Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 $ %12 DM %11 Cumhuriye "İyi Faiz 11 Devam! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 67. Yıl; Sayı: 23868 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 T\,(KDVdah,ı>\ Şubat 1991 Cuma SAVAŞTA 16. GÜN SaddaııVm kozıı kara savaşı Irak 800-1000 arası zırhlı aracını Suudi Ambistan sınınna doğru kaydmyor BUSH: HAZIR DEGİLİZ Sayıları 800-1000 arasındaki zırhlı Irak aracının Suudi sınırına kaydırılması müttefik askeri yetkililer tarafından "Altın bir şans" şeklinde değerlendirildi. ABD Başkanı Bush ise Irak'a karşı kara savaşını başlatmak için henüz hazır olmadıklarını söyledi. Reuter, cephe hattındaki İngiliz gazeteciye dayanarak B-52'lerin Irak'ın zırhlı konvoyunu bombaladıklarını bildirdi. 14 Sayfada HAFCİ ELE GEÇİRİLDİ Irak'ın önceki gün işgal ettiği Suudi Arabistan'ın Hafci kasabası, müttefik kuvvetler tarafından ele geçirildi. Riyad'daki ABD Merkez p Komutanlığı yaptığı açıklamada, El Hafci'nin geri alındığını ye çatışmalar sırasmda 160 Iraklının da esir edildiğini bildirdi. ABD askerlerinin savaşmadığı, ancak Suudi ve Katar askerlerine Kobralarla destek verildiği belktildi. 14 Sayfada ABD1IKADIN ASKERLER ESİR WASHINGTONT)A 'ÇATLAIC KUŞKUSU Bağdat Radyosu dün Hafci'de Suudi ve müttefiklere ait askerlerle birlikte kadın askerler.in de ele geçirildiğini duyurdu. Radyo haberinde, "Kötülükle işbirliği yapan güçlerle ABD birliklerine bağlı bir grup kadın ve erkek asker ele geçirilmiştir" dendi. Iraklı savaşçılar "kadın askerlere, uluslararası anlaşmalar ve yüce îslam hukuku kurallarına göre davranacaklarını" bildirdiler. 11. Sayfada \ ABD ve Sovyet dışişleri bakanlarının Saddam'a ortak çağnsı ABD yönetiminin Körfez politikasında çatlak olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak çağrının tıkanan diplomatik kanallan aşabileceğine işaret ediliyor. Nitekim Hüsnü Mübarek, Kral Fahd ile görüşerek ateşkes ilan edilebileceğini dile getirdi. îran'da da Fransa, Yemen ve Irak'ın katılımıyla barış görüşmeleri yapılacak. 11. Sayfada Irak'ın savaşı kara)a çekmeye çalışraası müttefiklerin işini güçleştiriyor. Gozlemciler Saddam'ın Amerikan pivadelerinin de katüacağı kara savaşında verdirecegi insan kaybıyta müttefiklcrİB kamuoylannı yanına çekmeyi hedeflediğini dile getiriyoriar. IÇIŞLERI BAKANI Sayın'ın katili belirlendi İçişleri Bakanı Aksu dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, emekli Korgeneral Sayın'ın katillerinden birinin belirlendiğini söyledi. 17. Sayfada YEMEN Büyükelçi Belger'in evine bomba Yemen Büyükelçisi Belger'in evine bomba atıldı. Patlama sonucu temizlik görevlisi yaralandı. Yemen'de ABD ve Japonya büyükelçiliklerine de saldın düzenlendiği bildirildi. Mfcyfada SOMALI'DEN BÜYÜK KAÇIŞ 14 Sayfa ANAP'ııı anayasa atağıHükümet, 141-142 ve 163. maddelerin ( cebirşartına' bağlanamk kaldınlmasıru benimsedi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Bakanlar Kunılu, Turk Ceza Yasası- nın 141, 142 ve 163. maddelerinin, "ce- bir şartına bağlanarak" kaldırılması gorujune vardı. Cumhurbaşkanı lur- gut Özal başkanhğında yapılan top- lantısında, anayasa değişikliği için bir "paket taslak" hazırlanması da kabul edıldi. Adalet Bakanlığı'nca hazırla- nan Turkçenin kullarum alanlannı du- zenleyen yasa tasansı da aynen benim- senerek TBMM'ye gönderilmesi karar- laştınJdı. Çankaya Köşkü'nde dün saat 19.00'da başlayıp 23.!O'a kadar süren Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamayı Devlet Bakanı ve Hükumet Sözcusu Mehmet Yazar, 3aat 23.45'te yaptı. Yazar, Korfez savaşıyla ilgili ge- nel bir değerlendirmenin yapıldığını ve bılgi teatısinde bulunulduğunu, Turk- ıye*nin Irak'tan herhangi bir saldın beklemediğini söyledi. Cumhurbaşkanı ÖzaVın önerisiyle geçen Bakanlar Kurulu'nda gundeme gelen "Kıirtçeye sınırlı serbestlik" ko- nusunda Adalet Bakanlığı'nca hazır- lanan yasa değişikliğı tasansı, Bakan- lar Kurulu'nda benımsendi. Yazar, ye- ni düzenlemenin ana esaslanyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "1- Kamu kunım ve kuruluşların- da, basdı eser ve yayınlarda, eğiüm ve ögretimde, toplanü ve gosteri >üruyiış- lerinde resmi dil Turkçe, zorunlu ola- rak kullanılacak. 2- Türkçeden başka mahalli dil ve lehçeler konuşulabilecek %e muzik ya- pılması imkân dahilinde olabilecek." Yazar, gazetecilerir konuyla ilgili soruları uzerine "umuma açık yerlerde" bu dillerin konuşulması İco- nusunda bazı tasniflerin yapılacağını söyledi. Buna gore "Örnefin Kurtçe, duğunlerde konuşulabilecek \e Kurt- çe muzikler dinlenebikcek." Ancak bi- limsel toplantılarda, bu toplantıların hangi umurru sınıflamaya girdiğine ba- kılarak Turkçe kullanılması esas olacak. Uzun zamandan beri Cumhurbaş- kanı özal'ın onayını bekleyen 141, 142 ve 163. maddelerin kaldınlmasıyla il- gili olarak hazırlanan yasa tasansı da Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Meh- met Yazar TCY'nin 141, 142 ve 163. maddelerinin kaldınlması ve bu suç- lann "ceblr" unsuru göz önüne ahna- rak yeniden değerlendirilmesi için"prensipte" karar alındığını bildir- di. Yazar, bu konuda şunları söyledi: "TCKnın 141, 142, 163. maddele- rinin ele ahnmasıyla ilgili çalışmalar değerlendirilmiş ve prensip olarak ce- bir >olu>la anayasanın ilgili maddele- ri, ozellikle 14. madde ve dini devlet kurulmasına dair maddelerin ihtiva et- tiği kısıdaınalann cebir unsuru şartı- na baglanarak 141, 142, 163'iin kal (Arkası Sa. 17, Su. 4'de) LstaıılııüVla terör operasyonu 'Savaş enflasyonu körükler 5 Ekonomide THY'den iç hatlara zam 3. Sayfada 1500'e yakın polis ve jandarma, Küçükarmutlu'daki gecekondulan sararak aradı, operasyonda 131 kişi gözaltına alındı. Istanbul Haber Servisi — Körfez savaşmdan sonra başla- yan terör eylemlerine karşı, Is- tanbul polisi en etkin operasyo- nunu dun sabaha karşı Kttçük Armutlu'da gerçekleştirdi. Operasyonun, başta ABD ku- ruluş ve binalanna yönelik bombalama olaylarını üstlenen Dev-Sol örgutu üyelenne yöne- lik olduğu öğrenildi. 1500 po- lis ve jandarmanın sabahın er- ken saatlerinde sardığı Küçü- kannutlu'da evler tek tek aran- dı. Operasyon sırasmda yakla- şık 131 kışinin gözaltına alındı- ğı belirtildi. Bu arada bugünkü cuma na- mazından sonra gösteriler ola- bileceği yolundaki bilgiler uze- rine de pohsin alarma geçirile- rek yoğun önlemler aldığı öğ- renildi. 8 milyonluk kentin "guven- liğiai" 12 bin polis ve bekciyle sağlamaya çalışan tstanbul Em- niyeti, artan terör eylemleri ne- deniyle bir süre once alınan alarm durumunu sürdurüyor. (Arkası Sa. 17. Su. 6'da) BUGUN Her cuma Cumhuriyefle YARIN Her cumartesi Cumhuriyefle PAZAR Her pazar Cumhuriyet'le Nurlu Ufuklar... Siyasal iktidar çevrelerinde savaş sonra- sna iliskin pembe tablolar çızıhyor. Nurlu utJklar vaadeden iyimser senaryoların altın- da özellikle Cumhurbaşkanı Özal'ın imzası Vcl. Körfez krizınin ağustos ayında patlamasın- dtn ve ıkı hafsa once savaşa dönüşmesin- dan ben, Türkıye'nin sonunda kazançlı çıka- ctçjını sürekli yınelıyor. Altı aydır kendısıyle ytptığımız her toplantıda bunu kendı ağzın- dan da hep dinledık. Son olarak geçen hafta Çankaya Köşkü'n- de verdıği brifingde, gulerek ve alaycı Lır dil- le şöyle demıştı: " "Bir koyup uç alacağımızı söylediğimi ya- zıyorlar Oyiedemedım Bıre üç hafif kaçıyor. Bir koyup yirmi alacağız diyorum." İktidar koltuğunda oturan siyaset adamla- (Arkası Sa. 17. Su. l'de) HASAN CEMAL • Prof. Tunaya dün toprağa verildi, Prof. Aksoy ölümünün 1. yılında anıldı Zafer Camü'nde Ki ^ H B ^ ^ L ^ ^ kılınan oğle namazmdan toprağa verılırken, Prof. Dr Muammer Aksoy, olumunun 1. yılında anıldı. 4. Sayfada • Eski usul aşk filmi 1958 yapımı 'Kratlar önde Gider' bu gece TV2'nin Toplu Gösterıler kuşağında gösterilecek. 6. Sayfada • Antalya neyle oynuyor? Fılm festivalı ıçın hazırlanan yonetmelık ustune. 7. Sayfada • Şubat, tipi ve buzlanmayla geldi htanbul'da önceki gece tıpı halinde başlayan kar yağışt, akşam saatlerinde meydana gelen buzlanmayla yaşamı altust ettı. 8. Sayfada • Metaş'ın özvarlığı eridi Bakan Taner tarafından KOÎ'nin vereceği 100 milyarla 'kurtanldığı' açıklanan Metaş, hisse senedine en az ozvarlık duşen şırket. Ekonomide • Savaş muhabirliği Bir savaşm, savaşa katılan devletlerın kamuoyunda nasıl algılandığı buyıik ölçude gazetecılerin savaşı yorumlamalanna bağlı. Arka Sayfada • Le Monde'da devir teslim Adaylığı gazetenın buyuk hissedarları tarafından onaylanan Andre Fontaıne'in yerine bugün oybirlığiyle seçılmesı beklenen Jacques Lesourne bir akademısyen. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Bu Nasıl Koruma? Emekli Korgeneral Hulusi S'ayın, "ETA ve IRA tipi" bir ci- nayetle öldürüldü. Ispanya'da Bask bolgesi için savaşan ETA örgütü bu bök gede gorev yapan generallerı hedef alır. Irlanda Kurtuluş Ordusu IRA da İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nın emekli rallerını öldürür. ( irkası Sa. 17. Su. Tdet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog