Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 TELEVİZYON-RADYO 14 ŞUBAT 1991 Akış içerisinde 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05 ve 18.00'de haber bülteni yer alacak. 05.28 Açibş-AçikÖğretim Ikınci sınıflara Ticaret Hukuku dersinde "Anonim Ortaklık Organlan", Kamu Maliyesi dersinde "Vergi Sistemleri" ve birinci sınıflara tnp1 '"'* dersinde "Buying Things" konulan ışknıyor. _ _ 06.30 G ü n Doğarkeil Programda, Tokafın Reşadiye ilçesi gorüntûleniyor. 07.05 Gün Başhyor 09.05 Susam Sokagı-96 09.35 KadlII Saatİ: Programda, Prof. Dr. Necla Çevik Ue 0-1 yas döneminde görulen çocuk hastahklan konusunda yapüan röportaj yer alıyor. 10.10 Arkası Yann: Kalbin Scsi 11.05 Okul TelevJzyonu 15.05 Çocuk Kuşagı 18.05 Gençlİk Konserleri Programın bu bölümünde, 6. EBU Genç Solistler Klasık Müzık Konsen'ae katılan solistler ekrana gdiyor. 18.25 A Stndyosn'ndan 19.10 Merhab» Çocuklar 19.20 İnanç Dünyası 20.00 Haberier ve Hava Dnramu 20.40 Spor 21_00_jPtei_:Yargıç 21.55 TSM Amatör Ses Yanşmas 22.45 Alün Yülar 23.10 Berioska Halk Danslan Topluiugu 24.00 Haberier 00.15 Kapanış 07.58 Açılış-Okul Televizyonn 10.45 AçikÖğretim 2. Ticaret Hukuku: Anonim Ortaklık Organlan-Yönetun Kuralian. 2. Kamu Maliyesi: Vergi Sistemleri. 1. Ingüızce. Buying Things. 4. Vergi Uygulamalan: Vergi Yargısı. 12.15 Kapanış 18.00 Açıbş-Arkası Yann: Yalan Rüzgftn 19.03 Haberier 19.20 Haftanın Sohbeti 19.40 Avnıpa'dan Futbol 20.20 Belgesel: Türk Tiyatrosn 21.00 Gunlerle Gelen Sorularda Nağmder Purşen Ergtider'in bazırlayıp Bengül Erdamar'ın sunduğu yanşma programı. 22.00 Haberier ve tngilizce Haberier 22.30 Kamera Arkası (Bugün kosesinde) 23.10 Gece Konseri Turgut Maıalçı'nın ı«TiHiiıgi programda Oda Müziği Konseri yer alıyor. 00.00 Kapanış 19.59 Açıhş-LMzi: Snç Ortaklan Lois Hargreaves, Bayan Logan ve Deonıs Radelyffe adlı iki akrabasıyla buyuk bir evde oturan genç bır kızdır. 21.00 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: (Aynntüı biigi yandaki sUtunlarda) 22.35 Inanılmaz Ama Gerçek 22.50 Belgesel: Afrikaular: 23.20 Müzik: VVired Show 23.35 Kapanış 13.59 Açüış-Ufcul Teievizyonıı 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Dizi; Hayat Agacı 20.00 Açıkögretim 20.45 AçikÖğretİm Birinci sımflar için Genel Matematik: Türevin lktisadi Uygulamalan. 1. sımflar için Fransızca: C'est trop cher. 21.30 AçikÖğretim lkinci sımflar için Almanca: Oers 40. 22.10 Belgesel: Yaban Kalıtım 22.50 Dizi: Küctik Doktor 23.15 1 Nıımara (Tekrar) 23.45 Kapanış 18.58 Açılış-Haberier 19.20 Susam SoltSğl Programın hedefleri; temizlik, dinlenrne, basansızlık karşuında yılmama, vücut parcaları. 19.50 Ttirkçe Dü Dersi 20.15 Kadın Saati 20.40 Dizi: Küçük Hanım 21. Gönül Sohbetkri 21.20 tnanc Dünyası 22.00 Haberier-tngilizce ve Almanca Haberier 22.35 Spor 23.05 Müzik: Türk Sanat Müziği 23.35 BelgesehJTörk Tiyatrosu 00.15 Dizi: Babam ve Biz 01.05 Kapanış Akış içerisinde 07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 20.55 ve lülteni yer alacak.21.55'te ha 07.05 Müzik 07.30 Su Sporian 08.00 Çizgi Film: Buford Dosyalan 08.30 Çizgj Film: Jana 09.00 Moda Magarin 09.30 Dizi: Richmond Tepesi 10.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 11.30 Dizi: Bııruk Yülar 12.30 Pembe Dizi: Komşnlar 13.05 Pembe Dizi: Cimri 14.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 14.30 Pembe Dizi: Hastane Gnnlttğti 15.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 16.30 Pop Konseri: Meltdown 17.30 CNN 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Eşek Şakası 19.00 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 20.05 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar 20.35 Haftanın Dizisi: Korsan 21.30 Orhan Boranlı Dakikalar 22.35 Sinema: ikİZ Tepeler Duinin 1. ve 2. bölümleri tekrar yayımlanıyor. 00.15 Konser: Lee Ritenour 01.15 Dizi: Hannay 02.15 Sinema 04.00 Dizi: Alün Yülar 05.00 Müzik/CNN TV3 SİISEMA T4RİHİINDEIV BİR YAPRAK 21.00 Aşkın yarattığı film: Stromboli r" StremİM»li / Senaryo ve yönetim: Roberto Rossellini / Görüntü: Otello Martelli / Müzik: Renzo Rossellini / Oyuncular: Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana 1949 yapımı / 103 dakika. ATtLLÂDORSAY Rosselini ve Bergman beraberligi Hollywood ve dünya kamnoyu tarafından bir anda "gayri mesru" ilan edilmişti. "Stromboli" benim kuşağım için na- SJI da "lânetli" bir filmdi!.. Sinemaya hayran tüm yeni yetmeler gibi Hollywo- od'un eşsiz yıldızı, "KjûaN«nka"dan "Aşktan da Üstün", "Öldüren Hanralar"- dan "Jan Dark"a birbirinden güzel fılm- leriyle gönlilmüzü çalmış olan Ingrid Bergman'ın, adına Rossellini denilen ve resimlerindeki tombul ve kötü giyimli haliyle hiç de "yalojıklı" gözükmeyen bir Italyan yönetmeni için evini, yuvasını, "kntsal aile"yi ve de onca fılmle onu dünya capında bir "star" yapan Holl- yvrood'u terketmesini bağışlamıyor (nan- kör!) ve o dönemin magazin basınının olaya bakışını tümüyle benimsiyorduk. Işte sonuçta ortaya çıkan film de karşı- mızdaydı: Ne anlattığı tam anlamıyla belli olmayan, içinde yeterince aşk ve ge- rilim bulunmayan, çıplak bir adanın yoksul dekorlannda, Leslle Halüwell'in deyişiyle "göı için bik hiçbir çekldligi olmayan" bir tavırla çevrümiş iç karar- ücı bir fîlm... Hollywood ve dünya ka- muoyu. tarafından bir anda "gayri meşru" ilan edilip nerdeyse aforoz edi- liveren çiftin sonraki diğer fılmleri de öy- le: "Avrnpa 51", "ttalya'ya Yolculuk", "Korku". Hiçbirini sevememiş, benimse- yememiştik. Hollywood tarafından öy- lesine şartlandınlmışük çünkü!.. Rossellini'yi tanıyıp anlamamız ve sev- memiz için nerdeyse 30 yıl gerekti. El- bette bizden önce davrananlar olmuştu: Tüm bir Yeni-EHüga kusağı, onu gerçek "hoca"lan, filmlerini (ve özellikle de "ttalya'ya Yokuluk"u) kendilerine ışık tutan başyapıtlar olarak ilan etmemiş miydiler? Birkaç yıl önce sadece birkaç gün geçirdiğimiz Paris'te bir Rossellini toplu gösterisinİD çekiciliğine dayanama- mış ve ustanın birkaç fîlmini (bu arada "Stromboli"yi) yülar sonra yeniden keş- fetmiştik. Keşif... Evet, gerçek bir keşif- ti bunlar!.. örneğin "Stromboli", Holl- ywood'un ve "tir sİMemasT'nın bütün kaüplanndan sıynlmış, sanki sinemanın özüne, temeline indirgendiği, su gibi say- dam ve yalın bir fılmdi. Rossellini, san- ki sinemada insan ve tophım, insan ve doğa (giderek insan ve taart) Uişkilerinî yeni baştan ele alıyor ve bunlara yepye- ni bir ışık getiriyordu. Kahramanı olan kuzeyli (Litvanyalı) kadının, bu yoksul ve "tanrraın nnuttıığu" adadaki serüve- ni, çevrenin düşmanlığı, kocanın anlayış- sızhğı, Stromboli yanardağmrn surekli homurdanması gibi simgelerin ardında, asbnda kendi kendisine dönük bir serü- vendi. Rosselini, dış mekânlarla ve do- ğayla bir iç serüveni koşut oİarak anlat- mada daha yıllar öncesinden Antoaio- ni'ye yol gösteriyor, küçük olayları dra- matize etmeye kalkmadan, Amerikan usulü bir "dnuna" anlayışını geride bı- rakarak yaşamın içindeki Ozü yakalama çabasıyla da Yeni Dalga'ya giden kapı- lan açıyordu. Bu filmin belgesel yanın- dan da özentisiz ve yalın dramatürjisin- den de müthis zevk almış, Bergman'ın fi- nalde Stromboli'nin tepesine yaptığı yol- culuğu sinemada izlediğim en heyecan verici yolculuklardan biri saymış ve ay- nca Bergman'ın, filmin çoğu amatör oyuncularmkiyle bütünleşen ve Holly- wood'dakilerden o denli farklı oyuncu- luğuna da yülar sonra hayran olmustum. "Stromboli", biraz geç de olsa beni de fethetmiş ve sinemasal dağarcığımdaki yerini almıştı. Bu Fümin yaünlığı altın- da gizlenen değerleri seyircinin de pay- laşacağını ve modern sinemanın Rossel- lini'ye borçlu olduklarının kavranacağı- nı umuyorum. NOIi "Stromboli" ve "Kınl Cöl'icin Cumhuriyet TVdeki "yıldızlama" da 3 >ıldız değıi, 4'er yıldız vemıiş oiduğumu- zu belirtelim. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. »5.00 Haberier. 05.05 Türküler geçıdı. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberier ve de- niz hava raporu 06.15 Günaydm. 07.00 Haber- ier. 07.05 Her jey bizler için. 07J0 Haberier. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberier. 09.05 lstek- leriniz seçtıklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberier. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberier. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ier. 12JJS Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 12J5 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ier. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgıler. 13J0 Böigesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberier. 17.05 Din ve ahlak. 17J5 Saz eserleri. 17.40 Ço- cuk bahçesi. 17^5 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberier. 18JK Hayatın ipnden. 18^5 Bölge- sel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19J 0 So- listlerden secmeler (TSM). 20.00 tyi uykular çocuklar. 20.10 Türküler gecidi. 20.40 Şarkılar. 21.00Haberler. 21.05Hafif müzik. 21J0 Beraber ve solo jarkılar. 22.00 Erkekler topluluğundan türküler. 2230 Küçük konser. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin ıçinden (2). 00.55 Günun haber- lerinden ozetler. 0L00 Program ve kapanış. 9\A5 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhs, program ve haber- ler. 07.05 SoUstlerden secmeler (TSM). 07.30 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konsen. 08J0 İki solistten şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Edebiyat- çılanmızdan gezı notları. 09J5 Çeşıtlı müzik. 10.00 Sazlardan raikrofona. 10J0 Bır bebek bu- >-üyor. 10^0 Turkçe sözlu hafıf muzik. \IM Ha- berler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Hafif müzık. 12.00 .Açıklamah klasık koro. 12J0 Türküler ge- çidi. 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzik. 13J0 lyi insan iyi vatandaş. 13.45 Şarkılar. 14.00 Ya- bana dil dersi. 14.45 Gençlik korolan. 15.00 Ha- berler. 15415 Turizm deyince. 15J0 Türk halk çalgılanndan ezgıler. 15.44 Arkası yann. 16.00 Okul radyosu. 16J0 Yurttan sesler. 17.00 Ha- berler. 17.05 Sohstler geçidi (TSM) 17J0 Min- yatür müzık. 18.15 Bır yazar yetişiyor. 19.00 Haberler. 19J0 Hafif muzık. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 TUrkçe sozlü hafıf müzik. 21.00 Kla- sik koro. 21J0 İki solistten türküler. 22.00 Ge- ce konseri. 2230 Şarkılar. 22.45 Bir roman/bir hikâye. HM Haberler. 23.15 Türküler geçidi. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 MOziğe övgü. O0J5 Gü- nün haberlehnden özetler. 0038 Program ve ka- panış. R A D Y O 3 07.00 Açıhs, program ve haber- ler (Turkçe). 0745 Güne baslarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Muzikh dakikalar. 11.00 Öğleye doğ- ru. 12.00 Haberier. 12.15 Latın dünyasından. 12.45 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 At- mosfer. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz dUnyası. 17J» Haberler. 17.15 Disko dünyasmdan. 18.C0 Haftanın plaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Türk pop müziği 20.30 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Perşembenin getırdıklerl. 23.00 Genç solistler 24.00 Gece ve muzık. 00.55 Gü- nün haberlenrtden ozetler (Turkçe). 00^8 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 4 07JM Açıhs, program ve haber- ler. O7.«5 Türküler ve oyun havalan. 07J0 So- listler geçidi 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08.30" Türkulerden bir demet. 09JK) Haberler. 094» Be- raber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahm getirdık- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11M Şar- kılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 1Z00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13-30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo »arkılar. 14.30 THM kadınlar topluluğu. 15.00 Sizın için sectıklenmız. 16.00 Haberler. 16M Ka- dınlar topluluğundan türküler. 16.30 Şarkılar ve oyun havalan Y1M Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1.7J0 Erkekler faslı. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi (TSM).18.58 Program ve kapa- Konuklan. 09.15 Sevılen Melodıler. 10.00 Ha- yatın tçinden. 11.00 Kayıp Haberlen. 11.05 Işte Saz tşte Söz. Solist: Selahattin Alpay. 1130 Bir Solist: Melbe Moore. 12J» Istekler. 13J» Turkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: Gökben. 13.15 öğ- leden Sonra. 14.15 Bır Topluluk: UB-40. 14^5 Bir Sanatçısla Beraber. Solist: Gülden Sarıkah- ya. 15.10 Ahmet Özhan'dan Şarkılar. 15.25 Ka- yıp Haberlen. 1535 Turkçe Sözlü Hafif Muzik. 16.00 Supersonic Programı. 17.00 Muzik Oağar- cığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzık Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS nış. POLİS İSTANBUL Program. 08.00 Güne Baslarken. 08.45 Sabahmv,, ram. 07.00 Güne Baslarken. 07.45 Enstrüman- tal Muzık Oİ.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 Işte Saz Işte Söz. Solist: Selahat- tin Alpay. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 0935 Kenan Gunel'den Şarkılar. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gülden Sankahya. U2S Fatoş Çal'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberlen. 11^0 Sizin Seç- tıkleriniz. 12^5 Turkçe Sözlu Hafif Müzik. So- list: Turgay Merih. 13.1^ öğleden Sonra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Tü- lin Kuşoğlu'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünya- sı. 16.10 Kayıp Haberlen. 16.15 Müzık Dağaragı. 16.45 Gunduz Güzumoğlu ve Hediye Aktaş'tan Türküler. 17.05 Turkçe Sözlü Hafıf Muzik. 17.25 Gun Biterken 18.00 Program ve Kapanış. MAVI DÜNYA"YA GÖNÜL VERENLER. KENDİMİZ YAPALIM ı BORO'nun teknesi KISMETAKDENİZ KIYILARIMIZDA • 470'DE TRAPEZ TEKNİKLERİ ••Deıuzdev.Evlnİ2d6" * Yİm^BAKiM tlHTOlM» W«KWCM StkıUtX>*M*tS* VETAMİR ' 0 !HU«M»BT T« " BAJORKÖY ÜÇÜNCÜ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKUL SATIŞ ÎLANI 1990/1918 TAL. Saülmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıytneli ve evsafı Bir borçtan dolayı ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen dosyamız borçlulan Turan Oktay ile Reşide Oktay'ın ipotekli bulunan Bakırköy Kartaitepe Mahallesi tncirli Mevkii'nde kain tapunun 54 pafta, 852 ada, 12 parsel sayüı kargir apartmanda 1/12 arsa paylı 2. katta 9 nolu meskenin Bakırköy 3. Icra Müdurlüğü'nde açıkarttınna ile paraya çevrilrnesine karar verilmiştir. Imar Dnnıma: Istanbul ili Bakırköy Uces Belediye Başkanlığı tmar Müdürlügü'nün 23/10/1990 tarih ve bila sayüı imar durum belgesinde bına yüksekliği 12.50 metre bina derinliği, ön bahçe, yan bahçe, arka bahçe mesafeleri kroki ve blok şeklinde inşaata müsaade edilmektedir. Gayrimenkalttn evsaf ve kıymeti: Bakırköy, Kartaitepe Mahallesi, tncirli Caddesi uzerinde 54 pafta, 852 ada, 12 parsel sayüı 908.00 ra! arsa dahüinde (87) kapı nolu ve huzur isimli A2 Blok'un 2. katında 1/12 arsa payb 9 nolu dairesidir. Dairede: Girişte 2.00 m 1> ük bir antre antreden 1.00 m ] 'lik bir koridora geçilmekte ve bu kısım uzerinde sol tarafta önünde balkonu olan 20.00 m! 'lik bir yatak odası, koridorun sağında 4.50 m"lik bir mutfak, koridordan 32.00 nr'lik bir salona geçilmektedir. Salondan 16.00 m : 'lik bir odaya geçilmekte, odanın yanında 1.00 m"lik küçük bir antre, sol yanda 1.50 m"lik bir alaturka tuvalet, antrenin solunda 2.50 m"lik bir banyodan ibaret olup net sahası 80.50 m\ inşaat sahası ise 90.00 - 90.90 rrr'dir. Dairede salon ve oda zeminleri musamba (vinleks) döşeli, diğer büimum zeminler kalebodur seramik, duvarlar ise bada- n&lıdır. MntfakU: Sabit beton bir tezgâh, uzerinde de cephesinde dört sıra desenli fayans kapb altında ve cephe duvannda dolapları mevcuttur. Banyoda: Oömme bir küvet, ayaklı bir lavabo, bir klozet mevcut olup duvarlan tavana kadar fayansla kaplıdır. tnşaatmda kullanılan malzeme 3'üncü sınıf Ozerinden değerlendirilmiş olup, elektrik ve su mev- cuttur. tnsaat oldukça eski bir tarifate inşa edilnüştir. Netke olarak: Apartmanın bilhassa mevkii, imar durumu eski bir tarihte insa edilmiş bulunrnası, kulla- nılan malzemenin cins, yıpranma oranı, çarşı, pazar ve iş merkezlerine uzakJığı ve kıymete müessir büu- mum faktörler göz önünde tutularak bugünkü mahalli emsal alun, satım rayiçlerine göre 2'nci katta 1/12 arsa paylı (9) nolu dairenin tamamına 135.000.000 TL kıymet takdir edilmiştir. Borçlulann 1/2 hisseleri- ne (67.500.000) TL'dir. Saüş jarüan: 1. Satış 1/4/1991 Pazartesi günü saat 11.00'den 11.30'a kadar Bakırköy 3. lcra Müdürlüp'nde açı- karttınna sureti Ue yapüacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini rüçhanlı alacaklüar varsa alacaklan mecmuunun ve saüş masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şaruyla 11/4/1991 Perşembe gunü saat 11.00'den 11.30'a kadar Bakırköy 3. lcra Müdurlüğü'nde ikinci arttırmaya çıkarüacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok tahmin edüen kı>Tnetin %40'ını geçmesi şartıyla ihale olunur. 2. Arttırmaya istirak edecelderin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri laznndır. Satış p>eşin para iledir, alıcı istediginde yirmi günü geçmemek üzere mehü verilebüir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklüarla diğer ılgüilerin ( + ) bu gayrimenkul uzerindeki haklanmn hususi ile faiz ve masrafa dahil olan iddialannı dayanagı belgeler üe on beş gün içinde dairemize bUdirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili Ue sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bıraküacaklardır. 4. Saüş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödemnezse lcra ve tf. K.'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir iki ihale arasındaki farktan ve <fo30 faizden abcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbir hük- me hacet kalmadan kendilerinden tahsil edüecektir. 5. Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebümesi için dairede acık olup, masrafı verüdiği tak- dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir. 6. Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca biigi almak istiyenlerin 1990/1918 Talimat sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş vurmalan ilan olu- nur. 7.2.1991 lc. İî. K.nun 126 ( + ) tlgilUer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 1495 Bugün Sevgililer Günü (St. Valentine's day) Sevgilinize hatırlandığını gösterin. Açık Büfe Rez: 144 25 26 - 152 02 73 Sıraselviler Cad: 69/1 TAKSİM PERŞEMBE TOPLANTILARI KONFERANS SSCB'den İZLENİMLER Prof. Dr. AFİFE BATUR 14 Şubat 1991 Perşembe 17.00-18.30 Yapı Endüstri Merkezi Konferans Salonu Giriş Serfoesttir. yapı endüstri merkezi Cumhuriyet Cad 329 80230 Hardıye Istanrjul Tet (1) 147 41 85 (5 rıat) Faks ( i | 141 11 01 T.C. KARAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ tLAN Sayı: 1990/46 E. Davacı Turgut Akdoğan tarafından davalılar Hacı Demirörs, Dur- muş Erdum, Pasa Ocak, Naci Esen, Gönül Eti ve Şerafettin Esen aleyhine açüan 867.620.- lira alacak davasının mahkememizde yapı- lan açık yargüaması sırasında verilen ara karan gereğince: Davalüardan Karaman ili, Merkez, Burunoba köyünde ikamet et- mekte olan davalı Ali oğlu, Hacı Demirörs'e bütun aramalara rağ- men tebligat yapüamamış, butıln araştırmalara ragmen de adresi tespit edüememiş oldugundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup adı geçen davahmn 30.4.1991 günü saat 9.00'da bizzat durujmada hazır bulunması, hazır bulunmadığı takdirde kendisini bir vekil Ue temsU ettirmesi, aksi takdirde davalının gıyabında duruşmaya devam olunacağı ve gıyabında hüküm venlecegi dava dUekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 45591 Meteoroloji spikerleri • TV Servisi — Paris'te düzenlenen Birinci Uluslararası TV Meteoroloji Spikerleri Yanşması'nda bir Fransız birinci geldi. En iyi (desen) süsleme ödülünü bir Japon alırken en şık meteoroloji spikeri ödûltt bir Yeni Zelandalıya verildi. 18 ayrı ulkeden 25 farklı kanalın meteoroloji spikerlerinin katıldığı ve türünün üki olan yanşmada. Fransız Antenne-2 kanahndan Laurent Cabrol birinci geldi. Japon NHK kanalından 67 yaşındaki ve 38 yıldır hava raporlan sunan Atsushi Kurashima en iyi desen ödülüne layık görüldü. Yeni Zelanda TYNZ kanahndan Penelope Berr de en şık meteoroloji spikeri olarak ödül aldı. TV kitabı • İSTANBUL (ANKA) — Dr. özden Çankaya'nın, TRT televizyonunun program yapısını inceleyen "Türk Televizyonunun Program Yapısı" adlı kitabı yayımlandı. özden Çankaya, ANKA'ya yaptığı açıklamada. Bugüne kadar bu konuda yapılan bilimsel eserlerin sayısının az ohnası nedeniyle böyle bir çalısmaya girdiğini belirterek "Türk Televizyonu'nun kuruluş yılları olan 1968'den 1985 yılına kadarki dönemin program yapısının dökümünü çıkannaya ve program yapısı açısından diğer ulkeler arasındaki yerini belirlemeyi amaçladım" dedi. 12 yıl TRT'de program yapıması ve denetçi olarak görev yaptığını söyleyen özden Çankaya "Ozel televizyonun gündemde olduğu şu günlerde kitabımın bu tartışma ortamında faydah olacağı inancındayım" diye konuştu. PTTden yatınııı • ANTALYA (AA) — PTT Genel Müdürü Emin Başer, PTT'nin 1991 yıhnda toplam 3.5 trilyonluk yatırım yapacağını, 1991 yüı ortalarına kadar 11 ilde 3.5 milyon aboneye kablolu televizyon bağlanacağını belirtti. Başer AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ildeki abone sayısının 750 bin olacağını, bu sayının 300 bininin turistik yöre ohnası nedeniyle Antalya'ya bağlanacağını bildirdi. Başer kablolu TV konusunda şurüan söyledi. "Kablolu yayınlardan yararlanmanın sınırı yok. örneğin tele ahşveriş, bu yayınlar vasıtasıyla da yapılabilecek. Araba almak isteyen bir kişi, ekranda araba fıyâtlannı, nerede nasıl alabileceğini görebüecek. Aynca video oyunlan da kablolu TV ile oynanabilecek." BUGÜN • Kamera Arkası TV2 22.30 Haldun Dormen ve ekibinin hazırladığı programın 'Haberler' bölümünde 'Yalan Rüzgarı' dizisinin yıldızı Eillen Davidson (Ashley), Hale Soygazi, Richard Harris ve Bette Davis'in de aralannda bulunduğu 8 sinema sanatçısı tanıtılacak. Programın 'Bunları Biliyor musunuz?' köşesinde Raquel Welch ve Charlie Chaplin, 'Sorun SöyleyeUm' köşesinde de bugün 'Sinema Tarihinden Bir Yaprak' programında 'Stromboh' filmi yayımlanan Ingrid Bergman konu edilecek. 'Kamera Arkası'nın son bölümü 'Sine-Şaka'. VEFATLAR İÇİN Yurtiçi, yurtdışı cenaze nakJe- dılir, cenaze ilaçlama, malzeme, tabul. bütün ışlemler hassasi- yetle, süratle yapılır. işletmede aynca 18 ambıüans mevcuttur. Cenaze ılanlarında hızmet be- delı alınmaz. İSLAM CENAZE İŞLERİ 147 20 06-1406886 Mesul Müdür HafızVEUERDEMİR CUMHURİYETl SEVİYORUM LİSELt KIZ BEBEK SEVERLERE 2 yaşındeıki kızıma bir can yoldaşı/Oyun sırkadaşı/ Eğitici/Bakıcı euıyorum. Tel: 157 74 06 (Ev) - 158 08 10 (iş) Nufus cüzdanımı ve öğrenci kimlik kartını kaybettim. Hükürnsüzdür. ŞEREF ÇEL/KTAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog