Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14ŞUBAT 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 FABRtKA KAPISI — Dandy fabrikasında çalışan işçiler, işverenin kendilerini işten çıkartmadığını, ancak zam da yapmadıgmı söylüyoriar. Ortalama 300 bin lira aylık alan işçiler pazartesi günnnden beri fabrika önönde bekliyor. (Fotograf: Dente Topaloghı) Körfez savaşı ve durgunluk öne sürülerek işten atılanve zorunlu izne çıkanlanların sayısı200 bini aştı 4 Işsizler orclusu' büyüyortş-Sendika Senisi — Savaş, ekonomik durgunluk gerekçeleri ile işten çıkarmalara her gun yenileri ek- leniyor. tşkollan bölgeler için işten atılanlar on bin- lerle sayüıyor. Sendikalar, işten çıkarmalann her gun artarak sürmesi nedeni ile sayı ve döküm vereme- diklerini bildirirlerken yaygın bir diğer uygulama üc- retsiz izne çıkanna, yeni yıl zamlarının yapılmama- sı, ücret ve sosyal alacakların eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi. Çıkarmalar, zorunlu izinler ve ödenmeyen ücret- lere ilişkin ulke çapında kesin sayılara ulaşamamakla birlikte, bize doğrudan bildiren işyerleri ve sendika- lardan edindiğimiz bilgilere göre her iki türden uy- gulamanın mağdurlarının toplam sayısı iki yüz bini aşmış bulunuyor. Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Salih Kı- lıç, sendikalanmn örgütlü olduğu iş yerlerinden çı- kanlan işçi sayısının 10 bine ulaştığmı söyledi. Kı- lıç büyük işletmelerden gelen haberlere göre daha çok sayıda işçinin çıkanlmasını geciktirmek için özel- likle otomobil sanayiinde zorunlu izin uygulaması- nın surdurülduğune işaret ederek hükümetin bir an önce bir önlem almasını istedi. "Hükümet nasıl ka- raborsaya karşı bir kararname çıkarıyorsa, işten çı- karmalarla ilgili bir kararname de pekâlâ çıkarabi- lir. İşten çıkarmalarda Korfez krizi, arz-talep sonın- lan, ücretler bahane ediliyor" dedi. En yüksek işçi çıkarmanın yaşandığı bilinen teks- til iş kolunda örgütlü Teksif Sendikası'nın Genel Sekreteri Zelci Polat ise işkollannda kapanan fab- rikalara her gün birkaçının eklenmesi nedeniyle, iş- siz Ralan işçilerin sağlıklı bir dökümünü yapamadık- lannı bildirdi. Polat, hükümetin iplik ve tekstil ürün- lerinde sağladığı ithalat kolayhklarından yakınarak "Hükümet bir tedbir almadığı sürece, tekstil işko- lunda felaket yaşanacak" şeklinde konuştu. Zeki Polat, işkollanndan atılan işçi sayısının 40 bini bul- duğu tahminini yaptı. Yol-lş Başkanı Bayram Meral, Körfez krizi ne- deniyle inşaat işkolunda ozel sektörün iş alamadı- ğını, büyük şirketlerle toplusözleşme görüşmelerinin çıkmaza girdiğini belirtti. Şimdilik özel sektörden çı- kanlan işçi sayısını 3 bin olarak açıklarken Köy Hiz- metleri'nden yıl sonuna kadar çıkarılan geçici işçi- nin 35 bini bulduğunu anımsattı. Otomobil-Iş Sendikası'ndan dün yapılan açıkla- mada, işkollarında son bir hafta içinde çıkarılan iş- çi sayısının 5 bini bulduğu bildirildi. On binlerce iş- çinin sırada olduğu vurgulanarak savaşa ve savaş ba- hanelerine son verilmesi istendi. Cihan Grundig'de yeni toplu iş sözkşmesinin imza toreni dün yapılırken geçen hafta yapılan toplusöz- leşme protokolünun ardından, çalışan 800 işçinin 105'i hemen işten çıkanldı. Çelebi özel havayolu şirketinin tstanbul Meydan Işletmeleri'nde çalışanlarına bir bir buçuk ayhk üc- retsiz izin verildi. Bunu kabul etmeyen 80 işçinin işi- ne son verildi. Ihbar tazminatlan ödenmedi. Kıdem tazminatları 250'şer bin liraya bağlandı. tkitelli'de kurufu Dandy ciklet fabrikasında işbaşı yaptuılmayan 180 işçi pazartesi gününden beri fab- rika önünde bekliyor. Işverenlerinin söz verdiği hal- de ocak ayında maaşlanna zam yapmaması üzeri- ne, geçen cuma günu iş bırakan işçiler, pazartesi gü- nü fabrikaya ahnmadılar. Fabrika önünde bekleyen işçiler işverenin, kendilerini işten çıkartmadığını, an- cak zam taleplerini de kabul etmeyerek aynı Ucretle çalışmalan şartıyla işbaşı yaptırmak istediğini söy- lediler. Ortalama 300 bin lira ayhk aldıklarını be- lirten Dandy işçileri, "Ne kadromuz, ne sosyal hak- kımız, sendikalaşmak, ydlık izin gibi haklannuz var. " dediler. VURUN ABALIYA ŞÜKRAN KETEMChin yazısı Ekonomhk» Şoygun ruryası devam ediyor Istanbul, Konya ve Ankara'da yapılan soygunlarda 16 milyon liranınüzerinde para gaspedildi Haber Merkezi — Son dö- nemde yaygınlaşan soygunlara dün yenileri eklendi. Ankara'- da bir tanm ürünleri şirketi, Is- tanbul'da bir tekstil fırması, Konya'da da bir benzin istasyo nu silahlı kişilerce soyuldu. Ankara Küçükesat'ta TA- RÜN (Tarım Ürünleri Umited Şirketi) şirketine soygun ama- ayla girerek şirket sahibi ile bir- likte 3 kişiyi bağlayan soygun- cular, kasada para bulamayın- ca, şirket sahibinin silahı ile üzerinde bulunan yaklaşık 2 milyon lirayı alarak kaçtılar. Şirket sahibi Naci Sucııoglu'- nun verdiği ifadeye göre silahlı 5 kişi, kasada para bulamayın- ca, uzerindeki ruhsatlı silah ile yaklaşık 2 milyon lirayı alarak olay yerinden kaçtılar. Sucuoğ- lu, soyguncuların kaçmadan önce telefon kablolannı kestik- lerini ve kendilerinin de ağızla- nnı bantladıklannı anlattı. tstanbul Merter'de de bir tekstil firmasuıı basan silahlı ve maskeli 4 kişi, kasadan 12 mil- yon 700 bin lira para ile finna yönetim kurulu üyesi ltalyan asüh Marcello Ajas'ın kimliğini alarak kaçtılar. Merter Keresteciler Sitesi Fa- tih Caddesi Beydağı Işhanı 15 noda bulunan Marcello Teks- til'e, saat 10.10'da gelen silah- lı vemaskeli4 kişi, içeridebulu- nanlan tuvalete kilitlediler. Muhasebenin bulunduğu kıs- ma geçen silahlı kişiler, kasada- ki toplam 12 milyon 700 bin li- rayıaldılar. Yetkililer, eşkali belirlenen soyguncuların yakalanması için çevrede operasyonlara baş- landığını bildirdiler. Konya-Karaman karayolu üzerinde Alibeyhöyüğü kasa- bası yol kavşağında bulunan benzin istasyonu silahlı iki kişi tarafından soyuldu. AA'nın haberine göre Dursun Küçiik- çotakveMevlüt Kücükankan'a ait benzin istasyonuna müşteri olarak gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişi antifriz alacaklannı bildirdiler. Daha sonra tabancalanyla işçi Ali Acemi'yi etkisiz hale ge- tiren meçhul soyguncular, ka- sadaki bir milyon 400 bin lira parayı alarak, plakası belirlene- meyen bir otomobille kaçtılar. Yurt çapında işten çıkarma seferberliğiIş-Sendika Senisi— Cumhu- rryet muhabirlerinin ülkenin çe- şitli bölgelerinden edindikleri bilgilere göre tespit edilen işten çıkarma ve zorunlu izne ayırma uygulamalarının dağılımı şu şe- kilde: İzmir'de Izmir'de sendikalı işyerlerin- den daha çok sendikasız işyer- lerinde yoğunlaşan çıkarmalann Körfez krizinden daha tehlikeli patlamalara yol açabileceğı vur- gulanıyor. En büyük işçi çıkar- ması 825 işçi ile Ege Demir Çe- lik'te. Toplusözleşmenin arka- sından ise BMC'den 211, De- maş'tan 120, Orjenal'den 98, Baster'den 56, Beşer Balata'dan 45 kişi atıldı. Çukurova önce 125 işçiye izin verdi, sonra çıkardı. Metal iş kolunda küçuk işletme- lerden atılanlann toplamı 2.500. Bursa'da Tarihinin en büyük krizini ya- şadığı bildirilen tekstil işkolun- da iki ay içinde çıkarılan sendi- kalı işçi sayısı 573. Metal işko- lunda 655. Sendikasız işyerleri, ya da kara tezgâhlardan çalışan 30 bin dolayında işçiden 14 bin işçinin işine geçici olarak son ve- yerlerinden ise yaklaşık 2 bin iş- çinin çıkarıldığı açıklandı. Adana'da nldı. Toros Gübre'den 25 işçi, Unilever'den 46 işçi çıkanldı. Mersin'de Tekstil işkolunda Pilsa Çuval, Akgubre'den 50, Sihirgaz'dan Bossa, Te Sa, Temsa'dan 400, iş- 30, Kromsan'dan 2, Atılhan çi çıkanldı. Sabancı grubundan Otel'den 75 işçi olmak üzere, di- 500 işçinin çıkanlmasının ardın- ğerleri ile birlikte bölgeye 270 is- dan sayının 1200*ü bulacağı be- çinin çıkanldığı bildirildi. lirtildi. özbucak'tan 250, Gari- r l a»i«ntpn'tp rüdiğj ilgili derneklerce beürlen- poğlu lplik'ten 60, Küçükgöde^ v * a ^ l a " t c t ' lK di. Uretime ara verilen tekstil iş- den 150, Akgün'den 50 işçi çıka- Erkent, Zeki, Dira, Birlik Tekstil, Balat, Reşatlar, Cem feteryalardan çıkanlanlann ise Çuval, Ünal Sünger, Akkoza gi- 1400 olduğu öğrenildi. bi tekstil işyerlerinden toplam 2 ^r. T~T Ti bin işçinin işine son verildi. Şan- UiyarDaKir 0 8 ko iplik ise 400 işçinin işine son Dumluca, Göksu ve Ergani verdi. barajlanndan 700 işçi zorunlu ücretsiz izne çıkanldı. Şanhurfa'da Kocaeli'ndeBirçok işyerinin kapanması ile esnaf derneğine bağlı işyerlerin- Hamaş'tan 7, Kapsan'dan 5, dejı iki bihin üzerinde işçinin işi- Yücel Boru işyerinden de 5 işçi ne son verildiği, lokanta ve ka- işten çıkartıldı. SAYIN SUİKAST1 SORUŞTURMASI Teslim olan katil zanlısı teşhis edildi Çırçır mahalksinde sa, elektrik, okal, saflık ocafı yok. Bir gün 'kaİKi' olmak umadu var. (Fotograf: Erdogan Köseogln) 'Geçici'gecekondu mahallesiBERAT GÜNÇIKAN Eminönü'ne uzaklığı sadece 20 kilometre. Yanm saati aşmayan bir yolculuktan sonra oradasmız. Istanbul- un orta yeri, Orhan Veli'nin şiirine inat sinemasız. Üs- telik sinemarun düşlerde bile yeri yok, çünkü burada su, elektrik, yol, okul, sağlık ocağı, postacı, saka, dol- muş da yok. 1970'lerde bir gecekondu mahallesi olarak kurulan Alibeyköyün arka sırtlan, Alibeyköy Barajı'nın su tut- ma havzası burası. Beşer katlı "sosyal konuf'ların ete- ğindeki vadide birbiri ardına bir yıl içinde yapılan yü- zü aşkın birer, ikişer odalı evlerle oluşturulan bir ma- halle. Mahalleliler buraya 'Çırçır' adını takmışlar, so- kaklann isimlerinin başında ise "geçici" takısı var. Ge- çici Zambak Sokak, geçici Hürriyet Caddesi... Sıvaslı Ahmet Çakmak.bir gun hükümetin de bele- diyenin de gözunde "kaha" olmayı umuyor. 15 yıl önce geldiği Istanbul'da 10 yıl kapıcılık yaptıktan sonra "malulen" emekli olmuş. "Şimdilik halimden memnunum" demesine karşın, onca yılda yapabildiği tek odalı bir evde yaşamak, Ustelik elektriksiz, susuz kalmak ağırına gidiyor. Karısı Zeynep Çakmak da yıl- larca kaçak kapıcı olarak çahşmış. Bir gün apartman sakinleri "Arük hareketlerin ağırlaştı" diyerek onun da işine son vermişler. Zeynep Çakmak, "Köyden hiç ay- nlmazdık. Toprak da çoktu ama"diyor, "paylaşanı da boldu." Geçici Çırçır mahallesinin üzerinden E-6 karayolu geçiyor. Hem kent merkezine yakınlığı hem de gözlere bu kadar yakın olması burayı "gelişmeye açık" bir yer- leşim yeri kıhyor. Istanbul'a ilk kez gelenlerin yanı sı- ra, yıllarca başka semtlerde kirada kalanlar da "Tek göz olsun benim olsun" anlayışıyla hiçbir şeyi olma- yan bu mahalleye geliyorlar. Erzurumlular, Çırçır mahalksinde Sıvaslılara fark atıyor. Nüfus, ağırhkla bu kentlerden gelenlerden olu- şuyor. Su, elektrik gibi hizmetleri kendi alanı dışında kal- dığı için yerine getirmemekten söz eden belediye baş- kanına karşın Alibeyköy'ün yeni sakinleri, yaşadıklan mezranın bir gün kente dönüşebileceği umudunu kes- miyor. Bir imar affı, bir de yeni kurulacak belediye, sokak isimlerine kadar yaşamlannda herşeyi böylece "kalıcı" kılabilecek. ^ S Ü ANKARA (Cnmhuriyet Biirosiı) — Emekli Korge- neral Holusi Sayın'ın katil zanlısı olarak ararurken, An- kara DGM Başsavcüığı'na kendiliğinden teslim olan, kapatılan Yeni Çözüm Dergisi Ankara Tem- silcisi Erol Öz- boiat'ın sorgu- su sürüyor. Olayın tek gör- gü tanıkları olan Sayın'ın eşi ve kızının, emniyetteki yüz- leştiraıede özbolat'ı teşhis ettik- leri bildirildi. özbolat ile birlikte yüzleştirmeye çıkarılan üç kişi ise dün yaptıklan yazılı bir açık- lama ile yapılan teşhisin çelişkili olduğunu öne sürdüler. Oktay Durmaz, Salman Ma- zx ve Cemal Bay, yaptıklan or- tak açıklamada, 11 şubat pazar- tesi günü hücrelerinden ahna- rak, emniyetin ytlzleştirme için kullanılan aynalı odasına götü- rtildüklerini, özbolat ile birlik- te yüzleştirmeye çıkanldı klannı söylediler. Bu üç kişi, yuzleştir- meyi söyle anlattı: "Odada 6 ki- şiydik. Gözbağlanmızı acüktan sonra hepimizi daire şeklinde dolandırdılar. Dışandan da bir kadın sesi duynldıı. Ka- dın'Olaydaki şahıs sakalh oldu- ğu için tam çıkaramadım' dedi. "Aynca 'Soldan ikinci şahsın bıyıklan daha kalın, onunki aşağı sarkıktı' diyordu. Daha sonra da '3 ve 4. sıradakiler olabilir' diyordu. 10 dakika ka- dar bizi daire şeklinde dolandır- dılar. Sonra bir bayan sesi da- Erol özbolat'ın sorgusu sürüyor. Sayın'ın eşi ve kızının emniyetteki yüzleştirmede sanığı teşhis ettikleri' bildirildi. Özbolat ile yüzleştirmeye çıkan 3 kişi, yazıh olarak yaptıklan açıklamada, teşhisin birçok çelişkiyi içerdiğini öne sürdüler. ha dnydnk. Fakat neler söyiedi|ini tam olarak algıla- yamıyordok. Sonra yeniden gezterimizbaf- lanarak höcre- lerimize konol- dnk." Bir süre son- ra hücrelerin- den yeniden alınarak, üst katta bir odaya çıkanldı klannı belirten Dur- maz, Mazı ve Bay ardından da genç bir ka- dının girdiği ve özbolat'ı hemen teşhis ettikle- rini söylediler ve şöyle dediler. "Erol, 'Beni nasd tanıdınız' deyince, bayan da 'Babamı göz- lerimin içine baka baka vurdun' dedi. Oradaki bir görevli, ara- daki mesafeyi sordn' '1-1.5 metre' yanıünı verdi. Erol, bn kıza, 'gözündeki katarakt taba- kasım da görüp görmediğini* sordu, bunun özerine kız, 'ka- ranhktan dolayı göremediğini' söyledi. Erol da 'Karanlıktan dolayı gözlerimi göremediğin halde nasıl beni gözlerimden teşhis ediyorsun dedi. Bu sefer içeriye şoför aundı. Şoför, de- ğişik açılardan bakbktan sonra başka bir kişiyi gösterdi. 'olayın karanhkta olması nedeniyle teş- his edemeyeceğini' söyledi. Açıklamada, "Ynkandald aniptımrian da aalaşılaca|] gibi, ilk yüzlestinnede Erol Özbolat'ı teşhis edemeyen ve hatta içiniz- den başkalaruun olayın failioe benzedigiııi söyleyeııleriB direkt olarak Erol Özpolat'ı göstere- rek teşhis etmderi Bgi cekfckHr" denildi. BUTUN ADIDAS'LAR %15 INDIRIMLI V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog