Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Alışverişi Pamukbank Migros Kart'la yapın. Hasabı Hesabınız ödesin. PAMUKBANK 6 Cu mhuriyet Alışverışte de ışlem tamam! PAMUKBANK | iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24172 / 2000 TL (KDVdahıl) YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 7 ARAUK 1991 CUMARTESİ Paranın kalbi borsada atıyor Kimler, nasıl kazanıyor, kimler niçin kaybediyor? Bir seansta milyonlarına milyonlar katanların öyküsü... Kaybedenler nerede hata yapıyor? Düşler nasıl karabasana dönüşüyor? Spekülatörlerin taktikleri neler? Hangi hisselerin yıldızı parladı, hangi hisseler batağa sürükledi? özelleştirme tablosu: Tavana vuran, dibe çakılan KİT'ler... ABDURRAHMAN YILOIRIMm yazı dizisi pazartesi Cumhuriyet te Demirel-lnönü Diyarbakır'a gidiyor Güneydoğu, hükümeti bekliyor Diyarbakır hazır Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, sendikalarla meslek odaları komisyon kurdular ve bölgenin sorunlarını yetkililere aktarmak için görüşmeci heyetler oluşturdular. Cinayetleri ve insan hakları ihlallerini kınayan pankartlarhazırlandı Mitingler Başbakan Demirel, Başbakan Yardımcısı İnönü, Genelkurmay Başkanı Org. Güreş, 4 bakan ve çok sayıda milletvekilinin katıldığı heyet Güneydoğu'da iki günlük inceleme gezisi yapıyor. 5. Sayfada Yılmaz, Özal'ı tekrarladı 'Hükümet, terörü cesaretlendirdf Ankara Cezaevi Ankara Cezaevi'nde terör mahkûmları topluca bir koğuşta kalıyordu. İstedikleri mahkûmu kaçırabiliyorlardı. Hapishane yol geçen hanına dönmüştü. Biz bunlan zorunlu olarak Eskişehir'e yolladık. Eskişehir Cezaevi'ni kapatma kararı büyük yanılgı. Bu kararın yanlışlığı için fazla beklenmedi. İstanbul'da emniyet müdür yardımcısı, bu kararın yüreklendirdiği teröristler tarafından şehit edildi. 4. Sayfada Bugün / Bilim Teknik Göktaşları ve dünyamız Isaac Asimov GAP Bakanı Barutçu, 'kumar borcu' haberi üzerine Cindoruk'a 'haysiyetsiz' dedi Kıımar kavgasıİ d d i a : TBMM Başkanı Cindoruk'un, GAP Bakam Ömer Barutçu için "6 milyar- hk borcu var" dediği haberinin basında yer alması üzerine ortalık karıştı. Bakan kö- pürdü: GAP Bakanı Barutçu, dünkü ba- sın toplantısında Cindoruk'a "Haysiyet cel- ladı, müfteri, ikiyüzlü, sahte şövalye" dedi. Cindoruk aleyhine 20 milyar liralık tazmi- nat davası açacağını söyledi. Yanıt yok: Cindoruk, Barutçu'nun saldırıları için "Asılsız bir haber üzerine bakanın hezeya- nına cevap vermem" dedi. Kavga oimaz: Demirel ise "Kimseyi kavga ettirmem" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — DYP'de Bakanlar Ku- rulu'nun oluşumuna ılişkın ra- hatsızlık, TBMM Başkanı Hu- samettin Cindoruk ıle Devleı Bakanı Ömer Barutçu arasında "kavga"ya neden oldu. Cındoruk'un, "Barutcu'nun 6 milyar kumar borcu olduğunu" soylediğı haberinin bır gazetede yer alması uzenne Devlet Baka- nı Barutçu, Cindoruk'a hakaret- ler yağdırdı. Barutçu, TBMM Başkanı Cindoruk ıçın, "Haysiyel ve şe- ref celladı, aşağılık kompleksli, mufteri, ikiyuzlu, sahte şovalye" (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) KAVGANIN PERDE ARKASI BAŞKENTTEN AHMET TAN 5. Sayfada mitvarkumarborcu Bakan BARUTÇU — GAP Bakam, basındaki "kumar borcu" iddiası üzerine Cindonık'a agır sozlerie ateş puskurdu Ba^on Onoouk DevB Baten Baniçu ruı 6 mlyar is kunar xmj ofckjgmu sofâmk *Bu tnJometn ocmj en töa 6 aydf" decl TAŞRADA YAYIMLA.NDI — Sabah gazetesinin taşra baskısında yayımladığı >e Cindoruk'un, Barutçu aleyhine iddialannı içeren haber, sonraki baskılarda çıkanidı. CİNDORUK — Barutçu'nun kendisini ağır şekilde suçlaması uzerine Meclis Başkanı Cindoruk, "Hezeyanlara cevap >ermeyi gerekli gormuyorum" dedi. Baş ağmtan 10 K1THükümetin toplam 56.4 trilyon borcuyla en sorunlu olarak kabul ettiği ve acil çözüm aradığı kuruluşlar: Türkiye Elektrik Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel, Şeker Fabrikaları, Taşkömürü Kurumu, Demir Çelik İşletmeleri, Demiryollan, Gübre Fabrikalan, Et-Balıkve PTT. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Yeni hükümet, KÎT sorununa çözum bulmakta zorlanıyor. Ekonomi kur- maylannın Devlet Bakanı Tansu Çil- ler'e sunduklan KİT raponında yuksek oranü zamlann çözüm olamayacağı be- lirtilerek öncelikle KlT'lerin borç ve aşı- rı istihdamdan kaynaklanan sorunları- nın çözulmesi gerektıği bildirildi. Çil- ler'in, "Sistemin tüm finansman açıgı- m zamla kapatahm" talimatı uzenne çı- karılan hesap, tüm urünlere en az yüz- de 3 bin oranında bir zammın gerekli- liğini ortaya koydu. Yılbaşından önce yapılması zorunlu makul zam oranının ise yuzde 40-60 duzeymde olması gerek- tiği belirtildı. öte yandan göruşlerıne başvurduğu- muz işadamları, "Asıl amaç ozelleştir- me olmalıdır, ancak bazı durumlarda özerkieştirme olabilir. Özerkleştirme ye- ni ve daha ağır bir burokrasi yarata- caktır" diyorlar. KÎT sistemi ile ilgili olarak Hazine ve DPT'nin yaptığı aynntılı çalışma bazı KlT'lerin normal koşullarda "batmış" kabul edilmesi gerektiğını gösteriyor. Yetkilıler, başta Devlet Demir Yollan olmak uzere birtakım KlT'lerin satış ge- lirlerinın personel giderlerini bile öde- meye yetmedığini, maaşlann Hazıne'ce ödendiğinı belirttiler. Bu arada "en sorunlu" kabul edilen 10 KlT'in durumuna "adl çözum" bu- lunması gerektiği vurgulandı. En sorun- lu kabul edilen bu 10 KtT'in iç ve dış (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) DEMİREL: BORCUMUZU ÖDEYECEĞIZ Ekl BİRLESİK AMERIKA'NIN ÖĞRETİSÎ Necatı Cumalı 2. Sayfada BANKOLARIN YATTIĞI BİR DÜNYA Halük Şabın 2. Sayfada NASIL BİR KONSERVATUVAR? Yıldız Kenter 2. Sayfada TERÖRÜN APTALLIĞI DEĞtL, APTALLIĞIN TERÖRÜ Türker Alkan 4. Sayfada SEVDİĞtMİZ DÜŞMAN: ALMANYA Yağmur Atstz 10. Sayfada EKONOMİDE KULÎS Meral Tamer 13. Sayfada HER KARAKOLDA BİR AYNA Mekmed Kemal 16. Sayfada CUMARTESİ CUMARTESİ Hüseyin Baş 17. Sayfada ULUSLARARASIİSTANBUL FİIMFESTÎVALİ Martta sinema yağmuru SANSUR YOK — Festivalin 'Dünya Festivallerinden' bölumünde Suzanne Osten'in yönettiği 'Koruyucu Melek' adlı filmvar. Önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak 11. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nde 130 film gösterilecek. Sinemaseverler bu sefer de film seçiminde epey zorlanacaklar. Festivalde Pasolini, Bergman ve Kurosava gibi ustaların yapıtları da yer alıyor. Dünya sinemasının geniş bir panoramasını görüntüye getirecek festivalde, Uluslararası ve Ulusal Yarışma bölümlerine 10'ar film katılacak. Filmler yine Beyoğlu'nda Atlas, Emek, Beyoğlu; Osmanbey'de Gazi ve Kadıköy'de Reks sinemalarında. 19. Sayfaia ktanfeuhn göç yaps SÛÇUİI SAYISI İCZ315.001 + CZ3 5000 - 15.000 Göç / 3. Sayfada Anadolu. Istanbtıl'u fethediyor Berat Günçıkan Pearl Harbour / 1 1 . Sayfada 50 yıl sonra: Eyvah Japonlaıi Şebnem AtiyBS Inönü'nün adayı SHFde yeni genel sekreter Cevdet Selvî SHP Genel Sekreterliği'ne' İnönü'nun desteklediği Cevdet Selvi seçildi. Selvi 25 oy alırken, Ertuğrul Günay 16 oy aldı. Ali Dinçer ise adaylığını koymadı. ANKARA (Cumburiyet Bü- rosu) — SHP Parti Meclisi, Dı- şişleri Bakanlığı'na atanması ne- deniyle genel sekreterlikten istifa eden Hikmet Çetin'in yerine, Başbakan Yardunası ve SHP Genel Başkanı Erdal Inönü'nün desteklediği Cevdet Selvi'yi seç- ü. PM toplantısında, Selvi 25 oy alırken dığer aday Ertuğrul Gü- nay 16 ol aldı. Daha önce aday olduğunu açıklamasına karşın Ali Dinçer, PM toplantısında adaylığını koymadı. Parti meclisi toplantısından saatlerce önce genel merkeze ge- len PM uyeleri, genel sekreter- lik ve MYK uyelikleri için yoğun kulis faaliyeti surdurdüler. Bu (Arkası Sa. 19, Sü. 3'de) Kampanya başlattı Semra Ozal: Cumhuriyet9 i okıımayın Gazetemizde yayımlanan "Papatyalar dağılıyor, TRT bile çekime gelmedi" haberine çok kızan Semra Özal ve papatyaJar "Cumhuriyet'i boykot" kampanyası açtı. Elvan Ozal, önumuzdeki gunlerde vakfı guçlendirme turuna çıkıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Kamuoyunda "Papat- ya Vakfı" olarak tanınan Türk Kadınını Tamtma ve Guçlendir- me Vakfı, gazetemizde çıkan "Papatyalar dagıüyor" haberi- ni protesto için "Cumhuriyet'i okumayın" kampanyası başla- tıyor. Vakıf Başkanı ve Cumhur- başkanı Turgut özal'm gelini Elvan Özal'ın da vakfı canlan- dırmak için il ve ilçe teşkilatla- nnı ziyaret edeceğı öğrenildi. TRT Haber Daıresi Başkanı §•- hap Alp, vakfın önceki gün An- kara'da gerçekleştirdiği paneli "izlememe nedenleri"nı kendile- rine istihbarat iletilmemesi" ola- (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) TV3 tartışması TRT, Koç'a kanal vermiyor Koç-Tıme Warner ortaklığmın TV3'u kiralamak için TRT'ye sunduğu taslak, yonetim kurulunda reddedildi. SİNA KOLOĞLU TRT, Koç'un TV3'ü "\[ kiralama isteğini red- detti. Koç-Fune War- ncr ortaklığımn TRT'ye TV3 ka- nalı ile ilgili sunduğu anlaşma taslağı yönetim kurulunda red- dedildi. Edinilen bilgilere göre yönetim kurulu kararına rağ- men taslak ile ilgili çahşmalann devam ettiği öğrenildi. Bir siire önce kamuoyunda Koç'un TV3'ü kiralayacağı yo- lunda çıkan haberlerden sonra bu kuruluşun Time Warner ile ortak olarak TRPye bir anlaş- (Arkası Sa. 19, Sü. Tde) Av / Arfca Sayfada Boynuzun düştüğü an Bûlent Ecevit Yeni Dönemde Ölçü... 2M Ekim sonrası gayet lyimser bır ha- vada başlamış olan yeni dönemde ölçuler kaçacak mı? Polıtıka sahnesındekı yumuşak ve hoşgörülü ortam orasmdan burasından çozulecek mı? O eski genlımlı günler yaşa- nacak mı yıne' Son ıkı gunde meydana gelen kımı gelış- meler yuzünden soruyoruz bu şoruları. Bır yanda Cumhurbaşkam Özal'ın eskı alışkanlığının nüksetmesı... Öte yanda Meclis Başkanı Hüsamettın Cındoruk'la Devlet Bakanı Ömsr Barutçu arasında hıç de hoş olmayan bır atışmanın patlak vermesı Her ıkı olayda da taraf, gerçekte "tarafsız" olmaları gereken ve devlet protokolünde de bir ve ıkı numaralı koltuklarda oturan kışıler- dir Her ıkisınin de sıyasal partılerın ve ıktı- darla muhalefetın üstunde kalmaları anaya- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL Moskova'nın karnı zil çalıyorDış Haberler Servisi — Mos- kova halkı 10-15 gun içinde aç kalma tehlıkesiyle karşı karşıya. Sovyetler Bırliğı Devlet Başka- nı Mihail Gorbaçov, Rusya Fe- derasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile acil önlemJer alma ko- nusunda anlaşmaya vardı. Gorbaçov, Moskovalılann aç kalmasından bu bölgeye gıda maddesı sevkıyatını kesen kom- şu cumhuriyetleri sorumlu tutu- yor. Başkentten dışan gıda mad- desi kaçınlmasını önlemek ama- ayla polisin seferber edildiği bil- dirildi. AFP'nın habenne göre Mos- kova'da giderek kıtlaşan gıda maddelen halkın dayanışmasını olumsuz yönde etküedı. "Zor zamanlarda el ele verrae" duy- gusu yerinı, fırsatçılığa, sıra kav- galanna ve şıddete bıraktı. So- ğuğun arttığı, gerginliğin tır- mandığı kuyruklarda "orman kanunu"nun gecerlı olmaya baş- ladığı aktarılıyor. SSCB hden Mihail Gorbaçov, Moskova'nın tum komşularını başkente yardım göndermeye çağırdı. Gorbaçov, 9 mılyon Moskovalımn aç kalmasından çevre cumhuriyetleri sorumlu tutarken et kmınden ozellikle Litvanya'mn sorumlu olduğunu söyledi. Reuter'in habenne gö- re Sovyet lideri, "Başkentin, tüm cnmhuriyetlerin acil yardımına ve dikkatine ihtiyacı vardır" şek- linde konuştu. Moskova Belediye Başkanı Gavnl Popov, başkente acil ola- rak gıda maddesi gönderilme- mesı durumunda "sosyal facia" yaşanacağı uyansında bulundu. Reuter'in haberine göre baş- kentteki iktidar mücadelesi, ye- tersiz işletmeler ve şehir konse- yinin konutlann ve ticaretin özelleştırılmesıne karşı çıkması da gıda maddesi sağlanmasını zorlaştırıyor. Moskova'dakı dunımun gıln- den güne kötuleşmesi endişe ya- (Arkaa Sa. 19, Su. S'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog