Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

14 ŞUBAT 1991 • ••• HABERLERİN DEVAMI CUMHURÎYET/17 Özallann Istanbul çıkarmaa ANAP'ta Istanbul için anlaşma 14 ŞUBAT PERŞEMBE Cumhurbaşkanı TUrgut özaL 11.00 Yapı Kredi Plaza'nın açüışı 1430 tşadamlanyla sohbet toplantısı Semraözal 14.00 AN APUçe başkanlanyla öğle yemeği 20.00 tlçe başkanlan, gazeteciler ve bazı sanatçılarla akşam yemeği 15ŞUBATCUMA 12.20 Cuma namazj 14.30 Harp Akademileri Komutanlığı'nı ziyaret 16 ŞUBÂT CUMAKTESİ Cumhurbaşkanı Turgut özal Muhsin Ertuğrul Çıraklık Okulu'nun açüışı (Saati belli değil) 17ŞUBÂTPAZAR Semraözal 20.00 ANAP il delegeleriyle Cumhurbaşkanı TUrgut özal akşam yemeği (Baştarafi 1. Sayfada) lirleyecekleri öğrenildi. Semra Özal'ın ANAP Istan- bul il başkan adaylığı haberle- rinin yayılmasından itibaren ANAP il orgutünde başlayan tartışmalar uzerine İl Başkanve- kili Hasan Yeşilkaya geçen pa- zar günu Ankara'ya gelerek Çankaya Köşkü'ne çıktı. Yeşil- kaya, Semra Özal'ın adaylığının doğru olup olmadığını sorunca Özallar, adaylığı doğruladılar ve Eymen Topbaş'ın aday olmak istemediğini soylediler. Yeşilka- ya da, Topbaş'ın aday olmaya- cağını kendilerine bildirmediği- ni, bu nedenle de kendilerinin mart ayı başlarında yapılacak kongre hazırlıklannı bu gelişme- leri bilmeden yurüttüklerini be- lirtti. Bunun uzerine ABD'de bir hastanede tedavi gören Eymen Topbaş telefonla arandı. Top- baş, aday olmayacağını söyleye- rek, Yeşilkaya'ya "Emaneti sahi- bine geri veriyorum" dedi. Gö- rüşmede Semra Özal, genel baş- kan adaylığını düşunmediğini, "Papatyalar" olarak adlandın- lan Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı'ndan kimseyi il yönetimine almayacağjnı be- lirtti. Semra Özal, aynca 25 ki- şilik yönetim kurulu listesine 3-5 kişiyi kendisinin aday gösterme- yi duşündüğünü, geri kalanı parti teşkilatmın belirlemesini istediğini kaydetti. Bu gorüşmede ikna olan Ye- şilkaya, Istanbul'a dönerek, Topbaş'ın Istanbul il örgütune mesajını ve Semra Özal'ın söy- lediklerini partililere aktardı. Semra Özal'ın, Başbakan Yıl- dırım Akbulut'un önceki gün grupta yaptığı ve "liberallerle yolçatına gejmekten" söz ettiği konuşmaya da sinirlendi. Ken- disiyle gorüşen milletvekillerin- den edinilen bilgiye gore Bayan Özal, Akbulut için "Herkes ken- dine yapar" dedi. Devlet Bakanı, ANAP Genel Başkan Yardımcısı ve ANAP ts- tanbul Milletvekili İbrahim Öz- demir, Cumhuriyet'e, "Semra Hanım, Istanbul tl Başkanlıgı için toparlayıcı bir isim" dedi. Özdemir, "Semra Hanım va- kıf çalışmalannı tamamen bıre- kacağını ve zamanının çoğunu Istanbul'da geçireceğini, siyasi çalışmalannı Cumhurbaşkanlı- ğı Köşkü'ne taşımayacağını ifa- de ediyor" Özdemir, bir soru uzerine, "Merkez Karar ve Yö- netim Kurulu üyeJigi için aday olup olmayacağını bilemiyorum. dedi. ANAP kurucularından ve Is- tanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, "Semra Hanım bu görevi hak etmiş bir kişi. Parti- yi loparlaraak için bu göreve geliyor" biçıminde konuştu. .FM UĞUR MUMCU BMW YENİ 3 SERİSİ GELECEĞJN YANSIMALARI... YENİ BİR KİSİLİK. Yeni insan... 9O'lı yılların insanı... Statü sınırlarını aşmış, kişisel tercihlerine önem veren bir ınsan... Seçımleriyle, ıstekle- riyle farklı. Ve BMW bu "yeni insan" için... sizin için, bir otomobil yarattı: Yeni 3 Serisi. BMW Yeni 3 Serisi, teknolojiyi sizin için kullanıyor. Sizin ritminize, yaşam tarzınıza uygun... her şeyiyle! Örneğin, Yeni 3 Serisi'nin aks ge- nişliği ve aks aralığı daha fazla. Bu da yüksek hızlarda bile oto- mobilin yolu daha iyi kavramasına neden oluyor. Size tadına do- yulmaz bir sürüş zevki veriyor. Yeni 3 Serisi'nin doğrudan aktarmalı, kısa oranlı, 5 vitesli yeni şanzımanı, size sık sık vites değiştirmeden konforlu ve sportif bir sürüş sağlıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan otomatik şanzımanda ise, elektrohidrolik (EH) kontrol ve üç sürüş programı var. Yakıttan tasarruf sağlayan E-ekonomi programı, mo- torun tüm gücünü emrinize veren S-spor programı ve kaygan zeminlerde kaymayı, patınajı önleyen *-kış programı... (Baştarafi 1. Sayfada) ile ilgilenen bu değerli şair, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden de etki- lenmiş ve ihtilal öncesi ve sonrası ile ilgili devrimö özlemle dolu şiirler yazmıştır. Erdem'in '27Mayıs Şarkısı" adlı şiiri üç bölümden oluşuyor. "27 Mayıs Öncesi".. "27 Mayıs Sabahı" ve "27 Mayıs Sonrası." 27 Mayıs Öncesi'ni okuyalım: — Nereye dönsek bir karanfil ağlıyordu bakışlarımızda I Ne- reye dönsek kurşun yağıyordu kör yarasalardan / Hep karanlık- tı günlerimiz, hep bulanıktı /Bulutlar saldırmıştı yüregimiz kanı- yordu I Böylesi görülmemişi savaşmanın I Analar, bacılar böy- le yaslanmamıştı saçaklara I Kim nerede kaldı bir kargalar bili- yordu. Erdem, 27 Mayıs şiirlerindeki bu diyalektik kurguyu "27 Mayıs Sabahı" başlıklı dizelerinde de şöyle sürdürüyor: — Bir marşla açük gözlerimizi uykulardan I Bir marşın kıv- raklığında vurduk ilk davulumuzu I Düğünler bizim için kurul- du, uçtuk sevinçlerde I Hürriyeti doyasıya öptük alnından / Kur- tulduk ak sabahiann cünbüşün- de I Kararmış bulutlardan. Erdem, 27 Mayıs ihtilaiinin getirdiği sonuçları da "27 Ma- yıs Sonrası" başlıklı şiirinde şöyle anlatıyor: — Şlmdi mutlu çiçekler açı- yor nereye dönsek I şimdi bere- ket yağıyor üstümûze. Erdem'in bu şiirleri "27 Mayıs" adlı bir kitabın 18. say- fasında yayımlanmış; bu şiir ki- tabını düzenleyip yayına hazır- layan da Kerim Aydın Erdem ve A. Tekin Büyükutku. "Özdağarcık" Yayınları ara- sında çıkan bu kitaptaki bu şi- irleri "dağarcıklarda bulunsun" diye yayımlıyorum. Kültür Bakanlığı bu erdemli şiirleri besteletmeyi de düşün- mez mi? • * • Dünkü Resmi Gazete'de KİT ve bağlı kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerine yapılan ata- ma kararları yayımlandı. Bu kararlara göre Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, Boru Hatları ve Petrol Taşıma, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Tugay özçeri, Havaalanları Yer Hizmetleri, Müsteşar Yardımo ları Ömer Lütem, Tütün Mamul- leri Tuz ve Alkol işletmeleri, Tanşug Bleda, Türkiye Gemi Sanayii, Hüseyin Celem, Türk- iye Süt Endüstrisi Kurumu, is- tatistik Enstitüsü Başkanı Prof. Orhan Güvenen de PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmışlar. Bu değerli bürokratların hep- si de kendi dallarında saygın ve seçkin insanlardır. Kanlı terör rüzgârlarının es- tiği günlerde Emniyet Genel Müdürü'nûn boru hatları ile Körfez fırtınasının diplomasiyi altüst ettiği günlerde Dışişleri Bakanlığı müsteşarının havaa- lanları yer hizmetleri ile ilgilen- meleri, yardımcılarının alkol ve tuz, gemi sanayii ve süt işleri ile gorevlendirmeleri gerçekten çok iyi bir "zamanlama" ol- muştur. Diyeceklerdir ki: — Ne yapalım, bu yüksek bû- rokratlara böylece ek gelir sağ- lıyoruz. O zaman da KİT'lerin ne için kullanıldıkları ortaya çıkmıyor mu? Beyler hep yakınırlar biliyor- sunuz: — KİTIer kötü yönetiliypr... Peki kimler yönetiyor KİT'le- ri? Kimler seçiyor bu yönetici- leri? * * • Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ülkücülerden Hicabi Koçyiğit'in Irak hesabı- na casusluk yaparken suçüstü yakalandığını açıkladı. "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davas/"nın gerekçeli kararında Koçyiğit ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: — önce MSP ve Akıncılar gnıbu içinde yer alıp sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar içine girdiği, MHP ve ülkücü dernek- lerden bazı kişilehn itimat ve h'h mayesinden mahrum kalması uzerine MHP ve ülkücûler aley- hme MİTe, emniyete ve CHP"nm bazı mensuplarına bilgi verrnek suretiyle menfaat ve himaye te- mkı etmeye çalışbğı, bu kuruluş- ları da kandırma yoluna gidip... (..) Sanığın her istediği kişiyi pervasızca karalayan, menfaa- ti uğruna başkalanna acımasız- ca davranan, dini ve milli duy- guları menfaat aracı olarak kul- lanan, her ortam içinde kolaylık- la yalan söyleyebılen tehlikeli bir kişilik yapısına sahip olan (s: 2664) Casusluktan yakalanan ülkü- cü Hicabi, işte böyle bir Kocyi- ğtt'tir! BMW Yeni 3 Serisi'nin süspansiyon sisteminde sürüş rahatlığını, güvenliği ve konforu artırmak amacıyla çrft tüplü, gaz basınçlı amortisörler kullanılmıştır. Ve konforunuz için düşünülmüş daha pek cok ayrıntı... Örneğin, havadaki toz ve polen parçacıklarını 5 mikrona ka- dar süzen mikrofiltre... Sürücü bölümü için ayrı, yolcu bölümü için ayrı ayarlanabilen klima... Yavaş yavaş yanıp sönen reostalı iç ışıklar... Şımdı kapıyı açın ve girin yeni BMVV dünya- sına... yaşamınızın ritmine nasıl uyum sağladığını görün. Yollarda farkh bir dünya BMW Türkiye Genel Mümessili Borusan Oto Servis ve Ticaret AŞ Gen«l Müdürlük: MecLsı Mebusan Caddesı 103 Salıpazan-lstanûul Tel: 152 44 05 Avcılar Servis ve Yedek Parça Merkezi: Londra Asfaltı 109-110, Avcılar-lstanbul Tel: 591 30 66 Ankara Teşhir ve Satif Mağazası: Ataturk Bulvarı 199/T, Kavakbdere-Ankara Tel 128 25 69, 167 54 58 Borusan Oto Yetkili Satıcılan (Alfabetık sırayla) Araç Ticaret ve Sanayi AŞ Barbaros Bulvarı 131/A, Balmumcu-lstanbul Tel: 166 06 96-97 Menin Şubesi: Gazı Mustafa Kemal Bulvarı 255 Tel 502 06 Aırtonum Motortu Araçlar Servis ve Ticaret Ltd. Şti. Sahılyolu, Kennedy Caddes' 31, Bakırkoy-tstanbul Tel. 542 95 00. 570 22 80 Baran Otomobilcilik Ltd. Şti. Nıspetıye Caddesı, Calıkuşu Sokak 7, Levent-lstanbul Tel:169 59 83-84 Başpınarlar Otomotiv San. ve Tıc. AŞ Buyukdere Caddesı, Yenıcerı Sokak 1, 4 LevenMstanbul Tel 180 26 72 (3 hat) Beta Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ Kayısdağı Caddesı 30, Zıverbey, Kadıko^lstanbul Tel 348 48 62 Ege Servis Motoriu Araçlar Tic. ve San. Ltd. Şti. Gazıosmanpasa Bulvarı 1/E (B. Efes Otelı altı) Alsancak-lzmır Te>: 25 37 86 Kosifler Oto Servis ve Ticaret AŞ Bağdat Caddesı 242/5, Cıftenavuzlar-lstarbul Tel. 359 99 38, 359 99 46-47 ŞİRİNYERPEN TAHMİNLER 1. KOŞU: F: Spring (1), P: Akar (2), S: Grace (3). 2. KOŞU: F: Kerim (2), P: Mer- cangüzeli (6), PP: Esse(5), S: Balkız (4). 3. KOŞU: F: Varol 1 (3), P: Elif 4 (8), PP: Selbatur (4), S: Dalhan (5). ' 4. KOŞU: F: Boğaziçi (1), P: Pınl- ." tı (14), PP: Tulnea (3), S: Taskentli ' (8). 5. KOŞU: F: Hanky Penky (8), P: Oğlum (1), PP: Dancing Reality (5),' S:MyKing(9). 6. KOŞU: F: Çekebey (1), P: Ha- • sat (2), PP: Panter (7), PP: G. Flo- wer (10), S: Burak (3). 7. KOŞU: F: Büyukbaba (5), P: -. Tezcan 2 (4), PP: Bursagüzeli (1), S: ". Şahcihan (6).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog