Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

AVRUPARA (ECU) DÖVİZ HESABI Dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cu m huriyet AVRUPARA (ECU) DOVIZ HESABI Paranızın değerini korur. 6fi PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yü; Sayı: 23877 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL Şubat 1991 Pazar Savaşın, piyasalardadurgunlukyaratan ilkşoku atlatılmak üzere Ekononıide bahar uıııuduJL aygın satış örgütleriyle piyasalann nabzını tutan kuruluşlann üst düzey yöneticileri, 15 ocaktan bu yana süren Körfez savaşının ilk şokunun iki hafta kadar sürdüğü ve artık atlatıldığı görüşündeler. Durgunluk ortamının bir-bir buçuk ay içinde yerini bir kıpırdanmaya bırakacağı umudu beüriyor. B ahar umudu üç noktaya dayandınbyor: 1) Savaşla ilgili ilk günlerdeki olumsuz psikolojik ortam dağıhyor. 2) Grevleri biten işçiler önümüzdeki aydan itibaren zamlı ücretlerini alacaklar; bu, piyasalarda bir kıpırdanma yaratabilir. 3) Piyasaya enjekte edilen para uzun süre 'yastık altında' kalamaz. M: irmalar bu döneme hazırlıklı girebilmek için pazarlama yöntemlerini gözden geçiriyor. Tüketiciye kısa süreli fırsatlar yaratacak kampanyalar üzerinde çalışılıyor. Müşteriye elverişli şartlar sağlayacak kampanyaların piyasaya zincirleme olumlu etkisi olacağı savunuluyor. CENGtZ TURHAN Hava dönüyor. ROzgâr böyle esmeye de- vam ederse, bir süredir piyasalann üstünü ör- ten kalın buz tabakasının, bir-birbuçuk ay içinde çözülmeye başlayacağı tahmin ediliyor. En azından bugünlerde, piyasadaki en ufak bir kıputıya eskisine oranla daha büytik bir dikkatle "k«lak" kesüenler ya da kendi de- yişleriyle, işlerini "barun hassasiyetiııe" da- yanarak yapan ve yaygın satış ağlanyla ge- rek kendi sektörlerinin gerekse diğer sektör- lerin nabzını iyı tutanlar, bu umudu taşıyor- lar. Ama bunun bir "ilk kıpırtı" olacağının. kayıplann telafısinın zaman alacağının da altı çiziliyor. Yılların tecrübesiyle piyasayı "koklayan" yoneticiler, "iyimserliklerini" üç noktaya dayandınyorlar: 1) Durgunluğun yaygın ve yoğun olmasında büyük etkisi olan savaş psikolojisi yavaş yavaş yerini "aüsmaya" bıraİuyor. Türkiye'nin savaşla olan ilişkisin- de çok koklü bir değışiklik olmadığı sürece, alışma korkunun yerini alacaktır. 2) Körfez savaşı otmasaydı, yaygın grevler nedeniyle pı- yasada aynı katılıkta olnıasa bile bir durgun- luk yaşanacaktı. Grevler, anlaşma ile çözül- meye başladı. Yüz binlerce işçinin önümüz- deki ay yeniden ve zamlı olarak ücretlerini al- ması, durgunluğun aşılması yönünde ilk kı- pırdanmayı başlatabüir. 3) Körfez savaşının başlamasından hemen önce ortaya çıkan ve savaş başladıktan sonra da kısa süre devam eden "bankalara hıicum" döneminde, piya- saya enjekte edilen trilyonlann bir bölümü hâlâ geri çekilemedi. Yastık altındaki para- nın orada uzun süre kalması beklenemez. Koç Holding'in Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardıması Cengiz Solakoglu, "ilk şok"un 15 gun kadar sürdüğunu ve bugun- lerde artık yoğunluğunu kaybetmeye başla- dığını savunuyor: "Durgnmlîık hcmen yılba- sından sonra kendini iyice hissettinneve bas- tadL Ocagtn 20'smde donık noktadaydı. Bao- kalann, miişterileriııiıı mevduatlannı çekme tatebine -özelükk dovizde- yeterince atik bir bicimde karsüık verememeleri, 'gunü ve sa- atiyle randevu vererek gelen bir savaş' içiıı ge- rekli likidite hazıriığını yapmamış olmalan, olumsuz psikolojik ortamı bir süre besieyici bir roi oynadı. Yerilen demeçler Târkiye'nin savasın ortasmda yer alacağı havasuu dogur- du. Guoeydogn Anadohı Böigesi'nden önem- U öiçvde bir göç başladı. TopUna ürktu, pe- rakendeci taksitle mal satmaktan vazgeçti. Ayın 15'inde odenmesi gereken taksitler top- lamda yüzde 30 oranında eksik ödendi. Bu oran Güneydogu Anadohı'da yözde 60*u. Bn- nnn bize yansıması çok az oldu. Gencllikle yörderinin kalburüsrö ld$flerioden oluşan ba- yilik teşlrîlatunız kendi kaynaklanyla şoku büyük ölçöde massetti. Şok uznn surseydi kuşkusaz onlar da bize gdeceklerdL Son yap- tığim temaslar, taksit ödemetaiııdeki aksa- maııııı yuzde 10 mertebesine gerikdigini gos- teriyor." Yaygın grevlerin Körfez krıziyle eş dönemlı olmasının durgunhıktaki önemli ro- lune de işaret eden Solakoğlu, bunun özel- likle lstanbul, Izmıt, Bursa gibi sanayinin yo- ğun olduğu illerde zincirleme etkisi olduğu- (Arkaa Sa. 17, Sü. 2'de) SAVAŞTA 25. GUN Sovyet liderv MüttefıklerBMkararlarından sapma eğiliminde, IrakKuveyt'ten çekilsin Gorbi'dentaraflara uyarıSSCB Başkanı Gorbaçov, askeri operasyonların mantığı ve karakterinin BM kararlarından sapma eğilimi gösterdiğini belirterek "Şavaşın kurbanları arasında sivillerin bulunması ürkütücüdür. Irak liderinden geleceği tehlikede olan ülkesini düşünerek Kuveyt'ten çekilmesini istiyonım. Buamaçlaözeltemsilcimi Bağdat'a gönderiyorum" dedi. Dtş Haberler Senisi — ABD, Irak'ın Kuveyt'ten çıkartılması- na dönük kara harekâtı için gun belirlemeye çalışırken SSCB Baıkanı Mihail Sergeyeviç Gor- baçov, savaşın Birleşmiş Millet- ler kararlan cerçevesinden sap- ma eğilimi gösterdiği uyansında bulundu. Gorbaçov, Körfez sa- vaşının sona ermesi için Irak li- deri Saddam Höaeyin'i Kuveyt'- ten çekilmeye çağırdı ve bu ko- nuda görüşmelerde bulunmak üzere özel temsılcisini Bağdat'a göndereceğini acıkladı. Bu ara- da, tran Cumhurbaşkanı Hasi- mi Rafsancani'nin Irak'a yaptı- ğı ••gizU" banş önerisine Sad- dam Hüseyin'in iceriği açıklan- mayan bir yanıt verdiği bildiril- di. Körfez savaşı, hava saldınlan afırlıkh olağan seyrini de sürdu- rüyor. Gorbaçov'un Körfez savaşına ilişkin açıklaması, ABD Savun- ma Bakanı Dick Ctaeney ile Ge- nelkurmay Başkanı Colin Po- weH'ın, Suudi Arabistan'da ka- ra savaşı için takvim belirleme- ye çahştıkları bir döneme rast- ladı. Gorbaçov'un TASS Ajan- sı ve televizyondan yayımlanan tran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin, Saddam Hüseyin'e gönderdiği banş mesajına, Irak liderinin yazılı bir yanıt gönderdiği bildirildi. IrakBaşbakan Yardımcısı Sadun Hammadi, Tahran'da yaptığı açıklamada, Iran'ın önerisinin Saddam Hüseyin ve Irakb yetkililerce aynntılı olarak incelendiğini belirterek 'Yammda yazılı bir yamt taşıyorum' dedi. konuşmasında, Körfez'de sürdü- rülen asken operasyonun bölge- deki diğer ülkeleri de "fed bir yıkun" tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Gorbaçov şöyle konuştu; "Askeri opcnsyonlanı man- b& ve karakieri, BMcfmlş M0- letler kararlan cerçevesinden sapma egflimioi ortaya çıkar- mıştır. Körfez'de dunım gideıck dramatik bir duruma gelraiştir. Savaşın kurbanlan arasında si- villerin de bulunması arkutücıi- dur. Bu kritik dönemde, Irak (Arkaa Sa. 17, Sü. 2'de) Incirlik BatmWa takvîye MEHMET AKA ADANA— Incirlik'te bulu- nan ABD'li bir kurtanna timi ile uçak ve belikopter bakımı konu- sunda uzman 200 kişilik bir eki- bin Batman'daki NATO havaa- lanına kaydınlacağı öğrenildı. Incirlik başta olmak üzere ABD ve NATO üsleri dün de yoğun hava trafiğine sahne oldu. Bir süredir Incirlik'tekı Türk- ABD ortak savunma tesislerıı:- de bulunan ABD'li bir kurtar- (Arkaa Sa. 14, Sü. l'dt) İRAN: GÜVENLİĞ1 BÖLGE ÜLKELERİ SAÖLASINİ4S«yll<a HURD: BARIŞ PLANI ORTADOĞU'DAN GELMELİUSayMa BAĞDATHARAP —Müttefikkuvvetler'sivUhedefkrinbombalanmadıgr yönünde açıklamalar yaparken Irak yetkilileri Bağdat- ta bnİHnan yabancı gazetecileri, bombalanan 'sirii hedeflere' götürerek fotograf çektiriyortar. Savaş, daha çok tek yönlıi bir hava bom- bardunanı şeklinde sürerken Irak'ın başkenti Bagdat'ın bundan giderek daha çok etldlendiei cörnlüyor. (Fotograf: AFP) Roma'dan Islamın Dantesi' NtLGÜN CERRAHOĞLU ttalyanlar Körfez savaşı ile birlikte Islam kültürüyle daha fazla haşır neşir olmaya başladılar. Roma'da 150 milyar liraya yaptınlan görkemli cami, en canlı polemiklerden biri. Kopenhag'dan Kurnaz politikacı FERRUH YILMAZ Körfez savaşı Danimarka basınının baş haberi olmaktan çıktı bile. Danimarka şu günlerde, adalet bakanından başlayan ve başbakana kadar uzanan bir skandalla çalkalaruyor. Stockholmden Savaşa karşı erotizm YAVUZ BAYDAR Körfez savaşı, yaşama bakışı da gölgeliyor ister istemez. 'Savaşma seviş' felsefesini yaşatmaya çalışanlar sadece cuma geceleri açık olan La Camilla Kulübu'nde yogun erotizmle kendilerinden geçiyorlar. New Yorktan Saddam'ın koruması ŞEBNEM ATİYAS Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in özel hayatı ABD'de moda. Saddam'ın eski korumalanndan Kerim Djabbouri, Amerikan dergilerine "Saddam'ın cuma günleri üç kızla yattığmı, acımasız bir katil olduğunu, zehirlenmekten korktuğunu' anlatıyor. Helsinki den Donmayan demokrasi FÜSUN SAYEK Finlandiya insanının Türklere ve dilinin Türk diline benzediği söylencesinin asla gerçek olmadığını keşfetmek için bu ulkede bir hafta sonu geçirmek yeterli. Viyanadan Sıcaklığı yakalamak MEHMET MESTÇİ Son günlerde yaptığım en keyifli iş, eksi 10 dereceye yaklaşan Viyana ayazında, kendimi sıcak bir kahveden içeri atmak oldu. 10. Sayfeda P A Z A R K O N U Ğ U HASANCELAL GÜZEL Savaşta asıl kaybeden Türkiye A N M E T T A I ' I N S Ö Y L E $ İ S İ 1 2 . S A Y F A D A Haznedafda soygun, Koşuyolu'nda çaüşma, Taksim'de ses bombası îstanbuTda olaylı gıiıılstanbul Haber Servisi — Koşuyolu'nda Fruko-Tamek Meyve Sulan Sanayii A.Şnin Kadıköy Bölge Mudurlüğü'nü basan silahlı üç kisi, polisle girdikleri silahlı çatışmada vezneden aldıklan 27 milyon lira para ve senetleri bırakarak kaçtı. Çatışmada bir polis memuru yaralandı. Haznedar'da da bir toptan gıda ve parfümeri deposuna ge- len silahlı üç kişi, 20 milyon lira para ile yaklaşık 250 milyon liralık çek ve seneti alarak kaçtı. Taksim'deki Fransız Konso- losluğu'nun arka bahçesine dün gece pat- layıcı madde atıldı. Koşuyolu'ndaki soygun girişimi sırasın- da polisle silahlı kişiler arasında çıkan ça- tışma çevrede panik yaratırken, bir polis memuru hafıf yaralandı. Ahnan bilgıye gö- re, silahlı üç kişi Nizamettin Tufan'ın kul- landığı 34 TES 41 plakah ticari bir otomo- bili Koşuyolu'nda gaspettL Silahlı kişiler 18.30 sıralannda Fruko Tamek Meyye Su- lan Sanayii A-Şînin, Kalp Hastanesi yakı- mndaki Kadıköy Bölge Müdürlüğü bina- sına geldiler. Bölge müdurluğünun bahçe kapısında görevli bekçiyi döyerek etkisiz hale getiren soyguncular, taksi şöförünü de ehlıyet ve kontak anahtannı aldıktan son- ra bağlayarak takside bıraktılar. Üç saldır- gan veznenin bulunduğu bölüme gelerek veznedar Salih Usmurln'ya tabanca tehdi- di ile kasayı actırdılar. Kasadan ilk belir- lemelere göre 27 milyon lira nakit para ile (Arkaa Sa. 14, Sü. l'dt) B U G Ü N Bugin ve her pazar C u m h u r i y e t ' l e 1500 lira Savaşın etkisiyle artan giderler, azalan gelirler ve son olarak da üst üste yapılan iki kâğıt zammı bir kez daha fiyat artışını kaçınılmar kıldı. Cumhuriyet bugünden başlayarak 1500 lira. Okurlarımızın bu zammın gerekçesinin bilincinde olduklarına inanıyoruz. OLAYLAR1N ARD1NDAKI GERÇEK Savaş ve Zam Yazımızın başlığı 'savaş zam- mı' da olabilirdi. Çıinkü Cum- huriyefin bugûnfıyvtına yaptığı zammın gerekçesi, büyük çapta, savaştan kaynaklanmaktadır, Gerçi yülardan ben ıçmdeya- şadığımız ekonomik koşullar, yaTnu. Cumhuriyet'ı değil Turki- ye'deki bütün kuruluşlan aşa- malt zamlara zorlamaktadır. Enflasyon azgınlaştıkça bütün fıkir ürünlerine, hizmetlere, mallara sırası geldikçe zam ya- pılması da doğal saytlıyor; ama savaş koşullan bu olumsuz gı- dişe tuz biber ekmistîr. Çalışanlann, -daha başka de- yişle emekçi halkın- geiiri enf- lasyon oranında yükselmediği için, özellıkle gazete, kitap, dergi gibi fikır urünlerinden vazgeç- me eğilimi halkta artmaktadır. Son zamanlarda yaptığımız araştırmalarda bir Cumhuriyet'ı altı-yedi kişinin paylaşarak oku- duğunu saptamış bulunuyoruz. Bu gerçekkri bilerek gazete- mizin fiyatına zam yapmayı göze almış olmamız. içinde bu- lunduğumuz ağır güçlükler yü- zündendır. Cumhuriyet gazetesi, ağır bir toplusözlesmeyı imzalamasının ardından, savaşın yarattığı zor- lu ekonomik koşulların içıne * • • (Arkaa Sa. 17, 5u. l'dt) • Terhisler serbesi bırakıldı Körfez savaşının başlaması nedeniyle er, erbaş ve yedeksubay izinleri durdurulmuştu. 4. Sayfada • Semra Hanım'a destek lstanbul tl Başkanhğı 'na adaylığını ANAP lstanbul milletvekilleri olumlu karşıladı. 5. Sayfada • inglllz usulü tarihl fllm Starl'de 12.30'da dikkatör Cromwell'i konu alan 1970 yapımı film yayınlanıyor. 6. Sayfada • Gabriel'den Magic Box'a dava Peter Gabriel'ın parçasmı Körfez savaşı jeneriğinde izinsız kullandığı için Magic Box aleyhine dava açıhyor. 6. Sayfada • Günahlar kötülük müdür? Geçen yıl Daktilolarla düzeyli bir çalışma gösteren Tiyatro Devran bu sezonda Faustofeles'i sergiliyor. 7. Sayfada • Günlük yaşamaya alıştınldık Mtişfık Kenter, Dınçer Sumer'ın 'Eskı Fotoğraflar' adlı oyununu sahnelıyor. 7. Sayfada • Borsa trilyona dayandı Yatırım araçlan piyasasındakı canlılık suniyor. Ekonomide • Emredln Komutamml' İyi günler sayın komutanım, rahatsız ettım... Hayır bana seferberlik görev kâğıdı gelmişti de... Büyük şeref elbette... Yanıma ne almam gerek, onu tam şey yapamadım... Arka Sayfada Avrupa'yı tltretiyor Avrupa ulkelen 1975'ten bu yana en çetin kışı geçiriyor. Venedik'te kanallar dondu, Fransa da Brest Havaalam kardan kapandı. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMLMCU Htihatçı ve Kemalist Savaş, başta islamcılar olmak üzere hemen hemen her- kesi ıkiye böldü. "Savaşa hayır" diyenlerle çokuluslu güç- ten yana olanlar birbirlerini suçlamaya başladılar. Barışçı siyasetlerı savunanlara şımdı iki suçlama yönel- tiliyor: Ittihatçılık ve Kemalizm. 17, Sü. 7'dt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog