Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

\14 ŞUBAT 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Cumhurbaşkanı, TBMM'deANAP'lı milletvekilleriylegörüştü: Ozalclan seçimiması î Ozalp, veda ediyor • ANKARA (UBA)— "'Anavatan Partisi Niğde "Milletvekili Haydar Ozalp, bu dönemin sonunda ""•politikayı bırakmaya kesin L 'kararh oiduğunu belirtti. "özalp; "Politikayı bırakma Icaranm kesindir. Bu '•dönemin sonunda politikayı : bırakacağım ve yeniden - aday olmayacağım. Bu i konuda hiçbir tereddütüm yok. Acaba politikaya devam etsem mi diye hiç -.-düsünmedim. 'Mıızıra, 12 Imilyon ceza • ANKARA (UBA)— " Ankara'nın (JIus semtinde 1984 ve 1985 yıllanna ait Playboy, Playmen ve ' Erkekçe dergilerini satan ' Ismail Erol hakkında 12 -milyon lira para cezası verildi. Erol bu parayı öde>r emeyince bu kez hakkında "genel ahlaka ve edebe aykırı dergi satmak" suçundan ceza davası açıldı. Erol, işsiz olduğu için parayla satm aldığı kullanılmış dergileri 3-4 bin Jiradan saiışa sunduğunu belirtti. ANKARA (Camburiyet Bu- rpsu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün TBMM'ye gelerek ANAP grup başkanvekilleri ve anayasa ile adalet komisyonla- nnın ANAP'b üyeleri ile görüş- tü. Özal, ANAP'hlardan Kürt- çe serbestisi içeren yasa tasansı ile yetki tasansırun herhangi bir smırlamaya gidümeden "aynen" yasalasmasını istedi. Özal, bu arada yurtdışındaki işçüerin ha- ziran ayında kurban bayramın- dan ıtibaren ufkeye dönuşlerine dikkat çekerek, "Eğer yurt dı- şındaki işcilerin o> kullanmala- nnı istiyorsamz, seçim duşunıi- yorsanız, eylulde vapın" dedı. özal'ın bu sözleri ANAP'hlar- ca, "erken genel stçim iması" olarak yorumJandı. Cumhurbaşkanı Özal, dün sabah saat ll.OO'de Meclis'teki. makamına geldi. Özal, önce ANAP grup başkanvekiUeriyle göruştü. Korfez savaşıyla ilgili göruşlerini anlatan Özal, "Savas üç haftaya kadar biter. Kara sa- vası olacağını sanmıyorum. Bu işi havadan bitirecekler" dedi. Ozal daha sonra Incirlik Üssü- nde gdrev yapan ABD'li yetki- lilerin önceki gun kendisıne sa- vaşla ilgili olarak brifing verdik- lerini ve burada yeni silahlarla ilgili filra gosterdiklerini söyle- di. özal, "Artık kuçük bir deli- gi vnrabilecek silahlar kallanıyorlar" diye konuştu. Grup başkanvekilleri ANAP grubunun Kurtçe ses ve film ka- setlerine de izin verilmesinden rahatsız oiduğunu aktardılar. özal da bunun üzerine, Kurtçe konuşulmasını serbest bırakma tasarının değişiklik yapılmadan TBMM'den geçmesini istedi. ÖZAL MECLİS'TE — Cumhurbaşkanı, ANAP'lı milletvekilleriyle daha önce de görûşmüştü. Özal, sözlerini söyle surdurdü: "Zalen kaset de yapıyorlar. Video bandı da. 12 Eylül'de çı- kanian kanun ile bugune kadar topu topu 20 kişi hakkında da- va açılmış, ondan da bir sej çık- mamıs. Bundan korkmavın. Bir zarar gelmez. Zaten hem konu- şuyorlar, hem de bant yapıyor- lar. Biz loplumun ilerisinde ol- malı>ız. Statükocu bir parti de- ğfliz." ANKA'nın haberine göre özal daha sonra soyle konuştu: "Ayncalık söz konusu olmaz. Biz bütüniin parçaianyız. Ayn görmek isteyenler var. ama mu- vaffak oiamayacaklar. Burada dil degil. din birleştirici unsur- dur. Biz dinamik ve reformist bir iklidanz. Zaten 2932 saydı yasanın işlerliği yoktu. Biz bu- gıine kadar yasaklaria iş hallet- meye çalışmışız. .Ama başanlı olmadığı goruldu. Osmanlı'nın mirasına da bu yü2den sabip çı- kamamısız." Özal, yetki yasa tasansırun da Meclis'ten geçirilmesinin zorun- lu oiduğunu kaydederken, "Meclis'te ekonomi konusunda bilgi dahilinde değişiklik yapıl- dı. Personel ile ilgili duzenlemeyi de Meclis'te yapmak mürnkıin degil" dedı. Daha sonra TBMM anayasa ve adalet komisyonlarının ANAP'lı uyelerıni ayn gruplar halinde kabul eden Özal, Kürt- çe konusundaki tasarıda deği- şiklik yapılmaması isteğini yine- İedi. Anayasa ve Turk Ceza Ya- sası'nın 141-142 ve 163. madde- leriyle ilgili değişiklik cahşmala- rından da söz eden Ozal, "Hı- ristiyanlarda papazlar bu tiir ko- nularda önemli rol oynar. Biz-, de de bn degişiklikleri anlaünak için imanlara buyuk görev du- şüyor. Ama imamlann kültör düzeyi yetersiz" dedı. Turk ordusunun modernizas- yonu konusunda bilgıler veren ve bu konuda daha önce "Sad- dam bize saldırsaydı, ordu dar- madağın olurdu" şeklindeki sozierinin yanlış anlaşıldığını be- lirten Özal, ordunun moderni- ze edilmesi konusunda çalışma- lar başlattıklarını, F-16, firka- teyn ve denizaltı yapımlannı bu- na örnek olacağını kaydetti. Özal şunları söyledi: "Füze, savaş sistemleri ve ha- berleşme konusunda calışmalar var. Sa\'aş bu konudaki çalışma- larımızı bızlandırdı. Noksanla- nmızı gormemize neden oldu. Biz ordumuz yılda 2-3 milyar dolar harcıyoruz. Saddam, 100 milyar dolar harcıyor. Biz de bu kadar harcama yapsak, en mo- dern orduya sahip oluruz. Bu savaş 20-25 gun. Belki biraz da- ba fazla devam eder. Bu süre so- nunda aleşkes sağlanır. Ondan sonraki çalkantıiar daha fazia devam eder. Savaş çıkarmak ko- lay, ama istikrar sağlamak zor. Bu yıllar alır." Cumhurbaskanı Turgut özal bu aşamadan sonra Saddam'ın Turkıye'ye saldırmayacağını be- lırterek "akiı varsa saldırmaz" dedi. Özal çevre ulkelerde ilişki- leri geliştirmenin öneminden de soz ederek, buna ilişkin örnek- ler verdi. Özal insani nedenler- le Arnavutluk'a 25 bin ton un yardımı yapıldığını, aynı yardı- mın Irak'a da yapılmasının dü- şünüldüğunü belirtti. Görevimiz, yolcularımıza dünya çapında bağlantı sağlamak. En zor zamanda olsa bile. I Hiç kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Biz, ^olculanmızı böyle durumlarda yalnız bırakmaya- "cağız. Bunu bir borç biliyoruz. Her ne kadar uçuş planımızda bazı kaçınılmaz azaftmalaryapmış olsak bile, dünya genelinde uçtuğumuz 180'den fazla kentin yüzde 80106 halen seferlerimiz devam ediyor. Almanyaya her gün olan uçuşlarımız buna bir örnektır. Uçağımıza hoş geldiniz. a Lufthansa CÜNEYTARCAYUREK YAZIYOR Onemli Gün, Bugün Bu Akşam, Bir Başka Akşam... ANKARA — Siyaset sanki işsiz kalmış. Sabah, öğle üzeri, hatta öğleden sonraki saatlerde... Ha- ber kaynaklarından çarpıcı bilgiler beklenmiyordu. Başbakanın Erzincan gezisini hava muhatefeti engelle- mişti. Özel demeç girişimleri şayet başanya uiaşırsa haber- sizliğe bir nebze çare bulunacaktı. Erdal inönü, partıde bir iki kabulden sonra Amerikan çik- leti çığneyenteri saptamaya çalışan grup görûşmelerine ka- tılacaktı. Haberin başkaynağı Köşk'le neler döndüğünü ya da oluş- turulduğunu özkökü TÖ'ye uzanan kaynaklar öğrenip yaz- rrtadan bilgı edinmek oianaksızdı. Sık sık Çankaya'ya çıkıp indiklerinden kendi fikirlerini Köşk'ün görüşü diye çevreye yutturmaya çalışan siyasetçilere zaten inanılmazdı. Demirel dün sabah bürosuna çekilmiş, kendı deyişiyle "Günlerdir el atamadığı 'kâğıtlan' okuyordu". Kâğıtlar de- diği, yurdun dört bir yanından gelen binlerce mektup. "Bu savaş, garip bir savaş" dedı Demirel... "Düşmanı ortalıkta görünmeyen, saldırılara karşılık vermeyen âdeta düşmansız bir savaş!" Yalnız savaş mı? Siyasetimizdeki son gelişmelerie siya- setimize yön veren _ _ _ _ _ _ „ — ^ _ _ _ _ — TÖ, her işin başında oldukîan, iktidardan çekineceği zayıf noktaian bulunmayanların maddi ihtiraslarınt kullandıktan sonra... Ülkenin "yüksek menfaatleri" uğruna basın dahil pek çok sektörle TÖ arasında aiışveriş bitip tükenmeyecek! altın adamların dav- ranışları da "bir garip" değii miydi? Acaba garip olan sadece siyasetle si- yasetçılerimiz miy- dı? Örneğin isadam- larıyla çevreleri... Çankayalının Körfez politıkasını onayla- dfklannı ilan ediyor, ne var ki o politika- nın doğal sonucu ekonomik sıkıntılan- nı yana yakıla dillen- diriyorlar. Tabii bu arada, sanayiden basın sektörüne de- ğin uzanan geniş alanda "kimilerine tahsis edilen ya da kimilerinin edinme- ye çalıştığı yararlarla" ilgili türlü çeşrt öyküler anlatıfıyor. TÖ, her işin başında olduktan, iklidardan çekineceği za- yıf noklalan bulunmayanların maddı ıhtiraslarını kullandık- tan sonra... Ülkenin "yüksek menfaatleri" uğruna basın da- hil pek çok sektörle TO arasında alışvenş bıtıp tükenmeye- cek! Kulisin sağlıklı bir koşesınden gelen habere göre Akbu- lut'un son "patlamalan" fazla işe yaramayacak. Bilgi ve de- neyim, "Köşk, Akbulut'la genel seçime gitmeyi göze alamaz" diyor. Oysa son çıktştan sonra Akbulut'un "muhafazakâr ve mil- liyetçileri çevresinde toplayacağı" öne sürülüyordu. Hasan Celal Güzel belki kimi arkadaşıyla, ama mutlak olan tek ba- şına arslanlar gibi savaşım vermeyi sürdürebilırdi. Öncete- ri kampında yer alan pek çoğu Akbulut'a doğru çoktan dü- men kırmışlardı. Mesut Yılmaz'ın şansını aritırmayı amaçlayan hava bas- malar ise sürdürülüyor. Bir yandan basındakı yandaşları, öte yandan grup içinde ağzı laf eden liberai etiketli muhafazakâr-milliyetçi arkadaşları... * Asıl önemli gün, bugün. Bu akşam bir başka akşam. "83 ruhu"nu ateşleyecek biricik umudumuz, geleceğimizin kur- tancısı, koruyucusu SÖ hanımefendi, -duyurumlara göre- siyasettekı yerını açıklamak lütfunda bulunacakiar. .,;( SÖ'nün il başkanlığına değınırken Hasan CelaJ Güzel'in söyiediklerini, kimilerinin alınmaması dileğı ve bugününan- lamıyla önemini bir kez daha renklendirmek amacıyla yine- leyelim: "Türkiye'de, politikada riya ve yağcılık hiçbir zaman bu denli yoğunlaşmadı. Çanak yalayıcılarla poiitika yapmak mümkün değildir." SEMRA ÖZAL^EV ÖRGÜT YEMEĞİ BUGÜN Ilçe başkanları vîze verecek mi? GÜNDÜZ İMŞİR ANAP'lı ilçe başkanlanrun, Semra özal'ın İstanbul il baş- kanlığına adayhğı konusunda "dananın kuynıgunun kopaca- ğı gün" dedikieri yemekli top- lantı, bugün The Marmara Oteli'nde gerçekleşecek. Sem- ra özal'uı isteği üzerine gerçek- leştirilen yemeklerden ilkı öğ- len Orient Express Salonu'nda sadece ilçe baskanlannın katı- ümıyla yapılacak. İlçe başkanları ise geçen cu- martesi akşamı G.Osmanpaşa ilçe başkanı Ibrahim Yıldız'ın Baltalimaru Petrol Ofîsi dinlen- me tesislerinde düzenlediği ye- mekte bir araya geldiler. Bura- da her ilçe adaymın yaptığı 5'er dakikahk konusma aynı za- manda Semra özal'ın adaylığı- na çeşitü bakış açılannı da or- taya koydu. Buna göre ANAP'lı Ûçe baskanlannın şu anda bulunduklan konum ge- reği vereceğJ kararlar şöyle özetleniyor. Arif Ceyl>n (Adalar): Sul- tanhamam piyasasında olması nedeniyle Eymen Topbaş'la ara- sı çok iyi. Şu an a kadar uygula- dığı politikada genel merkezci bir tavır izledi. Ramazan Kadir Co$kun (Ba- lurköy): Eymen Topbaş'a vefa borcu olduğu biliniyor. Cengiz Mercan (Beşiktas): Mezarlıklar Müdürlüğü'nden ilçe başkanlığına seçildi. Oyu ortada görünüyor. Mevlut Akarçeşme (Beyog- In): Geçen ay içinde yapılan se; çimde il başkanlığına seçildi. Semra Hanım'ın adayhğı söz konusu olduğunda ise ortada bir tavır izler görünüyor. Fehmi Çelikkol (Eminönü): Semra Hanım'a desteğini canı gönülden vereceği belirtiliyor. Ahmet Aksu (Eyüp): Top- baş'a buyük vefa borcu oldu- ğu söyleniyor. Talat Yümju (Fatib): İlçe başkanları arasında bugune ka- dar hiç acık tavrr koymamasıy- la göze çarpıyor. Hasan CelaJ Gjizel yanlısı olarak biliniyor. tbrahim Yıktaz (G.Osmanpa- şa): Geçen cumartesi yemeği düzenleyen kisi. Aslında bu ye- mekte acıkca Eymen Topbaş'ı desteklediği görüldü. Erdal Aksoy (Sanyer): Ka- muoyunun da bildiği gibi iyi bir Mesut Yılmaz yanlısı. Semra özal'ın adayhğı konusunda en büyük destek verenlerden biri- si. Oyu Semra özal'ın. Mustafa Çebi (Kadıköy): Mesut Yılmaz'ın en iyi tarafta- n. Bugune kadar ilçe yöneti- minde de bunu pratikleriyle göstermiş durumda. Semra Ozal'a gözunu kırpmadan oyu- nu vereceği belirtiliyor. Alaattin EJmas (Şişli): Genel Merkezci tutumuyla tanınıyor. Ancak oyu ortada gösterüiyor. Necdet Tank Pişkin (Üskü- dar): Üsküdar'da yeni ilçe baş- kanı seçildi. Seçimde genel merkezce de desteklendi. An- cak Semra Hamm söz konusu olduğunda oyunu dUşünmeden vereceği belirtiliyor. Niyazi Dindar (Z.Burno): Eymen Topbas'ın iyi bir dostu olarak biliniyor. Ali Miifit Giirtuna (Kartal): Oyunu Eymen Topbaş'a ver- mesinin sürpriz olmayacağı ifa- de ediliyor. tsmail Sancak (Kâğıthane): Semra özal'ı destekleyeceği be- lirtiliyor. İsmail Ip (Çatalca): Eymen Topbaş'a oyunu vereceği belir- tiliyor. Ferit Pala (Sflivri): Çekimser bir tutum izhyor. Bekîr Demirel (Şile): Eymen Topbas'ın politikasmı izliyor. Kadir Genç (Yalova): Poütik yaşamı ANAP'ta yeni sayılı- yor. Şu ana kadar acık bir ta- vır ortaya koyabilmiş değil. Oyu Semra özal'ın. Mehmet Çakır (Ümraniye): Muhafazakâr egilimli olarak tanınıyor. Yusuf Pamuk (K.Çckncce): Eymen Topbaş'ı destekJer gö- züküyor. Ahmet Akar (Pendik): Kö- keni MHP'li. Muhafazakâr ve milliyetçi tavnyla tanınıyor. Ahmet Fınncı (B.Çekmece): Yenilerden. Politik tavrını acıkça ortaya koymuş değil. Osman Ceylan (Beykoz): Karadenizli, Mesut Yılmaz ta- raftan oyu Semra özal'ın.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog