Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

a. faiz, doviz, kredt, kredi kartiarı ısunda bilgiyi Alo24'ten alın. eletonla işlem tamamlayın " 24İstanbut188 24 24 AUKBANKl CumhuriYet. / SAYI 24170 / 2000 T l (KDV dahil) YUMUS MADİ (1924-19451 BA$YA2ARI HADİR MADİ (1945-1991) ¥ÖKvasaktanutandıYÖK sıkıyönetimi yeni kaldırdı Yaymımız TanillFninkitabı da serbest Server Tanüü'nin üzerine, üniversitelerde 'kitap yasaklayan' genelge iptal 'Uygarlık Tarihi' adh kitabına aynca konan yasak da edildi. Dün toplanan YÖK Yürütme Kurulu, kaldınldı. Öğretim Üyeleri Derneği Başkam Yakup sıkıyönetim döneminde yasaklanan yayınların artık Kepenek ise YÖK yöneticilerini kastederek 'Yıllarca yasak serbestçe üniversitelerde bulundurulabüeceğine karar uygulayanlar, yasaklarm kalktığı dönemin uygulayıcısı verdi. YÖK bu kararma gerekçe olarak, 'sıkıyönetimin olamazlar' dedi. artık yürürlükte olmamasını' gösterdi. HAKAN AYGÖN'ün haberi 6. Saytada >Nasıl bir üniversite ıstiyoruz? Öğrencileryazıyor 7. Saytada ^•Üniversite.Ögrencisini Destekleyebilir mı? Prof. Aysel Ekşi'nın yazısı 7. Saytada TerörEıııııi>et'i vurduîstanbul Emniyet Müdür Yardıması Şakir Koç ve şoförü Vedat Dilmaç silahlı salchrı sonucu öldürüldü tşe giderkea: 23 yılhk emniyet görevlisi Şakir Koç (43) dün sabah makam otosu ile evden işe giderken, Osmanbey'de saldmya uğradı. Çapraz ateş: 2 saldırgan caddeye çıkışta duraklayan otomobile çapraz ateş açtı. Koç 14, şoförü Dilmaç 8 kurşun yarası alarak öldüler. Dev-Sol üstfeadi: Olaydan sonra gazetemizi arayan bir kişi saldmyı Devrimci Sol / Silahlı Devrimci Birlikler adraa üstlendiklerini söyledi. İstanbul Haber Servisi — ts- tanbul'da kol gezen terör, bu kez emniyetin zirvesine yöneldi. Asayişten sorumlu tstanbul Em- niyet Müdür Yardıması 23 yıl- hk emniyet görevlisi Şakir Koç (43) ve korumalığını da yapan şoförü Vedat Dilmaç (31), dün sabah Osmanbey'de uğTadıkla- n silahh saldında öldürüldü. îki kişi olduklan ifade edilen silahh saldırganlarm yakalanması için başlatılan operasyonlarda görgü tanıklannca belirlenen eşkâl üzerine, saldırganlara benzeyen çok sayıda kişi gözaltına ahndı. Gazetimizi telefonla arayarak saldınyı DevTİmci-Sol/Süahlı Devrimci Birlikler örgütü adına üstlendiğini söyleyen bir kişi, "Son donemde yoğunlaşan po- lis terörüne karşı işkenceci katil Şakir Koç'u cezalandırdık" de- di. Şakir Koç ve şoförüne karş» düzenlenen silahh saldın, Çum- hurbaskanı Turgut Özal, TBMM Başkam Hüsametün Cindoruk, Başbakan Süleyman KOÇ — tki çocuk babasıydı. DtLMAÇ — Evlilik hanrlıgındaydı. KURŞUN YAĞMURU — Saldırganlar, Koç'un makam otosunu kurşun >ağmuruna tutt«. SEMRA ÖZAL'IN KORUMASl başkam Özal'ın eşi Semra Özal'a Demirel tarafmdan da kınandı. Görgü tamklan ve poüs yet- kihlerinin anlatüklanna göre si- lahh saldın, dün sabah saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Silahh Asayiş Şube Müdûrlü- ğü'nden sorumlu Müdur Yar- dıması Şakiı Koç, dun sabah sa- at 10.30 sjralannda Nişantaşı kavşağına yakın, üst düzey em- niyet yetkililerinin kaldıgı polis lojmanlanndaki evinden çıka- — Öldürüten Şakir Koç (üstte işaretli), Cumhur- tstanbul'a geldiği zamanlar korumahk yaptnıştı. ŞAŞKINLIK — Osmanbey Şair Nigar Sokak'ta saldın sonrası tam bir dehşet ve şaşkınlık vardı. rak kapıda bekleyen 34 FED 93 plakah makam otosuna bindi. Şoförü Vedat Dilmaç'ın kullan- dığı 3.16 siyah BMW marka oto- mobille Asayiş Şubesi'ne gkmek uzere Şair Nigar SokağYnı izle- yerek Osmanbey yönüne doğnı hareket ettiler. Yolun dar olması yüzünden sık sık tıkanan Şair Nigar Soka- kagı'ndan Osmanbey Halaskâr- gazi Caddesi'ne çıkışa yaklaşık 100 metre kala makam otomo- bili, yolda bulunan bir çukura düşmemek için vavaşladı. Bu sırada otomobihn Ön sol ve arka sağ tarafında behren si- lahh iki kişi arka koltukta otu- ran Şakir Koç ile şoförü ve ko- ruması Vedat Dilmaç'a çok ya- km mesafeden art arda ateş et- meye başladılar. 20-25 yaşlannda olduklan be- lirtilen saldırganlar, 20 elden fazla ateş ettikten sonra çevTe- deki vatandaşlar üe ma|azalar- daki görevlilerirı saşkın bakışlan arasında hızla olay yerinden ya- ya olarak kaçtılar. Saldırganla- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) BİR YILDA 30 ŞEHİT 19. Sayfada ÖZAL: CANİLER EZİLECEKLERİ9. Saytada ŞakirKoç'un makam otosu Şair Nigar Sokak'lan Halaskârgazi Caddesi'ne çıkarken durakladı. 2 saldırgan o noktada otomobiVt çapraz ateşe tuttu. TÜRK KADINI 1934TEN BERİ PAR1AMENTODA Prof. Dr. Nermın Akadan-Unat 2. Sayfada ERKEK. EGEMEN SİYASET Doç Dr Ayşe Gûneş AyaU 2. Sayfada GÖKOVA VE DEMOKRASl Halûk Şabm 1. Sayfada ÇÖZÜM BEKLEYEN SAĞLIK SORUN1ARIM12 Prof. Dr Muzaffer Aksoy 2. Sayfada TANSU ÇİLLER V t MOZART Osman Uİagay i. Sayfada ZOMBtLEŞMEKTÎR ÖMKÜMtJZÜN EN FECİ İŞİ Türker Alkan 4. Sayfada HOŞGEJLDtN UKRAYNA Hduk Özdalga 10. Sayfada KOOPERATİF BÎR1İKLERİ SANAYİ TEStSUERİ Prof Dr. Zıya Gökdp MüLyım 12. Sayfada NUSRET DEMtRALDAN KUUTULMALIY1Z YurıUkui htuancı 16. Sayfada Htikümetin zam çikmazıHam petrol, şeker, çay, kâğıt, demir- çelik, çimento gibi KİT ürünlerine yapılacak yüzde 60'lık zam bile kamu finansman açıgına ancak 6-6.5 trüyonluk olumlu etkide bulunacak. Hazine 39 trilyon lirahk kaynak arayışı içinde. Enflasyon 7ö*e doğru DtE tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayı itibanyla yıllık enüasyon yüzde 66.8 oldu. Tüketici fvyatlannda ise 11 aylık artış yuzde 64. Zam olmadan Yeni hükümet tarafından KİT zamlan henuz devreye sokulmadığı halde enflasyon kasvmda da hız kesmedi ve perakende îiyaüar yüzde 5.2, toptan fiyatlar da yüzde f, — 3.8'lik artışla geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı. Toptan eşyada 12 aylık döneme göre en yüksek fiyat artışı yüzde 91.2 ile enerji sektorunde gerçekleşti. Ekonomide ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) — Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaru Tansn ÇiHer'in yeni ekono- mik önlemlerle ilgili olarak "üze- rinde çalışın" talimatı verdiği ba- zı formüller ekonomi kurmayları arasında farkh yorumlara yol aç- tı. Çiller'in hemen yapılacak yük- sek oranh KİT zamlan ile 1992 yı- h kamu fmansman açığıru hafıflet- meyi, bu zamlar sonucu arahk aymda iyice şişecek enflasyon ra- kamlanm da yılbaşmdan iübaren kademeü biçunde duşürmeyi amaç- ladığı beUrtüiyor. ÇİUer'ın taümatı ile yapılan hesaplamaya göre ara- hk aymda KtT ünınlerine yüzde 60 oranında zam yapüması durumun- da bunun kamu fınansmamna olumlu etkisi sadece 6-6.5 trilyon lira olacak. Başbakan Süleyman Demirel'in "Haâne'de para >ok" biçimindeki açıklamalan da yuksek oranh KÎT zamlan ve yeni vergi- lerin on habercisi olarak değerlen- dirüiyor. Bu arada ANAP Genel Başkan Yardımcısı LütfuUah Kayalar, Tansu ÇiHer için "Ümversite ho- calıgı ile Türkiyeyi yönetmek farkbdıı" dedi. Edinüen bilgiye göre Ekonomi- den Sorumlu Devlet Bakanı Tan- su Çiller genel ekonomik durum, kamu fınansmaru sorunlan ve ahn- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Ara yerel seçim ertelenivor DYP-SHP'de Bakurköy korkusuÖzaPa çalım: DYP ve SHP, ara yerel seçımlerin ertelenmesinı ıçeren yasa onerisini TBMM Başkanlığı'na sundu. Ara seçımlerin yılda iki kez yapümasını da içeren yasa onerisi hızla Mechs'ten geçırilerek Cumhurbaşkanı Ozal'a vekâlet edecekolanCindoruk'unonayınasunulacak. Bakırköy"ün önemi Aralık ayı içerisinde yapılması beklenen 19 merkezdeki belediye başkanhğı seçimlerinde, 1.5 milyonu aşkın nufusu ve 700 bin seçmeniyle Bakırkov odak noktayı oluşturuyor. FARUK BİLDİRİCI'nin haberi 5. Sayfada Bakanlıklarda atama heyecanı Bürokraside yıldınm operasyon Hazine ve Dış Ticaret Musteşarı Kıhç, Curnhurbaşkanhğı Başdamşmanhğı'na kaydınldı. Tevfik Altınok Müsteşarlığa, Osman Ünsal da Musteşar Yardımcüığı'na atandı. Milli Eğiüm Bakanlı|ı Müsteşan'nın bu hafta değişmesi bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlı|ı kurulması için hazırhkyapılıyor, müsteşarlığa dört aday var.14. Saytada Genel sekreterliâe 2 adav SHPde yönetinv boşluğu panik yarattı Sabahın erken saatlerinde genel merkeze gelen Aydın heyeti, göruşecek yetkili bulamayınca Fikri Sağlar ile göruşmek ûzere Kültür Bakanhğı'na gitti. Selvi, Günay ve Ünlü, dun genel merkeze geç geldi. Boşluğu MYK uyesi Karakaş ile PM uyesi Süer doldurmaya çalıştı. Genel Başkan Erdal lnonü, MYK'yı 13.00'te toplamıya çağırdı. Bazı MYK uyeleri hükumetin kurulmasından bu yana ilk kez genel merkeze gelirken, MYK toplantısına Dışişleri Bakanı Çetin ve Kultur Bakanı Sağlar kaülmadı. Genel sekreterlik için Cevdet Selvi ile Ertuğrul Gunay çekişecek. FARUK BİLDİRİCrnin haberi 5. Saytada K.MARAŞ KATLİAMINDAN YARG1LANAN ÖKKEŞ ŞENDİLLER İHK'YA SEÇİLDİ. *. Saytada YILMAZ, SEMRA ÖZAL'LA BARIŞ ARAY1ŞINDA. CANAH GEDİK'in haberi 5. Saytada New York Belediyesi el koydu DiploHiatlarınıız evsiz kaldı ŞEBNEM ATtYAS NEW \ORK — New York Belediyesi ile Turk hukümeti arasmdaki vergı anlaşmazhgı dun New York gazetelerine yansvdı. The New York Post gazetesi "Belediye, Turk hukümeti ile vergi çaUşmasında" başhklı haberinde Turk diplomat- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) BAŞKENTTEN AHMETTÂN Davx)sDemiıeTeGdiyor... Turkiye dış politikasına Ozal'ın koydugu füli ıpotek tasfiye edilivor. Demirel dış politıkaya koalisyonun damgasını vurmaya kararh. Ay ortasında Ankara'da toplanacak"Dunva Ekonomik Forumu"nda bunun işaretleri verilecek. 5. Saytada Bugün /Kitap Kafka'nın Davtfsı görülüyor TV / 8. Saytada Sinema tarihi meraklılanna: DünyalarHâkimi Piyasa /13. Saytada Şekente stokoyunu Nazire Kalkan Futbol / Sporda mUI'iter finalde Spor politikası / Sporda Özerksistem, niteUkiisporcu ûzik / ftrka Saytada Mozarthâlâ sevgi dağıtıyor Evin İlyasoölu Yasaklardan Kurtulmak U niversıteler "yasak kitap" ayıbından kurtulacak mı? Gazetemizin iki günlük yayını üzerine dün bu konuda atılan olumlu bir adımdan söz edt- lebilir: Milli Eğıtım Bakanı Köksal Toptan'm girişimi'yle dun toplanan YÖK Yürutme Ku- rulu, "yasak kitap" genelgesini ıptal ettı. Böylece, 12 Eylül hukukunun bir parçası tarihe gömülmüş oluyor. Ama yme de üniversiteler "yasak kitap" ayıbından tumüyle kurtulmuş sayılmazlar. Ne yazık ki öyle. Askeri yönetimın yasaklamış olduğu kıtap- ların dışında bir de mahkemelerle Bakanlar Kurulu'nun okunmasına hayır dedıği yapıt- lar var. Bugün ıcın bunlar da yasak kapsa- mında; üniversite kitaplıklarında bulundurul- maları için de yasa değışıkliğıne gerek var. O yüzden üniversiteler "yasak kitap" (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL IkindKanal'da entelektüelyûbaşıTV Servisi — Ekranlar yılba- şında 'kişüik savaşı' veriyor. TVl "balk tiıri", TV2 "daha kiü- türel, entelektüel yübaşı", TV3 "sinema ağırtaklı", TV4 "genç- lere yönelik" bir yapıda. TVl, tanınmış hemen hemen tüm sa- natçılan ekrana getiriyor. Starl, yılbaşı çekihşi ve dansözleri ile seyirciyi ekrana çekmeye calışa- cak. Bu yıl ilk defa TRT kanallan kendi bağımsız programlann' yapıyorlar. TVT'de Bülent Varol ve Canan Saltık'rn değişik nı> kânlarda çekimlerini yaptıklan yılbaşı gecesinde hemen hemen tum starlar da ekranda. Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Hulya Avşar, tbrahim Tatlısts, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Coşkun Sabah, Aşkın Nur Yengi, L'ğur Yttcel, Emel Sayın, Şener Şen. Sinan Özer, Yonca Evcimik. TVl'in ağır toplan. Canan Sal- tık, bu yılbaşı dansoz çıkarma- dıklannı, bu kadar yoğun bir programm izleyiciyı doyuracağı- na inandıklannı belirtti. Yılba- şı özel PTOgramı'nı TVl'de Mehmet Ali Erbtl ve Korhan Abay ikilisi sunacak. Bu yü degişık bir çahşmayı da TV2 yaptı. Yapımcıların "ikin- ci kanalın protoüpine uygun- dunyada banşı, kardeşliği ve kultur birlikteli|ini işleyen bir yeni yıl prognwnı" olarak nite- ledikleri Yılbaşı Özel Programı Paris'in Olympia salonunda ya- püan çekimler ile geçen günler- de Hüton'da yapılan çekimlerin bir kanşımı olarak ekrana gele- cek. Program yapvmcıları "Pogram içeriğimizde arabesk yok. Kültür moıaiğini bütünle- yen bir hava var" dediler. Paris'te, aralannda BeMus Akkale, Ayla Algan, Fatih Kıss parmak, Esir Afşar, Gönül Yt zar, Leman Sam, Seyyal Tane Fasü Topluluğu'nun yaru sıra, i tık bizden sayılan Fransız şar 1 cılar Jean Mason, Corine H mes ile Los Machucambos, Fr çoise Vallery, Nicotetta, He (Arkası Sa. 19, Su. $'dt) TV 4 EGİTİM KANAL OLUYOR 8.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog