Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLEIÜN DEVAM1 14ŞUBAT 1991 Sığınakta öldüler (Baftarafi 1. Sayfada) Muhafızlan ve ikmal merkezle- ri hedef alındı. Sığınağa saldın CNN muhabiri Peter Arnett, dün Irak makamlannca sansür edilen haberinde, müttefik ha- va kuvvetlerınin dun sabaha karşı Bağdat'a düzenledıklerı saldın sırasmda, bir sığınağın isabet aldığını, yüzlerce sıviün öldüğünü bıldirdi. Arnett'ın haberine göre 1500 kişi kapasiteli sığınağın çevre- sinde hiçbir askeri ve ekonomik hedef bulunmuyor. CNN mu- habiri, sığınakta 400 sivilin bu- lunduğunu ve bunlardan 200'ünün öldügünü duyurdu. Görgü tanıklan da Bağdat'ın El-Amenye bölgesınde bulunan sığınağa, müttefik uçaklannın fırlattığı ikı füzenin isabet etti- ğini söyledıler. Irak sivil savun- ma yetkilileri ise sığınak saldı- nsında 500 sıvüin öldügünü ilen sürdüler. Peter Arnett, haberinde, "Irakhlar bo otayı buyûk bir fe- laket ve trajedi olarak göriiyoriar" dedı. Arnett, saldı- n sonrasında, Bağdat'takı ya- bana gazetecilerin hastanelere götürülerek yanrruş cesetlenn kcndılerıne gösterıldiğını belirt- . ti. Irak Enformasyon Bakanı " Latif El Casün'in de olay yeri- ni gezdiğı haber venldi. ABD'nin açıklaması Beyaz Saray Sözcüsü Mariin Fltzvater, müttefik kuvvetkrin hava saldınlan sırasında dün Bağdat'ta bombalanan sığına- * ğın, iyi bilinen bir askeri hedef olduğunu behrterek, sıvülerın buraya kasıtlı olarak yerteştılmış olabileceklerini öne sürdü. Fitzwater, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bnrada ni- çia buluduklaruu bümryoruz. Aacak Irak Devtet Bakanı Sad- - dam 118963111111, insu hayatma biztm kadar önem vermedigiııi bittyonu" dedı. Mütefik kuvvetlerın sıvılleri hedef almadıklannı vurgulayan • Fitzvvater, "Irak savaş nuüdne- • gme dogrudan talimat veren" Bağdat'takı asken komutanlık , ve kontrol merkezinin bomba- , landığını söyledı Fitzwater, "Burada n« kadar shrflm buhuMtagıımı bümryonız. Savaş sırasında siviUerin öimesi gerçekten trajik bir doramdur. Askeri çabşma snsada, stvtt- lcrin de ölebileceiiııi herkes büir" dedı. Fitzwater, "Askeri malzeme- lcr, knçok köyfcnleld shükre ait evtcrin yanıııa yerieştirihyor. Ba sabah, iki MIG-21 uçağuun, tarihi bir bolgeye yerieşÜriMİ. gini dftreudk" dedı. öteyandanT tngiltere Dışışlen Bakanı Douglas Hurd, müttefik kuvvetlerın saldınlan sırasında, Bağdat'takı sığınakta yüzlerce kişinin ölmesinden, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'ın so- rumlu olduğunu söyledı. Hurd, Avam Kamarası'nda dün yaptı- ğı konuşmada, "Gösterilen bö- ytik dikkat ve titizüge ragmen savaşın trajedOeri olur. Sorum- rarak, bntün banşcı öaerfleri ge- ri çeviren ve sakhrgan bir tntum içinde olan Saddam'a aitür" de- di ve Irak'a karşı oluşan ittifa- kın bozulacağına inanmadığını söyledı. Pentagon'dan soruştnrma ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Bağdat'ta dün bir sivil sığınağın bombalanması, yüzlerce kışının ölümüyle ılgilı soruşturma açacağı bildirildı. AA'nın haberine göre, adının açıklanmasını ıstemeyen bir Pentagon yetkilisi, yüzlerce sivi- lin ölümüne neden olan bu bombardımanın doğrulanması halinde "bayuk üzrintü duyacaklannı" söyledi. Penta- gon'un yapacağı soruşturmada Bağdat'ta vurulacak tüm hedef- lerin gözden geçirüeceğTve~îsa- bet alan sığınağın da bunlar ara- sında bulunup bulunmadığınnı belirleneceğı bıldırildı. Soruştur- ma çerçevesmde son bombardı- mana katılan pılotlarla göruşü- lecek ve uçaklar tarafından çe- kilen filmler incelenecek. Cuellar kınadı Şebnem Aöyas'ın New York'- tan bildirdiğine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Coelar dün Bağdat'ta sivil sı- ğınağa atüan bombanın yüzler- ce kadın ve çocuğun ölümüne yol açmasını kınadı. Cuellar'ın, basın sözcüsua aracüığıyla yap- tığı açıklamada olayı basından oğrendiğini, sivil sığınağa saldı- nlmış olmasından ötürü buyük üzüntü duyduğunu belırtti. Dün Cuellar'ın açıklamasından önce BM ABD daımı delegesı Ttao- aıas PkkeriBg yanında ABD de- legasyonundan bir grupla bırlık- te Genel Sekreteri ziyaret ettı. Pickering, Cuellar'a getırdiği haritalarla ABD ve koalısyon güçlerinin sivil hedefleri değü, askeri hedefleri bombaladığını iddia etti. Cuellar'ın Pickering'e sığınağa yapılan saldın ile ılgıli bir şey sorup sormadığı öğrenı- lemedi. Ancak Cuellar'ın bom- balama ile ılgıb bilgıyı basından aldığı vurgulandı. Cuellar'ın ba- sın sözcüsü, geçen hafta başın- da Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyi'ne verdiğı raporda sıvü hedeflere saldınlan kınadığını bejırtti. Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz, dün saldından sonra BM Genel Sekreteri'ne bır mesaj göndererek muttefikJenn sığına- ğı bombalamalannı kınamasını istemişti. Sığınağa düşen bomba sonu- cu cok sayıda sivilin öldüğü ha- bennı, Cezayir ve Tunus basını katliam başhğıyla duyurdular. Tunus Devlet Başkanı Abidin Bin AU olayda ölenler ıçin, bir günlük yas ilan etti. Fransa olaydan büyük üzüntü duydu- ğunu, ancak ölenlerin sorumlu- sunun Saddam olduğunu belırt- ti. Fransa Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü, "ölen insanlann tra- jik kaderi karşısında yas tut- maktan başka elden bir şey gel- miyor, ancak bütön bu ölıimle- rc yol acan savaştan, tnm banş gM^mlerini redocttigi için Sad- dam tek başuıa sonımludur" dedi. Ölen Ürdünlüler Kuveyt'ten Bağdat'a gelen bir grup Ürdünlu de gazetecilere verdiklerı bılgılerde, Kuveyt - Bağdat karayolunda müttefik hava kuvvetlenne ait uçaklann saldınsına uğradıklarını öne sürdüler. AFP'nm habenne göre Ür- dünlüler, tümüyle sivülerden oluşan bır konvoya, savaş uçak- lannca saldınldığını ve saldın sonunda bır otobüste bulunan 40 kişinin öldügünü söyledıler. Ajans, saldınnın füzelerle ger- çekieştirıldijbnı ve ölenlerin ta- mamırun Urdünlü olduğunu görgü tanıklanna dayanarak duyurdu. Hava saldırılanna devam Körfez'de kara savaşına ne zaman başlanacağı konusunda yogun tartışmalar yapuırken ABD ve lngıltere'nın, hava sal- dınlarının surdürülmesıne ılış- kın göruşbirhği içinde oldukla- n bıldırildı. ABD Başkanı George Bush, önceki gün tngiltere Savunma Bakanı Tom King ile göruşme- sinden sonra yaptığı açıklama- da, Irak'ın askeri gücünün "inceKilmesi" ıçın hava saldırı- larının surdunilmesı gerektığını söyledı. Kıng de Körfez'de kara sava- şına geçmeden önce Irak'ın ka- pasitesını daha da yıkmak ko- nusunda Bush'la aynı görüşte olduklannı bıldirdi. Kıng, müt- tefiklerın Irak'a karşı kara sa- vaşında avantajlı olup olmadı- ğını soran bir gazeteciye de "Henuz değil" yanıtını verdi. AP ve Reuter'ın haberlenne göre müttefik hava kuvvetlen- ne ait savaş ucaklan son 24 sa- at içinde 2600 çıkış yaptılar. Ajanslar, savaş uçaklannın Irak ve Kuveyt'teki askeri ve strate- jik mevzileri bombaladığını du- yurdular. Müttefik hava kuvvetlerinin dunkü saldırılanna ABD F-16, F-15 savaş uçaklan ile Fransız Jaguar ve Mıragelannın katıldı- ğı haber verildı. Saldınlarda, Kuveyt'teki Irak topcu birlıklen ile Irak-Kuveyt sımnndakı Cumhunyet Muhafızlan'nın he- def alındığı, aynca Bağdat, Bas- ra gibı ikmal merkezlerinin de bombalandığı Suudı Arabis- tan'daki asken yetkililerce belır- tıldı. Irak haberleşmesi AP'nin haberine göre de Su- udi Arabistan'da adlaruun açık- lanmasını ıstemeyen bazı ABD'- lı asken yetkdiler, yoğun bom- bardımana karşın, Irak'ın bazı ikmal ve haberleşme bağlantıla- rının kesılemedığını bıldırdıler. Bır yetkılı, Irak'ın Kuveyt'teki birlıklen arasında haberleşme bağlantısının surdüğunu söyler- ken, diğer bir yetkili de Kuveyt'- teki Irak bırliklenne merkezden hâlâ ikmal yapılabıldığını kay- detti. Kongre binası yıkıldı Irak'ın başkenti Bağdat'taki en önemli resmi bina olan Kongre Sarayı'nın, müttefik kuvvetlenn önceki gece düzen- ledıği 4 füze saldınsı sonucu ta- mamen yıkıldığı bildirildi. Bağdat'takı AFP muhabiri, müttefik kuvvetlerin önceki ge- ce TSİ 19.30'da Bağdat'a düzen- ledikleri saldın sırasında Kong- re bınasımn üst Uste isabet aldı- ğını kaydettı. Olayda can kaybı olmadığı behrtildi. AFP muha- biri, 3 katlı binanın enkaz hali- ne dönüştüğünu, salonlarda bu- lunan koltuklann bu sabah hâ- lâ yanmakta olduğunu söyledi. "ABD yenildi" Iran dını lıden Avetnllah Ali Hamaney, Amenka'nın, Körfez savaşında zafer kazanamayaca- ğıru savunarak, "Şu ana kadar olan gelişıneler Amerika'nm ye- nilmiş oldnğnnn gosteriyor. Amerika re onun gibi boş gnç- lerin kaderi de bandan başka tnrlu olamaz" dedi. Vur Polonyahya (Bajtarafı 16. Sayfada) ya başladı. Ama yıne de San-Kırmızıhlar sık sık gol pozısyonu buldular. Hele bunlardan birinde, dün sahada var olup oyunda yok olan Tanju'nun yerine gıren Erdal öylesine elvenşli duru- mu ezdi ki... ' Son yinni dakikada, Walsh'm çıkması üzerine oyuna giren Ali'- nin de etkisiyle Beşiktaş baskısmı arttınp, bitime beş dakika ka- la beraberliği yakaladı. Penaltılarla Kartal'ı eleyen Galatasaray'ın dün en ıyileri, gol- 'lerin sahıplen Uğur ve Yusuf, çıktığı ana kadar Prekazı, 105'inci dakikada oyundan düşene kadar Metın ve gerıde tsmaıl ile Bü- lent idiler. Tabu bir de Koseçki'den söz etmek gerekir. Bu hızlı, top kontrolü mükemmel Polonyalı tek başına bir takım. Ne yazık kı, thsan Türe örneği futbolu oynatmayı değil duru- mu idare etmeyi marifet sayan hakemler >ıızünden herkes Po- 'lonyalı'ya basıyor tekmeyi. * Korkarız hakemler böyle devam ederlerse, bundan sonrakı maçlarda Galatasaray'm rakıplennın sloganı bellı "vur abalıya" gibi, onlar da "vur Polonyalı'ya" diyecekler... Şanssızlık en btiyük (Baftarafi 16. Sayfada) Saffet gibi bir futbolcu karşısında bocalayıp, bir pozisyonda pe- naltıya, bır pozisyonda da gole neden oluyor? Zaman zaman ba- şanlarda şansın önem kazandığı doğru ama kaçınlan 10 golün tümünü şansa bağlamak olası mı? Katı defans yaparak ılerıde sadece Saffet'i bırakan Sanyer, nasıl oluyor da sadece bu futbol- cuyla hem orta sahayı hem forveti kontrol edıp 2-1 galıp duruma yükseliyor? Milyarlar venlerek kurulan Fenerbahçe takımının fut- bolculannın kaçırdıklan 10*a yakın golün hepsmi şansa bağla- mak olası mı? Jakolcewicz gibi bir futbolcu çok kısa bır zaman- 4a nasıl oluyor da vasat bir futbolcu durumuna düşüyor, doldur boşalt sistemine dönüyor? tsrail savaşa giriyor mu? Amerıkan CBS televızyonu, ABD'nin tsraü'e ucak kodlan- nı vererek Irak'takı Scud fuze rampalanna "tehlikeyle karşı- laşmadan" saldırma olanağı ve- receğını ıddıa ettı. CBS, kara sa- vaşı başlamadan tsrail saldınsı- nın gündemde oimadığını ıddia etti. ABD yetkilileri, CBS'in bu konudaki haberini yalanladılar. lsrail Başbakanı tzak Şamir- in Danışmanı Avi Pazner, tspanya özel radyosu SER'e yap- tığı açıklamada, "Amerikalılar- ın Israil'in karşdık vermesi ko- nusundaki kaygılarını anhyornz" dedı. Pazner, lsrail hükümeti için Irak'ın şimdiye kadar gerçekleşırdıği füze saldı- nlanna cevap vermeden bekle- mesının zaten çok zor olduğu- nu behrterek, "Irak kimyasal si- lahlaria saldınrsa, yeni dumm- da yeni bir tepkiyle karsılaşır" dedi. tsrail Konut Bakanı Ariel Şa- ron da tsraıl'ın Irak'a, bu ülke- ye karşı oluşturulan koalisyonun dağüması pahasına da olsa karşı koyması gerektığını söyledı. ABD elçiligine saldın Dilek Zaptçıoglu'nun Bonn- dan bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletlen'nuı Bonn Bü- yükelçiliğı dün akşam sılahb sal- dınya uğradı. Bonn'un Bad G o desberg semtmde, Ren Nehn'nin kıyısında bulunan ABD elçılığı dün akşam TSt 20.30 sulannda nehnn karşı yakasından maki- neli tüfeklerİe tarandı. Açılan ateş sonunda elçfliğin duvarla- rında çok sayıda kurşun ızi bu- lundu. ABD'nin Bonn'daki bü- yükelçıliği, savaşın başlangıan- dan beri çok sıkı güvenlik ön- lemleriyle korunuyordu. Başba- kan Helmut KobJ olayı öğren- dikten sonra ABD'nin Federal Almanya Buyükelçisi Vernon Walters'ı telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntuyü di- le getırdi. Bu, Federal Almanya- da savaşın başlangıcından berı ilk terör eylemını oluşturuyor. Poüs yetkilileri saldırıyı "Kı- zd Ordu Fraksiyonu"nurı ustlen- diğini söyledıler. Incirlik'ten Batman*a asker sevki Sayıştay üyelıklerı ANAP'uı UFUKTEKİN SELAHATTİN GÖKATALAY ADANA / BATMAN / MA- LATYA — tncirük Üssü'nde bulunan ABD'lı askerlenn bir bölumü daha Batman Üssu'ne gönderüdı. Yoğun bu- hareket- liliğın yaşandığı Batman 'daki Amerikalılann sayısının 1200'u bulduğu belirtilirken Amerika- h yetkihler, "knvvet intikali hakkında'bilgi veremeyecekkri- ni" söyledıler. Almanya Savunma Bakanı Gerhard Stoidberger'ın bugun Erhaç Üssü'ne gelerek Çevik Kuvvet'e mensup Alman bu-lik- lerinı denetleyeceği bıldırildı. Körfez savaşının başlamasm- dan sonra tncırlik Üssü'ne gön- derilen ABD'li piyadelerin sayı- sının 10 binın üzerine çıkması uzerıne askerlerm bır bölumu daha Batmao Üssü'ne sevk edil- dı. tncırlik'teki gıivenıhr bır kaynak, sevk edilen Amerıkalı- ların çoğunluğunun ABD Kara Kuvvetleri'ne mensup askerler olduğunu belırtti. Batman Üs- sü'ne önceki gece yansı C-5 ve C-130 naklıye uçaklanyla götu- rülen askerlenn bir bölumunün de bu uste konuşlandınlan he- lıkopter, ucak ve diğer askeri araç ve malzemerun bakun ona- nmını yapacağı beürtıldı. Bat- man Üssu'nden bır yetkih, son gelen askerlerle bırükte ABD'- ulenn sayısının 1200'u bulduğu- nu belirterek "Aynen İntirlik'- te olduğu gibi Batman'da da ka- lacak yer sonınu çıkınca asker- ler için çadırkent kuraldn. Hal- kın olası tepkileri dikkate ahna- rak otellere asker jerleştinne dBşuncesinden vazgeçildi" dedı. Incırhk'tekı ABD'h yetkıliler, operasyonun ıçenğmı aktaraca- gı gerekçesıyle Batman Üssü'ne gönderılen askerlenn sayısı ve nedeni konusunda "Olan ya da olacak asker ve malzeme intikati operasyonla ilgili oldeğn için tarüşaBiayu" dedıkr. Bu arada tncirlik'te kurulan çadırlarda güç koşullarda kalan Amerıka- lı askerlerin rahat etmeleri için Turk Silahlı Kuvvetlen'ne ait bazı birimler de "otel" olarak aynldı ABD Hava Kuvvetlerı Komutanlığı'nın bu konudaki başvurusunun olumlu bulunma- sı üzenne TSK'ya ait 4 mısafir- hane boşaltılarak Amerikalıla- nn hizmetine sunuldu. Akbulut: Sonuna kadar mücadele (Baştarafı 1. Sayfada) Bu rahatkk herhaMe "artk ne olabüeceiiBİıı" yavaş yavaş be- Urmekte olmasından kaynakla- nıyordu. Sdunnlı degil diye, canını sık- mak istiyor degikük. Ama yine de sonümaa gerek- b tek sonıyn sorduk. Zaten özel Kalem Mtadariı HaUs Çınar'dan "Bir, bUemediaiz iki ya da uç sorocnk" için izin alabümiştik. Liberal deyimini tanı- mıyormn... Birinci soru: — Sayın Başbakan, yol ayn- mı ya da çaüsı sozunden parti- den kopmaian mı kastettiniz? Gölerek. iki eUni öne dognı uzabp yana dojrn actı: "Yoa. Nereden çıkanyorsu- noz? Ne dedigüni, anlayanlar anlamıştır. Ben duşnncelerimi grnptaki arkadaşfauima açıkla- dım. Gerekirse, tüzü|iı de açıp okvyabflirim, partinin kurulu- şundan beri idedigi yol, savun- dugn göroşler bellidir. Bu çizgi- den herhangi bir sapma soz ko- nnsu degildir. Eger, başka du- şuncelerin, başka deyimlerin pe- şine duşmek isteniyorsa, parti teşkilaümız buna zorlanıjorsa, o zaman yol caüsuıa gidilir. Git- mek zorunda kabmr. Partiyi de ba duruma suruklemeye hiç Idmsenin hakkı olamaz. Dedi- gim ve diyecegim bundan iba- reL" Sordnk: "— Neye karşı, kime karşı mticadete?" Başbakan'ın yuzu dddileşti: "— Partmin biriiti İCİB muca- dele, ANAP'm başansı içuf mu cadele, hukumetin halka kizme- te devamı için mucadele. Çonku, Biıytik Kongre'ııİB bana verdigi vazife ve sonımluluk bunu em- rediyor. Onun dışındaki geliş- meler benim mesekm degildir. Bu partinin lideri olarak parti- nin birliği için sonuna kadar mnçadeleye kararlıyım." Üçflncü sorucugu da yö- ndttik: — Grnpta ANAP'ın miniyelci-ınuhafazakar parti ol- duğunu söyiediniz. Bu Hberalle- re karşı tavır... Soruyu tamamlamadan Baş- bakan yanıta başladı: "Partide liberal deyimini tanı- mıyorum. Tuzukte bo>le bir şey yok. Halk bize bunnn için oy vennedi. Liberal diye orgntun bir böliunanun dışlanması taba- nı yol çatısına zorlar." Başbakan'a yöneltilecek ynz- lerce soru bulunabilirdi. Ama Erzincan progranunın iptaü ne- deniyle gomşme snsında Eıcan Vuralkan'daıı Işm ÇdeM'ye, Oi- tan Sungurlo'dan Grup Başkan- veldU Ülkü Göludp Griney'e dek ziyaretçiler bekleşiyoriardı. KoBut'tan aynlıp, Mecas'e yö- neklik. Aynı şeyi Cumhurbaşka- nı Özal da yapmışü. Özal milletvekilleriııe "terapi seanslan" uygnluyordu. Son on gun, Cumhurbaşka- nı'nın en yogun toplu terapi uy- guladıgı donem olmuştu. Bun- da, ipleri Akbulut'a bırakma- mak karannın etkisi buyaktu. Ozal'ın arada bir "Tannnın ipine sanlın" demesi, "Sakın Akbulut'nn ipine sanlmayasınız" anlamına ge- liyordu. Hanımefendi'nin asıl hedefi... Esld bakan, genel merkez çev- rderine ve Başbakan'a çok ya- kın. Onun pW«rrfıgına göre "Sİ- yasette il başkanlıfı hiçbir za- man bedef olamaz. Semra Ha- nım'ın asü hedefi, parti Uderli- gi ve başbakanlık-. Akbntat'un inancı da ba yolda." CumhartMşkanı özalın hesa- m, ortakma dekgenin bir boca- lama durumunda, ber zaman "Özal'ın resmi temsUcisi" oe- uek olan Semra Hanım için d kaldıracagı yolunda. Semra Hanım, banoıı antren- manmı tstanbul'nıı AN APTı 25 başkanı ile yapacak. 25 ilçe başkamBdan 23'u, "müstakbd raldp" Akbulut çiz- gisinde. tkisi ise (Kadıkoy ve Sa- nyer) "liberal" diye niteienen göruşte... Semra Hanım, eger bu 25 il- çenin oylartm alarak il başkaıı- uğı koltuğiına otnrmak istiyor- sa, yapacağı çok açık. Ezid çogunluk olan 23 ilçe- den birisinin ada>ı olmak. Ama Semra Hanım öyle yapmıyor. Azmlıktald Ud ilçeden birisin- den aday oluyor. O ilçenin ilçe başkamun imzası de davet veriyor. Bu Uk kez politikaya adım atacak birisi için buyuk bir risk. Ama bu riskı goze alıyor. Çunku, Semra Hanım kendisin- den çok emin. Çunku, kuiisler- de benrtildigi gibi "kendisi Siva- 8i PartOer Yasası'aa göre degil, Medeni Kanun'a göre poUtika- Diplomasi atakta (Baftarafi 1. Sayfada) plana çıktığının gözlendığı şu sı- ralarda savaşa barışçı çözüm bulmaya yönelik diğer girışım- ler de şöyle: Yugoslavya'nın baş- kenti Belgrad'da toplanan Bağ- lantısızlar blokuna dahıl 15 ul- kenın dışışleri bakanlan, Körfez savaşına barışçı çözüm bulma amacına yönelik olarak Bağdat ve Washıngton'a bır heyet gön- dermeyı kararlaştırdılar. Fransa Dışışlen Bakanı Roiand Dumas, Moskova'da Sovyet Başkanı Mi- hail Gorbacov'la göruştü. 11 yıl- dır ılk kez bır tran heyetı, Ür- dün'un başkenti Amman'ı ziya- ret ederek Körfez krmne ılişkın temaslarda bulundu. Lıbya hde- ri Muammer Kaddafi dun Ka- hue'yı zıyaret ederek Mısır Dev- let Başkanı Husnu Mubarek'le göruştu. Almanya Dışışlen Ba- kanı Hans Dietrich Genscher ise önceki gun gıttığı Kahıre'de te- maslannı surdüruyor Diploma- tık gırişimler surerken Çın Baş- bakam Li Peng ılginç bir açık- lamada bulunarak Körfez sava- şına banşçı çozum ıçın zamarun henüz uygun obnadığmı söyledı. Saddam Huseyın'ın banş için Sovyetler Bu-lığı ık işbırligı yap- maya hazır olduğunu söyleme- sının ardından dün, Irak Dışış- len Bakanı Tank Aziz'ın Mos- kova'da Sovyet Başkanı Mihail Gorbacov'la buluşacağını açık- laması, Körfez knzinde dıkkat- lerın Sovyetler Birlıği uzerınde toplanmasına yol açtı. Gorba- çov'un sözcüsü Vital) Ignaten- ko, dun yaptığı açıklamada Ta- nk Aziz'ın önümuzdeki pazar- tesı günu, Moskova'da Başkan Gorbaçov'la göruşeceğını bıldir- di SSCB Başkanı Mihail Gorba- çov'un özel temsılcısı Vevgeni Primakov ise Irak Devlet Başka- nı Saddam Hüseyın'le yaptığı görüşmelerinde "bir umit ısığı" olduğu ızlemmıne kapıldığını söyledı. Primakov, Moskova'ya dönu- şünde Sovyet televizyonuna ver- diği demecinde, Körfez savaşm- da ateşkes ılan edilip edilmeye- ceğine ılişkın bır soruya yamt olarak "Bu soruya kesin bir ce- vap verirsem yanılmış olunım. Ancak bazı seylere iyimser açı- dan yaklaşmak konusunda ba- zı umit ışıkları var" dedı. Saddam'ın açıklaması Saddam Hüseyin'ın önceki akşam, Gorbaçov'un özel tem- silcısı Yevgenı Primakov ile gö- ruşmesı sırasında yaptığı açıkla- ma Batı'da çeşıtlı yorumlafa yol açtı. Irak lıden, Prımakov'a Körfez savaşına banşçı bır son bulmak üzere Sovyetler Bırliğı ve dığer ülkelerle ışbırlığı yap- maya hazır olduklannı söyledı, ancak önce muttefiklerın Irak'ı bombalamaktan vazgecmelennı ıstedı Saddam şoyle konuştu: "Irak, Korfez'deki durum da da- hil, bölgenin temel sorunlanna banşçı ve onurlu bir çozum bul- mak için Sovyetler Birliği ve di- ger ulkelerle işbirligi yapmaya hazırdır." Saddam'ın açıklamasına değı- şık tepkıler geldi. Washıngton açıklamayı soğuk karşıladı Be- yaz Saray Sözcüsü Mariin Filı- water, gazetecılere yaptığı açık- lamada, "Çozum ancak Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi ile mum- kundür. Saddam bu konuya de- ğinmemiştir" dedı. Londra muhabmmız Edip Emil Öymen'ın bildirdiğine gö- re tngıltere'de sıyasal çevreler Saddam'ın açıklamasında pek yeni bır unsur bulunmadığı gö- rüşundeler. tngiliz yetkililer, Saddam'ın konuşmasmda Filistin sonınu- nun çözumünu yıne gündeme getirdiğını, buna karşıhk Ku- veyt'ten çekılmekten söz etme- diğını behrtıyorlar. Bonn muhabirımız Dilek Zaplçıoglu'nun bildirdiğine göre Saddam'ın açıklaması Fngıltere 1 nın tersıne Almanya'da ılgı ile karşılandı. Alman televizyonu, açıklamayı onemli bir gelişme şekhnde nıtelerken gazeteler de açıklamanın uzerınde durulması gerektığıni behrttiler. BM Genel Sekreteri, Sad- dam'ın konuşmasına ılişkın yap- tığı açıklamada "Irak'tan gele- cek her turlu banş girişimini memnnnlukla karşdayacağım, ancak bu önerilerin Kuveyt'ten tumuyle çekilmeyi kapsama»ı gerektigini" söyledı. İran heyeti Amman'da 11 yılhk aradan sonra dün bir İran heyetının ilk kez Ürdün'ün başkenti Şam'a gitmesi dıploma- tık gözlemcılerin dikkatını çek- tı. Üç kışılık tran parlamento heyetinın, Körfez krizi konusun- da Urdün yetkılılen ile temaslar- da bulunacağı bildirildı. Ürdün Enformasyon Bakanı tbrahim tzzettin, tran'ın Körfez savaşının sona erdınlmesınde "Önemli bir rol oynayabilecegine" ınandığı- nı söyledı Bu arada Çın Dışışleri Bakan Yardımcısı Yang Fuşang, Körfez savaşına banşçı çozum bulabil- IEGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU Kent içi yolcu taşımacılıgına uygun 252 adet otobüs fıyat ve teklif isteme usulu ile satın alınacaktır. Daha önce yapıian duyurularia 26.2.1991 Salı günü saat 14.00'd« yapılacak olan Ihalemizln 7.3.1991 Perşmnte günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırılmıştır. İhaleye katılacak kuruluşlara duyurulur. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZEYTtNBURNU 2. ASLİYE HUKUK HÂKİrVfLİĞİ'NDEN Dosya No 1990/361 Davacı Ray Sıgorta AŞ vekili Av Azmı Soydan tarafından davalı- lar Muhlıs Coşkun ve Maşallah Yeşılırmak aleyhme açılan tazminat davasının yapılmakta olan duruşmasında Yapılan tura arama ve araştırmalara rağraen davalılar Muhbs Coş- kun ve Maşallah Yeşılırmak'ın adreslerı saptanamamış olup davalı- lann yargüama gunü olan 27.3 1991 günu saat 10 Offda mahkememızde hazır bulunmalan veya kendılerıru bır vekılle temsıl etürmelen aksı takdırde yokluklannda yargılama yapılarak karar venleceğı hususu dava dılekçesının özetı ve yargılama gün ve saatını bıldırır çağırı kâ- ğıdımn tebhğıne Uışkm davalılara ılan olunur. (HUMK 509-510) Basın: 1370 İLAN KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLIĞİ'NDEN 1991/59 Davacılar Seber Payam vs vekılı Av. ö Yasar Tanrıverdi tara- fından davalı Ali Kösenazar aleyhıne ıkâme edilen 1982/540 Esas 990/121 Karar sayıh tapu ıptalı-tescıl davası davacılar vekılı tara- fından temyLZ edılmekle Yargıtay 1 Hukuk Daıresı Ba$kanlığı'nın 22 11.1990 gün ve 1990/12637-13422 sayılı ılamıyla bozulmuş, da- vanın kıymetı ıtıbanyle tashıhı karar yolu olmadığından dosya yeru- lenerek mahkememızın 1991/59 sırasma kaydedılerek taraflar adına dunışma gününün bıldmlmesıne karar venlmış bulunduğundan, Davalı Ali Kösenazar'ın duruşması 20.03.1991 günü saat 9 00'a atılı bulunan 1991/59 esas sayılı tapu ıptalı ve tescıl davasının belır- tılen duruşma gününde bızzat hazır bulunrnası ve yahutta bır vekılle temsıl olunması aksı takdırde yokluğunda yargılamaya devam olu- nacağı ve hüküm venleceğı hususu davalıya meşruhath teblıgat yerı- ne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. Basın: 45601 Mecns'te bir sayiHeski bakan ile ayakustu konuşrok. Semra Hanım eUyle iç politikaya veri- lecek olan Itorgnt özal dizaynı- nın temel çizgisini saym esld ba- kan, "Akbulut'a Demokles küıa" diye acıkladı. Akbuhıt'un once hakumet, sonra parti grnbuna, daha son- ra parti örgütierindeki afırugı- ı n beUrgin biçimde artmasuı- dan, özal acıkca rakatsızuk daymaktaydı. Akbnhıt, ba agır- bgıaı devletin temel kurniuşla- nnda da •issettirine, Cumhur- başkanı'nın kendisi ve Turkiye için ongördogu dnzeai kanştm- bilecekti. ÖBamDzde Buyük Kongre vardı. A n seçimkr vardı. Hep- sinden önemUsi, eger savaş son- rası koşollan elverirse > ıldınm bireenel seçim olasılıgı vardı. özal ba secime, ipleri yâzde yin eUnde tntarak gitmeHydi. Ganlerdir sardardaga Meclis seanslan, hem bu kararhlıgın hem de endiselerin işaretiydi. Özal, bir taş Ue birkaç kuş vunna politikasiDi bn kez eşi etiyle uygulayacaktı. Bu kaşlar şoyle saydıyor — Akbulut'un, giderek halk destefi kazanma olasıufına set çekmek. — Kongre yaklaşırken aday enflasyonuao öalemek. — Semra Hanımia cekişme- ye sokarak Akbulut'u yanltşlar yapmaya zorlamak. — Bir de Turkiye gtindemini her zaman oMugu gibi Uginç bir biçimde doidurmak. mek amacıyla çıktığı dört ulke- yı kapsayan gezısı çerçevesmde Surıye başkentine gıttı. Reddetti AA'ya göre Irak yönetımi, Pa- kıstan Başbakanı Nawaz Şerif- m bır barış gınşımınde bulun- mak uzere Bağdat'ı zıyaret etme önensını reddettı tslamabad'dakı Irak Buyukel- çısı tsmail Hamudi Huseyin, dun basın mensuplarına yaptı- ğı açıklamada, Bağdat'ın ABD onculuğundekı müttefik güçler- ce her gün bombalanıyor olma- sının ziyaretı olanaksızlaştırdığı- nı söyledi. Irak elçisi, Suudi Arabıstan- dakı müttefik guçlere katılmak uzere bölgeye askeri birlik yol- layan hiçbır ulkenin tarafsız sa- vılamayacağını öne surdu. Görüş birliği Oncekı gun Moskova'va gı- den Fransa Dışışleri Bakanı Ro- land Dumas, Başkan Gorba- çov'la 2.5 saat görüştukten son- ra yaptığı açıklamada, savastan sonra Ortadoğu'da tüm sorun- ların çözumlenmesı gerektıği konusunda Sovyetler ve Fransa arasında göruş bırliğı olduğunu söyledi Baglantısızlar Bağlantısızlar Hareketı'nın Belgrad'da yaptığı toplantıda, çokuluslu gucün, başlattığı as- keri operasyonda BM'nin tanı- dığı yetkı alanı dışına çıkmama- sı ve nukleer sılah kullanmaması konusunda göruş birliğine vanl- dığı bildirildi Toplanüdan sonra önceki akşam bir basın toplan- tısı düzenleyen Hindistan Dışiş- len Bakanı Vijar Şaran Şukla- ya göre Bağlantısızlar Hareketi- ne üye 15 devletin dışişlen ba- kanlan ile Filistin Kurtuluş Or- gutu temsilcısı, Irak ve Kuveyt'te bombardıman sonucu sıvıllerın öimesi, ekonomik ve asken he- defienn tahnp edılmesi karşısm- da endışe duyduklarını bıl- dırdiler. AA'nın haberine göre "Birleş- miş Müleüer, Kuveyi'in kurtanl- ması için gerek gorulen onlem- lere başvurulmasına izin vermiş- tir. O>sa bugun birçok olke müttefik guçlerin bu yetkinin çerçevesini aştığından korkuyor" dıyen Şukla, Bağlan- tısızlar toplantısında "Irak bir- liklerinin Kuveyt'ten çekilmesi ve aynı zamanda ateşkes sağlanmasuun" yolları uzerinde göruş ahş venşı yapıldığını söz- lerine ekledı. Bağlantısızlar, sa- vaşa banşçı cözum bulunması- na yönelik olarak Bağdat ve Washıngton'a bir heyet gön- derecek ÇOKKAP11J ODA Asım Bezird 3. bası 7 000 lıra (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-htanbul ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Anayasa Mahkemesi- nın, Sayıştay'daki boş uyelıkle- re seçim yapma yetkisini TBMM'ye veren yasayı ıptal ıs- temını gönlşmesine sekiz gün kala, TBMM Plan ve Butçe Ko- misyonu'ndakı ANAP'lı çoğun- luk, 7 yeni üye seçımini aceley- le tamamladı. Komisyonun dunkü toplantı- sında boş bulunan yedi uyelik içuı 72 kişinin başvurduğu, bun- lardan 60'ının gereklı nıtelıkleri taşıdıklan açıklandı. Seçıme gi- dılmeden önce söz alan SHP ıs- tanbul Mılletvekıli Ali Topoz, partisüıin, seçımin komisyonda yapılmasını öngören yasamn ip- talı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu anımsattı. Komısyon Başkanı Yusuf Bozkurt Ozal da, "Sayıştay'da- ki boş uyelik altı iken, Abdnr- rahman Serdar adlı uyenin isti- fasıyla boşluk yediye yukseldi. Kanuna göre de bosluk ahıyı ge- çince seçim bize geliyor. Yoksa bunu yapmak bizim de ağınmı- za gidiyor" diye konuştu. özal, Anayasa Mahkemesı karannın beklenmesine de gerek oimadı- ğını savundu. Tartışmalardan sonra yapılan seçime SHP'h üyeler katılmaz- ken, DYP'h komisyon üyeleri de boş oy kuUandılar. ANAP'h üyelerin oylanyla, M. Hikmet Buyukbozlariı (Uzman denetçi), Ya\uz Buyukkara (Uzman de- netçı), E. Hadi Erdem (Uzman denetçi), M. Harun Erdogan (Uzman denetçi), Gunaydm Er- soy (Uzman denetçi), Emin Kı- zılkaya (Mıllı Eğıtım Bakanlığı Müşavın) ve llhaıı Sözgen (Mer- kez Valısı Sayıştay üyelıklerine seçıldıler. 21 oy alarak en fazla oyla Sa- yıştay'a seçilen tlhan Sözgen'in 12 Eylül döneminde "resen" emekliye aynldıktan sonra 22 Mayıs 1990'da yeniden Merkez Valıhği'ne dönenlerden olması dıkkati çekti Almanya (Baştarafi I. Sayfada) temaslan arasında Turk yetkili- lere "savaş sonrasında Türkiyei nin suur degişikligi girisimi ohır- sa buna destek venneyecekleri- ai ilettigini" duyurdu. Alman Savunma Bakanı, be- raberindekı 4 asken yetkılı ve çok sayıda Alman gazetecıyı ge- tiren özel uçakla dün An kara 1 ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Mılh Savunma Bakanı Husnu Dofan tarafın- dan karşılanan bakan sonra Başbakan Akbulut'u zıyaret et- ti. Hüsnü Doğan'ın da hazır bu- lunduğu kabul sırasında konu- şan Akbulut, "Körfez kririnde Almanya'daa gördugumuz des- lefe teşekkur ediyonım" dedı. Zıyaretten sonra Başbakan- lık'tan yapılan yazıh açıklama- da, konuk Savunma Bakanı'nın "Aimanya'aın zor günlerinde mattefiklerine güvendi|iai, mattefikkrian de Alnuwya'ya güvenebfleceUerimi söyledigiııi 7 ' bildirdi. Alman Savunma Baka- nı Stoltenberg, Türkıye'mn Kör- fez savaşı nedenıyle yüklendiği ekonomik guçluklerın bılıncin- de olduklannı, kayıplann gıde- rilmesi için gerek ikili düzeyde, gerekse Ortak Pazar içinde Türkiye'ye ek yardım yapılması için bütün çabalan gösterecek- lenni söyledi. Yaklaşık 20 dakika süren bu görüşmeden sonra Stoltenberg, Cumhurbaşkam Turgat Özal ta- rafından kabul edildi. Konuk bakan onuruna, Hüsnu Doğan tarafından dün akşam Gazi Or- duevi'nde basına kapalı bir ye- mek venldi. Hüsnü Doğan yemekte yaptı- ğı konuşmada, Sovyetler Birli- ği'nın halen etkin bir asken gu- ce sahip olduğunu vurgulayarak Türkiye'nın, NATO nratejisinde yapılan degışiklikkn "henüz erken" bulduğunu söyledi. Do- ğan bu stratejılerdeki değişimin "geüşmelere baglı olarak aşama- h bir şekilde" uygulanmasının daha doğru olacağını savundu. Doğan, Türkıye*nin Kuveyt- in işgalinden beri tutarh bır dış politıka izlediğım de kaydetti, "Çöz*m ne şeküde ohırsa obun, Irak'ın toprak butualugü konınmalıdır" dedi. ARD'nin haberi Berlin muhabirımız Dilek Zaptçıoglu'nun haberine göre Alman televizyonu ARD'nin dün 20.00'de yayımlanan ana haber bülteninde, Stoltenberg- in Turk yetkilılere, "Tttridye sa- vaş sonrasında sıııır defişiknti girishnmde buhınursa bana des- tek yenneyiz" dediği kaydedildı. Stoltenberg'in Ankara temasla- nnı ızleyen muhabir, "Savunma Bakanı, temaslan sırasında Türkiye'ye NATO destegi kona- snnda biç koşkn bırakmadı. Ba arada Turkiye, Almanya'yı yeni bir silah arkadaşı olarak gör- mekteıı çok memnun. fakat Sa- vuma Bakanı, Aunanya'nu sa- vaş sonrası smıriann degişmesi gibi yayılmacı bir emele kesin- ükle destek vermeyecegiııi An- kara'ya ilettigiklerini söyledi" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog