Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'nin ilk ve tek akaryakıt kredi kartı: Pamukbank Shell Card. PAMUKBANKf Cumhuriye * Akaryakıt alırken Shell Card'la '- ışlem tamaoı! -- PAMUKBANK j iyi b a n k a d ı r •S.YIL / SAYI 24169 / 2000 TL (KDVdahil) KURVCUSU YUNUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZMI HADİR NAOİ (1945-1991) 4 ARAİIK 1991 ÇÂRSAMBÂ Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan,YÖK'ün kitap yasağının sona ermesi için girişimde buluriâcağını açıkladı Yasaklı üniversiteye son12 EyiüTOn yasakjadgı Târullı'ım TJygarhk "ûrW btatn hâlâ ünr*Tsarye sokulmuycr Uygarlık korkusu Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, "Okuma alışkanlığının olmadığı ülkemizde yasak Server TaniIlTpin 'Uygarlık Tarihi' kitabının üniversitelere sokulmasını yasaklayan YÖKgenelgesi haberi dunku gazetemizde yavımlanmıştı. CÜrrngci yanlıştır" dedi. Bakan Toptan, YÖK'ün, Milli Güvenlik Konseyi emriyle kitap yasaklayan genelgesi için'Bu genelge fiüen ortadan kalkmıştır sanıyorum. Ancak ben yine de YÖK'le konuşup bu genelgenin ortadan kaldınlması için ricada bulunacağım' diye konuştu. HAKAN AYGÜN ANKARA- Mılh Eğitim Ba- kanı Köksal Toptan, YÖK'ün Milli Güvenlik Konseyi emnyle kitap yasaklayan genelgesının ıptalı için "girişimde bulunaca- ğını" açıkladı 12 Eylül done- mınde Ankara Üniversıtesi yönetımının Sıyasal Bılgıler Fa- kültesı kütüphanesıne bazı eserlenn sokulmaması için emır verdığı belırtılırken, aynı dö- nemde bu kütüphanede okunan kitap sayısının 158 binden 23 bı- ne duştüğü kaydedıldı. öğretım üyelen YOK'ü ve ünıversıte yö- netımlennı eleştırerek ünıversı- telerdekı her türlü yasağın kaldınlmasını ıstedıler. 12 Eylül döneminde MGK'- nın emriyle YÖK'ün ünıversite- lere gönderdığı Serrer Ttnilli'- nin "Uygarjık Tarihi" adh kıtabınm üniversitelere sokul- mamasına ve "aynı tfirden ki- taplann da taranarak avıklan- masma" ılışkin genelge tepkı yarattı. Mılh Eğıtim Bakanı Köksal Toptan, üzennde durduğu ko- nulann başında gençlere kitap okuma ahşkanlıgmın kazandı- nlmasının yer aîdığına dıkkat çekerek. "Hiç okumajan bir toplumuz. Yıllardan bu yana ga- zetelerimizin tirajı artmaz. Satı- lan kitap saysı artmaz. Törkiye, herhalde kitap okuma oranı aç> sından demokratik ûlkelerde soBuncudur ve çok gerilerdedir. Törkiye'nin bunu aşması lazm. Törkiye çok az kitap okurken, bir de bazı kitapiann yasaklan- masının bana göre artık çağımız- (Arkosı Sa. 14, Sü. 2'de) SHPlde genel merkez boşluğuHükümetin kuruluşundan bu yana 15 gün geçmesine karşın SHP Genel Merkezi'ndeyeni bir düzenlemeye gidilmemesi parti içinde rahatsızlık yarattı. Orgütlerden gelen heyetler, Genel Sekreter yardımcıları Selvi ve Günay ile Genel Sayman Ünlü'nün (iışında görüşecek yetkili bulamamaktan yakınıyor. Günay, "MYK'nın dört üyesi bakan oldu; dört üyesinin de bürokrasiye geçeceği kesinleşti. Örgüt boşalmış bir MYK ile baş başa bırakılamaz" dedi. Talay, "Genel Başkan'ın Demirel'in yanındaki pozisyonu görünümü zedelemektedir" diye konuştu. FARUK BİLDİRİCİ ANKARA — SHP'de genel sek- reterlik sonınunun askıda bırakıl- ması, MYK ûyelerinin bir bölümu- nûn bakan olması ya da bürokra- srve kaymasından sonra, yönetimin ycniden düzenlenmemesi, "genel BMrkezde boşlok" eleştirilerine yol açtı. SHP genel sekreter adaylann- dan ErtDgnd Günay, "Örgot, bo- şalnus bir MYK Ue baş başa bıra- kılamaz. Bu orgütsözlüktiir" dedi ve "parti mectisi ve parti vicdanı ki- mi genel sekreter istiyorsa, onnn önonun açıhnasını" istedi. PM üye- si ve lçel Miiletvekili tstemihan Ta- lay da partide kargaşanın hükum sürdüğünü savunarak "Genel Baş- kan'ın Sayın Demirerin yanındaki pozisyonu, partinin görünümunu zedelemektedir" diye konuştu. Genel Sekreter, Dışışleri Bakanı Hikmet Çetin ıse sorunun çözümu için parti meclisir.de konsensüs sağ- lanmasmdan sonra istifa edeceğinı söyledi. Çetin, "Ben istifa edeyim; ondan sonra ne olursa oisun diye- mem. Aynlmak için, sorunun çö- zumonn bekli>orum" dedi. Hükümetin kuruluşundan bu yana 15 gün geçmesine karşın hâlâ SHP Genel Merkezi'nde yeni du- zenlemelerin yapılmamış olması, parti içinde rahatsızhk yaratıyor. SHP Genel Merkezi'ne parti örgut- lerinden gelen heyetler, Genel Sek- reter yardımcıları Cevdet Selvi ve Ertuğrul Günay ıle Genel Sayman Fikret Ünlü dışında görüşecek yet- kili bulamamaktan yakınıyorlar Dışışleri Bakanlığı'na atandıktan sonra "iki aktif görevin bir arada ynnıtulemeyeceğini" söyleyen Çe- tin'in genel sekreterlikten istifa edip etmeyeceği de henüz açıklığa ka- vuşmadı. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Günay, kabinenin oluşmasından sonra partinin karşılaştığı sorunla- nn aşılması ve genel merkezin ye- nıden düzenlenmesi konusunda MYK toplantısı olmadığını belirt- (Arkası Sa. 14, Su. 7'de) Ukrayna Gorbi, birliği kurtarma çabasındaUkrayna'nın bağımsızlığını, Kanada, Poionya, Isveç, Macaristan ve Danimarka da tanıdı. Devlet Başkanı Gorbaçov, ulkedeki bolünme eğıliminin 'kabul edilebilirlik sırun'nı aştığını söyledi. 11. Sayfada Vasıliu'dan Kıbrıs atağıKıbrıs Rum yönetimi lideri Vasiliu, yeni BM Genel Sekreteri Butros Gali'yi ilk tebrik eden lider olacak. Diplomatlar, Vasiliu'nun girişimini 'akıllı bir diplomatik atak' olarak nitelendiriyorlar. 11. Sayfada ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM Murat Belge 2. Sayfada DEMOKRASİ VE KİŞİLİK Prof. Dr. Alı Yaşar Sanbay 2. Sayfada GENÇLER VE KÖKTENDİNCİ AKIMLAR Zebra Ipşıroğlu 2. Sayfada ANKARA'DA BAYRAM HAVASI Osman Ulagay 3. Sayfada SOSYALİZM ÖLDÜ MÜ? Şahın Alpay 4. Sayfada PtYASA EKONOMİSİ VE DEMOKRASt-2 Prof. Dr. Güven Alpay 12. Sayfada TÜKETİCt GÖZÜYLE Meral Tamer 13. Sayfada ÖZLENEN BtR RÜYA Mehmed Kemal 16. Sayfada HAFTALIK Abdülkadır Yücelman 18. Sayfada TANIŞMA TOPLANTISI — Cumburbaşkanı Özal Ue kabine ûyelerinin tanışma toplantısı resmi bir havada geçti. (Fotoğraf: RIZA EZER) Bakanlar Kurulu Çankaya'ya çıktıANKARA (Cumhurivel Bıirosu) — Başbakan Sülevraan Demirel ve kabine ûyelerinin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı zıyaretleri resmi bir havada geçti. özal'ın, Sovyetler Birliğı'ndeki bilim adamlarını Turkiye*ye çağırma önerisine Demirel, "Amerika onlan kapmıştır bile" yanıtını verdi. Girişte protokol kanşınca özal ile ilk tokalaşan Devlet Bakanı Cavit Çağlar oldu. Başbakan Yardıması ve SHP Genel Başkanı Erdal İnonu ıse uçüncu sıraya duştu. Inönü ve bakanlar, gftrüşmeden 10-15 dakika önce makam araçlarıyla Köşk'e gelmeye başladılar. Inönu ve bakanlar, Köşk'te toplantı salonunun yanındaki koridorda bırbirleriyle sohbet ederek vakit geçirdiler. 14.25'te Köşk'e gelen Demirel, koridorda bekletilmeden özal'ın yanına alındı. özal ve Demirel, toplantı salonuna girdikten sonra koridordaki bakanlar, tek tek tokalaşarak önlerınden geçmeye başladılar. Özal ile ilk tokalaşan Cavit Çağlar olurken ardından Maliye Bakanı Sümer Oral geldi. Erdal ınönü ise üçuncü sırada özal ile tokalaşırken hiç konuşmadılar. Tüm bakanların özal ile tokalaşması bıtene kadar ınönü ve öbür bakanlar, kendilerine aynlan sandalyelerin arkasında (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) Uç yeni bakanhk kuruluyor Bayındırlık ve Iskân, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Tıcaret bakanlıklan bölünecek ANKARA (Cnmhuriyet Bıirosu) — Bazı bakanhkların bölünerek üç yeni bakanlık kurulmasının kararlaştırıldı- ğı öğrenlldi. Konuya ilişkin yasa tasa- nlannın önumüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda görüşülcrek TBMM'ye su- nulacağı bildirildi. Bakanlık sayısını 32'den 35'e yukseltecek düzenleme ile Bayındırlık ve tskân, Tarım ve Köyiş- leri ile Sanayi ve Ticaret bakanlıklan- nın bölünerek uç yeni bakanlık oluştu- rulması öngörülüyor. Böylelikle bakan- lık sayısı da 32'den 35'e çıkacak. Yeni düzenlemeyle Bayındırlık ve Is- kân Bakanlığı'nda sadece eski Bayındır- lık Bakanlığı birirrüeri kalacak ve adı da "Bayındırlık Bakanlığı" olacak. Eski Imar Iskân BakanlığYndan gelen birim- ler de şimdiki şehirleşmeyle ilgili dev- let bakanlığı ile birleştirilerek "Konut ve Şehirteşme Bakaalıgı"na dönüştürü- lecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da es- kiden olduğu gibi yine Sanayi ve Tek- noloji Bakanlığı'na dönüştürülecek. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın yatınm tesvikleriyle ilgili birimi Sana- yi ve Teknoloji Bakanlığı'na, dış tica- ret ve ihracat teşvikleri, Sanayi ve Ti- caret BakanhgVnın da iç ticaret birim- leri yeni oluşturulacak Ticaret Bakan- lığı bünyesine alınacak. YAŞAM BİR KABARE... Başkentten AHMET TAN 5. Sayfada TV/8. Sayfada Fransız usulü güldürû filmi: AşkÖçgeni Naci Ekşi'den Yılmaz'a Bize canım demeyinSemra özal'a yakınhğı ile tanınan Naci Ekşi, ANAP grup toplantısında yaptığı konuşmada Yılmaz'ı eleştirerek "Bana canım demeyin. Elimizi sıkarken, bizimle konuşurken eşya gibi davranıyorsunuz. Bize 'canım' demeyin. İsmimizle hitap edin" dedi. Özallar'a tavrı nedeniyle eleştirilen Yılmaz, "Cumhurbaşkanı'na vefa konusunda hepinızle yarışınm. Eğer bir arkadaşım Semra Özal'ın il başkanlığından alınmasını isterse karşısında beni bulur" dedi. 5. S Hükümete KİTraporu tTO raporunda, 'özerkleştirme' uygulamasının ancak kamu hizmeti veren KİT'ler için düşünulebileceği, işletmeci KİT'lerin ivedilıkle özel sektöre devredilmesi gerektiği savunuldu. ANKARA-ANTALYA (Camhuriyet Bürola- n) — Sanayici ve işadamları hükümete eko- nomik konularda göruş ve beklentüerüıi içe- renraporlarsunuyorlar. Türkiye'nin çeşitli böl- gelerindeki sanayi ve ticaret odaları bu amaç- la hazırladıklan raporları dün kamuoyuna da açıkladılar. Istanbul Ticaret Odası ve lstanbul Sanayi Odası'nın yönetim kurullarından olu- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) SBP'de yollar aynlıyor Geael Ba^fcnn Area Yönetimden istifa eden arkadaşlar, 'Partide Marksizm olmasın' diyorlar. Parti taraf demektir. İsteyen başka parti kurabilir. TBKP lideri Kutim Yönetimden aynlan TBKP kökenli 10 kişi ile benzer görüşler taşıyorum. Sonuna kadar SBP'de kalmak gerekir. Başka parîi düşünmek doğru değildir. RUŞEN ÇAKIR'm haberi 14. Sayfada ABD seçimi /10. Sayfada BaşkanBush 'gizli solcu' Ufuk Gûldemir Futfaol / Sporda Galatasaray'a gençlik aşısı Mustafa Ersoy OLAYLARBV ABDINDAKI GERÇEK Tbptatiin Açıklaması Gazetemizin dünkü manşeti altı sütun üstünden "Uygarlık korkusu" diye çekilmisti. Ha- berin konusu şuydu: Unıversi- telerde 12 Eylül döneminde ya- saklanan kitaplar. Bu kitaplar arasında Server Tanilli'nin "Uygarlık Thrihi" adh yapıtı da bulunuyordu. Ta- nUU'nin kitabıyla ilgili olarak 1978 yılında açılmtş olan dava beraatla sonuçlanmış; ancak 12 Eylül'le bırlikte aynı kitap hak- kında bir dava daha açılmış ve YÖK aracılığıyla ünıversiteler- de okunması yasak kitaplar arasına alınmış. Ve yasak bugUn de sûrmek- te... Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, dün gazetemize yaptı- ğı açıklamada, bu yasağın kal- dınlması için girişimde buluna- cağım bildirdi. Son derece olumlu çizgiler taşıyan açıkla- masında şunlan söylüyor Sayın Tbptan: "Zaten okumayan bir toplu- muz. Yıllardır gazetelerimizin tirajı ve okunah kitap sayısı bir türlü artmaz. Kitap okuma oranı acısmdan Türkiye, de- mokratik ülkeler arasında her- halde çok gerilerdedir. Durum böyleyken bir de bazı kitaplan yasaklamanın, bana göre çağı- • • • (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) Kaset Dünyası / Arka Sayfada Vitamin savaşlan Cumhur Canbazoğlu Antika/ Aıica Sayfada 1 milyar liralıktabak Mine 6. Saulnier Bilim uğruna AIDS'li kadını öptüNtLGÜN CERRAHOĞLU ROMA — Tutkulu bir öpu- cükle AIDS geçer mi geçmez mi tartışması, Ftalya'da bir bilim adamının AIDS'li bir kadına sa- nlıp öpmesiyle yeni bir boyut kazandı. Olaya 4. Dünya AIDS Günü nedeniyle Dünya Sağlık örgütü'nün "tutkulu öpucükle- re dikkat" şeklinde verdiği alarm yol açtı. îlkbaharda Flo- ransa'da yapılan Dünya AIDS Kongresi'nde de ortaya atılan, fakat sonra "ispatlanmadı" di- ye dikkate alınmayan tehdit, Italyan bilim dünyasını "Öpü- cük buhsönr" ve "Hayır bulas- brmaz" diyen iki kampa böldü. Teorik tartışmalarla vakıt geçir- mekten hoşlanmayan Fernando Aiuti adh bir AIDS uzmanı ise bu tartışmaya herkesin içinde bir AJDS'liyi uzun uzun dudak- lanndan öperek yamt verdi. ttalyan gazetelennin birinci say- fasında yer alan "AIDS öpücü- Jü" polemiğe yol açtı ve Profe- sör Aiuti'nin "şarlatan" şeklin- de suçlanmasına yol açtı. AIDS günü sempozyumunda meydana gelen olay, en başta Sağlık Bakanı Francesco de Lo- renzo'nun tepkisini çekti. "ttal- yan bilim adamlan ciddiye alın- mak için bu tip sovlara başvur- mamalıdır" diye tepkisini dile getiren Bakan de Lorenzo, söz- lerine "AIDS'in tuknnikten geçmedigi yolnndaki kanıtlar Ubii ki guçlü" diyerek devam etti ve ekledi: "Ama agız mu- kozasının içinde var olabilecek oian çizik ve yaralar, disetlerin- deki kanamalar tehlike yaratı- 7 yıldır kanında AIDS bulu- nan 28 yaşındaki güzel AIDS'- liyi öperek şimşekleri üzerine çe- ken AIDS uzmanı Profesör Ai- uti, bakana "Tükiiriikten AIDS geçer mi geçmez mi" şeklinde sorular yönelten izleyicilerin korkusunu yatıştırmak için bu yönteme başvurduğunu söylü- yor. Bakana yöneltilen "Op- mekle bnlaşır mı" sorusunun ardından yerinden kalkarak 28 yaşındaki Rosaria Jardino adlı (Arkası Sa. 14, Su. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog