Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 ŞUBAT 1991 CUMHURÎYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu llkeli askerin ölümü Emeklı Denız Kurmay Albay Adnan Kaptan'ın ölümü tanıyan bırçok arkadaşı gibı Av M. Emin Değer'ı de çok üzdû. 12 Mart'ta Cemal Madanoğlu ve arkadaşlan ıle bırlikie yargılanan Kaptan ıçın Değer, onun gerçek bır yurtsever ve msan haklarına bağlı bır subay olduğunu belırterek "Inançlı bır Kemalıst devrımcıydı, 12 Eylül döneminde bır ara başbakanlıkta görevlendırıldı Çalışmalarında ınsan haklarına saygıyı ön planda tuttuğunu söylerdı Gıdişın düşüncelenne ters duştüğünü görünce ekonomik zorluklara rağmen hemen ayrıldı. Ve o çalışmalar nedenıyle kendısını hep sorumlu tuttu llkeli ve demokrasrye ınanan bır subaydı" dedı. MISTIK EMIR DYP'liler "Garcia'yı" anyor DYP hafta ıçinde üyelerıne bir talımat verdr —Garcıa bulunacak! Genel Başkan Yardımcısı AJİ Şevki Erek'ın hazırladığı 'Ana Çalışma Şablonu'nun başlığı buydu 'Şablonu tebellüğ eden' DYP'lılerı aldı bır düşunce 1 —Bu Garcıa da kım ola kı? Neyse kı Erek bunu da düşunmüştü. 'Kadın ve Gençlık îşJerı Başkanlığı Goreve Başlama ve Çalışma Genelgesi'nın 7. sayfasında konuya tşık tuttu• "Şablonumuzun başında ıkı kelıme var: 'Garcıa Bulunacak ' Bu yabancı bır özdeyıştır. Kışının yalnız başına karar verme, araştırma, hedefe ulaşma başansını ve ınancını simgeler Geçmış zaman ıçinde bır ülkenın başkanı çok önemlı bir konuda yaverını çağınr ve verdığı mektubu Garcıa'ya ulaştırmasını ister Yaver mektubu alır, Garcia'yı bulur ve verır Emır yerıne getırılmıştır Önemlı olan mektubun Garcıa'ya verılmesıdır Garcıa kımdır? Nerede oturur? Işı nedır'' Yüzlerce Garcıa ısımlı kışıden mektubun verıleceğı Garcıa hangısıdır? Bunu araştırmak ve bulmak, venlen görevı hakkıyla yapmak yaverın görevıdır." Şablonda, ulaştırılması istenen mektupta ıse şuna benzer talimatlar yer aldr —Partı ıçınde, dışında dedikodu yapma Dırdıriara karşı moralını bozma Her yere gırelım, her yerde elim, dılım kulağım, gözüm olsun BUNUN FOTOĞRAFI Ş1VE Fransız Kürtçesi Kürtçe konuşma yasağının kaldırılması gırışımıyle başkent kulıslerınde yenı öyküler, anılar kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bunlardan bırının kahramanı da Devlet Bakanı Kâmran inan. Inan'a, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bır toplantıda sormuşlar — Beyefendı, sız Kürtçe bilır mısınız? — Bılırım Bılırım de arkadaşlarım, Kürtçeyı Fransız şıvesıyle konuştugumu söylerler.. DALAN — ANAP yazüı kukiayı saün alan DMP lideri, "Bunıı çocnk bUe oynatır" dedi. özal. "Orduya ctddi bir neşter gerek " Demirel: "Asıl neşter özal'a gerek." Mesele, Ozal'a neşteri kimin vuracağı! • • * TV'de, Ankara'daki tiyatro yaşamı anlatılacakmış... Tabh Çankaya'dan başiayarak.. • • • Günaydın gazetesinden. "özal'ın ıstedığı oklu." Yanı Türk milletınin ıstemedığı Şinasi Nahit Berker HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHiç 4K Ofmon'/o kayq<x çck Jofmoydt He/e ddUû' kcerenm 7âhn, onvn da praj<t/arı ağZıma dblahrvp, bakfafart burun de/ıkJenme lıkamoSı jereksızdi. t>enun, panialonvndan. kedı (fovn/Ju f -famamen l bır vzermt, onvn bvİOn. kaktekrı yoby baShrrnaiını ıse., an/aracak htttfnt bulanuyotvm • ÛsfehA. 3ır daha famamen /erusemec//A /e onc/an. PİKNÎK PİY4LE \L4DR4 HIZLI GAZETECİ \ECDET C Memure Oeja Vu adlı övku gûya Pans'te geçıyor, ama ne Eyfet, ne Notr-Oam Kılısesı ne de KJozen De üla'yı göremedık LuvrMuzosı, Basül Meydanı, Şanz Elıze Caddesı bıle yoktu E. o zaman ne antemı var Pans'te geçen bır çtzgı ûykü yapmanın'' Türkıye'nın suyu mu çıktı? Sıvas'ı da çızebılırdın meseta ŞA/AŞYAY (36) Savaş Muhabtn Hıztı Gazetecı ılk başladığında büyük bır heyecan duydum Sonunda bız muhabırienn yaşamını anlatan bınlen çıkmıştı Ilk gunter herkese, "Bu adam kesınhkte benı anlabyor, fakat bütün bunlan ona kım aktardı" dıye soruyordum Fakat zamanla Hızlı, ruün haber peşınde koşan bır muhabır kımltğınden uzaklaştp daha çok köşesınde oturup filozof takılan "gazetecı-yazar" kımlıgıne burundu Bu durum hoşuma gıtmedı Ben eskı Hızlı'yı tsöyorum Galerİ . Atölye ÇjZGİLİK K4WtL MASARACI 146 97 38 • 132 64 26 ARKEON S\\\T (.\URlsl FÎKRET MUALLA Resım Sergısı 14 Şubat 9 Mart Ukele C«d Salhane Sok. Mo: 19 OrtakfiyTel 159 92 57 ATÖLYE NüGÖL Canıüzerine EbruKursu Pıar Uıll largın 12JB 2400 ıruı ıngı; OrtlMY SlMII hglnıiM* Sok İK 10 OrUkuy 161 86 99-161 60 K ZEKİ FAİK 1960 1980 Strgıltnmtmı; asarlcri' 11 Şubat 10 Mart M t N E SANAT GALERtSt MekK* Maauası KufdiN C*4. No: 21 Altıyol 345 M 40 Hamza İnanç resım sergısı 5 şubat - l mart 1991 Destek Reasurans Sanat Galensı Telefon. 131 28 32 İş gunlen 11 00 18 30 BILİM SANAT GALERISI BAHİTTİN BOZDOĞAN R E S İ M S E R G İ S İ 19 OCAK - 15 ŞUBAT 1991 MühOrdar C»d Aknur Pasa^ No 70 •'; Kadıköy ıSular aa-esı Yan 349 26 10 F a t i h S a r m a n l ı ResimSeıgisı 4 25Şutwm 11J0018W (Pazugunlendi$mda< \bnca Modem Sanat Vâlıkûnağı Caddea No U7 2Nışantaşı Istanbul Ttl 130 39 80 lanok* S/tNlTUUMSI » HİKMET KARAGÖZ Suluboya Resım Sergısı 13 Şubat - 2 Mart NUpttty» Od. M/2 Blıı 1S5 19 35 - 165 M »1 ÇEKMECELEIT 25 Ocak 23 Şubat .22 Yedıkuyulır C * B U I 6/7 O) IS«ı Tıyalrauı krknıl 132 59 59 Çoğdaş Türk Ressamtarmdan Seçmeler f«*0kr ^arc*3Ç*lır BEMPAM TESVİKfıE SANAT, Be<M Rahmi EyOboğlu ZsMFalkber Nofot Dwnm AbJcfln Dino ömer Uuç Burttan üvgur ibrahlm Or» GOndOz Temur ErolKınalı ŞahlnPaksoy BBSUI AytemOr RatotEktz Argun Okumufoğlu Doğan Paksoy AsafZekJYOksrt Zvnro RkretAndoğlu 9 Şubat-28 Şubat Karma Resım Serglsı Abdl Iprtçl Cld No 4«/1 NtMnttfl 141 04 5* AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKWL\ GURSES AEDPA ^MTefcstılbank SanalGalensı ALİ DEMİR Resım Sergısı 30 Ocak-18 Şubat Ainrn Gerede CM 12S Tejyiklye Meydanı 136 12 79 Resım Sergısı 14' &yo§u Isanbul TH 152 i 0K1AY ANILANMERT G ' ı R A N T I S U U G A L E R I S I 5 U 6 AT 99 ^ ^ y S A V I BÎTÖ S A H T ı. U[RILE R İ N D E G C R E T S İ Z D t R GARFIELD JIMDAVIS OZEL MEDİHA YENER Gl>t\1 MSV11 STIIIST MODFLM KAIIPC1IIK M KSLARI Y1Nİ DOMFM hA^lTI 4R1M17 aASLAMb.TlK GECIKMEYİ.NİZ Elvan Tayf un (Girgin) ıle AtilaTayfun evlendıler 10 Şubat 1991 Perapaias Oteh ISTANBUL, BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANLIĞFNDAN 1-TaksunGezıParkıveraeydançcvTesıkjsmıdüzcıüemeınşaal 151i 450 000 000 TL + KDVmuhammenbnkUeıhak olacaktır GeçKi temınatı 73 500 000TL 'dır Şartnamesı 28O0O0TL bedclle Yatınm Pbuüama MOdOrlüğü'nden satın alınabilir 2 EmınOnü 117 pafta, 622 ada, 24 parsekic kat karşılığj süpennarket ve bOro bınası ınşaat ışı 1 500 000 000 TL mu- bammen bcdelle ıhalc olacaktır Geçıcı temınat 45 000 000 TL 'ia Şartnamesı 24O0O0TL bedelle Yaunm Planlama MüdOrlağü'nden satın ahnabdir 3-BakırköyÜmranıyeMahaDesı28pafta,364ada,24-25panelesayüıyerdekatkar$ıhğıın$aatqi345 000 000TL mu- hammsn bedelle ıbale olacaknr Geçıcı temınatı 10 350 000TL 'dır Şartnamesı 80 000 TL bedelle Yatınm Planlama Müdürlüğü'nden satın alınabilir Yukanda>azılıışler28Şuball991gün0saatll 00'dtIstanbulBü\-ukşrhırBdecbyeEncümenı'nde, I'ınaiş2886/36'na maddcsınegOrtkapalızaıfırksıHmesıusulüıle2-3'ncüi5İer2886/51 g maddesıncgörepazarbkusulüılejartnameten veçhıle ayn ayn ıhale olacaktır İhalelere katılmak ısteyenlerın ıhale tarıhınden 5 (beş) ış günü önce beledıyeye müraLaat etmelen gerekmektc olup sart- namelennde >azılı belgelerle bırlıkte 1 'ıncı ış ıcın teklıflenm ıçerenkapab zarflannı saaı 10 OO'akadaryukanda yazüııhale günü ve saatınde Istanbul Büyükşehır Beledıye Encumenı'nde haar bulunmalan gerekmektedır tlan olunur Basın 18835 TARtHTE BUGÜN uiMT4Z'ARnLL\ 11 Şubat JAPON UYDUSUDA UZAYDA! UYOLISUK/U UZAYA 6ÖMDEKM/$TX ADU UYPll, K4GOSHfMA UZ/iy M£gA££Z/ 'N- g 4 TtLMtŞTf JAPOAJ BlUM APAMLAZ/, SOZ tcoNUSu uypuuuKi £w AZ SO sA*r &uR£yce uzAypAN B/LGI YOLLAHGCA'- ĞİMI AÇrKLA/W?77 ANCAK, OHSUMI, AA KlSA g/£ Z/1/L44N OA/CE" SOMGA, UYDU . ONÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog