Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

AVRUPARA (ECU) DÖVİZ HESABI Dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cumhuriyet / AVRUPARA (ECU) DÖVİZ HESABI Paramzın değerini korur. PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23879 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDVdaM)\2 Şubat 1991 Salı SAVAŞTA 27. GÜN Savaştoramazaıı hesabıABD Umarttan önce Kuveyt'i kurtarma telaşında, Saddam zaman kazanmapeşinde BUSH: BOMBARDIMAN SURECEK ABD Başkanı George Bush, Körfez'deki incelemelerini tamamlayan Savunma Bakanı Dick Cheney ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell ile görüştükten sonra, danışmanlarıyla yaptığı toplantının ardmdan Irak'a hava bombardımanının bir süre daha süreceğini söyledi. Amerikan siyasi çevreleri savaşın ramazandan önce bitirilmesini isterken askeri çevreler Irak'ın askeri gücünün havadan daha çok yıpratılması gerektiği görüşündeler. TAKTIK NÜKLEER SILAH Körfez'de başlatılacak kara saldırısında müttefik kayıplarını en aza indirebilmek için, "taktik nükleer silah kullanılması gerektiği" yolundaki görüş, ABD'li politikacılar tarafından giderek daha fazla savunuluyor. 'GORBAÇOV, SADDAM1N ETKİSİNDE' Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzwater, SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un Saddam Hüseyin'in propagandalannın etkisinde kaldığını öne sürdü. Fitzvvater, Gorbaçov'un Irak'ta sivil hedeflerin bombalandığına ilişkin açıklamasının bunun göstergesi olduğunu belirtti. SBKP Politbürosu'nun muhafazakâr üyelerinden Aleksandr Zakakov, sivil hedefler vurulmaya devam ederse, savaşa ilişkin tutumlarını gözden geçirebileceklerini söyledi. Dış Haberler Servisi — ABD Başkanı George Bush, Körfez'- deki inceleme gezilerinden Was- hington'a dönen Savunma Ba- kanı Dick Cheney ve Genelkur- may Başkanı Colin Powell ile dün Bayaz Saray'da yaptığı top- lantıdan sonra, Irak'ı havadan bombalamayı bir süre daha sür- düreceklerini söyledi. Müttefik guç içindeki Müsluman Arap askerler arasında doğabilecek hoşnutsuzluktan çekinen Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin "ramazana kaç giin kaldığını" hesaplamaya başladıkları bildi- riliyor. SSCB'de Irak'ın yoğun olarak bambalanması ile ilgili huzursuzluk artarken Beyaz Sa- ray bu huzursuzluğun Mosko- va'nın, Saddam'ın propaganda- sından etkilenmesinden kaynak- landığını öne surdü. Savunma Bakanı Cheney ve Genelkurmay Başkanı Powell ile yaptığı toplantıdan sonra gaze- tecilerle konuşan Başkan Bush, yeni bir adım atmadan önce ne kadar zaman gerekiyorsa onu sonuna kadar kullanacağız şek- linde konuştu. Bush, kara sava- (Arkan Sa. 14, Sü. 5'de) ÜNLÜ STRATEJtST LUTTWAK: ORTADOĞU'YA StLAHSIZ GİDİN UFUK GÜLDEMİRIn haberi 11. Sayfada DISİSLERİ BAKANI ALPTEMOÇİH SUBİYFDE Ankara'dan Şatn'a: Irak'ta gözümüz yok Dışişleri Bakanı Alptemoçin 7 günlük Ortadoğu gezisinin ilk durağı olan Şam'da uçaktan iner inmez gazetecilerin Türkiye'nin Irak'ta emelleri olup olmadığı' şeklindeki sorularıyla karşı karşıya kaldı. Alptemoçin, Türkiye'nin böyle bir niyeti olmadığmı defalarca açıkladığını söyledi. SEMİH tDtZ fız Esad tarafından kabul edil- mesi beklenen Alptemoçin'in kabulde de Cumhurbaşkanı Türgnt özal'ın bir sözlu mesa- jını iletirken Irak'ın toprak bu- tünlüğu konusunda Türkiye'nin DÜŞÜNCELİ KOMUTAN — Korfezdeki müttefik güçlerin ABD'li komutanı General Schwarzkopf 'kara »avaşı'nın en az ka- yıpla kazanılmasını istiyor. Kara saldınsımn başlama tarihi şu sıra ABD'li komutanı en çok duşundııren konu. (Fotograf: AFP) ŞAM — Resmi bir ziyaret için dün Suriye'nin başkenti Şam'a gelen Dışişleri Bakanı Knrtcebe Alptemoçm, uçaktan iner inmez "Türkiye'nin, Irak'ın toprak bü- "gövence"sini yineleyeceği tah- tunlüğbnü bozacak emelleri min ediliyor. olup olmadığı" sorusu ile kar- Dışişleri Bakanı Kurtcebe şılaştı. Alptemoçin, Suriye'nin Alptemoçin'in Körfez krizinde resmi haber ajansı SANA'nın uç kritik ülke konumuna gelen muhabirince yöndtilen bu soru- Suriye, Mısır ve Suudi Arabis- yu yanıtlarken Türkiye'nin böyle tan'ı kapsayan 7 günlük Ortado- bir niyeti olmadığını defalarca ğu turu dün başladı. açıkladığım söyledi. Buna rağ- Alptemoçin'in Ankara'dan men benzeri iddialann sürdürül- aynlmasından önce Esenboğa dügune işaret eden Alptemoçin, Havaalanı'nda heyet üyelerine böylece "bunu söyleyenlerin ve geziye katılan gazetecikre gaz Irak'ın toprak butnnlügünde maskesi dagıtıldı. Yetkililer, ted- gözü olup olmadıgı" ^nısunun birin Suriye veya Mısır için de- gündeme geldiğini belirtti. Bu- gil, Suudi Arabistan için ahndı- gün Suriye Devlet Başkanı Ha- (Arkast Sa. 14, Sü. 4'de) TÜRKİYE SIÇRAMA TAHTASI OLMASIN SEMİZ İDtZin haberi 10. Sayfada ARAFAT, TÜRKlYE'DEN OSMANLI IMPARATORLUĞU DİYE SÖZ ETTt 1a Sayfada IRAKTAN SlLAHA 50 MÎLYAR DOLAR TAYFUN GÖNÜLLÜ'nfcı haberi 10. Sayfada BM'DEN ALINAN YETKt MASADA SEBIKM ATİYAS'ın haberi 11. Sayfada GÜREŞ: YURDU KORUYACAK GÜÇTEYİZ 3. Sayfada Semra Özal'ın adaylığına tepki Gttzel'dLen sert çıkış Semra özal'ın îstanbul il başkanlığı için adının geçmesini değerlendiren Hasan Celal Güzel "Bunlar millet iradesiyle alay etmektir" dedi. Güzel, aile faktöründen şikâyet edenlerin Özallar'ı görünce el etek öptüklerini söyledi. 4. Sayfada MıfleÜe alay ediyorlartlçe b a ş k a n l a r ı şaşkın Yılmaz (Fatih): 'Bir tarafta Cumhurbaşkanımızın eşi, diğer tarafta il başkanımız Eymen Abi. tki arada bir derede kaldık.' Elmas (Şişli): 'Aday olursa Özal ile Akbulut ortak karar alacaktır.' Ceylan (Beykoz): 'Canı gönülden destekliyorum.' 4.Sayfada Aksoy görttşttnde ısrarlı Semra Özal'ın il başkanı olacağını öne süren Sarıyer İlçe Başkanı Erdal Aksoy, "Semra Hanım ile konuyu uzun süre görüştük. ANAP'm devammı sağlamak için il başkanlığına soyunacağı kanaatindeyim. Bunu, açıkça ima etmiştir" dedi. 4.Sayfada Sayın cinayeti Katil zanlısı teslim olchı Emekli general Sayın'ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Erol özbolat DGM Savcılığı'na teslim oldu. Özbolat olayın komplo olduğunu öne sürdü. ANKARA (Cumhuri)et Bü- rosa) — Emekli general Hulusi Sayın'ın katil zanlısı olduğu id- dia edilen, kapatılan Yeni Çö- züm Dergisi Ankara Temsilcisi Erol Özbolat, dün DGM Savcı- lığı'na teslim oldu. İlk sorgusun- dan sonra gözaltına alınan Öz- bolat, olayın bir komplo oldu- ğunu söyledi. özbolat'ın teslim olmasından 1 saat önce Emniyet Genel Mü- dürü Bilican, düzenlediği basın toplantısında "Suçsuzsa niye tesUm olmuyor" dedi. özbolat, dün saat 15.15'te avukatı Murat Demir ile birlik- te DGM'ye geldi. özbolat, DGM önünde gazetecilere yap- tığı açıklamada, polisin faillen yakalayamaması üzerine kendi- sini hedef gösterdiğini belirterek "Beniın boyle süahlı bir eylem- fe Ugim yok, oolar da biliyorlar bona. Bu komptodan başka bir şty degil. Tanınan birisi olnuun- ı dolajı ve failler yakalana- (Arkaa Sa. 14, Sü. S'de) TELEFONUN TELLERİNE LNSAN MI KONAR — Van-Hakkâri kara>olu uzerinde rad>olink hatlarının savaştan zarar gorme olasılıgına karşı yedek telefon hattı çeküiyor. Savaş olasılıgınakarşıyedek telefon hattıHAKAN AYGÜN VAN-HAKKÂRİ — Güneydoğu'da böl- geden kaçan sivil vatandaş ve bölgeye gön- derilen askeri birlik manzaralanna yeni bir görüntü eklendi: "Telefon direklerinin tepesindeki insan- tar." Van'dan Hakkâri'ye doğru yol alırken, ani bir vıraj dönuşünde karşılaşılan görüntü, he- men akla "Telgrafın telleri" şarkısım geti- riyor. Yol boyunca "telli sistem" döşeyen iş- çüer, yeni dikilmiş telefon direklerinin birin- den diğerine "tünüyoriar". Yapüan çalışma, olası bir kara savaşına karşı alınan önlem- lerden biri. Ya da en azından Irak'tan Türki- ye'deki bazı "çok gizli" telefon göruşme- lerinin dinlenmesini onlemeye yonelik. Ayakça'lann yardımıyla direklere tınna- nıp, tel geren PTT ekibindekilerin büyük ço- ğunluğu geçici işçi. İşçiler oldukça kötü ha- va koşullannda çalışmalanna karşın savaşın yarattığı yeni "istihdam alanT'ndan memnun görunüyorlar. Hakkân'den Van'a doğru tel döşeyen ekiple karşılaşıldığında görevi sona erecek olan Van PTT ekıbinde 10 kadar kad- rolu işçiye karşın 70 geçici işçi bulunuyor. Aynı anda direklerin tepesine çıkan işcilerin, bakır' telefon telkrini gererken birbirlerine fırlattıklan haykınşlar, rüzgânn sesine ka- nşıyor. Yol boyu kar üstünde ateş yakarak ısınan PTT'cilerden Mnzaffer Dayan, ise bir ay ön- ce başladıklannı söylüyor. Dayan, Körfez sa- vaşı nedeniyle teUi sistem döşenmeye başlan- (Arkast Sa. 14, Sü. l'de) OECD raporu 91,Türkiye için kayıpyıl Biyime ve eBflasyuı Büyume hızı 1991'de yüzde 3.5'e düşecek. Ortalama enflasyon >aizde 60'lara çıkacak. KaHH açıklan Milli gelire oranırun yüzde 7.5 olması öngörulüyor. Yaluuieı serauıye Başvuruların son iki yüda yüksek olmasına karşın fiili yabancı sermaye girişi umut verici olmaktan uzak. D«vlzdeBgesi 1990'da 2.5 milyar dolar açık vereceği anlaşılan cari işlemler döviz dengesinin 1991'de daha kötüleşeceği tahmin ediliyor. BtULÇETİNlnhabert BcoMHnide E K 0 N 0 MTTğ BAHAR UMUDU Krizaşırı zorlaıııaya gelmez - 3 - CENGtZ TURHAN ~ "Piyasalann açılması için ya- püacak yapay pompalanuüar, Uerde daha bûyük boşlnktar ya- raUbilir." - "Bu ortamda rek- lam verenlere yönelik bir çagn- dan sonuç beklemek iyimserlik olur" - "Evdeki para piyasaya çıkınca zaten yüksek olan fiyat- (Arkast Sa. 14, Sü. l'dt) ODALARBİRLİĞ1 GÜNEYDOĞU TURUNDA EkonomFUe ADANA'DA ONBAŞILAR BİLE SİNEK AVLIYOR ESERATİLLAlzlenimleri Savaş ve Ekonomi... Ivörfez'de kara savaşı ne zaman? ABO Savunma Bakanı Cheney ile Genel- kurmay Başkanı Powell'ın hafta sonu Suu- di Arabistan'a yaptıkları ziyaret, bu soruyu daha da güncelleştirdi. İlginç nokta şu: VVashington'dan basına yansıyan haber- lere göre bu konuda siyasal ve askeri yetki- liler arasında görüş ayrılıkları var. Askeri çev- relerin hava savaşına bir süre daha devam edilmesınden yana oldukları belirtiliyor. Ör- neğin, The New York Times gazetesindeki bir habere göre Amerikalı komutaniar hava akınlarını sürdürmek için üç hafta daha sü- re ıstemişler. Buna karşılık, siyasal ve diplomatık odak- ların kara savaşı konusunda biraz daha sa- bırsız oldukları öne sürülüyor. Gösterilen ge- (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Kar yağdı, su dolmadı Şubat ayı yağışları, Îstanbul barajlarmm seviyesini yandan yukan çıkaramadı. 3. Sayfada • Ökullarda 2. yanyıl için dersbaşı İlk ve orta derecelı ökullarda öğremm gören yaklaştk 11 milyon öğrenci dün ikinci yanyıl ıçın dersbaşı yaptı. 3. Sayfada • DYP'den bir Hodri Meydan' daha AP'nm 30. kuruluş yıldonumunde konuşan Demirel, nisanda seçim ıstedi. 5. Sayfada • Soğuk savaş dramı TV2'de bu aksam saat 22.50'de yayımlanacak olan Küçuk Nikita adlı filmde Sidney Poitier başrolde oynuyoı. Film, 1988 yılı yapımı. 6. Sayfada • Franco Nero yargıç rolünde TV1 'de haftada üç kez yayımlanan dizi kuşağında 'Yargıç' adlı yapım yer alıyor. 6. Sayfada • Bale ile opera ayrılmalı Îstanbul Devlet Opera ve Balesı Başkoregraflığı'na getirilen Geyvan McMillen'a göre Türkiye'deki ortam dans^ sanatçıları için yetersiz. 7. Sayfada • Boğazköy'ü dünyaya tanrtmıstı Arkeolojı dünyası önemlı bir bilim adamım, Prof. Kurt Bittel'i yitirdi. 7. Sayfada • Savaş TV'si basını zortadı tngiltere, Fransa, halya, Almanya, Yunanistan'da yayımlanan gazeteler, Körfez savaşmda beklediği tirajı bulamadı. Arka Sayfada • Zeus dosyası hazır Kultur Bakanlığı, Zeus Sunağı 'nı gerı almak ıçın 20 belgeyi kapsayan bir dosya hazırladı. Arka Sayfada GÖZUM UĞURMUMCU Savaş sonrası "Körfez senaryolan" arasında, Türkiye'nin de kurucuları arasında bulunacağı bir "İslam Ortak Pazan" da var. Nasıl oluşacak bu İslam Ortak Pazarı? İslam ülkelerının bir araya gelerek bir Ortak Pazar kur- malan için önce bu üîkeler arasında bir siyasal birlik yada (Arkosı Sa. 14, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog