Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

AVRUPARA (ECU) DÖVİZ HESABI Dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cumhuriyet AV! ECU) DÖVİZ HESABI 67. Yıl; Sayı: 23878 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 11 Şubat 1991 Pazartesi __ " | » r / ye r- j SAVAŞTA 26. GÜN Kara savaşısnreistiyorABO'LI K0MU1ANLAR: 3 HAFTA DAHA SADDAM: NIHAIZAFER YAKIN Körfez'deki ABD'li komutanlann kara şavaşının başlatılması için üç hafta daha süre istedikleri bildirildi. Körfez'deki inceleme gezisini tamamlayan ABD Savunma Bakanı Cheney, kara savaşının müttefik uçak ve füzelerinin havadan vuracakları Irak hedefi kalmadıktan sonra başlayabileceğini söyledi. Irak Devlet Başkanı, dün-gece Bağdat radyosundan yayınlanan konuşmasında, ABD ve müttefiklerine karşı "nihai zafer"in yakın olduğunu söyledi. Her geçen günün kafirlere yenilgi, inananlara zafer getirdiğini ileri süren Saddam, Mekke, Medine ve Kudüs'ün kurtuluşunun an meselesi olduğunu söyledi. RAFSANCANIUMUTSUZ İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, Saddam Hüseyin'in barış mesajma verdiği yanıtın "beklenen düzeyde olmadığını" söyledi. Ortadoğu'yu tehdit eden tehlike karşısmda "büyük endişe" duyduğunu belirten Haşimi Rafsancani, "Tarihin yargısı bu savaştan ABD ve Irak'ı sorumlu tutacak" dedi. Dış Haberler Servisi — ABD Başkanı George Bnsh, savaşta- ki son dunımu yerinde incele- mek ve cephedeki müttefik ko- mutanlann harekâtın bundan sonraki evrelerine ilişkin tavsiye- lerini öğrenmek için Suudi Ara- bistan'a gönderdiği Savunma Bakanı Dick Cheney ve Genel- kurmay Başkanı General Colin Powdi'ın sunacaklan bilgiler ışı- ğmda kara savaşının zamanı ko- Roland füzesine Sovyet engeli Almanya tarafından Türkiye'ye verilen 8 adet Roland füzesi, nakliyeyi yapacak Sovyet uçağı pilotunun Moskova'dan aldığı talimat nedeniyle uçmaması üzerine Türkiye'ye gelemiyor. DtLEK ZAPTÇIOCLU BERLİN — Almanya'dan Türkiye'ye verilen 8 adet "Ro- land" tipi uçaksavar füzesinin nakli, Sovyetler Birliği'rdn do- laylı müdahalesiyle gecikiyor. Uçaksavar füzekrini Türki- ye'ye taşıyacak olan kiralık Sov- yet uçağının mürettebatı, Mos- kova'dan aldığı talimat üzerine uçmayı reddetti. "Roland" füze- leri, büyüklüğü nedeniyle Fede- ral Alman ordusunun nakliye uçaklanna sığmıyor. Alman Savunma BakanhğYn- dan edindiğjmiz bilgiye göre ba- kanlık, Türkiye'ye uçaksavar fü- zesi nakliyau için bir Sovyet uçağı kiraladL SSCB'ye ait "An- (Arkam Sa. 17, Sü. 6'da) TÜStAD Bazı sektörler durma noktasında TÜStAD Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, dün yaptığı açıklamada ekonominin olağanüstü döneme girdiğini belirterek hükümete işbirliği önerdi. E k o n o m i Semsi — Türk Sanayici ve Işa- damİanDerne- ği (TÜStAD) Yönetim Kuru- lu Başkanı Bü- lent Eczaabaşı, Körfez krizinin zaranmn asgariye indirilebilmesi için bütün kuruluşlan 'işbirliği yapmaya" çağırdı. Eczacıbaşı, cagınsında şunla- n söyledi: "Körfez krizi doiayısıjia Türk ekonomisi olaganüstü bir done- me gjnniş bulunmaktadır. Bazı sektorlerde işter durma noktası- na gelmis, banlannda ise önemli ölcnlerde gerflemiştir. Ekonomi- deki bu olumsuz gelişmekrin zamanında saptanması ve dog- nı önlemlerin alınması ileride halkımmn uğrayabilecegi zarar- (Arkaa Sa. 17, Sü. 6'da) nusunda karar verecek. Körfez'- deki ABD'li komutanlann, Che- ney ve Powell'dan kara savaşının başlatılması içih uç hafta daha süre istedikleri bildiriliyor. Che- ney, dün Riyad'dan aynlmadan önce düzenlediği basın toplan- üsında, kara savaşmın müttefik uçak ve füzelerinin havadan vu- rabilecekleri Irak hedefi kalma- dıktan sonra başlayabileceğini söyledi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin dün gece Bağdat Rad- yosu'ndan yayınlanan konuşma- sında "Iraklılann Allah tarafın- dan verilen ve itaatie yerine ge- tirilen göreve inançlan kaybol- mamalıdır" dedi. Saddam, Irak'ın savaştan zaferle çıkaca- ğını, bölgede emperyalizm ve sö- mürgeciliğe son vereceğini be- lirtti. İran Cumhurbaşkanı Ali Ek- ber Haşimi Rafsancani, geçen hafta Bağdat yönetimine gön- derdiği barış mesajına Saddam Hüseyin'in verdiği yamtın "bek- lenen düzeyde olmadığını", tüm Ortadoğu'yu tehdit eden tehlike karşısında "büyük endişe" duy- duğunu belirtti. New York Times gazetesi adı- nın açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkiliye dayana- rak dün verdiği haberde, Kör- fez'deki ABD birliklerinin ko- mutanlanmn önceki gun Savun- ma Bakanı Cheney ve Genelkur- may Başkanı General Povvell ile yaptıklan 8 saatlik toplantıda, kara savaşımn başlatılması için üç hafta daha süre tanınması önerisinde bulunduklannı yaz- dı. Gazete, komutanlann bu sü- re zarfında hava saldınlanna de- vam ederek, Kuveyt'teki Irak birliklerini daha çok yıpratma- yı amaçladıklarını kaydetti. ABD Savunma Bakanı Dick Cbeney, Irak'ın askeri gucunun büyüklüğü karşısmda şaşkınhğa düştuğünu, ancak Irak'ın bu gücünun büyük ölçude zayıfla- tıldığını söyledi. Cheney, dün Riyad'da düzenlediği basın top- lantıstnda, Saddam Hüseyin'in, ordunun onemli bölumünü hâ- lâ elinde tuttuğunu, ancak bu ordunun dunyada dörduncu sı- rada yer alan ordu olma özelli- ğinin kaldığım sanmadığını be- lirtti. Dick Cheney, "Bununla birlikte Saddam, bize surpriz yapmak için yine bir yol bulabüir" diye konuştu. ABD Genelkurmay Başkanı Colin Powell'la birlikte, önce- ki gun ve dün Suudi Arabistan'- da temaslarda bulunan Cheney, bu aşamada bir ateşkes ihtima- (AHuaı Sa. 17, Sü. 2'de) NAMAZ MOLASI— Suudi Arabistanlı TIR şoförleri 'savaş esiri Irak tanklannı' cephe gerisiııe tankfan, müttefik kuvvetlcr tarafından Hafci kasabasındaki çabşmalar sırasında ele geçirilmişti. taşırken bir mola vererek namaza durmuşlar. TIRIaria Snudi Arabistan'ın güneyine taşınan Irak Hafci savaşı Irak ve müttefik kuvvetler arasmdaki ilk kara çatışmasıydı. (Fotograf: AFP) Hükümet çözümüretmeliDevletin borçlannı ödemesi,sözleşmeleri sonuçlandırması ve yerel önlemler alması isteniyor CENGtZ TURHAN — 2 — "Ya bn savaş bi- tecek ya da insanlar bu ortama alışacak. Toplusözleşmesini imzalayan kuruluş- larda çalışanlar, za- ten uzun süredir er- tekdikkri ihtiyaçlannı giderraeye başla>acaklar. Tarihinde görülmemiş ölçüde artan ve önemli bir EKONOMİDE B A H A R U M U D U bölflmii geri çekilemeyen emisyon, yastık altın- da durmaktan sıkılacak." Piyasalardaki yaygın tıkamklığm bir-bir buçuk ay içinde acılmaya yüz tutacağı yolunda yukandaki gerekçelerle bir "bahar umud-ı" besleyenler, bu momentin ka- çınlmaması, bu "bahar noktasuıın" yakalanma- sı için hükümete de önemli görevler düştüğünü savunuyorlar. Geniş satış örgütleriyle yurdun dört yanma ulaşan firmalann ya da yürüttükleri faaliyetin niteliği gereği, gerek firmalarla gerekse pazarla sürekli ilişki içinde bulunan araştırma şirketle- rinin yöneticileri, hükümetin, borçlannı ödemek, olağan harcamalannı kısmamak, kamu toplu- sözleşmelerini sonuçlandırmak, sektörlere ve yö- relere özgü tıkamklık açıcı önlemleri yiirürlüğe koymak, dognı bilgüendirme Ue konuşarak de- ğil, yaparak yön vermek gibi davramşlarınm kısa vadede olumlu sonuçlar vereceği inancındalar. Ancak bunlan söylerken gerek firmalara gerekse sivil toplum kuruluşlanna düşen rolün daha az olmadığının da altını çiziyorlar. Piyasa ve kamuoyu araştınnalanyla tamnan PİAR-SİAR şirketlerinin kurucusu ve yönetici- si Bölent Tania, "Kamunun, diğer sektörierde- ki kuruluşlardan çok daha farklı davranması la- zun. Bir subvansiyondan soz etmiyorum. Ama bütün harcamalannı, bütün etkinlikkrini olağa- nüstü bir guçle eksiltmeden sürdürmesi lazım. Bu motornn önemli bir dinamosu olarak kamu- Bun bu dorgunluğa ayak uydurmaması lazım" diyor ve bu tutumun demeçlerle değil davramş- larla ortaya konması gerektiğini savunuyor. Bir bilgi yetersizliği olduğuna da dikkati çeken Tan- la, madalyonun öteki yüzünde sorumluluklann (ArkanSa. 17, Sü. l'dt) Geçen yıl genel başkanlığa adaydı, bu yıl îstanbul il başkanlığı için adı geçiyor SemraTUNCAY ÖZKAN / GÜNDÜZ tMŞÎR ANKARA/tSTANBUL — • Cumhurbaşkanı Turgut Özal'- ın eşi Semra Özal'ın bu kez de Îstanbul İl Başkanhğı için adı- mn geçmesi ANAP içinde tep- kilere yol açtı. Başbakan Yüdı- nra Akbnlut'un Bayan özal'ı kararından vazgeçirmek için üst düzey parti yöneticileri ve milletvekilleriyle or- tak bir koordinasyon yaratmaya çahştığı öğre- nildi. ANAP tstanbul ilçe başkanlan da önceki zal gerçekten aday mı?gun gizlice Baltalimanı'nda bir araya gelerek du- rum değerlendirmesinde buhındular. Net bir ka- rann alınmadığı toplantıda Semra özal'ın aday- lığı için farklı görüşler ortaya kondu. Semra Özal, geçen yaz da ANAP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı. ANAP*ta Mesut Ydmaz ekibi, Semra özal'- ın aktif politikaya soyunmasım destekliyor. Trabzon İl Kongresi'ne katılan Yılmaz, dün sa- bah kahvalüsında bir gazetecinin "Semra Özal'ın ANAP tstanbul İl Başkanlığı" haberlerini gös- termesi üzerine, "Oluyor galiba" dedi. Semra özal'ın adayhğmı desteklemesi konusundaki so- ruları yamtsız bırakan Yılmaz, "Ama sizin gru- bunnzdan Erdai Aksoy, Semra Özal'la görüşrü- günü açıklamış" denilince, "Olsun, daha ilan etmedi" karşıüğmı verdi. Yılmaz, "Karşı çıkma- dıguuz söylenebilir mi" sorusunu da "Yorum yok" diyerek yanıtladı. Ancak, Yılmaz'la birlikte Rize'de bulunan ts- tanbul Milletvekili Ferruh tlter, Bayan özal'ın tstanbul tl Başkanlığı'nı desteklediklerini belir- terek, "Zaten Semra Hanım ANAP'ın gayri res- mi kurncusudur" dedi. tlter, Semra Özal'ın ANAP Îstanbul il yönetiminde bulunan muha- fazakârlann etkisini kıracağını sözlerine ekledi. Muhafazakârlar ve Akbulut'a yakm milletve- killeri ise Bayan özal'ın girişimlerine soğuk ba- kıyorlar. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı- sı Mehmet Kececiler, bu konuda kesin bir açık- lama yapmaktan kaçındı ve "3-4 gun içinde bir degeriendinne yapacağız" demekle yetindi. Ha- san Celal Güzel'le birlikte hareket eden millet- vekillerinın de Semra özal'ın adayhğına sıcak yaklaşmadığı büiniyor. Hükümet uyelerinden de sadece Çalışma ve (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) KARADENlZ YILMAZ'IN 5. Sayfada an su ıçın zirve çağrısı Cumhurbaşkanı Turgut özal imzasıyla Ispanyol ABC gazetesinde yayımlanan makalede, "Ortadoğu'nun su ihtiyacı şimdiye kadar ciddi biçimde ele aJınmadı. Bölge ülkelerini kasım ayında lstanbul'da yapüacak bir zirveye davet ettim" denildi. MADRtD (AA) — tspan- ya'da yayımlanmakta olan ABC gazetesinde Cumhur- başkanı Turgut özal imzasıy- la çıkan makalede, "Türkiye^ den Arap ulkderine suyun ta- şuıması konusunda bölge yet- kililerini kasım ayında lstan- bul'da bir zirvede buluşma" çağnsı yer aüyor. Ortadoğu'da su sorununun şimdiye kadar ciddi bir biçim- de ele alınmadığını belirten özal, bu konunun savaş son- rası banşı tamamlayıcı önemli bir unsur olabileceğine işaret ediyor. Türkiye'den suyım özel bo- ru hatlarıyla Arap yanmada- sına taşınmasını öneren özal, Körfez savaşı ve su sorunu ko- nusunda şu görüşlere yer ve- riyor: "Kimse bu savaşı istemiyor- du. Türkiye, BM karariannda yer alan hedeflere vanlması için uluslararası koalisyonnn hareketini desteklemektedir. (Arkası Sa. 17, Sü. 7'dt) AVRUPA BlRLÎGIhfE KÖRFEZ DARBESİ 10. Sayfada 'ANKARA BARIŞA YÖNELSÎN' UFUK GÜLBEMİR'ln habw< 11. Sayfada Ankara Körfez'in nabzını yokluyor 7 güüiik gezi Dışişleri Bakanı Alptemoçin'in Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayan 7 günlük 'savaş diplomasisi' turu bugün başüyor. Alptemoçin, bu ülkelerle savaşın gelişimi ve sonrasına ilişkin beklentileri konuşacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Körfez savaşı bü- tün hızıyla sürerken Türkiye 1 - nin de devrede olduğu diplo- matik trafik artıyor. Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemo- çin'in Sunye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayan 7 gün- lük Ortadoğu gezisi bugün başhyor. Türkiye*deki temas- larını tamamlayan SSCB Dı- şişleri Bakan Yardımcısı Belo- nogov ülkesine döndü. Al- man Savunma Bakanı Ger- hard Stoltenberg ise çarşam- ba günü Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanı Alptemo- çin'in, Körfez krizinde kritik rol oynayan bu ülkelerdeki üst düzeyli temaslan sırasmda bir yandan savaşm gidişine yöne- lik değerlendirmelerde bulu- nacağı diğer yandan ise savaş sonrasına ilişkin çeşitli senar- yolara yönelik "nabız yoklayacağı" bildiriliyor. Alp- temoçin'in aynı zamanda özellikle Suriye ve Mısır'da Türkiye'nin Körfez savaşmda takındığı tutum nedeniyle du- yulan bazı endişeleri giderme- ye çalışacağı belirtiliyor. Alptemoçin, Ortadoğu ge- zisinin ilk ayağı olarak bugün (Arkası Sa. 17, Sü. 3'de) EGİLLM: ISTIKRAR VE IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ŞÜKRÜ ELEKDAâ'ıa yazısı 11. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKI GERCEK "Anormal"?.. Dış politikada muhalefetle ık- tidar arasında göruş aynlığı var. Bu olguyu "normal" saymak gerekir. Demokrasüerde çok gö- rülmüşttir. Telaşa gerek yok; "mUÜ birUk ve bemberük"adı- na muhalefetle iktidann aynı si- yasette buluşmalannı ıstemek de gereksiz. Çunkü "milli birlik ve berabertik" ancak ulkenin saldı- rıya uğradığı bir zamanda, ulu- sal varlığı tehdit eden düşmana karşı ulkeyı savunmak için gun- deme getirilecek bir kavramdır. Bu sureçlerin dışında, demokra- si değil, faşizm kokan bir anla- yışın ürunü sayılır. Muhalefet ile iktidar arasm- daki göruş ayrtlığmın kimi za- man bir ülkeye ve halka mutlu- luk getirdiği de gorulmüştur. Ta- rihte örnekleri var. Siyasal ikti- dar gözu kapalı bir dış macera- ya atılmak eğilimindeyse, muha- lefetin sağduyusu denge unsuru olur. Hele muhalefet, banşçı si- yasetimn arkasına halk kitlele- rini de toplayabilırse, "ikbalini" ve siyasal çıkarlannı savaşta gö- ren iktidarı frenleyebilir. Bugün Türkiye'de olan budur. Halkın büyük çoğunluğu (yüzde 90'a yakını) muhalefetin politıkasını desteklemektedir. Son haftalarda bu ağırlığm ya- rattığı etki, siyasal kurtuluşunu dış macerada gören ANAP ık- • •• (Arkaa Sa. 17, Sü. l'de) • Pir Suttan korkusu 400 yıl sonra isyancı Alevı şairin oyunu, sürekli olarak çeşitli illerde yasaklarla karşılaşıyor. 3. Sayfada • Sıra Macbeth operasında ltalyan bestecisı Verdı'nın, Shakespeare'in yazdığı Macbeth'ten uyarladığı aynı adlı opera TV3'te bu akşam saat 22.10'da. 6. Sayfada • Müzik Yelpazesi'nde her telden Sezen Cumhur Önal'ın sunduğu programın ıstekler bölumüne Paul McCartney de katılıyor. Program TV1 'de saat 00.25 'te yayımlamyor. 6. Sayfada 13 • Polly Peck'te KKTC engeli Mahkemenin engelltmesi şirket alacakhlarını resmen iflas isteme noktasına getırdi. Ekonomide • Şemller'e 3 ayn dava Bülent Şemiler, usulsüz kredi vermek, arazi satışında bankayı zarara uğratmakla suçlamyor. Ekonomide • Fenerbahçe penaltıyla... Sarı- Lacıvertlıler, Zeytınburnuspor'u 83. dakikada Aykut 'un penaltı golüyle yendiler. Sporda • Sözen: Konukevi'ni satacağım tstanbul Büyüksehir Belediye Başkanı, Beşiktaş'ta bulunan Devlet Konukevi'ni satıp 1000 adet otobus almak istiyor. Arka Sayfada • Dersbaşı bugün Doğu, Guneydoğu ve Karadeniz bölgelerindeki çok sayıda ilk ve orta dereceli okulda bugün bitmesi gereken tatil, 3 gün ile 1 hafta uzatıldı. Arka Sayfada m Kötü akılla kör şiddet Savaş öldürüyor her zaman olduğu gibi. Tek tek insanları, mahalleleri, şehirleri öldürüyor. Arka Sayfada İNÖNÜ, KÖRFEZ SAVAŞI - SOSYAIİST ENTERNASYONAL İLİŞKÎSİNİ ANLATTI: Temelde ayrıhk yok İskandinav Ulkelenndeki sosyal demokratlar, aceie edildiğini, yaptırımların bir süre daha uygulanması halinde Irak'ın Kuveyt'ten kendiliğinden çekileceğini ileri sürdüler. lngiliz Işçi ve ttalyan Sosyalist Partileri silahlı mücadeleyi destekledi Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin çizgisi bizimkine çok benziyor. 2. Dunya Savaşı'nm etkisi hâlâ canlı. lngiliz tşçi Partisi, Falkland savaşına sıcak bakmamıştı ve bu onlara puan kaybettirmişti. Viyana toplantısında Kinnock bana bundan söz etti. 6ENCAY ŞAYLAM'ın röportajı 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog