Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

\VRUPARA (ECU) DÖVİZ HESABI Dünyada illc kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cu mhuri yet AVRUPARA (ECU) DOVIZ HESABI Paranızın değerini korur. PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 67. Yıl; Sayı: 23880 Kurucusu: Yuaus Nadi 1500 TL /KDVdaiıU)l3 Şubat 1991 Çarşamba YUNUSNADİ ÖDÜLLERİ 1990-199 1 1990 - 1991 döneminde dört ana başlıkta on dört ödül veriUcektir: Edebiyat (Öykü Kitabı, Yayımlanmamış Öykü Kitabı, Yayımlanmış Roman, Yayımlanmamış Roman, Şiir Kitabı, Yayımlanmamış Şiir Kitabı, Röportaj) Gorsel Sanatlar (Afiş, Fotoğraf, Karikatür) Sinema (Uzun Metrajh Film, Kısa Metrajlı Film, Uzun Metrajlı Film Senaryosu) Bilimsel Araştırma (Sosyal Bilimler Araştırması) B I L G I 1 4 . S A Y F A D A Aklııılııt patladıBw parti milliyetçi ve muhafazflkârdın Bundan mhatsız olanlar varsa bu arkadaşlarla bir gün yol aynmına geliriz'diyen Başbakan,Senvu Özol'vn adaylığı için Yanşırtz'diyekonuştu AKBULUT KOŞK'E ÇIKT1 BAŞBAKAN'A DESTEK Başbakan Yıldmm Akbulut, partisinin grup toplantısmda yaptığı konuşmada Semra özal'ın İstanbul II Başkanhğı adayhğına karşı ilk kez açıkça tavır aldı. Akbulut daha sonra Köşk'e çıkarak Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la görüştü. • LtBERALLERDEN TEPKÎ Metin Giirdere: Başbakan bu sözleriyle hangi tabana hitap ettiğini belli etti. Mesut Yümaz ekibini köşeye sıkıştırdı. Hasan Celal Güzel: Semra Özal'ın adaylığı Türkiye'deki riyakârlığın, yağcılığın en kötü ve bariz bir örneğidir. • SEMRA ÖZAL'A DESTEK Mesut Ydmaz: Ben o kadar büyük adam mıyım ki Başbakan benimle konuşsun? Verdiği adres biz değiliz. Temel Gtindoğdu: Hayatında yapabileceği en yanlış.konuşmayı yaptı. Haydar Özalp: Ben liberalim. Ben bu partinin milletvekihyim. Artık kim gider, kim yol ayrımında kendisi düşünsün. Ferruh İlter: Çok olumlu karşıladım. Cavit Kavak: Destekleyeceğim. Hilmi Özen: Semra Hanım'la parti birçok atıhmı gerçekleştirir. İmren Aykut: Semra Hanım'm başkanlığım destekliyorum. Avni Akyol: Semra Hanım'ı takdir ederim. Altan Kavak: Ben destekliyorum. 17.Sayfada ftRTlh, SAVAŞTA 28. GUN Saddambarışagöz kırptıIrak lideri, Gorbaçov'un temsildsine bombardımanın dundurulması halinde çözüm için işbirliğine hazırolduklannı söyledi Dtş Haberier Servisi — Irak Devlet Başkanı Sad- dam Hiıseyia dün Bağ- dat'ta SSCB Devlet Baş- kanı Mihail Gorbaçov'un özel temsilcisi YJevgeni Pri- makov ile yaptığı görüşmede, Körfez sava- şına banşçı bir son bulmak için Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerle ışbirliği yapmaya hazır olduklannı söyledi. Ancak Saddam önce muttefıklerin Irak'ı bombalamaktan vazgeçmelerini istedi. Beyaz Saray, Sad- dam'ın bu açıklamalarına ilLşkin temkinli bir tutum takınarak resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Beyaz Saray Sözcüsü Mariin Fitzwater, "Henuz Primakov • Sad- dam görüşmesinin aynnulannı bilmiyoruz. Ancak çözMm Irak'ın Kuvevt'ten çekUerek BM kamrtanna uymasıyla mumkundür. Kuveyt'ten çıkacaklar mı çıkmayacaklar nu? Asd sonın budor" dedi. Reuter, Sad- dam'ın bu sözleriyle ilk kez barışı görüş- meye hazır olduğuna Uişkin işaret verdiği yorumunu yaptı. Ajansların büdırdığine gore Bağdat Rad- yosu dün geceki yayınında Saddam Hüse- yin'in Primakov'a "Irak, Körfez'deki dn- nım da dahil bolgenin merkezi sorunlan- na banşçıl, politik, eşit ve onurlu bir çö- züm bulmak için SovyeÜer Birliği ve difcer üttderie, kanıtıışlaria işbiriiğini geJjşürme- ye hazırdır" dediğinı bildirdi. Ancak Sad- dam, barışçı bir çözume ulaşılması için muttefıklerin Irak'ı bombalamayı durdur- ması gerektiğini belirtti ve "Bu vahşi sal- dınya son vermck ve ABD'nin BM'yi emperyalist hedefkrinin aracı olarak kul- lanmasına son vermek için şu anda atılması gereken adıtn budur" dedi. Radyoya göre Saddam Pnmakov ile yaptığı görüşmede lrak'ın "Göstermesi gereken örveriler ne olursa olsun, saldınyı ve saldırganları all edinceye dek ulnsal ve pan-arap sorumlu- lugunun Reregi olarak onuriu ve cesur bir biçimde karşı koymaya karaıiı olduklannı" vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Fitzwater, gazete- cilerin Saddam'ın sözlerine ilişkin sorula- nnı yanıtlarken "Kuveyt'ten çıkacak mı çıkmoyacak nu? AsU sonın budur" dedi. Sözcu, Başkan Bush'un Kuveyt'ten çekil- mesi için Saddam'a defalarca çağrı yaptı- ğım hatırlattı ve bu gerçekleşmeden Wâs- hington'un ve müttefıklerinin adım atma- sımn söz konusu olmadığıru belirtti. Fitz- water, Moskova'nın girişimlerine itiraz et- mediklerini, Saddam'ın çekilmesinı sağla- yabilecek olduğu takdirde tum diplomatik girişunleri memnuniyetl» karşıladıklarını belirtti. (Arkast Sa. 17, Sü. J'de) IRAK'IN TERÖRİST •MÜTTEFlKLERt' 10. Sayfada NEWSWEEK'İN İDDÎASI: B-52'LER İNCİRLİK'TEN KALKTI 10. Sayfada ANKARA-ŞAM IŞBİRLİĞÎ 11. Sayfada CUELLAR'A IRAK TUZAĞI 11. Sayfada MERKEZ; MARMARA DENİZİ Istanbul sallandıRichter ölçeğine göre 4.8 şiddetinde olduğu bildirilen yer sarsıntısı sonucu Eminönü, Fatih ve Galatasaray çevresindeki bazı eski binaların duvarlarında sıva çatlakları meydana geldi. tstanbul Haber Servisi — Başta Istanbul'un kıyı yoreleri olmak uzere tum kentte ve Mar- mara'ya kıyısı olan yerleşim alanlarında hissedüen, Richter ölçeğine göre 4.8 şiddetindeki deprem büyük korku yarattı. Depremin merkez üssünûn Kan- dilli Rasathanesi'nin 28 kilomet- re giineybatısında ve Marmara Denizi ustünde olduğu bildiril- di. Saat 11,55'teki sarsyıtı sonu- cu özellikle yüksek binaların üstkatlannda cam ve pencere (Arkaa Sa. 17, 5ü. Tât) EKOMOMIDE BAHAR UMUDU Randevulu savaş hazırlıksız yakaladı Dünya tarihinde belki de ilk kez randevu vererek gelen bir savaşa, şirketler kayda değer bir hazırhk yapmadan yakalandılar. Kurumlar, işletmeler düzeyinde hayati önem taşıyan bazı konular, "yumurta kapıya gelince" tartışma gündemine girdi. CEN6İZ TURHAN'ın haberi EkonomPde DEMİRYOLLARINA YÜZDE 20-35 ZAM Ekonomlde Muhalefet orduyu savundu Cumhur- başkanı Özal'ın orduyu hedef -- alan sözlerini eleştiren İnönü, ' 'Ordumuz ülkemizi koruyacak güçtedir" derken Demirelde "Teşvik gerekirken moral bozmanın anlamı ne" diye sordu. 4. Sayfada SHPde hesaplaş Deniz Baykal "Savaşın bu aşamasında sona ermesini istemek haklı bir barış hedefi değildir. İktidar üsleri kullandırdı diye bu kararı alanlartn Yüce Divan'a gideceğini söylemek talihsizliktir. Partide görüşlerini ortaya koyanlara 'ABD'den vize almaya çahşıyorsun' demek Amerikan düşmanlığını kullanmaktır. Bunlar kargaşa yaratıyor!' Hikmet Çetln "Biz iktidara yalnız üsleri kullandırdığı için değil, bütün politikaları nedeniyle 'Yüce Divan' mesajı verdik!' Cevdet Selvi "Savaşa hayır diyenlerin tutuklandığı Türkiye'de özal'dan biraz geç teşekkür aldınız!' tsmail Cem "Özal düşüncelerini beğendi diye Baykal'ı hain ilan ettiniz. 'Baykal, ABD'den vize ahyor' yaklaşımı halkı kandırmaktır. Bu anlayışla bir yere varamayız!' 5. Sayfada PARTİDEKİ 'İDEOLOJtK' VE 'TERMÎNOLOJİK' AYRIM ÛMlt ASUNBAY'ın mrttan 5. Sayfada 61 idamhğın dosyası Meclis'ten çekildi TCK'nın 13 maddesinde yer alan idam cezalannın ömürboyu hapse dönüştürülmesi üzerine bu değişikliİcten yararlanan 61 idam hükümlüsüne ait 58 idam dosyası TBMM'den geri çekildi. Bu maddelerden 141, birden çok yasadışı örgtit kurup yönetmeye, 403,406 ve 407. maddeler de uyuşturucu kaçakçılığına idam cezası öngörüyordu. ANKARA (Cumburiyet Btt- rosa) — TBMM'de bulunan 61 idam hükümlüsüne ait 58 dos- ya Başbakanhk tezkeresi ile ge- ri çekildi. Türk Ceza Yasası'nda idam cezası öngören maddeleı- den 13'ünde cezanın ömür bo- yu hapse dönüştürülmesi nede- niyle bu maddelere dayanılarak idama mahkûm ediLmiş olanla- rın dosyalannın komisyondan çekildiği kaydedildi. Böylece TBMM Adalet Komisyonu'nda "onay" bekleyen idam huküm- lüsü sayısı 254'e düştu. (Arkaa Sa. 17, Sü. Tde) GÜREŞ, BATMAN ÜSSÜ'NDE — Genelkurmay Başkanı Dogan Güreş Malatya Erhaç As- keri Havaalanı'ndan sonra dün de Batman Üssu'nu denetledi. (Fotoğraf: AFP) 4. Sayfada 141, 142, 163 RAFA KALKTI 4. Sayfada CUMA CUMARTESİ PAZAR Ölçü... Ölçü... Kimbilir kaçıncı kez bu başlığı taşıyan bir yazı çıkıyor bu köşede. Belki de usanç verıci bir durum; hem okur hem de yazar açısından. Ama polıtikada, özellikle devlet yönetimın- de ölçüsuzlüğün öylesıne yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz ki, doğal sayılabilir bu durum. Çünkü ipin ucunun kaçtığını sürekli vurgulamak da bir yerde görevdir. Neden? En başta, kural dışı olmakJa kural tanımaz- lığı yıllardan beri karıştıran bir cumhurbaş- kanı oturuyor Çankaya Köşkü'nde. Siyasal ıktidarı kendısıyie özdeş gören ve siyasal gücü tek başına kullanmak ıçın her yolu mübah sayan bir cumhurbaşkanı... Anayasal kalıpların dışına taşarak, ikti- (Arkaa Sa. 17, Sü. l'dt) HASAN CEMAL • Zongutdak kiralık Madenlerde Öttlleştirme başlıyor. Armutçuk ocağı Erdemir'e klraİanmak ısteniyor. 3. Sayfada • Yüksekova, sınır ticareti zengini Iran ile yazın hızlanan ahşveriş, Hakkân'nm bu ilçesinde refahı arttırmış 3. Sayfada • Para hazır, sözleşme kayıp TRT'ntn CNN ile yaptığı sözleşme metnı kayboldu. Bulunamazsa TRT, CNN'in önereceğı mıktarı ödemek zorunda 6. Sayfada • Soğuktan gelen müzisyen Çelhst Alexander Rudin yönetimmdekı Musıca Viva topluluğundan iki konser. 7. Sayfada • Hazine'de büyük para sıkıntısı Hazine'nin, maaş ödemelen ıçın yakla>ı<- Z trilyon lira, iç borç ödemelen ıçın 2 Irilyon 850 mılyar hra bulması gerekıyor. Ekonomide • Kupada heyecan Yarı fınal mûcadelesi yapacak 8 takımdan 4'ü elenecek Sporda ' • Avrupa'nın milyariık ayakları Turk takımlannın sezonluk maç hasılatlart, yabancı ülkelerde top koşturan futbolcunun yarı fıyatına bile ulaşamıyor. Arka Sayfada • Savaşa duyulan nefret Buyuk usta Akıra Kurosava'nın "Ran" filmindeki Kaeden, başkaldıran bir kadm. Bu rolu uzun provalardan sonra Mieko Harada ovnadı. Arka Sayfada • Haplsteki yalancı özgürtük Tevfik Başer'ın 'Sahte Cennete Veda' fılmı cuma uç smemada gostenme gıriyor. Arka Sayfada UGUR MUMCU ÜlkücüyeveKaçakçıyaAf.•• Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı yasa lasarısı TBMM Ada- let Komisyonu'ndan degiştirilerek geçtı Tasan önumüzdekı günlerde Genel Kurul'da görüşülecsk. Bu tasan ile "ülkücü" olarak adlandmlan silahlı sağ ey- lemcılere "özel af" geliyor 12 Eylül 1980 döneminde Ankara Sıkıyönefim Komutan- (Arka* Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog