Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 ŞUBATJ991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 ı "Gospel Krah" öldü • Kiiltör Servisi — MOzik dünyasında "Gospel Kralı" olarak tanınan James Cleveland önceki gün 59 yaşında öldü. Sanatçının Los Angeles'taki tıp merkezinde solunum yollanndaki rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğu ve kalp yetmezliğinden öldüğü bildirildi. Dört kez Grammy ödülüne hak kazanan ve bugüne dek 400'den fazla gospele imzasını atan piyanist, besteci, yapımcı, aranjör James Cleveland çok yönlü müzisyen kişiliği ile tanıyordu. Sanatçı, aralarında Aretha Franklin'in de yer aldığı pek çok ünlüye gospeli öğreten müzisyen olarak da biliniyordu. Cleveland'ın üne kavuşturduğu şarkılar arasında "Everything Will Be All Right", "The Love of God", "Peace Be Still" de vardı. TİYATRO 'Ulusal tiyatro karşılaşması' • ANKARA (AA) — Türkiye'de ilk kez tüm özel ve ödenekli tiyatrolardaki oyunları değerlendirecek "Ulusal tiyatro karşılaşması" için jüriler belirlendi. Mersin Kültür ve Sanat Vakfı (MEKSAV) tarafından düzenlenecek "1. ulusal tiyatro karşılaşması" için belirlenen jüriler, Ankara, Istanbul ve Anadolu'da sahnelenen tum oyunlan izleyecek. Son değerlendirmeye alınacak toplam 8 oyunu belirleyecek jürilerde, tiyatro eğitimi veren üniversitelerden ve Kültür Bakanlığı'ndan yetkililer, eleştirmenler, oyun yazarları dernekleri temsilcileri ile sanatçılar bulunuyor. tstanbul jürisi Prof. Dr. Cevat Çapan başkanlığında, oyun yazan Recep Bilginer, eleştirmen Seçkin Selvi ve Dikmen Gürün Uçarer, Hami Çağdaş, Zeynep Oral ve Sezi Ergür Anar'dan oluşuyor. Ankara jürisinde de sanatçı Macide Tanır, eleştirmen Atilla Sav, yazar Vasfi Uçkan, Gülşen Karakadıoğlu, Yaşar Doruk, Zeynep Atakan, Levent Sümer ve Birol Uzunyayla bulunuyor. Sophie Marceau sahnede I PARİS (AFP) — Fransız sinemasının son dönemde ortaya çıkardığı iki ünlü genç kuşak oyuncusu bu kez sahnede buluştu. Ünlü Fransız oyun yazarı Jean Anouilh'un "Eurydice" adlı oyununda Sophie Marceau Orphee'yi, Lambert Wilson da Eurydice*i oynuyorlar. "Patlarsam Yanarsın", aynca TV'de gösterilen "Polis" ve "Saganne -Kalesi" gibi fılmleriyle tamdığımız Sophie Marceau ile başroIJerini Nasstasia Kinski'yle paylaştığı "Harem" adlı filminden tamdığımız Lambert Wilson'u, Anouilh'un oyununda Wilson'un babası Georges Wilson yönetiyor. KİTAP Şevardnadze'nin anıları • Kültür Seı-visi — ABD'deki Pantheon Books yaymevi, Sovyetler Birliği'nin eski Dışişleri Bakam Eduard Şevardnadze'nin anılaruu yayımlamayı bir ay erteledi. Şevardnadze'nin istifasıyla ilgili açıklamalan da ekleyeceği kitabın nisan ortalarında basılması bekleniyor. Eski Sovyet Dışişleri Bakanı, anılarun Almanya'daki yayıncısına geçen yüın sonlarında teslim etmiş ancak geçen arahk ayında istifa edince kitabın güncelleştirilmesi gerekmişti. Pantheon yöneticilerinden Fred Jordan, "Şevardnadze, istifasına yol açan nedenlere ilişkin en azmdan iki bolum daha yazıyor. Aynca bütün bir metni yeniden gözden geçiriyor" dedi. I S T A N B U L ' D A T İ Y A T R O • Dormen Tiyatrosu Karmakanşık ve Çügın Sonbahar adlı komedile- ri Pangaltı Dormen Tiyat- rosu 'nda sergilemeyi sür- dürüyor. • Hadi Çaman- Yeditepe Oyunculan Bir Anarşistin Kaza So- nucu Öiiimü ile Gel Kaça- mn'ı Kadıköy Halk Eği- tim Merkezi'nde sunuyor. • Tevfik Gelenbe Ti- yatrosu Bir Oğlum Oldu ile Mutluluk Adası adlı çocuk oyununu sahneli- yor. • Ali Poyrazoğlu Tiyat- rosu Çdgudar Kulübü'nü sergiliyor. • Dostlar Tiyatrosu As- lan Asker Şvayk, Burak Ezgi ve Mertaaba ile Ka- raca Tiyatrosu'nda.. • Kent Oyunculan Eski Fotoğnıflar'ı Kenter Ti- yatrosu 'nda sunuyor. • Enis Fosforoğlu Ti- yatrosu Kanlı Nigar '9O'ı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahneliyor. • Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu Be- nim Matrak Ailem adlı komediyi Karaca Tiyatro- su 'nda sergiliyor. • Clhat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu tnsan! Suretleri'ni Kenter Tiyat- rosu 'nda sahnelemeyi sürdürüyor. • GönülÜlkü-Gazarrfer Özcan Tiyatrosu Orası- nı Es Geç ve Kinüık Dai- re ile izleyici karşısına çı- kıyor. • Dilek Türker Bir Za- manlar Memleketin Birin- de ile Küçuk Sahne'de. • Levent Kırca Tiyatro- su Geregi Düşünüldii'yü Hürriyet Gösteri Merke- zi'nde sunuyor. • Nejat Uygur Tiyatro- su Marko Paşa'yı Koca- mustafapaşa Çevre Tiyat- rosu'nda sergiliyor. • Tiyatro Stüdyosu KanKardeşleri mûzikalini Dünya Sineması 'nda ser- giliyor. • Bulunmaz Tiyatro- istanbul Sen Gara Değil- ria'i her pazar Karya Cep Sineması 'nda sunuyor. • Tiyatro Devran Faus- tofeles'i Karaca Tiyatro'- da sergiliyor. • Nöbetci Tiyatro Aşkın Gözüne Gözlük'ü Kü- çük Sahne'de sunuyor. • Ortaoyuncular Aşkı- mızın Gemisi Fındık Ka- buğu, Yorgun Matador, Ferhangi Şeyler ve Kahra- man R»H"»ı Süpennarke- te Karşı'yı Ses'te, İstan- bol'n Saüyorum'u Küçük Sahne'de sergiliyor. • idilAMa Çocuk Tiyat- rosu Çekirge Bir Sıçrar'ı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sunuyor. • İstanbul Devlet Th/at- rosu bu hafta repertuan- na Dfin Gece Yolda Gi- derken Çok Komik Bir Şey OMu'yu da ekliyor. Taksim Sahnesi'nde izle- nebilir. Careers Driven by HIGH TECHNOLOGY MİKES, vvorking in the field of Electronic VVarfare, seeks experienced Purchasing Supervisor. Job scope: 3 To undertake the full responsibility of procurement events of a military project as a vvhole. Desired qualifications: Q Experience in international purchasing for more than five years. • Knowledge of purchasing commodities vvith military standards. • Experience in developing, controlling and finalizing contracts. • Knovvledge of Turkish customs regulations, international payments terms and conditions, consolıdated transportation and related papervvork. D Experience in tracking the purchasing vvith an MRP system. • Ability to lead, controi and support of the related staff. Send your resume vvith a recent picture to: MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. P.K. 41 06652 Çankaya ANKARA not later than March 01, 1991. Successful candidate will make quarterly trips to U.S.A. throughout 1991 and vvill be posted in the U.S.A. for most of 1992 and 1993. All applications vvill be kept confidential. All male applicants must be free from military obligations • Nokta Tiyatrosu En Büyük Megaloman Başka Büyük Yok'u Küçük Sah- ne'de sunuyor. • Bilsak Tiyatro Atöl- yesi, tşte Baş tşte Gövde Iste Kanatlar'ı Bilsak \a sahneliyor. • All Aytuğ Artist as Whore'u çarşambaları Bilsak \a sergiliypr. • Sermet Erkin İllüzyon Tiyatrosu, gösterilerini pazar günleri Kenter Ti- yatrosu'nda sürdürüyor. • Genç Seyirci Tiyatro- su Pantoloniu Bulul'u Kadıköy Kültür Merkezi'nde sunuyor. • Karsı Tiyatro Hamlet 2 Orijinaline Beş Basar'ı Inci Sineması 'nda sah- neliyor. M Û Z İ K • İstanbul Devlet Sen- foni Orkestrası 15 şubat cuma günü saat 19.00'da, 16 şubat cumartesi günü saat 11.00'de vereceği kon- serlerinde "Öliimünün 200. Yüında Mozart'ı An- ma Konseri" çerçevesinde W.A. Mozart'ın dört ya- pıtım seslendirecek. Şef Alexander Schwinck yönetimindeki orkestra- mn solistleri soprano Isık Kurt ve piyanist Malcolm Frager. • istanbul Belediyesi Ce- mal Reşit Rey Konser Sa- lonu'nda. hafta boyunca, Kara Karayef Azerbay- can Devlet Oda Orkest- rası'nın şef Nazıtn Rıza- yef\n yönetiminde verece- ği konser bugün saat 19.- 00'da gerçekleşecek. 13 şubat çarşamba gunü Bo- gaziçi Oda Solistleri'nin saat 19.00'da vereceği konserde Mozart, Bach ve Dvorak'ın yapıtlan ses- lendirilecek. 14 şubat per- şembe günü Tiraje-Ro- bert Ruckman'ın iki pi- yano konseri saat 19.00- da, 17 şubat günü Genç Yetenekler Serisi Sayat Zaman Piyano Resitali ise saat 16.00'da. • Avusturya Başkonso- losluğu Kültür Ofısfnde Josef Sivo ve Thomas Hlawatsch bugün saat 18.30'da bir keman-pı- yano resitali verecek. Programda Beet- hoven, Vbgel, Brahms ve Franck'ın yapıtlarına yer verecek olan ikili kon- serlerini yann saat 17.00 1 de MSÜ'de, 14 şubat gu- nü ise saat 18.30'da Kül- tür Ofısi Salonları'ndn sürdürecek. • Fransız kontrtehor Jean-Loup Charvet 14 şubat perşembe günü MSÜ Resim ve Heykel Müzesi'nde saat 19.30'da bir konser verecek. Char- vet, HaendeH'in operala- nndan ve PurceH'in şar- kılanndan bir repertuar sunacak. GaSTEBİ/SÖTLEŞİ H A F T A N I N S A N A T C I Z E L G E S I FtKRET MUALLA SERGİSİ — Sanatçının 1934 Cunda Adası'ndan başlayarak 1958 yüına dek gerçek- leştirdiği desen, guvaş suluboya ve yağhboya resimle- ri 14 şubattan itibaren Ortaköy Arkeon'da. • İlteıiş Tezer'in İstan- bul ve Deniz konulu say- dam gösterisi bugün saat 19.00'da İFSAK Salo- nu 'nda. • İzzet Keribar'ın Hin- distan - Rajastaa konulu saydam gösterisi 13 şubat çarşamba günü Fransız Kültür Merkezi'nde saat 18.00 ve 19.00'da izle- nebilir. • İsmail Gükjeç'in Me- tal Litografi gösterisi 13 şubat günü saat lS.OO'te Karikatur ve Mizah Mü- zesi'nde. • Karikatür ve Mizah Müzesi özgün baskı atölye sanatçılannın toplu gösterisi 16 ocak gü- nü saat lS.OO'te izlenebilir. • Can Göknll-Nazan Erkmen'in Çocuk Kitap- lan Resimkri konuiu dı- ah söyleşisi 16 şubat günü saat 17.30'da Kadın Eser- leri Kütüphanesfnde izle- nebilir. • Atatürk Kitaplığı'nda. bu haftaki etkinlikler kapsamında Kubilay Ün- sal'ın Aydın Halka İndi mi konulu söyleşisi saat 16.00'da yer alıyor. Yarın saat 16.00'da düzenlene- cek Okuma Günü'nün konuğu Aziz Nesin. 13 şubat gunü saat 16.00'da Dr. Nevin Yücel Celbl Dogumunun 150. Ydında Pierre Auguste Renoir ko- nulu bir konferans vere- cek. 14 şubat günü saat 16.00'da düzenlenecek Dogumunun 125. Yüında Halit Ziya UşaklıgU'i An- roa Toplantısı'na konuş- macı olarak Emine Usaklıgil, Şükran Kur- dakul ve Sami Karaören katılıyor. 15 şubat günü Hürriyet Gösteri Dergisi Yazı Işlerı Mudürü Hami Çağdaş, Yüz Yuze'nin konuğu olacak. Saat 16.00'daki söyleşiyi Faruk Şüyun yönetiyor. 16 şu- bat günü saat 15.00'teki Sinemada Ses ve Müzik konulu söyleşiye Esin En- gin, Ersin Sanver, Nes- II Çölgecen ve Cahrt Berkay katılıyor. • Yeşil Bizans Kültür Evi'nde bugün Taner Barlas, Sedat Küçükay ve Eftal Gülbudak'ın pandomim gösterisi saat 19.00'da, yarın aym saat- te Yeşil Platform konulu toplantı yer alacak. 13 şu- bat günü Müzik ve Etki- leşim konulu söyleşiye Nejat Yavaşoğulları ve Cem Karaca katılıyor. 15 şubat günü Füsun Erbu- lak söyleşisi saat 21.00'de yer alacak. 16 şubat günü Fuzuliyat Faküitesi Seri Konferanslan'nın ilki sa- at 11.00'de düzenlenecek. 17 şubat günü ise Gizli Anadolu başhkh saydam, fotoğraf ve söyleşiye yer verilecek. (Sıraselviler Cad. 176/5 Ikksim). O P E B A / B A L E • İstanbul Devlet Ope- ra ve Ba\esi'nin A tatürk Kültür Merkezi'nde yer alan bu haftaki etkinlik- leri kapsamında bugün W.A.Mozart'ın Öliimii- niin 200. Yılını Anma Konseri saat 19.00'da yer alacak. 12 yubat günü Si- hirli Fliit operası, 13 şu- bat günü Romeo ve Juli- et balesi ve 15 şubat günü Bir Floransa Trajedisi ad- lı opera ve Yaşam ve tn- san adh bale saat 20.00'de sahnelenecek. 16 şubat gunü çocuk müzikali Si- hirbaz Oz saat 11.00'de Yusuf ile Zöleyba opera- sı saat 15.30'da izlenebi- lecek. S İ N E M A • Arachnophobia Frank Marshall'm yönet- tiği gerilim filmi, zehirli örümceklerin bir köyü basmasıyla gelişen olayla- n konu alıyor. Jeff Danl- els, Julian Sands ve John Gocdman başrol- lerde. (Beyoğlu Fitaş, Çemberlitaş Şafak, Ka- dıköy Yıldız.) • Sahte Cennete Elve- da Tevfik Başer'in Fran- sa Strasbourg en iyi film ödülü kazanan, aynca başrol oyuncusu Zuhal Olcay'a 1989yılmda Ber- lin Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren film. (Cumadan itibaren Beyoğlu Lale.) • Ran ünlü yönetmen Akira Kurosava'nın fil- mi en iyi yönetmen, ka- meraman, sanat yönetme- ni dallarında Oscar'a aday gösterilmiş, kostüm dalında bu ödülü almıştı. Güçlü bir hükümdann ül- kesini oğullan arasında paylaştırmasını konu alan fîlmde Tatsuya Naka- dai, Akira Terao ve Jin- pachi Nezu başrollerde. (Cumadan itibaren Be- yoğlu Fitaş ve Kadıköy Sanat Merkezi.) S E R G İ • Aclan Uraz'ın saydam gösterisi bugün saat 14.30'da 1Ü öğrenci Kül- tür Merkezi'nde. BtR BALE-BtR OPERA — tstanbul Devlet Opera ve Balesi Z*mlinski'nin "Bir Floransa Irajedisi" adlı tek perdelik operası Ue Selçuk Borak'ın Timmermans, VVise ve Rubaja'nın müzikleriyle koregrafisini hazıriayıp sataneye koydugn "Ya- şam ve tnsan" adlı baleyi bu hafta da sergiliyor. (Fotoğraf: İbrahim Ganel) • Can Göknil ve Nazan Erkmen'in Çocuk Kitap- lan Resimleri sergisi cu- martesi Kadın Eserleri Kütüphanesi"nde açılıyor. • Ender Güzey'in resim ve obje sergisi perşembe günü Exclusive Sanat Merkezi'nde (Suadiye Bağdat Cad. 389/1) açıh- yor ve 8 marta dek sürü- yor. • Fikret Mualla resim sergisi perşembe günü Ar- keon'da (Ortaköy, Salha- ne Sok. 19) açdıyor ve 9 marta kadar açık kalıyor. • Nevin Çokay resim sergisi 15 şubatta Levent Sanat Galerisi'nde acıla- cak. 12 marta dek görule- büir. • Fuat Acaroğlu'nun Tek Adam Tek Resim baş- lıklı mekân düzenlemesi 5 marta kadar San/a Sanat Galerisi'nde görülebile- cek. • Misak Toros gümuşlü tablo ve heykel sergisini bugün A kbank Bebek Sa- nat Galerisi'nde açıyor. 22 şubata dek görülebilir. • Mehmet Genç'in resim sergisi 2 marta dek Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Ga- lerisi'nde görülebilir. • Hikmet Karagöz re- simlerini çarşambadan iti- baren 2 marta dek Ta- nak\& sergiliyor. • M. Orhan Şfde Tabiat Resimleri adını verdiği sergiyi yarın IRCICA'da sunmaya başlıyor. • Ersin Alok'un Yasan- mış Doğadan adlı fotoğ- raf sergisi, Özer Hiçyıl- maz'ın suluboya resiinle- ri Zühtü Müridoğlu, Devrim Erbil, S a d * M- tınok,.ÇIğdemErbilSa- ğın, Aykut Özbay, Kâmll Fırat'ın özgün baskı ser- gisi yanndan itibaren BA- sın Müzesi'nde yer alacak. • Mümtaz Çeltik'in ser- gisi 15 şubatta Galeri A'ev'de açılıyor. • ZekiFaikİzer'insergi- lenmemiş eserleri bugün- den itibaren Mine Sanat Galerisi'nde görülebilir. •T. Engln Top'un Eski İstanbul Evleri Resim ser- gisi perşembe günü Üskü- dar Belediyesi Sanat Ga- lerisi'nde açüıyor. Edirne Belediyesi nin Düzenlediği Kırkpınar Ağası AMBLEM YARIŞMASI • Edirne Belediyesi, Kırkpınar Gureş Organızasyonu'nda önemlı bir yerı olan Kırkpınar AĞA'sını sembolleşlirmek üzere Türkıye genelınde amblem yarışması duzenlenmıştır eAmblemın ıçenğı Tanhı Kırkpınar Gureşlerını, AĞA'lık gelenekve göreneklerını kapsayacaktır • Yaprtlar en geç 28 Mart 1991 günu mesaı bıtımıne kadar Edirne Beledıye Başkanlığına elden ya da taahhütlu posta ile ulaştırılmış olacaktır Postadakı gecıkme ve kaybolma gözönünde bulundurulmayacaktır e Amblem yarışması bîıtün sanatçılara açıktır ÖDÜLLER BİRİNCİ : 5.000.000 TL İKİNCİ : 2.000.000TL MANSJYON: 1.000.000 TL MANSİYON: 1.000.000 TL MANSİYON: 1.000.000 TL SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ: Ünal ERKAN - Edırne Valısı Hamdı SEDEFCI - Edirne Betedıye Basfcam Alpet VAZOĞLU - 1991 yılı Kırkpınar Ağası Pro< llrtamı TURAN - Mımar Sınan Ûnıversıtesı Rektor Yrd Prof Sınar BAYKURT - M Un G SF Grafık Ana Sanat Daiı Öğr Üyesı Doç Dr Veyıs ÖZEK - Trakya Umvereıtesı Oğr Gör Vrd Doç Aykul ÖZBAY - M Un G S F Grafık Ana Sanat Dalı Öğr Uyesı Gûr KARASU - Edıme Kultur Md Yrd Nadır ADLI - Edıme Guzel Sanallar Galeri Md Mural KÛSE - 1990 yılı Kırkpınar Ağası Mehmet IRIŞ - 1981 yılı Kırkpınar Ağası Oral ONUR - Tanhçı Yazar Lâtıl BAĞMEN • Tanhçı Yazar Tayyıf YILMAZ - Resım Öğre'menı KATILMA KOŞULLARI İSTEME ADRESİ: 1- Edırne Beledıye Başkanlığı , Amblem Yarışma Komısyonu Tel. 9 (181) 11024 • 11776 - 13026 2- İstanbul Kalamış. Fener Cad No 91 Fenerbahçe/ISTANBUL CUMHURİYET YOLUNDA Yunus Nadi 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-hianbul Ödemeli gönderitmez. DOSTUM MOZART Nadir Nadi 7. bası 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğtu-tstanbul Odeneli gönderilmez. TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. DEN TASARRUFSAHİPLERİNE DUYURUDUR Şirketimizce brüt % 66 (Net % 59.07) oranı ûzerinden is- konto edilmek suretıyle ihraç edılecek A tipi, 360 gün vadeti, 3. tertip, 1. seri 5.000.000.000.- (beş milyar) TL. tutarındaki fi- nansman bonoları 11.02.1991 tarihınden itibaren 10 işgünü sü- re ile satışına aracılık eden, Camiş Menkul Değerler A.Ş. tara- fından asağıda belirtilen adresinde satışa sunulacaktır. Bu finansman bonolarının halka arzı, Sermaye Piyasası Ku- rulu tarafından 2499 sayılı kanun ve 86/11130 sayılı Bakanlar Kuruiu kararına dayanılarak çıkanlan seri III, No.4 sayılı tebtiğ uyannca verilen 30.1.1991 tarih ve FB-5/T-3 sayılı izne dayan- maktadır. Ancak bu izin, finansman bonolanmızın ve ortaklı- ğımızın kurul ya da kamuca tekeffülü anJamına gelmez. 1. Ortaklığın Çıkanlmış Sermayesi 2. Fin.Bon.Vade Tarihi 3. Fin.Bon.Ödenmesini Garanti Eden Banka 4. Satış Süresinin Birinci Günündeki (Net Oran Ûzerinden İskonto Edilmiş) Satış Fiyat 195.160.000.000.- TL. 6.02.1992. Yoktur. 5. Satışın Yapılacağı Yer : 1.000.000.-TL.'lik kupör TL., 628.654.- TL. : 5.000.000.-TL.'lik kupür TL., 3.143.270- TL. : 10.000.000.- TL.'lik kupür TL., 6.286.541.- TL. : Camiş Menkul Değerler A.Ş. Barbaros Bulvarı No. 125 Camhan. Balmumcu/ Beşiktaş/İSTANBUL. 6. Diğer Hususlar: a) Finansman bonolannın vadelerinde geri ödeme hizmetleri, Camiş Menkul Değerler A.Ş.'nin yukanda belirtilen adresinde yapılacaktır. b) Ortaklığın Eylül 1990 hesap dönemine ilişkin mali tablo ve raporiarı, denetleme kuruluşu Ergin Uluslararası Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. c) Olumlu görüş içeren denetleme rapor özeti, izahnamede yer almaktadır. d) tarihinde tescil edilen izahname, Camiş Menkul Değerler A.Ş.'nin yukandaki adresinde halkın incelemesine açık tutulmaktadır. ANKARA BEŞİNCt ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/672 Esas' Davacı Kemal Yıldız tarafından davalılar Kudret Demirörs ve Zi- ya Bulaner aleyhlerine mahkememize açılan Tapu iptali ve tescil da- vasının yapılan açık yargılamasında: Davalılardan Kudret Demirörs'e dava dilekçesi tebliğ edilememiş, emniyetçe yapılan araştırma sonucu adresi tespit edilememiş olmak- la, bilinen en son adresi Görgülü sokak 37/9 Abidınpaşa / Ankara olan davalı Kudret Demirörs'ün durusma gunu olan 21.2.1991 günü saat 10.20'de duruşma saionunda hazır bulunması veya kendisıni bir vekille temsil ettirmesi, hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam oluna- cağı vegerektiğinde hüküm venle^eği ilanen tebliğ olunur. 29.1.1991 Acaroğlıı'nıın Snekânı' • Kültür Servisi — Fuat Acaroğlu'nun mekân düzünlemesi niteliğindeki sergisi Sanfa Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi 5 mart tarihine dek sürecek. Fuat Acaroğlu, 1986-1987 yülarında ttalya devlet sanat bursu ile calışmalannı ltalya'da sOrdürdü. Sanatçı haJen MSÜ Guzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. Doç Acaroğlu, sergisiyle ilgili şunlan söylüyor: "Sevgi tekil' o anı konu alır. Tek resimden oluşan, tek otorite, tek 'ben', tek V ve tekseslilik problemidir.. Tekil olana çoğulun katıldıgı bir taşlamadır..." Defter'in son sayısı • Kültür Servisi — Defter dergisinin ocak ayında yayımlanan 15. sayısuıda Ahmet Oktay, Salih Ecer, Iskender Savaşır ve Seyhan Erözçelik'in şiirleri ve Fatih özgüven'in "Aşk-H", Meltem Ahıska'nın "Zamansız Korku" adlı öyküleri yer alıyor. Derginin bu sayısında M.J. Siemenek'in "Marksizm ve Yorumsamaa Gelenek" adlı, iki felsefı geleneğin diyalog imkânlarını inceleyen makalesine Ildeniz Kurtulan'ın 1917'den günümüze sık sık değiştirilen Azerbaycan abecesi üzerine ve Füsun Alioğlu'nun Mardin şehri uzerine bir incelemesine, derginin Tarih, Heteredoksi ve Babailer'in yazan Reha Çamuroğlu ile yaptığı tarih/tahakkûm eksenli söyleşiye yer verildi. Misak Ibros sergisi • Kültür Servisi — Misak Toros'un "Gümüşlü tablo ve heykel sergisi" bugün Akbank Bebek Sanat Galerisi'nde açılıyor. Toros'un 900 ayar gümüş kullanarak gerçekleştirdiği heykel ve tablolan 22 şubat tarihine kadar görülebilecek. 1940 tstanbul doğumlu olan Misak Toros uzun yıllar klasik gitarla, sinema ve tiyatro çalışmalanyla uğraştı, bunların yanı sıra 15 yaşından itibaren dört nesil kuyumcu sanatkârı olan ailesinin yanında kuyumculuk çalışmalan yapmaya başladı. Sanatsal takı konusunda yoğunlaşan Toros 1986 yılmda Ispanya'da yapılan "Gold Star" dizayn yanşmasında ödüikazandı. Uselilerden konser • İSTANBUL (1ÜHA) — İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 2 şubatta tstanbul Üniversitesi öğrenci Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. tstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Selahattin Evcil yönetimindeki okul korosu Cenan Akın'ın piyanosu eşliğinde aralarında Ahmet Adnan Saygun'un eserlerinin de bulunduğu 19 çalışma seslendirecek. Konser saat 17.00'de başlayacak. bugün bilsak 11 ŞUBAT PAZARTESÎ: 19.00 Sincmaa Ydmaz Güncy: Auf YILMAZ, Onat KUTLAR, Agah ÖZGÜÇ, Tank AKAN Yoga Zcrrin AKGUN (P.tesi-Pcr. 18.30-19.30) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 1100-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kat) 15.00-18.00 HcavyMctal 18.00-24.00 Rock DJ Barbaros bilsak, sıraselviler cad., soğancı sok. 7 cıhangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog