Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 ŞUBAT 1991 CUMHURİYET/15 HAVA DURUMU Devtet Metooroloji kşteri Genel Mû- dûrtûğû'nden alman brigiye gora yurdun kuzeydoğu kesımleri pvçafe bulırtkj, fltekı yerter az buluthı ve açık geçecek. Marmara ile yurdun jç kesjmtennde sabah saatierinde yoflun olmak üzere yer yer sis go- rûlecek. HAA SICAKLIĞI: Biraz ar- tacak. RÛZGÂR: Yurdun kuaybaû kesımlennde gûney, Ateki yerterde lacBy ve doflu yönlerden hafif, ara „ „ ., . . , ,,, „ sıra orta kuÂeite esecek Denizle- *er 2 '3 m d o l a yn da bulunacak Van Gölu'nde hava: Parçalı rimiaJeAtaJııniz-deyAlızvepayıaz bohıtu geçecek Ftooâr kuzey ve bat yonterden hafif, ara - ••' sıra orta kuvvette esecek. Gol kûcûkdalgalı, gorûşuzaldığı 10 km. dolayında bulunacak. TÜRKIYE'DE BU6ÜN ötetd denizterimtzdetaWeve lodos- tan 3-5, yer yer 6 kuvvetinde, saat- te 10-21, yer yer 27 deniz mili hızla esecek. Daiga yûföetfiçi 06-1,5, yer g Bıtfe Bokı Bursa ÇanaUote Çorum Outat «° -3» HaMdn A 18° 6°lspam S 11" yisönbul 7°-2°t!nıır B 4fVFfm B 4 ° -15°Kastamonu B B S°-1° IOyswi S S 10° 3°KırWarei B B 13° 3"Kbn>a S B 0°-13°Kûahya A A 12° 4°kUatya B 0 2° 7» »atam ie°-«°1ünc«i 8° 2°U»ik «»\ 4° -3» Yoegtf 0°-15°Zonguldak A 10° 2° B 0°-12° S -3°KJ" 8 7° 3° "•yaflmurtu iSSk A-açrfc B-buMkı Si)une$i K-lartı S-as* BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 1/ Gozahcı ve göste- rişli. 2/ Bir bütünün parçalarından her biri... Fin hamamı. 3/ Terfik Fikret'in, "Sis" şiirinde söyle- diklerini geri almak amacıyla yazdığı şii- rinin adı... Ateşli ve bula$ıcı bir hastalık. 4/ Istihsal... "— ebed merd olmaya ahdey- ledim şânımla ben" (Nanuk Kemal). 5/ Orta Amerika'da bir ûlkc. 6/ Çin ve Ja- ponya'da oynanan bir çeşit satranc... Endonezya'nın plaJca işareti... Bir işi yerine getirme. 7/ Kurdeşen de deni- len ve ciltte çeşitli nedenlerle oluşan kaşıntıh döküntüler. 8/ Hinl müzi- ğine özgü telli bir çalgı... Su. 9/ In- ce kum ve çimentoyla yapılan düz- gün döşeme sıvası... Kurak bölgeler- de yaşayan bir sürüngen tûrtt. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1/Duyularla algılanabilen her şey. 2/ Yaşıt... Geminin rüzgâr alan yam. 3/ Ay takviıninin yedinci ayı... Eski bir siyasal partinin simgesi. 4/ Merkür gezegenine verilen bir başka ad. 5/ Notada durak işareti... Yansıma. 6/ Yer kabu- ğunun türlü derinliklerinde stvı ya da hamur kıvamında bulu- nan eriyik... Bir işi yaptırabilme gücü. 7/ Iskandinav ülkelerine özgü bir çalgı... Bey- •/ Bir tarafa dönme, yönelme... Mangane- zin simgesi. 9/ Konya ilinde bir baraj... Halk edebiyatında uya- ğa verilen ad. 60YIL ONCE Cumhuriyet Kraliçemiz 11 ŞUBAT 1931 Paris'teki Beynehnilel Güzellik müsabakasına iştirak eden Kraliçelerden sekizinin ve bu meyanda 1931 Türkiye Güzellik Kraliçesi Naşide Hanımın Fransa'nın Akdeniz sahillerindeki Nice ve Cannes şehirlerine gittiklerini yazmıştık. Güzeller, orada şereflerine verilen eğlencelerde hazır bulunduktan sonra memkketlerine dönmek üzere bugünlerde Paris'e avdet edeceklerdir. Bütün Avrupa gazeteleri, Paris Güzellik müsabakasından bahsediyorlar ve güzellerin resimlerini koyuyorlar. Bu meyanda Fransızca Le Miroir du Monde mecmuası da iki sahifeskıi bu müsabakaya tahsis etmiş, yukandaki gnıptan başka bir kaç güzelin resrnini de koymuş ki bunlann biri de Naşide Saffet Hanımdır. Fransız mecmuası "Türkiye bile şayani hayret Azadelerini peçesiz olarak Paris'e gönderiyor" diyor. Geçen gun Illustirasyon da Paris müsabakasına iştirakten bahsederken "Türkiye dahi iştirak etmiştir" diyordu. Bu "bile" ve dahi edatlan gösteriyor ki dünyaya kendimizi tanıtmak için bu gibi fırsatlardan azami istifade etmeğe mecburuz. Bu suretle, Türk kadınının ne büyük bir inkılâp geçirdiğini, dün çuvallar içinde gizlenen Türk kadınının bugün en medeni milletlerin kadınlarile müsabaka ettigini dünyaya bildirdiler. Cumhuriyetin tertip ettiği bir müsabakayı kazanan Naşide Hanımın Paris müsabakasına iştirak etmesi, memleket lehinde resimlcr ve yazılarla muazzam bir propagandaya vesile oldu. Belediyenin müracaatı Belediye seyyahin şubesi Avrupa'da seyyahin merkezlerine ve turing kulüp şubelerine birer tezkere yazarak seyyahin celbini temin için muavenet istemiş ve şimdiye kadar lstanbul'a gelen seyyahlann ne gibi müşkülât gördüklerini ve ne gibi teshilât istediklerinin beyanını rica etmiştir. Beklenen cevaplar geldikten sonra talep edilen teshilât temin edilecek ve gösterilen müşkülâtın da önüne geçilecektir. 30 YIL ONCE Cumhuriyet îki yeni parti 11 ŞUBAT 1961 Ekrem Alican'ın Genel Başkanlığını yapacağı yeni parti yann resmen kurlacaktır. Partinin müracaat beyannamesi halen Istanbul ve fzmirde bulunan iki kurucuya imza ettirilmek üzere bir başka kurucu tarafmdan tau illere götürülmüştür. Evvelce di Ekrem Alican bildirdiğimiz gibi, partinin kurulması için bir ay müddetle devamlı surette çalışümış, aocak, kuruculann "dar" veya "genis" olması ûzerinde anlaşmaya vanlmadığı için kuruluş bugüne kadar geciktirilmiştir. llgililer, ancak dün kesin bir anlaşmaya vanldığını ve "dar" kurucu sistemi kabul edilerek 6 kişilik bir kurucular heyeti tesbit edildiğini bildirmektedirler. Bunlardan Temsilciler Meclisi üyesi Nihat Reşat Belger halen ranatsızüğı sebebiyle tstanbulda bulunmaktadır. Bu sebeple kuruluş beyannamesi Istanbula oradan da Izmire götürülerek Haydar Dündar Başar'a imza ettirUmiştir. Beyanname yann sabah uçakla Ankaraya getirilerek ilgili makamlara verilecektir. Dİger taraftan Memleketçi Cumhuriyetçi Parti kurucuları bu sabah Istanbuldan şehrimize gehnişlerdir. Kurucular Ankarada bir evde geç saatlere kadar toplantı yapmışlardır. Kendisi ik görüstügümüz ilgili bir zat "Bazı noksanlar vardı, onlan tamamlamak üzere toplandık. Alican partisi ile birleşmemize imkân yoktur. Onlar daha içJerindeki ihtilâfi halkdememişlerdir" demiştir. GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Kimyasal silahlara son 11 ŞUBAT 1990 ABD ile Sovyetler Birliği, iki süper gücun kimyasal silahlanıu imha etmesi konusunda anlaştılar. ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın üç günlük Moskova ziyareti sonunda dün düzenlenen basın toplantısmda gazetecilere açıklama yapan SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Şeyardnadze iki süper gücün Amerikan planı uyannca kimyasal silah stoklarıru aşamalı biçimde yok etmeyi kararlaştırdıklannı bildirdi. Kahıre • OÜNYA'OA BUGÜN AmstBrdam B -3° Amrun — — Atoa A 17» B B° K -f B 4° B -2° B -2° B -f K -1° K -2° B 18° Leringnd B -9° Londn B 1° B 10° B 0° Cannn Mostoa B -7° Mûnüı K -r NevYnk OskJ B -9° Para B -4° Prag K -1» Odde Sro KMn KNn B -3° A ie° B -4» K 0° B -2° A 16° Sofya Sam « A m Iınus Vlyana ZOrtı B -3° K r B e 1 lARTlSMA •Uar in tho Crtilf Asker veya sivil binlerce insanın Saddam yüzünden öldürülmesi hiç olacak şey miydi? Batı vicdanı böylesine bir vahşeti kaldıramayacağı için sonuçta savaşı bir diziye dönüştürmeyi akıl etti. Bazı haber ajanslannın ve TV istasyon- lanrun Körfez savaşı ile ilgili yayınlarında manevra, arşiv fibni, stüdyo mizanseni kul- landıkJanmn beürlenmesiyle birlikte "War in the Gulf'un ashnda bir Amerikan TV dizisi olduğu artık iyice ortak çıktı. Hiç şüphesiz Amerikalılar, Saddam'ın kullandığı karton uçak ve tank maketleriyle hazırlanmış dizinin dekorlarına gene kar- tondan yapılmış bombalar atıyor ve Irak halkı da bu heyecanh dizinin tüm çekim ça- hşmalarını büyük bir ilgi ve coşkuyla izli- yordu. Mesele anlaşılmıştı: Saddam yüzünden ortak bir kültür ve ta- rih mirası olan Bağdat'ı bombalamak hiç uygarlığa yakışır mıydı? Hele hele asker ve- ya sivil binlerce insanın Saddam yüzünden öldürülmesi hiç olacak şey miydi? Batı vic- danı böylesine bir vahşeti kaldıramayaca- ğı için sonuçta savaşı bir diziye dönüştür- meyi akıl etti. Çoluk çocuk hepimiz TV'Ie- rin başında bu diziyi izlemeye başladık. Di- zide rol olan yöneticiler bu oyunu o kadar dddiye almıştı ki şu kadar bin ton bomba attık, gerekirse Nötron Bombası atarız gi- bi şeyler söylüyor, oyuna katılmak isteyen bazı Ulkelerin yöneticileri ellerinde tahta cetvel ve kibrit kutulan ile harita ûzerinde kararlar alıyormuş gibi yapıp kendi ülke- lerinin TV'lerinde poz veriyordu. Ancak uygar dunya, savaşı diziye dönuş- türerek vicdamnı gene de rahatlatamıyor- du. insanlann oyun için dahi olsa, öldürü- lüyormuş gibi göstenlmesi ilkel bir düşün- ce biçimi değil miydi? Ya bir gün böylesi- ne akıl almaz bir vahşet gerçekten —ister Amerikalı, ister Arap olsun— birilerinin başına geliverseydi? Bu tür dizilerle halkın gerçek savaşı ta- nımak şöyle dursun iyice umursamaz hale geldiği iddia ediliyor, en büyük aldatmaca- nın gerçek savaşla masa başında oynanan savaşın birbirine kanşması ile ortaya çıka- cağı savunuluyordu. Orneğin, bu dizilerde yöneticilerin sıkbkla söyledikleri, "savaş so- nnnda daha mükemmd bir gelecegin" ölen insanlara nasıl sağJanacağı pek anlaşılamı- yordu. Aynca bu dizilerde rol alan oyun- cuların bir gün gerçekten insanlann ölümü- ne yol açabileceği düşünülüyor, savaşı bir oyun, bir kazanç olarak gören yöneticilere dikkat çekiliyordu. "Çöııkü" deniyordu, "onlar oyuncu olduklan için hiçbir zaman savaşı, gerçek savaşı tanımarfar. Gerçek sa- vaş başkalanun başına gelen değil, daima halkın başına gelendir." Daha şimdiden Bağdat'ın gerçekten bombalandığına, binlerce insanın bu bom- balarla feci biçimde can verdiği gibi akıl al- maz şeylere inanan ve bunu bir vurdum duymazhkla kabulienen insanlann var ol- duğu görülüyordu. Bu nedenle olsa gerek, Saddam ile Bush ve diğerlerinin bir gün oyun oynarken gerçekten başkalarına müt- hiş bir dram yaşatabileceklerini düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. KORHAN GÜMÜŞ İstanbul GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI KDZ. EREĞLİİCRA MÜDÜRLÜĞtPNDEN Dosya No: 989/1219 Tal. SatıJmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, ev- safı:- Kdz. Erep Orhanlarraahallesipafta 2, ada 171, pareel 5, zemin kat 4 No'lu mesken, 9/314 arsa payb brüt 85 m 1 , 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, WC ve banyodan ibaret, halen iskân edilir vaziyette kalori- ferli olup belediyerun tüm hizmetlerinden faydalanır. Bilirkişi beyanı veçhile —45.0O0.00OrTL. takdiri kıymetindedir. Sad$ şartlan: 1- Saüş 19.3.1991 günü saat 12.00'den 12.30*a kadar Kdz. Eregli lc- ra Daircsi'nde açık arttırma surctiyle yapılacakür. Bu arttırmada tah- min edilen kıymetin *!* 75'ini ve rilçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıa cıkmazsa en çok arttıranın taahhüdû baki kalmak şartıyla 29.3.1991 günü ayru yer ve saatler arasında ikinci artnrmaya çıkanlacaktır. Bu arturmada da rüçhanlı alacaklılann alacagını ve satış masraflannı geçmesi şanıyla 07 » 40 arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin *h 20*si nispetinde pe> akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazıradır. Saüş peşin para iledir, alıa iste- dîğinde 20 günü geçmemek üzerernehüvenlebilir. Dellaliye, resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş verpler satış be- delinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaldılarla diger ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiylf faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanagi belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazun- dır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit oünadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Sanş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde odenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshediliı. tki ihale arasındaki faıktan ve <fo 10 faizden alıcı ve kefüleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. . $- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahaya bir örneği gön- derilebilir. 6- Sauşa iştirak edenlerin şartnameyi görmu; ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, baskaca bılgi almak isteyenlerin 989/12191. sayı- h dosya numarasıyla memurluğumuza başvunnalan ilan olunur. 22.1.1991 (lc tf. K. 126) ( + ) bgflüer Ubirine irtifak hakkı Mİıipleri de dalüldlr. 45444 SAKARVA ASLtYE 1. HUKUK HÂKÎMLİCİ'NDEN Esas No: 1990/113 Karar No: 1990/648 Davacı: Betül Nilgün Karay, Orta Mah. Ulus Cad. No: 54 Sakar- ya. Davalı: Melek Karay, Beylik Dagı Mah. 7 kttme evleri Memişojlu Cad. No: 328 Gebze veya Seyit Ahmet Sk. No: 10/1 Mecidiyeköy- tstanbul ' Oavacı tarafmdan davalı aleyhine açılan velayetin nez'i davasının yapdıp bitirilen açık yargılamaa sonunda mahkememizce davanın ka- bulüne, tstanbul ili Üsküdar Imrahor Salacak cilt: 023/03, sahife: 94 hane: 352'de kayıtlı Ali Suat oglu ve Melek'ten doğma 30.11.1976 doğumlu Ubeydullah Taşkan ile aynı hanede kayıtlı 3.7.1979 dogumlu Murat Tank Karay'ın analan aynı hanede kayıth ve Selahattin kızı Aysel'den dogma Ali Suat ile evli iken ölümü ile dul kalmış 2.11.1960 D.'lu Melek Karay üzerindeki velayet halclanmn nez edUmesine ve her iki çocuğun geçici olarak davacı kardeşleri nezdinde bırakılma- sına, hüküm kesinleşince her iki çocuğa vasi tayini için Adapazan Nöbetçi Sulh Hukuk vesayet mahkemesine yazılmasına dair 19.12.1990 tarihinde karar verUmis olup, davahnın adresi meçhul kal- dığından diğer tüm işlemler ilanla yerine getirildiginden işbu hüküm özeti ilanen tebliğ olunur. Basın: 45493 T.C. MANYAS KADASTRO MAHKEMESt Sayı: 1989/228 Davacı Mehmet Mecit tarafmdan davaular Refiye Tosun, Hayri Dereli, Hüseyin Dereli, Resmiye Berver ve Mehmet Dereli aleyhine açılan tapulama tutanagına itiraz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Manyas ilçesi Necip köyü 745 nolu parselin kadastro tespiti ve ko- misyon karannın iptaüyle bu yerin Hüseyin oglu Mehmet Mecit adı- na tapuya kayıt ve tesçiline dair mahkememizden verilen 8.10.1990 tarih ve 989/228 Esas, 1990/81 Karar sayılı hüküm davacüardan Meh- met Dereli'nin bugüne kadar zabıtaca adresinin tespiti mümkün ol- madıgından tebliğ edilemedigi için kendisine ilan yoluyla tebliğine karar verildiginden: Davalı M«hmet Dereli'nin buflanınyayınmdan itibaren 15 gün için- de mahkememizc basvurması, aksi takdirde bu karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacagı ilan olunur. 15.1.1991 Basın: 45455 İLAN T.C ERFELEK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1989/401 Davacı Erfelek Orman tdaresi tarafmdan davalı ömer özköklü aley- hine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Erfelek ilçesi BUlbüllü Mahlde Ada: 82, Parsel: 4 sayılı taşınmaza idare tarafmdan itiraz edilmekle; ölü davalı mirasçısı olan Yasar öz- köklü'nün yapılan araslırmaJara rağmen adresi tespit edilemediğin- den, ömer oğlu 1944 D.lu Yasar Özköklü'nün mahkememiz durus- ma salonunda duruşmaran bıraloJdığj 8.4.1991 günü saat 9.00'da bizzat hazır bulunmaa veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği tebü- gat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 45526 TC GAYRİ MENKULÜN AÇKARTTIRMA tLANI KARTAL 3. İCRA DAİRESİ Dosya No: 1987/1110 Satümasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, ev- safı: Kartal Yakaak Köyü Aydos Yolu mevkiinde kain tapunun ^27.paf- ta 989 ada 33 parselde kayıüı 629 m ! arsa miktarlı, içerisinde bir katlı kargir yığma tuğla bahçeli ev bulunan Aydos Yolu Yamas Sokak 2 kapı nolu ev takribi 90 m ; alanlı. Inar dnrnma: Kartal Belediyesi lmar Müdürlüğü'nün 10.6.1988 tarih ve 88/2055-2979 sayılı yazüanndaki imar plarunda (3/A-3/3) 0.30/0.75) yapüama şartlan konut sahasında kalmakta oldugu dos- yamızdaki imar planında belirtilmektedir. Kıymeti: Yukarda evsafı ile mevkü, imar durumu belirtilen gayri- menkul arsa kıymetinin, civardaki arsa aJım satım ve bina alım sa- tım kıymetleri goz önüne ahndığında, emsalleri de nazara alınarak Kartal tcra Hâkimliği'nce tayin edilen bilirkişi raporu gereğince kıy- metinin 114.726.440 TL olduğu belirtilmiştir. Satış şartlan: 1— Satış 25/3/1991 günü saat 14.00'ten 14.30'a kadar Kartal 3. tcra Müdürlüğü'nde açıkarttınna suraiyie yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin *l»75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacak- lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı cıkmazsa en çok arttıranın taahhüdû baki kal- mak şartiyle 4/4/1991 perşembeglnftayıusiBtJayıayerdeatinciart- tırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdû saklı kalmak üzere arttırma ilaiunda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecek- tir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 1% 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakla- nn toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylastırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı cıkmazsa satış talebi düşecektir. 2— Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin *h 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıa iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahaya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3— tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4— lhaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden mütesdsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızm dairemizce tahsil ohınacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahaya bir örneği gönderilebilir. 6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa>ılacaklan, baskaca bilgi almak isteyenlerin 1987/1110 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümuze başvurmalan ilan olunur. 5.2.1991 (lclf.K. 126) (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No: 27. Basm: 1347 T.C MANYAS KADASTRO MAHKEMESt Sayı: 1989/238 Davaa Hasan Kabakçı Vekili Av. Aslen Çeker tarafmdan davah- lar Hayri Dereli, Mehmet Dereli, Hüseyin Dereli, Resmiye Berber ve Refi)e Tosun aleyhine açılan komisyon karanna itiraz davasının mah- kememizde yapılan yargılamasında: Manyas ilçesi Necip köyü 144 nolu parseün Kadastro tespitiyle Ko- misyon karannın iptan'ne ve bu yerin Hüseyin oghı Hasan Kabakçı adına tapuya kayıt ve tesciline dair mahkememizden verilen 10.7.1990 tarih ve 1989/238 Esas 1990/32 Karar sayılı hüküm davalüardan Meh- met Dereli'nin bugüne kadar zabıtaca adresinin tespit edilerek ken- disine tesbliği yapmak mümkün olmadığından ilan yoluyla kendisine bu karann lebligyıe kadar verilmiştır. Davah Mehmet Dereli'nin bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurması aksi takdirde kendisine tebliğ edilmiş sayılacagı ilan olunur. 15.1.1990 Basm: 45456 İSTANBUL ÜNtVERStTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER EpİTtM KOORDtNATÖRLÜCÜ VII. DÖNEM tNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI Yüksekokulumuz Yabancı Dil (Ingilizce) eğitim kursiarma 1990-1991 Eğitim-öğretim yılında da devam etmektedir. VII. Devre lngilizce Eğitim Kurslanmız Londra Universitesi tngi- lizce Bölümü Ue işbirliği doğrultusunda düzenlenmekte olup, hafta içi ve hafta sonu olarak iki ayn gnıp halinde açılacaktır. Kurslanmıza müracaat eden adaylar seviye testinden geçirildikten sonra sınıf beürlenmesine göre eğitime başlayacaklardır. Kurslanmızın egitime başlama tarihleri: Hafu Arası 5 Şubat 1991 Salı Saat: 16.00-19.00 Hafta Sonu 23 Şubat 1991 Cumartesi Saat: 9.30-13.30 Geniş bilgi için merkezimiz sekreterliğine başvurulabflir. ADRES: l.U. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. Umit Doğanay Cad. No: 6 Kat 1-2 Beyazıt tlkokulu Karşısı Beyazıt/lstanbul Tel.: 527 58 15 - 512 94 06 Basın: 17637 POLJTÎKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Kırmançeye Özgürlük... Bundan bırkaç ay önce İlhan Selçuk'la Dryarbakır'a gitmtş- tik. Gördük ki çarşıda, pazarda Kürtçe konuşuluyor, dükkârv larda Kürtçe kasetler çalınıyordu. Kentin dolaylarına yerleş- tirilen Peşmergeler ise Kürtçeden başka dil bilmiyoriardı. Beili ki eyalet valisi, anadiliyie konuşanlan polis zoruyla sıkmak istemiyordu. Bu da bir denge hesabıydı. Ûstlerine giderse boş yere kargaşa çıkardı, görmezlikten geliyordu. Bu gözlemimı Oiyarbakırlı dostlara söylediğimde "Demek ki siz çoktan beri buralara uğramamışsınız" diyorlardı. Çok- tandır kente uğramamış olanlar için bu görünüm şaşırtıcıy- dı. Bir kimsenin anadili doğuştan, anasının konuştuğu dildir. Bunu da elinden kimse alamaz. Ama bizimkiler yıllardır Kürdü de Kürtçeyi de yok saymışlardır. Böyle olunca anadil gitmiş, resmi dil boğuşması başlamıştır. Körfez savaşı, yüksek kat- larda oturanlan Kürtçe gerçegi ile karşı karşıya getirmiştir. Bundan birkaç ay önce yadsıdıklan bir gerçeği gündeme al- mak zorunda kalmışlardır. Ne oluyordu bundan birkaç ay ön- ce? Anadili ile konuşanlara baskılar vardı. Mahkemede Kürtçe konuşulmazdı. Hapishane görüşmelerinde Kürtçe konuşmak yasaktı. Ülkeyi gezerken bu acı durumu gören Ingiliz yazan Harold Pinter bundan bir oyun çıkarmıştı, dûrrya tiyatrolann- da oynuyordu. Ülkeyi yönetenlerin tuhaf bir talihleri var. Neye karşı çık- mışlarşa bir süre sonra onları kabul etrnek zorunda kalmış- lardır. İşte Kürtçe konuşulmaz, konuşulsun diye yasa çıkar- maya yonelmişlerdir Ceza Yasası'ndaki 141-142 de öyle ol- muş, bu maddeler kaldırıimaz denirken Doğu ve Orta Avru- pa'da komünist partileri adlarından "komünist"i atmışlardır. Bizde ise daha aşırıya sapılmış, gizlisi açığa çıkarak parti ku- ruluş dılekçesi vermiştir. Kürt, Kürtçe, komünist nitelemeleri öcü olmaktan çıkmış- tır. Artık anadil konuşuluyor, anadille türküler çığrılıyor. Bu nitelemelerle kişiler karalanırken şimdi sessizce aklanıyor. Kürtçe konuşma, türkü söyleme yasaklan kalkıyor. Peki, Kürt- çe okuma, yazma ne olacak? Gerçeği yeni kabulienen yö- neticiler onu şimdilik erteliyohar. Gözler, Körfez savaşı sonunda kurulacak olan masaya çev- rilidir. Deniyor ki "O masada birçok demokratik ülke yer ala- cak. Bize sormaziar mı on milyon vatandaşın var. Kendi dil- lerini konuşturmuyorsun, bu bizi masada fevkâlâde sıkıntı- ya sokar." Durum Körfez savaşından önce sıkıntıya sokmu- yor muydu? Bizde anadil konuşulsun dıyenlere bölücü gö- züyle bakanlar şimdi anadil konuşulsun diye ortaya düşüyor- lar. Anamuhalefet partisinin anadil özgürlüğü önerisine kar- şı çıkanlar, şimdi nedense dışarıdan ses geliyor diye ön almaya bakıyorlar. İktidann her davranışının altında bir Ame- rikan oyunu görenier haklı çıkmışa benzerler. Yöneticiler, Amerika ne isterse hemen onu yapıyorlar da gerçekçilerin önerilerini itiyorlar. Kürtçe konuştu, türkü çtğırdı, saz çaldı, gülüp oynadı diye hapislerde yatanlar var, onlar ne olacak? Elbette yasa çıka- nlırsa onlar da hapisten kurtulacaklar. Vaktiyte muhalefet anadile özgürlük isterken iktidardaki- ler buna karşı çıkmışlardı. Öyle ki anadile özgürlük bir tür bölûcülük sayılmıştı. Şimdi hangi ortamda kotanlıp kimin ba- şının altından çıkan, hükümete haber vermeden, grupta tar- tışılmadan sadece Çankaya'nın güdümünde bir şeyler iste- nryor. Hangi taşın altında ne var, kimden esinlenildi bilinmi- yor. Bu yöntem yeni değildir, paterrti biliniyor. Vaktiyle Adnan Menderes de ortaya bir şey atacaksa bunu da milletvekille- rine yedirecekse yemekler verir, orada ilgiKleri kandırır, dile- diğini yerine getirirdi. Bir işin başına değil sonuna bakmalı!.. ÇAUŞANLAR1N SORULAR1/SORUNLAR1 YILMAZ ŞtPAL "Sorun: Bağ-Kur'dan Emeklilik" SORU: Ben Fedend Almanra'da yaşayan bir Cumfcoriyrt okuruyum. Bir dostnman Ba|-Knr ile olan ve Tiirklye'deB b u * üettiti s o r u u ı ı ben de size aktanyonun. Sonrn: B^-Kar J dan emeklilik. Dostam 19*3 yıhada bahudutn ilin Bag-Kar Mi- dnriütü'ııdca bir ifetaraane ahyor. thtaraaMenio ıp- fuıda, («ıvunısaBB ympıp 1977'den hazinn 1983*e kadar otaa b o ı a n Bag-Kar'a öduyor. Bag-Kar Ge«eJ Mi*irliit««'«»« &** bikliri Ue si- gortalılıtımn 1977 yıiı nisaa ayında başlmdıiJ MkU- rüiyor. Dostam mayıs 19S8'e kadar prinüerini cksiiuiz ola- rak yaürmıştır. Bu tarihte kendisiae emekli otaaya hak kazaadıgı söyteamiş v t o d ı emekli otaaak içia basvarmugtar. Hadran 1987da keodisine baluıdı|a Bag-Kor Mö- döriötn'adea bir mektnp geimiş rt mektnpta ayBen şuüar yazıbdın "YafUık ayhfı takbiniz incetenmiş olnp knranuıa- za tesdÜBİz.- Dernegine kayıtlı obaınz nedeaiyle-. Bai-Namarası fle 18^4.1977 tariki itiban Ue Mrind basamaktan tnteüimlzim yapddıtı aalaşıİBUştır. Aocak 279 noln geaeigeııin 1. ktsım 8. sayfasmın 3. bölömöDÜB 2. paragrafında beUrtüeıı esaslar çerce- vesinde knnunumıudaki tesdüniz 20.4.1982 olarak dtizeltilnıiştir. Bu •edenİe kBnımuamzda geçen hizmet sâreniz emekli olmaaıza yeterii oimadıjmdaB yaşidık ıyhtı talep formnnnz ipüü edUmiştir. Aytak primlerinui ödemeye devam edneniz gerekmek- tedir." Sonun, şa anda 63 yasında olan dostnm daha ne ka- dar aidat ödeyecek? NOT: Kendisiyle birlikte tesdl edilen arkadafiannu emekli aybgı aldıklan göriUmektedir. MJI YANTE Bag-Kur Genel Müdürlüğü'nün 22.9.1987 tarih ve 279 sayılı genelgesinin 8. sayfasının 3. bölümünün 2. paragrafında "Gelir vergisinden muaf olanlann kanunla kurulu meslek ku- ruluşlanna kayıt tarihleri 20.4.1982 tarihinden önce ise 20.4.1982 tarihinden, bu tarihten sonra olanlann ise kanunla kurulu mes- lek kuruluşlanna kayıt olduklan tarihten, (....) itibaren sigortahhklan başlatılacaktır!' denilmektedir. Aynı genelgenin 13. sayfasının son paragrafı da resen tescil işlemlerine ilişkindir ve şöyle denilmektedir: "1.10.1972 - 20.4.1982 tarihleri arasında kanunla kurulu mes- lek kuruluşlanna kayıt olanlann veya 4.5.1979 tarihinden iti- baren kanunla kurulu meslek kuruluşlanna kayıt mecburiyetinde olmayanlann, vergi yaptırmayanlann her tür- lü hak ve mükellefiyederi 204.1982 tarihinde başlaülacaguıdan, beHrtilen bu süre içerisinde tescillerini yaptırmayanlann resen tescil işlemleri (1.10.1972-20.4.1982) yapılmayacaktır. Resen tescilleri yapılmış olanlann haklan saklı tutulacaktırf Genelgede, genelgenin yayım tarihi olan 22.9.1987 tarihin- den önce, resen tescilleri yapümış olanlann haklannın sakh tu- tulduğu çok açık olarak vurgulanmıştır. Bu nedenle, Genelgenin yayımından önce ve 1983 yıhnda Bağ-Kur'ca resen tescili yapı- lan arkadaşuuzın da haklannın sakh tutulması ve sigorta baş- langıcı olan 18.4.1977 tarihinin geçerli olması ve kendisine yaşlüık ayuguun da baglanması gerekmektedir. tLAN ANTALYA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1989/820 Davacı: Fatma llgın - lbrahim Bilgin Davalı: Ramazan Oğuz, Mehmet oğlu, Varsak köyü Antalya. Yukanda kimliğı yazüı davalı Ramazan Oğuz'un 12.3.1991 günü saat 9.00'da Antalya Kadastro Hâkimliği'nde Varsak köyü 2811 parsel jayıh taşınmazla ilgili olarak dunışmada hazır bulunması ilanen tebliğ olunur. (3402 sayılı yasanın 28 ve 36 mad. gereğince) Basın: 45543
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog