombardımanıKültür Servisi — 10. Ulusla- rarası Istanbul Film Festivali bu yıl 16-31 mart tarihleri arasın- da gerçeklestirilecek. Festivalin 12 ayn bolümünde 34 ülkeden toplam 110 film yer alacak. Bu yılki gösteriler Beyoğlu'nda Emek, Atlas ve Beyoğlu, Os- manbey'de Gazi ve Kadıköy'de Reks sinemalarında sunulacak. Gece sineması uygulamasına da festivalin ikinci haftasında Bey- oğlu Sineması'nda başlanacak. Bu yıl festivalde kimi bölüm- lerin konulannda yapılan deği- şikliklerin yam sıra iki ayn ye- nilik de yaşanacak. Bilet satış- ları 2 martta başlayacak olan festivalin bazı filmleri elektro- nik altyazıyla sunulacak. Han- gi filmin elektrohik altyazıyla gösterileceği bir gün önce belli olacak. Diğer bir değişiklik ise "Ulusal Yanşma" bolümünde yer alan Yıhn En lyi Türk Fil- mi ödülunün bir yapımcıya ve- rilmesi. Yansmanın diğer önem- li ödülü En lyi Yönetmen ödü- lü olacak. Festivalin Onur ödü- lü'nün bu yıl Atıf Ydmaz'a ve- rilmesi kararlaştınldı. Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği Istanbul Film Festivali'nin "Uluslarerası Yanşma" bolümünun jürisi he- nüz belirlenmedi. Ulusal yanş- manın seçici kurulu ise Zülfii Livaneli başkanhğmda Yusuf Knrcenli, Feride Çicekoğiu, Yıl- dız Kenter ve Oguz Makal'dan oluşuyor. Festival direktörü Hülya Uçansu, program direktörü Vecdi Sayar ve festivalin yürüt- me kurulu üyeleri Şakir Eczacı> başı ve Atilla Dorsay'ın katıl- dıklan dünkü basın toplantısın- da festivalin yarışmalı ve yanş- masız bölümleri tanıtıldı. Bu yıl "Uluslararası Yanşma" bolü- münde sanat ve sanatçının dün- yasını irdeleyen 12 ulkeden 12 film 'Altın Lale" ödülü için ya- rışacak. Bu filmlerin yönetmen- leri ve oyuncuları festivalin ko- nuğu olacaklar. Bu bölümde Yugoslavya'dan "Yapay Cennet" (yönetmen Karpo Go- dina) ve Fransız-Çin ortak ya- pımı "Yitik Bahar" (yönetmen Alain Mazars), Ispanya-ltalya ortak yapımı olan ve ünlü res- sam Sarvador Dali'nin yasamı- nı konu alan "Daii" (yönetmen Antoni Ribas) gibi ilgi çekici filmler yer alacak. Festivalin "Sanatlar ve Sinema" bolümünde ise Clint Eastwood'un yönettiği ve oyna- dığı "Beyaz Avcı, Kara Yü- rek", Peter Greenway'in yönet- tiği "Mimaruı Göbegi", Tom Stoppard'ın yönettiği "Rosenc- ranu ve Gııildenstern Öldü" ile Yusuf Şahin'in yönettiği İlle de tskenderiye" adlı fümler dik- kat çekiyor. "Ustalara Saygı" bölümü ise bu yıl üç ayn yönetmene aynl- dı: Ispanyol yönetmen Carlos Saura, Alman yönetmen Mar- garethe Von Trotta ve Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda. Sa- ura'nın en önemli yapıtlanndan "Kuzin Angeüca" (1974), kadın yönetmenlerden Von Trotta'nın "KurşDO Yılları - Alman Kızkardeskr" (1981) ve And- rzej VVajda'nın son filmi "Korczak" (1990) da sinemase- verlerin izleme olanağı bulaca- ğı filmler olacak. Festivalin en zengin bölümle- rinden olan "Dünya Festival- lerinden" bolümünde ise 19 film sunulacak. Bunların ara- sında San Sebastian ödülü olan ve Montxo Annendariz imzası- nı taşıyan "Alou'dan Mektop- lar", Altın Kamera ödüllü Vi- tali Kanevski'nın "Kımıldama, (M ve Diril", önceki yıl festival- de büyük ödül kazanan Jean- Charks Tacchellâ'nın "Hoppa Kadıolar", Fransız yönetmen Louis Malle'in "Mayısta Milo- u", Claude Leloncb'un "Giu- kr Vardır ve de... Aylar"ı da yer alıyor. "Çajımızu Aynası Sinema" bolümünde ise daha çok politik ve toplumsal filmler gösterile- cek. Filipinler'den Filistin'e ka- dar uzanan bu bölümde Micha- el Verhoeven'in Berlin Film Fes- tivali'nde ödül kazanan ve ırk- çılığı araştıran "Hınzır Kn", Anton Peschke'nin yönettiği ve Avusturya toplumunda ırkçılık- la karşılaşan göcmen Türk işçi- lerini konu alan "lntikam Vak- ti", sanatçı gözüyle Filistin so- rununu ele alan Michel Khelie- fi'nin "Taslann Neşidesi" adlı filmler bu bolumde sunulacak. 10. ULUSLARARASIİSTANBUL FESTÎVALİ'NİN FİLMLERİ y Festtvallertadea Aloa'dan Mektupiar / Montxo Annendariz (tspanya), Çaülann Çocugu Halfouine / Ferid Boug- hedir (Tunus-Iran), Sabte Dögün / Michel Brault (Kanada), Bakımsız Amca / Franco Bnısati (Italya), Üç Yıl / Fabrice Cazaneu- ve (Fransa), Ciceron'daki Kır Eyi / Jacques Davila (Fransa), Kımıldama, Öl ve Diril / Vitali Kanevski (SSCB), Gıinler Vardır ve de... Aylar / Claude Lelouch (Fransa), Taxi Blaes / Pavel Lounguine (SSCB - Fransa), Kimsesiz Çocuklar / Nanni Loy (ltalya), Mayıs'ta Milou / Louis Malle (Fransa), An- laşılmaz Hastalık / Mario Monicelli (ltal- ya), Arahk Geini / Thaddeus O'Sullivan (Ir- landa - tngUtere), Ana / Gleb Panfilov / (SSCB), Bekknmcyen Vals / Svetlana Pros- kurina (SSCB), Yabancı Dosliar / Cynthia Scott (Kanada), BaUnın Sakin Havası / Sil- vio Sandini (ltalya), Hoppa Kadınlar / Jean- Charles Tacchella (Fransa), Margarit ve Mar- garita / Nikolai Volev (Bulgaristan). Çafıauzui Ayaası SİBCBUI Ozgiir- lük Savaşçılan / Lino Brocka (Filipinler), Duvaıiar / Adoor Gopalakrishnan (Hindis- tan), Taşlann Neşidesi/ Michel Khehefı (Bel- çika - Filistin), Gizli Dosya / Ken Loach (In- gütere), Çeşme / Yuri Mamin (SSCB), Sınır/ Zoran Mesireviç (Yugoslavya), lntikam Vakti / Anton Peschke (Avusturya), Hınzır Kız / Michael Verhoeven (Almanya). SİH«May« Ozfttrlttk Glissando / Mircea Daneliuc (Romanya), Kulak/ Karel Kachyna (Çekoslovakya), Teldeki Tariakus- lan / Jiri Menzel (Çekoslovakya), Pusu/ Zi- vojin Pavlovic (Yugoslavya), Itıtsak Balon / Binka Sheljazkova (Bulgaristan). Bir Üllce-Btr SbıeM*: P o U a y a Cennete 300 Mil Maciej Dejczer (1989), %- bn KahramaBi / Feliks Falk (1986), Korkn Dunımu/ Janusz Kijowski (1989), Askıda / Waldemar Krzystek (1986), Cinsel Görev / Juliusz Machulski (1983), tç Dünya / Krzystof Tchorzewski (1982). Türk S I I M M I M-91 öifiraymk / Ay- dın Bağardı.Piano Piano Bacaksız/ Tunç Ba- şaran, t)Bdat ile Zarife Nesli Golgeçen, Darbe / 0»U Efekan, Eskici ve Ogullan / Şahin Göki Jttfeaekşe Koyu / Baıbro Kara- buda, tki M^rDev / Orhan Oğuz, Ekran Âşıklan / ömer Uğur, Camdan Kalp / Feh- mi Yasar, Bekk Dedim Gölgeye / Atıf Yıl- maz, Berdel / Atıf Yilmaz. l ' a n p ı a Ayn Kalpler / Jose Fonseca e Costa (Portekiz), Kaplan Adam / Buddhadeb Dasgupta (Hindistan), Dans Eden Boga / Allen Fong (Hong Kong), Yapay Cenael -' Karpo Godina (Yugoslav- ya), Yilik Bahar / Alain Mazars (Fransa), Anne ve Babama Gaace / Marta Meszaros / (Macaristan), Kâ^ttaa Goder / Vaieri Ogorodnikov (SSCB), Varşova Köpıüsa / Pere Portabella (İspanya), Farendj / Sabine Prenczina (Fransa), DaH / Antoni Ribas (tspanva-ttal>a), Yardımcı Roiler / Orlan- do Rojas (Küba), Xenia / Paırice Vivancos (Yunanistan). Saaatlar ve Stnema 26'sı İçin Üç Yer / Jacques Dem>- (Fransa), Beyaz Avcı, Kara Yürek / Clint Eastvvood (ABD), Mimann Göbefi / Peter Greenaway (lngiltere - ltal- ya), Sessiz Çıglık / David Hayman (lngilte- re), Henry ve June / Philip Kaufman (ABD), Mo' Better Blnes / Spike Lee / (ABD), Mon- talvo ve Çocnk / Claude Mourieras (Fran- sa), Moskova AJıtı / Aleksander Sokurov (SSCB), Rosenerante ve Guidenstenı Öldü / Tom Stoppard (ABD), tüe de tskenderiye / Yusuf Şahin (Mısır - Fransa). !• MeM*rbuM: Z«ltaa Hwzarlk Szindbad / Sinbad (1971), Csoarvary / (1979). Bir G i l d i r i Ustan: Jacq«es Ta- ti Baynun Günü (1949), Bay Halot'ann 1a- nü (1953), Amcam (1958), Oyon Vakti (1967), Irafik (1971). Lstalara Saygı Carios Saura (İspan- ya), Knzin Angeüca (1974), Besle Kargayı (1976), Annemiz 100 Yaşında (1979), Margarethe Von Trotta (Almanya), Kız- kardeşler veya Mutlulugun Dengesi (1979), Kurşan Yıll«n - Almaa Kızkardeşler (1981), Korkn ve Aşk - Üç Kukardeş (1987), Dönüş - Afrikah Kadın (1990), Andrzej Wajda (Polonya), Vaatler Ülkesi (1974), Uynşmrmadan (1978), Korczak (1990). •ya S h f a n u u ı S « B Ç Yıldız- ları Bagla Beni/ / Pedro Almodovar (tspanya), Sweetie / Jane Campion (Avust- ralya), BisikieUi Adam / Muhsin Makhmal- baf (Iran), Seyyar Sada / Muhsin Makhmal- baf (Iran), Acimasız Dünya / Eric Rochant (Fransa), Herkesin Keyfi ¥erinde / Giuseppe Tornatore (İLalya). KazeyİM Harika Ç+dklmnı Ka- •rtoauıki Kar*i«şler Aki Kanrümaki (Finlandiya), Cennetteki Gölgeler (1986), Ariel (1988), Leningrad Kovboylan Ameri- ka'ya Gidin (1989), Klbritçi Kız (1990), Bir Katil Kiralafflm (1990), MUu KanrismakJ (Finlandiya), Degersiz- ler (1982), Rosso (1985), Bir Gece Boyunca Hefeinki NapoM (1987), Cha Ctaa Cha (1989), Anuzon (1990). 14Ocakl991. AnaBritannica tamamlandı. Türkiye'de, 150 bin ailenîn bilgi ye kültür hayatında önemli değişiklikler oluyor! Ya sizin? \ !t t L Türkiye'nin gerçek anlamdaki tek evrensel ansiklopedisi, 22 ciltlik AnaBritannica, 14 Ocak Pazartesi günü yayımlanan - 220. fasikülle tamamlandı. Türkiye'de insanlar, her meslekten, her eğitim düzeyinden. her yaştan okura, bulabileceği en geniş kapsamlı bilgi dağarcığını sunan, her maddeyi özet değil özlü bilgilerle veren AnaBritannica'nın tamamına kavuştu! AnaBritannica, Türkiye'de bilgi ve genel kültüre önem veren herkesin kütüphanesinde yerini alıyor... Başvuru konusundaki büyük boşluğu dolduruyor... 175 ülkede milyonlarca aile ve kuruluşun yararlandığı, "dünyanın 1 numaralı ansiklopedisi" AnaBritannica'nın tamamına siz de sahip olun. Sizin de kütüphanenizde "24 saat açık" bir dünya üniversitesi bulunsun. Sizin de bilgi ve kültür hayatınızda önemli değişiklikler olsun! AnaBritannica'nın tamamına şimdi taksitle sahip olabilirsiniz. Bu ımkânı değertendirin. Yandakı telefonlan arayın ya da aşağıdakı kuponu doldurup gönderın. AnaBritannica'nın tamamını butçenize en uygun koşullarla alın AnaBritannica'yı daha yakından tanımak için broşür gondermenızi istıyorum Adım Soyadım: Meslegım: Adresım: Posta Kodu: Telefonum: AnaBritannica Pazarlama Şirketleri: ANA YAY1NCILIK İstanbul: Bûyükdere Cad Üçyol Mevkn 57 Maslak 80725 Tel: (1) 17695 80/436-437 Kuşdıli Cad. Visne Sok. Mercanlar lşhanı 52/4 Alüyol Kadıköy 81300 Tel: (1)337 92 53 Abide-i Hûrriyet Cad 259/14 ŞişK 80220 Tel: (1) 1308856 Zeytinlik Mah. Halkçı Sok. 23/2 Bakırköy 34710 Tel: (1) 543 26 30 Eski Osmanlı Sok. Dilan Sıtesı 8/4 Kat: 2 Mecküyeköy 80310Tel: (1) 17253 24 Ortabahçe Cad. Köşe Han 55 Kat: 3 Bûro No: 19 Beşıktaş 80690 Tel: (1)136 1000 Ankara: Tunalı Hilmi Cad. 121 Kavaklıdere 06700 Tel: (4) 127 06 86 İL-PA İstanbul: Klodfarer Cad. tletişim Han 7 Cağakjghı 34400 Tel: (1)516 22 60 (5 hat) Ankara: Konur Sok. 24/4 Yenişehir 06440 Tel: (4) 126 36 00 Izmir: 857 Sok. tzmiroğlu lşhanı 306 Konak 35250 Tel: (51) 14 90 42 OZKAYNAK İstanbul: Babıâli Cad. Sıhhiye Han 19/7 Cağaloğlu 34410 Tel: (1)512 74 05-520 86 71 Ankara. Özveren Sok 32/1 Maltepe 06570Tel: (4) 231 73 74 (5 hat) REPA LTP. Kıbrıs: Tanzimat Sok. H. Tahir Apt. 1 P.K. 22 Lefkose Tel: (520) 792 82 Kuponu doldurun. yandaki adresJerden dılediğinize gönderin. AnaBritannica: Özel binncı hamurkâğıda, renklı,ofset, pınlpınl sayfalar.. AnaBritannica için özel olarak üretilmiş iki renkli cilt bezine serigrafı ve varak yaldız baskıb özenle hazırlanmıs 22 cilt... • 14.000 sayfa. • 85.000 madde. • 20.000 fotoğraf, hanta, çızim. • Aynca, özel cildi içinde. dünyanın en kapsamlı yıllığı AnaYıllık 1991. AnaBritannica Dünyanın 1 numaralı ansiklopedisi Ana Yayınahk A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır. Halit Ziya anıbyor • Kültür Servisi — Atatürk KitaphğYnın kültür etkinlikleri kapsamında . düzenlenen "Doğumunun 125. Yıhnda Halit Ziya Uşaklıgil'i Anma Toplantısı bugün saat 16.00'da gerçekleşiyor. Emine Uşaklıgil, Şükran Kurdakul ve Sami Karaören'in katılacaklan toplantı Atatürk Kitaplığı'nın konferans salonunda gerçekleşecek. Tıyatroculara sorgnlama • ANKARA (Cumhnrtyet Börosa) — Ankara Halk Oyunculan Tiyatrosu yöneticileri Mert Egemen ve Fuat Çiğiltepe, "Baba 12 Eylül'de Neredeydin?" adh oyunlan nedenivle sorgulandılar. önceki gün Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube'ye çağnlan yöneticiler AHOT'un niteliği, ekonomik durumu gibi konularda sorular yönetildiği belirtildi. Mut Kaymakamlığı ve Karaman Valiliği Içişleri Bakanlığı'nın emriyle bu oyunun temsilini de yasakladı. \apı dergisinde buay • Kültür Servisi — Yapı- Endüstri Merkezi tarafından yayımlanan Yapı dergisinin son sayısında Cengiz Giritlioğlu'nun "Yerleşme planlannın hazırlanmasında birey ve yerel yönetim ilişkileri, yetki ve sorumluluklar" başhklı yazısı, Gürhan Tümer'in Budapeşte Mimarlık Fakültesi'ni tanıttıgı bir yazı, Enis Kortan imzasıyla yayımlanan modern ve post-modern mimarhğa eleştirel bir bakış, aynca cam tasarımcısı bir miman, Alvar Aalto'yu tamtan bir yazı yer alıyor. Yaymeıların 'Kara listesr • ANKARA (AA) — Türkiye Yayıncılar Birliği, karşılıksız çek ve protestolu senet olaylanna önlem olarak "Protestolu müşteriler listesi" hazırlıyor. YaymcılaT Birliği, senet ödememeyi, çeklerini karşılıksız bırakmayı ve açık hesaplarını uzatmayı alışkanlık haline getirerek çeşitli uyarılara rağmen borçlarını ödemeyen kitapçı ve dagıtımcı müşterileri bir listede topluyor. Hazırlanan listeler daha sonra 'referans' olacak şekilde tüm üyelere dağıtılıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Aygören Dirim yaptığı acıklamada, bu yöntemi, karşılıksız çek ve protestolu senetlerin arttığı bir dönemde "Ne yapacaklarını' düşünürken bulduklannı belirterek uygulamayı 2 yıldır surdürdüklerini bildirdL UGUN • Targan'ın resimleri Türk müziğinin ustalanndan Şerif Muhittin Targan'ın resimleri, kullandığı enstürmanlar ve kişisel eşyalanndan oluşan sergi 18.00'de Tünel Emlak Bankası Sanat Galerisi'nde açılacak. • Fotografiye ulaşmak Ahmet Oner Gezgin'in "Fotografiye Ulaşmak 2" başhklı söyleşisi 19.00'da tFSAK'ta gerçekleşecek. • Rkret Mualla sergisi Fikret Mualla'mn desen, guvaş, yağlıboya ve suluboya çalışmalanndan oluşan sergi Onaköy Arkeon Sanat Galerisi'nde açıhyor. bugün bilsak 14 ŞUBAT PERŞEMBE: 19.00 Tükcücinin Günü: Mcral TAMER 19.00 Sovyetlcr Birligi'nde Milliycilcr Sorunu: Nail SATUGAN, Ardan ZENTÜRK, Sami KOHEN, Fatih YİLMAZ Görsel Sanat Atölyeleri Mchmct GÜLERYÜZ yönaiminde (Pcr. - Cum.) CaTe-Foyer-Bar(Giriş) 1100-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kai) 15.00-18.00 HcavyMaal 18.00-24.00 Rock KRAMP Rock-Blues bilsak, sırasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog