Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

14 ŞUBAT 1991 CUMHURÎYET/15 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN Ueviet Metoorotoji işleri Genei Mû- dürtüğû'nden alman bitoe göre, bü- tün bötgelerimiz parcaiı buluttu. Marmara'nın dogusu, Batı Karade- niz ve Iç Anaddıj'nun kuaeybabsı ya- Jışlı geçecek. yaöışJar genellikle yağmur. Batı Karadeniz'ın ıç kesim- leri ile, Iç Anadolu'da yûksek yer- lerde karla kanşık yağmur şeklinde olacak. Yurdun iç ve doflu kesım- lerinde sabafı saaüerinde yoğun sis göriılecgk. I » KMOJfc: Arta- cak. M Z I M : Güney ve batı yön- tefden orta kuvvetfe yyrdtın batı ke- simlerinde kuvvetlice esecek. OENİZLERDE. Doflu Karadeniz ve AkdenLz'de kıbie ve kesışlemeden diğer denızlerde kıble ve lodostan 6 kuvvetinde saatte 10-21 deniz mıli hızta esecek Dalga yûkseMiği 15 m. dolayında olacak. Van Göiû'nde tıa- va bulutiu gececek. Rüzgâr güney ve doflu yöntenden hafif ara sıra kuvvette esecek. Göl küçûfc dalgalı görüş uzaklığı 10ton.dolayında olacak. * BaMasr BıMcik BngOİ KtSs Bolu Bursa panaktale Çonım Danzf A 20° 6°0ıy»t)*r B 13° 4°E*ne A 15° 0°Erancan A 6° 0°Eramjm A 6° O°EstoşeNr Y 5° 0°Gaaam«p A 19° 9°Snam B A 20° FGümüşhaneB B 6° (PHaiddri S A 18°Wlsparta A B 15° Pislırtu B 12° S°bnr S 6"-7° Kare S 9 (PKasömonu Y 10° 1°Kaysen B 15° 7°KırXlmi B 15*K)°ton»B Kûtttya A 17» ru* 10°-5°Mmsa 14° 8°K.Marjş -2° •120 Mersn -3°-W1*ı4la «••r Muş 16° PNıjda 15" 8°Ortu 2°-8°Samsun 12° ^SSrt 14° 8°Smop 1fl°10°Snas -4°-i7"TeMntag 4°-7» Iıncaf 14° 7°llş* 4° 2°VW 12° 2°*nat 8°-5°ZongukMı A 17° 9° A 14° 2° A 18° 8° A 17° 10° S -6° W S S°-«° B 15° 6° B 18° 7° B 16° 7° A 9° 0° Y 13° 7° S B B 17° 7° S 7°-8° A 12° 4» S PJ° S 3°-3° Y 1S° 7° : açık A-açık B4uftıfei frflûieşt K-kark S-ss» Y-yaOmuriu DUNYA'DA BUGUN Y V Ajıtsmüsm 8 -2° Ammaı Aana Baftbt Barcelora 8 10° Basffl B -f K 0° B -«• B -1° Y 3» K 0° B -1» Y 12» Moskna Mürih Kahıre J Cenevre Cffiayw Odde Dubaı Frantrtun Gime ı telsMifo Kahire Kopertıag 6 -2° Kam B -1» B 18° B 0° B 17° B -ff Lenngrad K -tf ümdra Y 21° Madrid B 8° B 2° K -7° 8 0° Y 5° B 0» Y 11° K T> I -3° ı e° ! 3 B -1" Oslo Paris Romj So1>a San Telhm lınus Zûrtı BULMACA 1 2 3 4 5 9 8OLDAN SACA: 1/ "Atatürk'ün bir söztt vardı/ — gül gibi açardı" (Melih Cevdet Anday). 2/ Yapılmıs, gerçekleş- mi| iş... Bir bütün oluşturan şeylerin tttmû. 3/ Tadı gü- zel... Bir şeyin ederi- ni arttırma. 4/ Top- lum içindeki davra- nışlarda izlenecek yol. 5/ Osmiyumun simgesi... Bir hay- van... Kemiklerin yu- varlak ucu. 6/ Halk edcbiyatı şiir türlerinden biri. 7/ Ka- labaük... Kalori. 8/ Ozellikle küçük çocuklar için kullamian sevgi sözü. 9/ Hile, düzen. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ "GUn olur, alır başımı gide- rim/Denizden yeni çıkmış ağJann kokusunda/Şu ada senin, bu ada be- nim/ — kuşlannın peşisıra" (Orhan Veli). 1/ Büyük erkek kardeş... "Salak" anlamında argo sözcük. 3/ Mısra... Ünlü bir şairimizin soyadı. 4/ Taklit, sahte, kalp. 5/ Işık... Saka Türklerinin ünlü destanı. 6/ Notada durak işareti... Koyun, keçi ya da deve pisliği. 7/ Menteşe... Hedefı vurama- ma. 8/ Yunan mitolojisinde güzel sanatlarıo dokuz perisinden biri. 9/ Yan... Kedi, köpek yiyeceği. 60 YIL QNCE Cumhuriyet Sanayimiz —Ç1FTÇİLERE— NOVO kimyevt gübreler 14 ŞUBAT 1931 Şehrimizde sanayi şubelerinden dericilik, mensucat, çimento ve değirmencilik birinci derecede gelmektedir. Deri fabrikalarında iş binnisbe azalmıştır. Bununla beraber bundan evvelki senelerde kış mevsiminde baa deri fabrikaJanmız işlerini tatil ederlerdi. Bu sene siparişler çok olduğu için fabrikalar faaliyete devam etmektedirler. Mensucat fabrikalarında iş azalmamıştır. Defterdar, Hereke fabrikalan amele miktannı arttırmışlardır. Çimento işlerinde çalışan amelenin hemen yansma yol verilmiş, muvakkat bir zaman için bir kaç fabrika da tatil 1 edilmiştir. Değirmencilik \şi 1930 da hariçten un ithal edilmediği -için pek ziyade artntıştır. tstanbul değirmenleri un ihracatı da yapmaktadır. tşsizlik en ziyade tütün depolannda vardır. Son defa yalnız bir ecnebi şirketi 150 ameleye yol vermişti. Bu yüzden amele yevmiyeleri 70 kuruşa kadar düşmüştür. Baa depolarda 40 kunış yevmiye alan kadın amele de vardır. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Devlet fabrikaları 14 ŞUBAT 1961 Propeller Kulübün Hilton Otelinde dün verdiği haftalık yemekli toplantıya, Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu şeref misafıri olarak katılmıştır. Bu münasebetle memleketimizin sanayi alanında karşılaşuğı problemleri bahis konusu eden Kocatopçu, bunlar üzerinde durmuş ^ » P Kocatopçu ve bilhassa yatırım konusunda izahla ezcümle demiştir ki: "— Sanayi gelişmemizin temeli sayacağımız demiryolu naküyesi, kömür, enerji gibi bir devlet hizmeti ve aynı zamanda diğer endüstrilere sağlam bir zemin teşkil edecek olan sektörlerin devamb suretle devlet elinde gelişmesini ve fakat plânlamanın priorite ile üzerinde durduğu diğer endüstrilerde ise icabında promotör, icabında hususi sektörü teşvik edici, destekleyici bir işbirliğini devletin sanayileşmedeki rolünü izah etmek bakımından faydalı görmekteyim. Halen Sümerbankın yünlü ve pamuklu birer tekstil fabrikası ve kimya sanayiindeki bir fabrika kâr getirir ve cazip durumları dolayısiyle seçilmiş ve kıymetlerinin revaluasyonu tamamlanarak hisse senetleri ile halkımıza intikali imkânlan aranmaktadır. Bu intikalin muhtaç olduğu en mühim faktör muhakkak ki, bu fabrikalarda çalışanlarm devlet memuru vasıflan dışında tutulması ve bu tesislerin yurt içindeki hususi teşebbüs ve yabancı sermaye tarafından kurulan tesislerle aynı şartlarla yakında girmeye gayret ettiğimiz Müşterek Pazara iştirak için azimle çalışılmasıdır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. nin kuruluş şekli de buna güzel bir öraek teşkil etmektedir. Takriben 150 milyon dolar dış kredi ve yardımdan faydalanarak kurulmakta olan bu mühim tesise devlet Sümerbank ve Karabük vasıtasiyle büyük çapta iştirak etmekte ve aynı zamanda kredi de vermektedir. Bunun yanmda Türk vatandaşmm en az 100 milyon liralık bir hisseye sahip olabilmesi ve şirketin bir hususi teşebbüs halinde çalışması için de bütün tedbirler alınmış bulunmaktadır!' GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Tek Almanya 14 ŞUBAT 1990 Ikinci Dünya Savaşı'nm galibi olan ABD, SSCB, Fransa ve tngiltere'nin "iki Almanya'nın birleşmesinin iki aşamalı bir plan doğmltusunda sağlanması konusunda anlaştıklan bildirildi. Kanada'nın Ottawa kentindeki Açık Semalar Toplantısı sırasında dışişleri bakanları arasında sürdürülen görüşmelerin ardından vanlan anlaşmaya göre: 1. Aşamada; iki Almanya hukuki, ekonomik ve politik konularda karşılıklı görüşmeler yapacaklar. Görüşmeler, 18 marttaki Federal Almanya seçimlerinin hemen ardından başlayacak. 2. Aşamada ise; iki Almanya'nın dışişleri bakanlan ABD, SSCB, Fransa ve lngiltere'nin dışişleri bakanlanyla bir araya gelerek iki Almanya'nın birleşmesinin, başta komşuların güvenliği olmak üzere çeşitli dış etkilerini görüşecekler. TAKITS1VIA Taliteiz Bir Demeç Türk Ordusu'nun değerini ve kahramanhğını bütün dünya yüzyıllardan beri çeşitü vesilelerle çok iyi öğrenmiştir. Turgut Özal verdiği talihsiz demeçle Türk Ordusu'nu anlamsız bir kendini savunma durumuna düşürmüştür. Bu da bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. Türk Ordusu'nun değerini ve kahraman- lığmı bütün dünya yüzyıllardan beri çeşitli vesilelerle çok iyi öğrenmiştir. Askerlikle tüm ilişkisi birkaç aylık yedek subaylıktan ibaret olan Turgut Ozal'ın bu orduyu küçük düşürmeyi hedef alan gulünç beyanatım derin bir üzüntü ve kırgınhkla okudum. Türk Ordusu'na 45 yıl en alt rütbeden en yüksek kademelere kadar Mzmet etmek şe- refine ulaştığun için taşıdığım gururu bazı makamlan işgal eden kişilerin de anlaya- bilmesini çok isterdim. Bir ülkenin tüm kunımlaruun ekonomik gelişmeye paralel olarak büyüdüğünü ve modemleşebildiğini Özal'ın iyi bildiğinden eminim. Türk ulusunun hiçbir fedakârhk- tan kaçmmadığı ve en iyi hale gelebilmesi için her türlü gayreti gösterdiği, gözbebeği ordusu eğer bugün diğer ülkelerden geri kalmışsa bunun sebebini güdülen ekonomik politika ve bu politikanın ulaştığı başansız sonuçta aramak gerektir. Şayet bu politi- kaya rağmen ordu gelişmiş ve modernleşe- bilmiş olsaydı o zaman ordunun neyi niçin ve kime karşı savunacağını hiç kimse bile- mezdi. Özal'ın ordu hakkında demeç verir- ken bütün bu gerçekJeri düşünmüş ounası- nı diliyorum. Ustelik yanıbaşımızdaki Sad- dam örneği de bazılanmıza iyi bir ders ola- bilir. En güçsüz dönemi olan Kurtuluş Sava- şı'nda Türk Ordusu'nun yarattığı harika- lar hiçbir zaman unutuhnamalı ve Türk milletinin kahramanlığı, gururu ve haysi- yeti bu derece hafife alınmamalıdır. FARUK GÜVENTÜRK Korgeneral (Em.) OKURLARDAN Açıklanıa yapacak yetldli var ım? Ben yurtdışında Türkiye ile ilgUi olarak hazırlanan bir kitap ile ilgili olarak bir süredir Bcymzıt Devlet Kütüphaııesi'nde araşürmacı olarak çahşmaktayım. Bu kütüphanede çok enteresandır ki bir tane (Evet, yanlış okumadınız, sadece bir tane fotokopi makinesi vardır ve bunu kullanan eleman da işine her gün bir saat ya da daha fazla geç başlamaktadır. Konuyu iletmek üzere kendisine baş- vurduğumuz ilgili müdür muavini de bu duruma kayıtsızdır ve bizce de hizmet kusuru işlemektedir. Fotokopinin saat 08.30'da çalışması gerekirken daha geç olarak ise başlaması acaba kurumun hangi yönetmeliği ile tasamıf altına alınmıştır? Adli yargıda dava konusu oluşturacak bu hizmet kusuru ile ilgili olarak cevap verecek bir yetküi bu ülkede görev yapmakta mıdır? Yeterli hizmet veremeyen, araştırmacılanna adeta işkence eden boyle bir kurumun bağlı olduğu bakanlık nasıl bir politika izler? Bunu kamuoyu önünde gazeteniz aracüığı ile yöneticilere sormak isterim. ILGAZZORLU Snadiyc / Istanbul Galori • AMUy* 146 97 38 • 132 64 26 SANAT GALERİLERİ ELÎF AYtTER 14 Şubat-5 Mart 1991 Abdi Ipekçl Cad No: 18 Nişantaşı 141 21 83 EXCLUSIVE S A N A T M E R K E Z İ ENDER GÜZEY Aquarel - LJtografi ObjeSergisi ' " 15 Şubat-8 Mart 91 •4<tıt Cad 38»/1 Sadlrı (Suadıye l;BankasıU$tu)363 75 94-3591784 MACKA SANAT GALfRİSİ İPEK AKSÜĞÜR DUBEN 22 Ocak - 23 Şubat EyUm Cad 31 'A M K H 140 M 23 f AJMT 6ALEMI HİKMET KARAGÖZ Suluboya Resim Sergisi 13 Şubat - 2 Mart Mtp*«T* Cad. 44/2 EMar 1SS 19 35 - 165 M »1 AEDPA A^îmTekstilbank SaGıleriji Sanat AÜ DEMİR Resim Sergisi 30Ocak-18Şubot HQ*r» G*r<da Cad 12S am 13S 12 79 \ &ert sanat N/galensı NEVÎN ÇOKAY Resim Sefgisi • 15 Şubat -12 Mart 1. Lnenl SfllOn Sok. A-14 Tet 170 03 62-1M 74 84 • Y E N İ 8 I R I Ş I K - Modern aydınlalmada oncu ısim üikit ttrkıt. mısa lımlntı. iplikltr. resim lydtnlatna »lemsnlırı ve yüzlerce çağdsş tsjırım._ Pazar gunlerıde 10 00-18 00 arası açığız Parh sorunumıu yoktur Bankalar, Okçu M u u Cad. Tutsak Sok. No: 31 Karekfly T.h 154 81 54-15S 62 70 F a t i h S a r m a n l ı Resim Seığsi 4 -25Şubat 1991.1100-180) ModemSanat valikonagı Caddesi No 117/2 Nişantaşı-İstanbul TM: 130 39 80 5 - 26Şubat 1991. 11 00 - ISJÛO Resim Sergisi istildalCaddes! 141 Bevo?lıı-Isanbul itl 152 16 98 0KTAY ANILANMEKT C A R A N T İ S A N A T C A L E R İ S İ OZDEMIR ALTAN •SOYAĞAÇLARf 5 Şubal-2 Mart SOYAH SANAT GALERISI BürOkdM* Cad. No. 3» IhcidtytMy 175 09 10 - 20 Hal MUMTAZ ÇELTİK Galeri Nev Maçka C. 33/B 131 67 63 PERTEV BOYAR Resim sergisi 1-24 Şubat t « H « T C « L E I I S l H«rt« (iı r«zKi «nk Tükınta St •t 13 'J2 S2< 35 92 Fiı 531 47 48 BİLİM SANAT GALERİSİ VURAL YILDIRIMResim Sergisi 16 Şubat - 7 Mart Mühurdar Cad Akmar Pasajı 70 "2 Kadıköy (Sular Idaresl yanı) 349 26 10 )«»F» SA«*T StlEKItl FUAT ACAROGLU 6 Şubat-5 Mart Reaim "Bir mekan dıizenlemesi" DERİ SHOW IHLAMUR IhtomufrJere Cad Yeşılçımen son IŞT 159 72 55 SANJrr GALEKtSİ Geçmişten GanOmüze 15 Şubat-6 Mart SALİH ACAR NAİLE AKINCI ÖZDEN AKBAŞOĞLU TEKİN ARTEMEL C. ESAT ARSEVEN CAVİT ATMACA AVNİ ARBAŞ ALP BARTU A. RIZA BAYEZİT FAHRETTİN BAYKAL H. VECİH BEREKET ABCKJLLAH ÇİZGEN İLHAMİ DEMİRCİ FEYHAMAN DURAN EROL DERAN Tarkot Çıkmaz. rıpıkur Han K: 1 N<x 27-34 Bcyojlu 144 96 33 GORBON SANAT GAL BAHATTİN ODABAŞI RESİM SERGİSİ 5 Şubat-2 Mart 1991 JOÖLYB NEGÜIı Cam •ûzerine EbruKursu Puar «aMI largûn 1ZJB-24J» •n» Kijız y MIİtt*nniKİSak 10 Ortıkty 161 K 99-161 60 25 TEM SANAT GALERİSİ AÜ ÇELEBİ Resim Sergisi 19Ocfl*-K$*jh«tmi Cod M Or.Ortoı bak Soi u J ARKEONSANAT GALERİSİ FtKRET MUALLA Resim Sergisi 14 Şubat-9 Mart bkate Cad. SHIuae Sak. ••: 19 OrtaMfr TM: 159 92 57 DADYADOSTT SANATEVt YÜCEL DÖNMEZ Resim Sergisi 21 Ocak-20 Şubat KuadM Cad. Osragazkio Sok- No: 4 |Eskı Altıneller) KadıUy 345 40 30 - 345 40 2» SANAT GALERİSİ KARMARESİM SERGİSİ 9 Şubat - 28 Şubat AMi lp«<çi Cad. No: 4»/1 NİMnlası 141 04 » ÜMÎT ÖZCAN Resim Sergisi ' 8 Şubat-26 Şubat G6zt*p« Rıdronpata Sok. No: 21 • 385 00 15 (OPERA) SANAT G A I E « I S I KAİNAT BARKAN PAJONK Resırr ÖZCÜL SEPİCİ MERSİN Seramık 4 Şubal-23 Subat The Marmara OMİ Yan< Op»r« k hanl 149 92 02 TOıMUR ATAGÖK 11.1-17.2.1991 DERİMOD KÛLTÜR MERKEZİ ISTANBUL Pcaor donn nergur i90Ca kodor açığc KEZBAN ARCA BATIBEKİ yönetiminde Resim, OrtuClk AİT-brosh. T e t : 3 6 9 2 8 3 5 ERCUMENIKALMIK «3MSERGS 9ŞU8AT-9MART1991 BEN1DAM Moao Cadoes. 2K,Q2t B'TO Mato-Woncu ^ J SEMİRAMİS SOKUL Resim Sergisi 15 Şubat -1 Mart 1991 A k b a n k L e v e n ı J b ü s ı û , Ç a r ş • C a d 1 5 - 1 9 I s t a n b u l TEM SANAT GALERİSİ ÇELEBİ'MN GÜRBUZ'E SANATIN HİZMHİNDE BE5 Y l 29 Ocak 28$«İNitl991 AÜ AVNİ ÇELEBİ, Z£Kİ FAİK İZEI, HAKKIANU, SAMIİ BEKEL, AIİDİN DtNO, CİHAT IU(AX, FAHİR AKSOY, ŞÜKKİYt DtKMEN, AONAN VARIMCA NEJAO MELİH DEVKİM, NESCT GÛNAL, AONAN ÇOKER, ÖZDEMJR ALTAN, ÖMER ULUÇ, H ( X AKYAVA$, ÛMER KALEŞİ, rÜKSEL AÜSLAN, METİN TAUTMAN, SEYYtT »OZDOĞAN, KOMET [GÜRKAN COŞKUN), AUETTİN AXSOY, MUSTAFA ATA. FİGEN AYDINTAJBAS, 2AHİT BÜYÜKtŞLTTÎN, AYTAÇ KATI.HÛSEYİN EKTUNÇ, FEVZİ KARAKOÇ, SALİH COŞKUN, ŞENCH. TOROZIU, FUAT ACAROGLU, OOET SABAN, YÜKSEl ÖZEN, MİTHAT ŞEN, SELMA GÜRBÛZ Atotürk Kültür Merkezi :131 5*00 AJNKARA NOTLA«I MUSTAFA EKMEKd Saddanfın Füzeleri Nereye Düştü? İnciriik Üssü'ne Seyhan Belediyesi'nin otobüsleriyle git- tik. Belediye Başkanı Yalçın Akyol, özel Kalem Mûdürü Me- tin Akış, Zabıta Ekipler Amirl İmam Turan, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Ozdiş, Küttür-Sanat Danışmanı Erşan Işık- soy, İdari İşler Müdürü Mithat Özbek, Temizlik İşleri Müdürü Ali Güvel de aramızda, "Barış Treni" yolculanna, konukla- ra, gazetecilere çok yakın ilgi gösteriyorlardı. Geidik İncirtik'e! Kaç otobüs dolusuyduk. Orada polis yerıne asker önlemleri vardı. Genç gertç Ana- dolu çocukları, ana kuzuları erler, başlarında subaylar, ça- vuşlar. Doğrultulmuş silahlan göaınce bu ince "yasak" kararını anlayıp yön değiştirıyordu şoförterimiz. Asker ve si- lah ağından sanki seke şeke geçip İnciriik Belediyesi'nin "ni- kâh salonu"na vardık. İHD Genel Başkanı Nevzat Helvacı, burada başın toplantısı yapacaktı. Salon iğne atsanız yere düşmezdi. İnciriik Belediye Başkanı Cumali Kar şöyle dedi: "Siz gelmezden on dakika öncesine dek uçakların gürül- tüsünden iki kişi köyde birbiriyie konuşamaz dunjmdaydı. Siz- ler gelince gürültü kesildi..." Gelişimiz, geçici bir süre için olsun, uçaklann kaikışını dur- durmuş muydu? Gelirken bir uçağın süzülerek indiğini gör- müştük. İnciriik Üssü, Adana'da çok yanlış seçilmiş bir yer. İncir- lik'teki üs, 120 bin dönümlük yeri kaplıyor. Adana'nın en ve- rimli arazisi. Buranın tarım alanı olarak kullanılması, gerek ülke ekonomisi gerekse o yöredeki insanlar için çok çok da- ha sağlıklı olur. İnciriik Üssü'nün orada kurulmuş olması, tüm Adana halkını tedirgin ediyor. İnciriik, köylülerinden Ameri- kalılarla yakın iş ilişkisi içinde olanlar, durumdan hoşnut go- rünüyoriar. Bunlara 3-5 tane "çıkarcı" deniyor. Adana'yı da, Adanalılan da çok seviyorum. Adana'da kır çiçekleri erken açar, akşamları kısa olurmuş. Adanalılann da gozleri sulu; çok duyarlı, duygulu insanlarmış. Kızların ren- gini de, rengime yakın mı buluyorum ne? Çok sıcak kanlı in- sanlar. Okurlar, paylaşamıyoriardı, keyifleniyordum... Adana topraklannı besleyen, Seyhan Barajı'dır. Seyhan Ba- rajı Adana'dan yukanda, yüksekte yapılmış. Barajın sulan, sa- vaş tehlikesı nedenıyte boşaltılmış durumda. Baraj, herhangi bir nedenle patlarsa tüm Adana'yı sel alacak korkusu var. Ge- çen yıllarda da güvenlik için yer bırakmışlar, fazla su aksın diye. Şimdi İbn-i Bush-Saddam savaşı nedeniyle baraj suyu boşaltılmış durumda. Savaş böyle sürerse önümüzdeki yıl yüzbinlerce dönûm tarım alalıı susuz kalacak. Bu da eko- nomik açıdan büyük bir yıkım. Bunun yanında, burada oğrendiğime göre Adana'da kor- kunç denebilecek bir karabasan (kâbus) yaşanıyor. Örneğin geçen yıl tarımda verilen taban fiyatlar, 1989'da verilenlerin altında gerçekleşmiş. Pamuk, mısır. soya, ozellikle buğday. Buğdayda üretim çok yüksek olmasına karşın, fiyatlar bir yıl öncesinin dolaylarında dolaştı. Paralar toplanamadı. Mısır- da, Toprak Mahsulleri Ofisi, iki taksitte ödedi, "Yansını pe- şin, yansını iki ay sonra ödüyorum" diye kampanya başlattı; borçlu olan çiftçiler, ürünlerini değerlendirebilmek için bor- cunun da ödeme süresi gelince piyasaya çok aşağı fiyatlar- da satmak zorunda kaldı. Piyasada ise iki-üç kişi vurgun yapıp kaçtı: Bir kişi 25 milyar lirayı vurup ortadan toz oldu!" Bir Ankaralı tüccar dolandırdı!" diyoriardı. Ofis, "İki ay sonra" deyince çiftçi, böyle vurgunculann elinde kaldı. Bu vurgun, mısırdandı! Yurttaşın hiçbir güvencesi de yok. Ortada kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, "İki ay sonra ödeyeceğim" dedi- ği "peşinaf'ı, şimdi üç ay oldu, hâlâ ödemedi çiftçiye. Oysa Çukurova'da çiftçi, ilacını, tohumunu, her şeyini "süreli" alır; çalışmalar yüzde 99 oranında süreli, "vadeii"dir. Parasını ala- mayınca çiftçi, bu kez icraya düştü. Herkes icraya veriyor onu. Traktörünü satan, arabasını satan ortada kaldı. "Hacizli" ol- mayan çiftçi yok gibi. İlginç olan şeylerden biri de çiftçinin varsayıian "itibart" kredisi bitti. Çiftçinin işleri eşkisi gibi koiay kolay yürümüyor. Çiftçinin vadeli bir mal alabilmesi için ya "ipotek" vermesi, traktörünü kesin satması gibi koşulları benimsemesi gerek. Bu, çiftçiyi üretim yapamaz bir durumda bırakıyor, Çünkü gübresini zamanında alamıyor, zamanında ekimini yapamı- yor; sonuç olarak da bir yığın zararla karşı karşıya kalıyor. Bu, üretimi de düşüren bir etken oluyor. Zamanında ekeme- mek, zamanında gübresini alamamak gibi etkenler. En önem- lisi de varsayıian "itibari" kredisinin bitmiş olması. Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da çiftçi örgütsüz, sahip- siz. Çiftçi derdini anlatacak kimseyi de bulamıyor, bilemiyor da. Şaşkın ördekler gibi ortalarda dolaşıyor... Savaş çığlıklarının faturası da Adana'da çiftçiye çıkarıldı. En büyük darbeyi de çiftçi yedi. Sürekli söyleniyor, "Saddam nükleer başlıklı bomba atacak!" diye. Tarımcı Yunus Dinças- lan'la otobüste konuşuyoruz. Şöyle diyor: — Nükleer başlıklı füze, çiftçinin üstüne çoktan düştü bi- le. Çukurova, biliyorsunuz sıcak bir yer. Bana göre Çukuro- va şimdi yangın yerine döndü! İçinde yanan da en büyük acıyla çiftçi başta Çukurova bölgesinde... (Bir soru: Saddam 1 ın füzelerıni nereye düşmeliydi?) Tarımcı Yunus Dinçaslan'a verdiği bilgiler için teşekkür edi- yorum... ÇAL1SANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL tt 2.160 ABD doları ödediğimde" SORU: Mart 1991'de kesin döniiş yapıp yurtdışmda geçen hizmetkrimin ikinci bölümiinfi halen geçerü 3201 sa- yılı yasaya göre giinde bir dolar üzerinden borçlanıp yaşlılık aylığı almak için başvuruda bolunaaıgım. Türkiye'de hizmetim (1.9.1966 giriş): 60 gün Askerlik borçlanması (1966 yıh öncesi): 720 gün 2147 sayılı yasaya göre borçlanma: 5.760 gün 1985-1990 arası 6 yıl borçlanma: 2.160 gün(») 8.700 toplam gün * (6 yıl için 2.160 ABD Dolan ödeyeceğim). 352 Katsayı x Göstergem x %... (Aylık oranım= ...... + 290.000 TL. Sosyal Yardım Zammı = ? Emekli aylığun. 8.700 - 5.000 = 3.700/240 = 15 Sonılarım: 1) 3201 sayılı yasaya göre % 65 üzerinden mi, yoksa °7o 75 üzerinden mi bana aylık bağlanacak? 2) Borçlanmak için 2.160 ABD Dolan ödedigim- de göstergem ne olacak. 3) Elime geçecek net aylıgım ne tutacak? GA. YANIT: 1991 yılında kesin dönüş yapan ve 1 Ocak 1986 - 31 Aralık 1990 arasındaki kesintisiz S tam yıh (1.800 gün) her gün için 1 ABD Doları (1 Dolar = 3.050 TL.) ödeyerek 3201 sayılı yasaya göre yurtdışı borçlanması yapanlann yaşlüık aylığı gös- tergesi 2.600 olacaktır. Bu gösterge sayısı bugün için gecerli olup dolar yükseldikçe, bu gösterge de yükselecektir. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yaşlılık aylığı bağlamasında esas alınan iki gösterge tablosu vardır. Bunlardan biri 1.000 gös- terge sayısından başlayıp 1.560 gösterge sayısında son bulan Gösterge Tablosu'dur. tkincisi ise 1.700 göstergeden başlaya- rak 6.400 göstergede biten Ust Gösterge Tablosu'dur. 5.000 gün icin 1.560 göstergede son bulan tablodan % 60 (alt- mış) oranında aylık bağlanır. 6.400'de son bulan Ust Gösterge Tablosu'ndan yaşlılık aylığı bağlananlara ise 5.000 gün karşılı- ğı uygulanan oran Vo 50 (elli) dir. Her iki gösterge tablosundan aylık bağlananlara 5.000 gün- den fazla her 240 gün için bu oranlar, % l'er arttırılmaktadır. Göstergeniz 2.600 olacağı için 5.000 güne ^o 50 (elli) oranı uygulanacak ve fazla 3.700 gün için oran % 15 artarak % 65'e ulaşacaktır. 2.600 göstergeden 1991 yılı 1. yan için (1 Ocak - 30 Haziran) % 65 oran üzerinden bağlanan yaşlüık aylığı 884 bin 880 TL!dır. (2.600 gösterge X 352 katsayı = 915.200 X Wo 65 aylık oranı = 594.880 TL. yaşlılık aylığı + 290.000 TL. Sosyal Yardım Zammı = 884.880 TL. toplam yaşlılık aylığı).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog