Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 11 ŞUBAT 1991 Calp: Baykal gerçekçi • ANKARA (UBA)— HP'nin kurucu genel başkanı Necdet Calp, Körfez konusunda Deniz Baykal'ın daha gerçekçi bir politika izlediğini söyledi. Calp, SHP'nin izlediği Körfez politikası ile ilgili olarak SHP'nin Körfez politikasının gerçekle pek uyum göstermediğini öne sürdü. Calp, "SHP'nin izleyeceği Körfez politikasının gerçekçi olması lazım. Ama SHP bir kişiye yönelik bir politika yapıyor. Sadece özal'ı hedef alıyor. özal ne derse tersini söylüyor. Bunu da muhalefet yapmak olarak değerlendiriyor. Böyle şey olmaz" dedi. Körfez krizinde SHP eski genel sekreteri ve genel başkan adayı Deniz Baykal'ın SHP'nin ve Inönü'nün Körfez politikasına getirdiği eleştirilerin doğru olduğunu kaydeden Calp, Baykal'ın izlediği Körfez politikasının ve SHP yönetimine eleştirilerinin gerçekçi olduğunu söyledi. Anti'den Özal a övgti • A1İNA (AA) — Yunan dergisi "Anti", Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın, Körfez savaşındaki politikasıyla "eiine geçen fırsatlardan faydalanmayı iyi bilen" bir politikacı olduğunu gösterdiğini yazdı. Dergide Cumhurbakanı Özal'ın "Türkiye'deki hem dinci, hem milliyetçi hem de Batı yanlısı çevrelerin güvenini kazanmayı başardığı" kaydedilerek "Özal, bir burokrat olarak başladığı politika hayatında eski politikacıların askeri yönetim tarafından siyasetten uzak tutulduklan süreyi iyi değerlendirdi ve geniş desteğe sahip bir lider olmayı başardı" denildi. Askerlik süresi • ANKARA (UBA>— Genelkurmay eski başkanı Necdet Üruğ, askerlik süresinin 12 aya indirilmesi konusunda Genelkunnay'ın mutlaka görüşünün alınmasını istedi. Üruğ, "Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanhğı ile işbirliği yapmalı ve yasa tasansımn gerekçelerini enine boyuna incelemelidir. Bu konuda mutlak surette Genelkurmay Başkanlığı'nuı görüşü alınmalıdır. Askerlik süresinin 12 aya indirilmesinin iyi ya da kötü olacağı konusu tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki komuta kedemesinin değerlendireceği bir konudur" dedi. Ktirtçe serbestisi • ANKARA (ANKA)— Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın ANAP'h milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda "sahip çıkın" dediği Kürtçeye serbesti getiren yasa tasansına karşı anayasa ve adalet komisyonlan başkanlan direnişe geçtiler. Anayasa Komisyonu Başkanı Kamil Turgut Coşkunoğlu, ANKA muhabirinin sorusu üzerine tasanyı komisyonun bu haftaki gündemine almadığını bildirdi. Kürtçe serbestisi getiren tasarının önceliği olmadığını kaydeden Coşkunoğlu, "Acelesi yok. Belki önümüzdeki hafta gündeme alır görüşüriiz" dedi. Çocuklara gıda yardımı • tç Politika Servisi — SHP Istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül, Başbakan Yıldınm Akbulut'un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanhğı'na verdiği soru önergesinde, "Irak'taki çocuklann ambargo dışı bırakılarak süt ve mama gönderilip gönderilme>'eceğini" sordu. Sangül, savaşın hiç kimse tarafından tasvip görmeyen bir olay olduğunu kaydederek "Dünyada bazı diktatörler şahsi kararıyla yüz binlerce vatandaşı ölümle başbaşa bırakmaktadır. Bu arada çocuklar hiç de suçları yokken aç kalmakta, gelecekleri belirsiz bir şekilde ölüm kalım savaşı vermektedirler" dedi. Gençler kenttekipolis sayısına bir oran tutturmıış: Her eve ikipolis Hakkâripolis'te Cilo PubHakkâri'de "sivil polissiz iki kadeh içmek" neredeyse olanaksız. Çünkü kentin doğru dürüst tek rakı ruhsatı olan yeri "Cilo Pub". Peşinizdeki sivil polisler de sizle birlikte "pub"a girip yan masaya "kocaman bir kulak" olarak otururlar. Kulaklarının birinde masadaki konuşmalar, diğerinde de yurtdışında yaşayan Şivan'ın Kürtçe türküleri vardır. CELAL BAŞLANGIÇ HAKKÂRİ — Boyası dökül- müş silahını ters takmış bir ko- rucu. Namlusu yere bakıyor. Konıcunun önünde üç koyun var. Belli ki "ek is" yapıyor. Hoşap kalesinin "çarpık altıgen" gölgesi, dibindeki köp- rüye vurmuş. Korucu koyunla- nn peşinde. Hoşap çayını geçip Van-Hakkâri yoluna iniyor. Hoşap kalesinin çevresinde kurulu yerleşim alanında yaşa- yanlann tek eğlencesi karayolu. Cebine bir çay parasını koyan, karayolunun kıyısına inip gele- ne geçene bakıyor. "Hoşap" Türkçe'ye "Tatiısu" diye çevril- miş. Van'dan Hakkâri'ye gi- denler altmışına kilometrede kurulu Hoşap kalesinin görke- mine hayran kalıp duruyorlar. Zaten durmasalar, biraz ileride jandarma durduruyor. îlçenin tam ortasında "çevinne" var. Söylenceye göre Hoşap kale- sini Hoşaba adında bir kadm yaptırmış. Kalenin yapılması için "insanlann ulaşamayacağı sarp bir tepe" seçilince, surla- rın taşları mancuııkla tepeye atümış. Her ne kadar kaleyi bir kadın yaptırmışsa da karayolu- nun kıyısına oturanlar yoldan geçen tek bir kadın göremezler. Oıialıkta silahlı, bastonlu bir er- kek kalabahğı vardır. Yörede "kürsü"denilen alçak tabureleri yolun kıyısına atanlar çaylannı içerken bir Hoşap kalesine, bir yoldan geçenlere, bir de jandar- maya kimlik gösterip arananla- ra bakarlar. Tatvan'dan Van'a, oradan Hakkâri'ye uzanan yolda "çevfrıneter" bıkkuılık verecek kadar yoğun. Jandarma kara- kollarının önünde, yerleşim alanlannın gjrişlerinde ve çıkış- lannda o kadar çok kimlik so- ruhıyor ki insanın neredeyse nü- fus kâğıdını boynuna asıp dola- şası geliyor. Yolu kesen trafık polisine gösterilmek üzere ehli- yet ve ruhsatı hazırlamak Do- ğu'da, Güneydoğu'da hoş bir "biiyttk kent alışkanlıgı". Çün- kü buralarda karşınıza çıkan trafık polisleri "Evraklannız lütfen" yerine, "Nereye", "Hayrola" gibi sözcükler kul- lanıyorlar. Aracın bagajında, trafık polisleri takoz, çekme ha- latı, yangın söndürücü yerine "muzır nud" arıyor. Bazı yerleşim alanlannın gi- rişinde polisler gazetecilere kim- lik sormak yerine, "Sizi bekli- yorduk, buyurun" deyip "ser- best geçiş" sağbyorlar. Ancak bu, o yerleşim biriminde kendi başımza dolaşacağınız anlamı- na gelmiyor. Çünkü arkanızda- ki soluk renkli, başka bir ken- tin plakasını taşıyan araçta mut- laka gazeteci sayısı kadar sivil polis oluyor. Olaylar açısından, Olağanüs- tü Hal Bölgesi'nin en sakin kentlerinden biri Hakkâri. An- cak kent merkezindeki sivil po- lis kalabalıgı "ber an bir olay çıkabüir" izlenimini veriyor. Si- vil polisler Hakkâri'de gazeteci- lerin en çok birkaç metre arka- sında yürüyen "gölge"si oluve- riyorlar. Lokantaya girdiğiniz- de, önünüzdeki, arkanızdaki, sağuıızdaki ya da solunuzdaki GAYRİ MENKUL AÇIKARTTIRMA tLANI ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı: 1988/43 Satış Satümasına karaı verilen gayri menkulün cins, kıymeü ve evsaû: 1- Malikler Süleyman o|lu Mustafa, Süleymarroghı MaHI, Süley- man kızı Saniye, Mustafa kızı Zihniye adına Çanakkale Merkez Na- mıkkemal mahallesi Arapibrahimpaşa sokakta tapuya kütük, sahife 71, ada 78, parsel 26'da kayıtlı cinsi kargir dükkân olup belediye imar planına göre zemin ticari biüşik nizam 4 kata dverişli konut yapı ada- sında kalıp tek başına müstakü inşaata elverişli bulunmadıgı bildiri- len 22.24 m : gayrimenkul üzerinde dükkân ile birlikte 5.000.000.-TL'sına satüıktır. 2- Yine malikleri aynı olup, Çanakkale Merkez Namıkkeraal ma- hallesi Arapibrahimpaşa sokakta tapuya kütük sahife 72, ada 78, par- sel 27'de kayıth cinsi kargir dükkân olan belediye imar planı içinde olup zemin ücari bitişik nizam 4 kata elverişli konut yapı adasında kalıp tek başına müstakil ınşaata elverişli 19.50 m' gayrimenkul üze- rindeki dükkân ile birlikte 5.000.000.-TL'sına satılıktır. 3- Malikler Ali Osman oğlu Ramazan Boz, Hasan oğulları Şevket Yardırocı, Şevket oğlu Atıf Yardıma adına Çanakkale Merkez Çı- narlı köyü Armutluk mevkiinde tapuya kütük sahife 482, parsel 483'te kayıth cinsi taıla olan 14250 m 1 gayri menkul 3.000.000.-TL'sına sa- ülıktır. 4- Malikler Şükrü Erdem, Sabiha Yaşin, Anf Yardımcı, Şevket Yar- dımcı, Hanıfe Şeref Kezrak, Aziz Murat Pınar, Aziz Yalçın önal ad- lanna Çanakkale Merkez Kepez köyü Çayırlar mevkiinde tapuya kütük sahife 618, parsel 618'de kayıtlı cinsi tarla olup, tahminen 3088 m a> lik kısmı Çanakkale-Lzmir yoluna terki gereken 8300 m' gayri men- kul 2.000.000.-TL'sına satıhktır. SATIŞ ŞARTLARI: 1) Satış 25.3.1991 günü saat 15.00/16.30 ara- sında Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi Yan tşleri Müdürlüğü oda- sında açık arttırma suretiyle yapılacakür. Bu artürmada tahmin edilen kıymetin V» 75'ini ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuu- nu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa en çok amıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 4.4.1991 gunb aynı yerde saat 15.00/16.30'da ikinci arttırmaya çı- kanlacaktır. Bu arttırmada da ruçhanlı alacaklaruu alacaklann ala- eağını ve satış masraflannı geçmesi şartı ile 1t 40 arttırana ihale olunur. 2) Katma değer vergisi, tellaliye ve damga resmi ahcıya aittir. 3) Arttırmaya iştirak edeceklerden tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit veya bu miktarda milli bir bankamn teminat mek- tubu vermeleri lazundır. Satış peşin para ile olup isteyen ahcıya 20 gün mehil verilecektir. 4) Satış bedeli verilen müddet içinde ödenmezse IlK'nun 133. mad- desi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 1t 30 faizden alıa ile kefülen mesul tutulacaktır ve hiçbir hukme hacet kal- madan kendilennden tahsil edilecektir. 5) Şartname Uan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıaya bir ömeği gön- derilebüir. 6) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve munderecaunı ka- bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi alraak isteyenlerin 1988/43 sa- yılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmalan, yukanda malik olarak gösterilenler ile bunların mirasçısı olup tebligata sarih adres- leri tespit edilemeyen 1- Mesude Üner, 2- Atıf Yardımcı, 3- Hasan Dogueri, 4- H.Muhtar Can Başaran, 5- A. Rıfkı Başaran, 6- Mualla Elçioğlu, 7- Rasima Uygur, 8- Mehmet Unal, 9- Ahmet Doğan, 10- Ibrahim Bartal, 11- Ismail Degirmenci, 12- Ramazan Boz, 13- Hik- met Gürün, 14- Sırn Güner, 15- Şükrü Erdem, 16- Sadi Güner, 17- Leman Yardıma, 18- Isa Cevher Yardıma, 19- Şühendan Toker, 20- Aziz Süreyya Yardımcı, 21- Adnan Yardımcı, 22- Mihran Beden, 23- Umran Dinç, 24- Şehvan Yardımcı, 25- Nuran Dogueri, 26- tbrahim Milor, 27- Yalçın Milor, 28- Semra Nurten Milor, 29- Sabiha Yaşin, 30- Mualla Yavaşoğlu, 31- Şehime Süslüoğlu, 32- Zehra Gülen Ekit- men, 33- Muazzez Alptekin, 34- Saniha Akkavuk, 35- Aynur Ulu- çam, 36- Hasan Erdoğan Duman, 37- Fettah Kurt ve Ahmet Cura ile bunlardan varsa ölenlerin mirasçılanna tebliğ yerine kaim olmak üzere ılan olunur. 28.1.1991 (x) ilgililer tabirine irtifat hakkı sahipleri dahildir. Basm: 45504 T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1979/640 Davaa Sami Apaydın vekili Av. Mehmet Yıldız tarafından davalı Cafer Emirli ve arkadaşlan aleyhine açılan kadastro tespitinin iptali davasmda mahkememizden verilen 20.11.1987 tarih ve 1979/640-586 sayılı davanın yapılan açık yargılaması sonunda; Davaya görevsizu'k karan verilmiş olmakla, davalı Pembe Uludağ'ın mirasçuan, Necmiye Uludağ, Kerimet Fitnet Uludağ, Saliha Uludağ. Ismet Beçer, Yaşar Beçer, Kaya Beçer, Şazimet Uludağ, Rukiye Ulu- dağ'lann Samsun Reşadiye mahaliesınde ikamet ettikleri bildınldi- ğinden, ancak adresleri tespit edilemedığınden tebligat yapılamayan davalı mirasçılanna karann ilan tebliğ tarihinden itibaren on beş gün- lük yasal süre içerisinde temyiz edilmesi, aksi takdirde karann ke- sinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basm: 45506 HOŞAP KALESt — Jandarma ilçeye girenleri çeviriyor. Tam arkada görkemli Hoşap Kalesi sanki bulutlara uzanryor. masalara birer birer gelip otu- ran, birbirlerini hiç tanımıyor- muş gibi yapıp bir bardak su bi- le içmeden kulağını masanıza uzatan insanlara rastlayabilirsi- niz Hakkâri'de. Sonra bu "bir- birlerini taıumayanlar" aynı araca binip peşinizden gelebilir- ler. Hatta Hakkâri Valisi Şaha- bettin Harput'un kapısına ka- dar sürer bu izleme. Dışanya çıktığımzda da "gölge"niz yine peşinize takılacaktır. Bu büyük "avi polis kalaba- hğı''nm sayısını boşuna sapta- maya çahşmayın. Çünkü bula- mazsıruz. Ancak Hakkâri'nin gençleri polis sayısıyla ilgili bir oran tutturmuşlar. "tki yetişki- ne bir polis diişiiyor" diyorlar: Ya da "Her eve iki polis". Hakkâri Valisi Şahabettin Harput, "Devletin demir yum- nığondan yana degil." "Devlet halka sıcak yaklaşmalı" diyor. Harput'a göre "bu sıcak yaklaşun" sayesinde hemen hiç kepenk kapatma eylemi olma- rruş Hakkâri'de. Yalnız bir kez halk Uludere'de niyetlenmiş. Bunun üzerine "B^er eylem ya- parsanız fîşlenirsiniz. Bu, sade- ce sizin fişlenmenizle kalmaz. Çolngunuz çocuğunuz da leke- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜCÜ'NDEN Üniversiteınizde kayıt yenüeyecek ve yeni kmyıt yapüracak otan ög- rencilere duyunı: tiniversitemizde kayıth ve yeni kayıt yaptıracak olan ögrencilerin 1990-1991 eğitim-ögretim yüı II. yanyüı kayıt dönemi öncesi yapa- caklan işlemler: 1- Kütüphaneden alınan kitaplar akademik takvimde belirtilen ta- rihe kadar iade edılmelidir. 2- öğrenci tşleri Şube Müdurlağtı'nden alınan dekontlarla ögren- ci katkılan T.C. Ziraat Bankası Bebek Şubesı 304001/641244-3 Nb'lu hesaba kayıt için belirtilen tarihten önce yaunlmış olmalıdır. 3- Kayıt ücreti olarak Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi Şu- besi 6605390-1 No'lu hesaba 5.000.-TL. yatınlması gerekmektedir. dekontlar kayıt bitirme günü kayıt bitirme salonunda teslim edile- cektir. Akademik kayıt düzeni: Kayıtlar akademik takvimde belirlenen gOnde başlatılıp bitirilme- lidir. Bitirmeyenlerin kayıtlan yönetmeliğin 2. maddesi gereği ktAm- Ulck yapdmayacaktır. Kayıt yenileyecek olan ögrencilerin kayıtlan danışmanlanndan baş- laühp "Study Hall"de bitirilecektir. Yatay geçiş yapan, afla gelen, >11ksek lisansa yeni kabul edilen ög- rencilerin kayıtlan Kayıt fşleri Şube Müdürluğü'nden, eski yüksek lisans öğrencilerinin kayıtlan ÖFB'de başlayacak ve Study Hall'de bitirilecektir. Iç transfer yapan öğrenciler eski bölümlerinden ilişki kesecekler ve kayıt belgelerini eski bölüm damşmanlarmdan aldıktan sonra ye- ni bölümlerindeki danışmanlanna gideceklerdir. Study Hall'da ka- yıt bitirirken ilişki kesme formlannı da Kayıt tşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edeceklerdir. Dış transfer yapan ve aftan gelen öğrencilerle tüm yüksek lisans öğrencileri mutlaka Sivil Savunma Uzmanlığı Ofisi'nin askerlik ona- yını aldıktan sonra kayıt bitireceklerdir. Üniversitemizde kayıt yenileyecek ve yeni kayıl olacak ögrendler için kayıt ganleri: 11.2.1991 Pazartesi 1. sınıf öğrencilerinin kayıtlan. 12.2.1991 Sah 2. sınıf öğrencilerinin kayıtlan. 13.2.1991 Çarşamba 3. sınıf ve lisans üstüne yeni kabul edilen ögrencilerin kayıtlan. Perşembe 4. sınıf ve eski yüksek lisans öğrencilerinin kayıtlan. Yadyok destek ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin kayıtları (A-K) Yadyok destek ve hazırhk sınıfı öğrencilerinin kayıtlan (L-Z) Üniversitemizt yeni kayıt yapbracak olan ögrencilerden istenilen bdgeler: 1- Lise veya varsa universite diplomasının aslı veya cıkış belgesinin ash. Nüfus kâğıdırun noterlikçe tastikli 2 sureti ve nüfus kâğıdının onaysız fotokopisi. Ikametgâh belgesi (2 adet) Vesikalık fotoğraf (12 adet) Askerlik tecil belgesi (Askerlik çağına gehnişse) Savcıhktan sabıkası olmadığına dair belge Başka bir üniversitede okuyup Boğaziçi Universitesi'ne kayıt yaptınyorsa disiplin cezası almadığını gösterir belge Göğüs röntgeninin mikrofilmi Yabancı uyruklu öğrencilerden (1, 4, 8) bendlerinde istenilen belgelere ilave olarak; a) ikamet tezkeresi ve öğrenim \izesi (Emniyet Müdürluğü'nden) b) Pasaport fotokopisi c) Lise veya varsa universite diplomasının denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak) Ögrenim 15 Şubat 1991 taribinde başlayacaktır. Basm: 19201 14.2.1991 18.2.1991 Pazartesi 19.2.1991 Sah 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- OF İCRA MÜDÜRLÜCÜ'NDEN Esas No: 1989/350 Alacakh: Orhan GENÇAY vekili Av. Mustafa KESER - Of. BORÇLU: Met-Pa Pazarlama Ticaret, hhalat ve ihracat Lim. ŞTt SAMSUN BORÇ MİKTARI: 60.000.000 TL vadeden faizi icra masraflan ve- kalet ücreti. SENET TARİHİ: Of noteriiginin 14.6.1989 tarih 5655 yevmiye nolu senedi. Yukanda yazılı borçlu işbu icra emrinin ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ödemeniz, tîK'rjun 32. maddesi gereğince bu süre için- de borcu odemezseniz tetkik mercünden veya yargıtaydan veya mah- kemenin iadesi yoluyla ait olduğu mahkemede icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya be- yanda bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız 337. mad- de gereğince hapisle cezalandınlacağınız, yukanda yazıb iş bu icra emrinin ilan tarihinden itibaren 20 gün süre içinde yapmaruz aksi hakie 30. madde gereğince ilan hükmünün icraen yerine getirileceği iş yal- nız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılması halin- de 343. maddedeki cezayı gerektireceği, yukandaki yazılı işin 20 günlük süre içerisinde yapılmaması aksi halde 343. maddedeki ceza- yı gerektireceği, yukandaki yazılı irtifak hakkını icra emrinin ilanı tarihinden itibaren 20 gün içinde kaldırmamz aksi halde ilan hük- münün zorla yerine getirileceği ve Uan hükmüne muhalefetin 1İK'- nun 343. maddesindeki cezayı gerektireceği ilanen tebliğ olunur. (1İK 30-31-32) lenir. Aradan yirmi yıl gecse de çocuğunuz devlet dairesinde bir işe girecek olsa, bu leke karşısı- na çıkar" diye anlatılmış esna- fa. Hakkâri'de de en güncel ko- nular arasında yer alıyor savaş. Kente yakın alanlarda patlayan bombalar ve PKK'nın bugün- lerde ne yaptığı. Hakkâri Vali- üği'ne ulaşan bilgüere g-3re PKK militanları Türkiye'den Irak'a doğru çekilmişler. Vali Harput, sınırdaki Irak karakollarında militanların da kaldığını, Irak kamyonlarından yararlanarak yiyecek içecek taşıdıklannı, an- cak Irak'ın "Bu sıralar Türki- ye'ye gecerek hiçbir eylem yap- mayın" diye uyardığını anlatı. Çukurca'ya düşen bombalar Hakkâri kent merkezinden du- yuluyor. Resmi açıklamalar "inişteki tehlikeyi önlemek için uçagın üzerindeki bombayı meskun olmayan mahale bırak- ması" yolunda, ama Hakkâri- liler pek buna inanmıyor. Yöre- nin önde gelenlerine göre, "Bu bombalann, tampon bölge ola- rak boşaltılması planlanan yer- lere düşmesi bir rastlantının çok ötesinde". Bu senaryonun ağır- lık noktası da kentin tam karşı- sındaki Irak bölgesinde otuz ki- lometrelik bir "tampon bölge" oluştunılması. Ulaşan resmi bil- gilere göre peşmergelerden "temizlenen" bu bölgeye Irak devletiyle işbirliği yapan Kürt- ler yerleştirilmiş. Tanm yapma- lan için de kredi ve araç da ve- rilmiş tampon bölgeye yerleşti- rilenlere. Irak'a karşı olanlar devletle işbirliği yapan Kürtleri aşağılamak için "sıpa" ya da "hain" anlamma gelen "caşh" adını takmışlar. Hakkâri'de "sivil polissiz iki kadeh içmek" neredeyse ola- naksız. Çünkü kentin doğru dü- rüst tek içki ruhsatı olan yeri "Cilo Pııb". Peşinizdeki sivil polisler de sizle birlikte "pnb" a girip, yan masaya "kocaman bir kulak" olarak otururlar. Kulaklann birinde masadaki konuşmalar, diğerlerinde de yıl- lardır yurtdışında yaşayan Şi- van'ın Kürtçe türküleri vardır. Amerikan polisi gibi olmadıkla- nndan "görevde bir bira" içip bir süre sonra sonra sizi unuta- rak kendi sohbetlerine dalarlar. Hakkâri'nin tek sanayi yatı- nmı MtSAŞ'ın iplik fabrikası iflasın eşiğinde. On kadar işçi- sine maaş ödeyemiyor. Hakkâ- ri'nin bir meslek yüksek okulu var, ama "uygun bina olmadı- ğı için" iki yîldır okul Tatvan'- da bulunuyor. Hakkâri'nin polisi bol, ama yüksekokulu ya da doğru dü- rüst bir sanayi yatınmı yok. Bölgede kentlerin önüne "Kah- raman", "Şanlı", "Gazi" gibi adlar eklenmesi yerleşmiş bir ahşkanlık. Diyarbakır Milletvekili olan lçişlerı Bakanı Abdülkadir Ak- su'nun bölgede savaş nedeniyle yaşanan goçle ilgili söyledikleri üzerine Diyarbakırhlar adlanna "tabansız" eklemeyi planhyor- lar. Bölgenin bu geleneği Hak- kâri'de uygulanırsa eski Çöle- merik adı bugünkü görüntüsü ile "Hakkâripolis" olarak de- ğiştirilebilir. Savaşın bölgedeyarattığı yeni kaçakçılık türü Insan kaçakçıhğıBölgedeki yetkililerin aldıklan duyurulara göre, Türkiye'ye geçmeye çalışanlar ya PKK militanları tarafından, ya da bizzat 'insan kaçakçıhğı' yapan şebekeler tarafından Iraklı makamlara teslim ediliyor. Bunun karşılığında da ödül alınıyor. HAKAN AYGUN ŞEMDİNLİ— Hakkâri'nin Irak topraklarıyla çevrili ilçesi Şemdinli'de yöre halkı, geceleri sınır ötesinden gelen "bomba sesJeri"ni, gündüzleri de "sınır- dan insan kaçırma"nın tüyler ürpertici öykülerini dinliyor. Şemdinli, bombardımandan kaçan Irakhların Türkiye'ye gi- riş yaptığı ilçelerden biri. Sığın- macılar Türkiye'ye girişi daha çok sınırdaki Ortaklar mevkiin- den yapıyorlar. Son olarak Or- taklar'dan giriş yapan ikisi asker üç Iraklı kötü hava koşullan yü- zünden bir haftadır ilçeye geti- rilemiyor. Hakkâri'den Şemdinli'ye ulaşmak, kötü hava ve yol ko- şullan yüzünden hayli zor. Yol kenarlarında "kardan refüj"ler oluşmuş. Bu, belki de buzlanmış yolda uçuruma kayabilecek bir araç için doğanın almış olduğu bir önlem. Dağlann arasına sak- lanrruş ilçede, yazm İran'la "res- mi", Irak'la da "gayri resmi" ti- caret yapan vatandaşlar, kışı da "ağostos böcegi öykıisiindeki kannca gibi" yan gelip yatarak geçiriyorlar. Şemdinlililer geceleri Irak'tan gelen 'bomba sesleri'ne 'rama- zan topu' adını takmışlar. "Kar- şı taraftakT'lerle akraba olan yö- re halkını en az bomba sesleri kadar tedirgin eden, yiyecek al- mak ya da sığınmak için ilçenin sınırdaki mezralanna gelen Irak vatandaşlarından duydukları sı- ğınmacı öyküleri. Anlatılanlara göre savaş, böl- gede yeni bir kaçakçılık türü ya- ratmış: 'tnsan kaçakçıhğı.' Irak'ın iç kesimlerinden sınır köylerine gelenleri "kaçakçı şebekeleri" karşılıyor. Yüksek paralar karşılığında Türkiye'ye geçirilmek için anlaşma yapan- ların sonu ise genellikle "pek iç acıcı" olmuyor. Bölgedeki yet- kililerin aldıklan duyumlara gö- re Türkiye'ye geçmeye çalışanlar ya PKK militanlan tarafından yakalanıp ya da bizzat "insan kaçakçıhğı" yapan şebekeler ta- rafından Iraklı makamlara tes- lim ediliyor. Bunun karşılığında da ödül alınıyor. Hakkâri Valisi Şahabettin Harput da "sınırdaki insan ka- çakcıltgı"nı doğruluyor. Irak'tan kaçmaya çalışanlar için "idam mangalan" kurulduğunu kayde- den Harput, daha önceden yap- tığı, "yüz binden fazla sığmmacı beküyoruz" şekUndeki tahmini- nin gerçekleşmemesinin bir ne- deninin de kötü hava koşullan olduğunu söylüyor. Harput'a göre asıl etken ise daha önce sı- nın "fazla kollamayan" Irak'ın artık geniş güvenlik önlemleri alması. tLAN GAZİANTEP 3. İCRA MÜDÜRLUĞÜ'NDEN Dosya No: 1990/2003 Alacakh Birlik Ambalaj Jüt ve Plastik Sanayii vekili Av. Gürbüz Kuyucu tarafından Mehmet Yeşiller aleyhine masraflar hariç 24.000.000 TL tahsıli hususunda icra takibi açmış olup borçlunun (Başkent Un Fabrikası -GELENDOST) adresine tebligat yapılama- nuş, adresi zabıtaca da tespit edilememiş olduğundan adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Gelendost tcra Müdürlüğü'nun 1990/52 Tal. sayıh dosyasından 5.9.1990 tarihinde menkul mallar haczedilmiş, haczedilen menkul mal- lardan 154 çuval un 3.000.000 TL. bedelle satımuştır. Mahcuzlardan satışı yapılan un dışında kalan mallar üzerinde Coş- kun Na)ir tarafından istihkak iddiasında bulunulmuştur. İşbu Uanın tebliğinden itibaren 10 içinde borçlunun borcunu öde- mesi, itirazı mevcut ise 5 gün içinde icra hâkimliğine itirazda bulun- ması, 10 gün içinde mal beyarunda bulunması örnek no. 163 odeme emrine yerine kaim olmak üzere. Tebliğden itibaren 3 gün içinde haciz tutanağını tetkik ederek di- yeceginızı bildinneniz örnek no. 58 davet kâğıdı yerine kaim olmak üzere. Ihtiyatı haciz nedeni ile yatınlan teminatın 3 gün içinde iadesine muvafakat edip etmediğinizi bildinneniz, aksi halde teminatın ala- cakhya iade edileceği. 3. kişinin istihkak iddiasına 3 gün içinde itiraz etmediğmiz takdir- de istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağınız örnek No. 60 istihkak iddiasının bildirilmesine dair varaka yerine kaim olmak üzere ilan olunur. îşbu ilarun neşrinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edılmiş kabul edilecektir. Basın: 45536 Irak'tan gelecek olası bir sal- dınya karşı ise Şemdinli'yi "kötü hava koşullan" koruyor. Sava- şın başlamasından sonra hiçbir ek askeri önlemin alınmadığı il- çeye, bir tank taburunun yerleş- tirilmesinden ise "tanklar kara saplanıp kalır" düşüncesiyle vazgeçikniş. Mevcut askeri bir- lik de "sınırdaki insaa kaçakçı- hğı trafifini" kontrol altına al- maya çalışıyor. "tnsan kaçakçıbgı" öykülerini doğrulayanlar sadece yetkililer- le sınırlı kalmıyor. Körfez krizi- nin başlamasından bu yana Türkiye'ye sığınan yaklaşık 4S0 sığmmacı da olayı doğruluyor. Sadece 9'u savaştan sonra kaçan sığınmacıların 200'ü Van'da Bayram Hotel'de, 181'i Tatvan- da mülteci kampında, 51'i de Hakkâri'deki gecici bannma ye- rinde bulunuyor. Geri kalaru ise kötü hava koşullan yüzünden Türkiye'ye giriş yaptıklan köy ve mezralarda tutuluyorlar. Hak- kâri Valisi Harput, ildeki bann- ma yerinin 150 kişilik olduğunu, kapasite dolduğunda buradaki sığınmacılann "mülteci planı" gereği Sıvas Gürün'e gönderile- ceklerini söyledi. Tatvan'daki mülteci kampın- da barındınlan sığmmacılar, sı- nırdaki "insan kacakçıiığı"ndan tedirginlik duyuyorlar. 121'i as- ker kökenli olan sığmmacılar, Türkiye'ye kaçanlann sayısında- ki azlığı, "idam mangalan"run oluşturulması ve "insan kacak- çüan"mn para karşıhğı anlaştık- lan kişileri Irak makamlanna tesb'm etmelerine bağlıyorlar. Adını, geride bıraktığı üç karde- Şİnin başına bir şey gelmemesi için vermek istemeyen bir öğret- men, "kendilerini kaçıranlann dürüst" çıktığını, ancak Irak makamlanna tesüm edilenler ol- duğunu da duyduklannı söylü- yor. Mülteci kampında kendile- rine iyi davramldığını belirten bir Kürt sığmmacı, "good slee- ping, good eating, good drin- king but no freedom" diyerek kamptan aylardır dışarı çıİcanl- mamalanndan yakınıyor. Van'daki sığınmacılara ise en az bölgedeki gazeteciler kadar sıkı "marke" edildikleri için ulaşmak mümkün olmuyor. Dört aydır Türkiye'de bulunan çoğu asker 200 sığınmacımn sa- dece dört kez, toplu olarak otel dışına çıkanldıklan kaydedili- yor. Kenti sınırlı da olsa görme olanağını bulan sığınmacılann götürüldükleri yer ise daha ön- ce otelden sıküıp kaçan iki sığın- macının yakalandığı Van Gölü kıyısındaki lskele Restaurant ol- muş. Sığmmacılar, restoranda caylar eşliğinde saz calıp, türkü- ler söyleyerek "sınırlı da olsa" özgürlüğü yakalamanın tadını çıkarmışlar. Tabii, "Irak'tan kaçmayı beceremeyip yakala- nanlar"ı düşünerek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog