Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ışverişi Pamukbank igros Kart'la yapın. esabı esabınız ödesin. (VMUKBANKt Cumhuri Alışverişte de tşlem tamaml \ "PAMUKBANK iyi ba n lca d ı r 1 SAYt 24193 / 2500 TL (KDV dahıl) KMUCUSU YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYMM MADİR MADİ11945-1991} 28 ARfcUK 1991 CUMARTES1 enazelerde acı ve öfke Terör gerginliği)RG. DOĞAN GÜREŞ întikam ahnacakŞehvt Asteğmen ömer Emiroğlu üe Jandarma Astsubay Üstçavuş Erdal Doyuk'un cenazeleri Ankara'da törenle toprağa verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Gureş, Emiroğlu'nun babasına başsağhğı dilerken "Intikanüannı alacağız, kanları yerde kalmayacak" dedi. Cenazeye Başbakan Süleyman Demirel de katıldı. Haber Mertoıi — Şırnak'ın Dereler Köyu Jandarma Karakolu'nda şehit cdilen Tabip As- tegmen önor Earirotfiı Ue Jandarma Astsubay Üstçavuş Erttal Doyuk Ankara'da, Başbakan Sn- leymM Demirel'in de katüdığı askeri törcnden sonra toprağa venldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dot*n Gü- res, ömer Emiroğiu'nun babasına başsağkğı di- lerken "IntttuMlvuu alacajtız. Kjuûan yerie kafanajKak. Hiç mcnk etmeyin. Göteceksteiz, gftcecekstaiz..." dedi. Şehit Asteğmen'in babası Şener Emiroğlu da (Arkost Sa. 17, Su. 6'da) TÜRK ELÇİ1İKLERİNEKARŞ1EYLEM PKK Avrupa'da saldınya geçti Köln'de TürkKonsolosluğu, PKK'tıbir gnıp tarafından işgal edildi. Münster, Nüraberg ve Karlsruhe'de gösteriyapüdı. Hamburg, Stuttgart, Rotterdam'dakonsolosluk binalarvnın camlan kmldı. BrükseVde Ziraat Bankası tahrip edildi. Org. Dofean Gureş, şehit Asteğmen Ömer Emiroğiu'nun yakınlanna bassafchfcı ditedi. (Fotoğraf: AA) Haber Merkezi — Almanya'- nın çeşitli kemleri Ue Hollanda ve Belçika'daki Türk temsilci- liklerine PKK'lı teröristler tara- fından saldmlarda bulunuldu. Türkiye'nin Bonn Bnyiıkelçi- si Onar Öymen, Almanya'nın dışişlen ve ıçışleri bakanlıklan- na başvurarak ülkedeki Tûrk temsilcüık ve konsolosluklannın himaye altına alınmasını ve sal- dırganlann yakalanmasım istedi. Frankfurt Başkonsolosluğu 1 na saldıran 25 kişüik bır grup, başkonsolosluğun bulunduğu kesimde camlan kırarak binaya PKK terör örgütünun renklen- ni simgeleyen boyalar atiı. KMtm Başkonsolosluğu'na, işlem yapünrîak içın gelen Türk vatandaşlan arasına kanşarak gjrmeyi başaran ve sayüan 40 kadar olan teröristler, Başkon- solosluğu bir süre işgal altında tuttu. PKK bayrağı açan ve slo- ganlar atan göstericiler üe ola- (Arkası Sa. 77, 5ü. 7'de) HEP BAŞKANI YAZAR: ÖZEL TtM VE PKK TERÖRÜNE KARŞIY1Z 5. Saytada PKK PETROL KUY13SU YAKT117. Saytate İSTANBUL ÜMVERStTESİ Doğramacı aleylıine 525imzaYtt&Hea mtrvmim Üniversite öğretim Üyeleri Derneği, Prof. thsan Doğramacı'nm bir kez daha YÖK Başkanhğı'na atanmaması için imza kampanyası başlattı. ittulMl Haber Serrtsi — lstanbul'daki üm- versitelerde görev yapan öğretim üyeleri Cum- hurbaskanı Torgut özal'dan YÖK Başkanı ProfTun* Doframacı'yı yeniden atamaması- nı istediler. Üniversite öğretim Üyeleri Derne- fe'nin hazırladığı telgraf metruyle baslamğı imza kampanyasında, Prof. Doğramao'nın yetüden atanmasuun sorun yaratacağı beürtildi. 176'sı profesor, 91'i doçent, 48'i yardımcı doçent, 210*u da uzman ve araştırma görevlisi toplam 525 öğretim üyesmin imzaladığı metin şöyle: "Sayın Turgot Özal/Cumhurbaşkaoı Ankara 1. ÜBİversitekrimİHk 6|rttim ve »raştırma- •IB hem nkeUk hem nitetik açtsndan geUştfaü- mt& Tirtdyt'nin en önemM gereksBİmleriadeB (Arka* Sa. 12, Sû. 4'dt) HÜKÜMETtN YARGI ATAĞI Avukatbk löasası sil baştan Adalet Bakanlığı'run barolar üzerindeki vesayeti kalkıyor. Bakanhk ve valilikler, baro yöneümlerine işten el çekuremeyecek, bu konuda yetki yargının olacak. Baro başkanlan, yurtdışına giderken bakanlıklan izin almayacak. TUtAN YILMAZ Santbktanşeıiat çıkıyorCezayir'de seçimlerin 1. turunda îslama parti sandalyelerin büyük bölümünü kazaııdı Yüzde 80 «y tslamiSelamet Cephesi, seçimin ilk turunda oyların yüzde 80'ini almayı başardı. İslamcılar, sayım işlemi tamamlanan bölgelerde 226 milletvekilliğinin 167'sini kazandı. 430 sandalyeli parlamentonun geri kalan üyeUkleri için 16 ocakta ikinci tur seçimler yapılacak. fktidar geriye döştü Reuter'in haberine göre 30 yıldır iktidarda bulunan Ulusal Kurtuluş Cephesi, 16 sandalye ile üçüncü parti konumuna düştü. Sosyaİist Güçler Cephesi, 20 miUetvekuliği ile ikinci sırada bulunuyor. Bu partilere ikinci turda büyük şans verümiyor. fcafrılım dnşök 13.3 milyon s'eçmenden sadece yüzde»58.8'inin sandık başma gitüği açvklandı. Seçime katılma orammn düşük olmasr, tslami Selamet Cephesi'ndeki görüş aynhğı, kısa ve çansız kampanya, oy verme işlemlerinin kanşıklığı ve kadınlann oy kullanmamasıyla açıklanıyor. 9. Saytada ANKARA — Hukumetin "y«ıgı at»|j" sü- rüya. Avukathk Yasası degişürilerek yeniden ba- zırlaııyor. .^dalet Bakanlığa'nm barolar üzerin- dekivesayeti tümuyle kaldınlıyor. Barolann gö- zetininde staj yapacak adaylar, avukathğa Tür- kiyeBarolar Birliği'nin (TBB) gözetıminde ger- çekkştirilecek bir sınavla ahnacak. Avukathk şirkttleri kuulabüecek, avukatlann burolan an- cak. vargıç gözetıminde aranabilecek. Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın bakanhkta kur- dugı bir kcmısyon tarafından ü2ennde son rö- tuşlır yapıan Avukathk Yasası taslağı "de geti- riler yeni düzenlemeler şöyle: »bMobrüzmndekive- Yübaşıkonuğu:Kardanadam (Ariaa Sa. 12, SU. 6'da) MERHABAKAR— Ankara ve diğer birçokkentte dûn baştayan kar yafışı günlükyaşamı etkisi alüna aldı. (Fotograf: CUMHURİYET) ISJŞ İMsbrdı Kar butûtı Tûrkiye'yi etkisi altına aldı. Orta Anadolu'da bazı ilçelerin yolları kapandı. İlk ve ortaokullar tatü edildi. Ankara'ya uçak seferleri Esenboğa'daki buzlanma nedeniyle aksıyor. Haber Merkezi - Soğuk ve yağışh hava butün Türkıye'yi yeniden etkisi alüna aldı Me- teoroloji hafta sonu ve yılba- şında kar beklendığmı behrtı- yor. Kar yağışı birçok ılın karayolu ile bağlantısmı kestı. İlk ve orta dereceh okullaT da tatıl edildi Ankara'da başla- yan kar yağışı aralıksız sürer- ken Esenboğa Havaalanı'mn buzlanması nedeniyle hava ulaşımı güçlükle yapılabilı- yor. Denızlı'de kopan elektnk tellen yüzünden dört kışı ya- şamım yitirdı. Önceki akşam başlayan kar yağışı birçok yö- rede haberleşme bağlantılan ve elektnk kesıntüenne neden oldu. Büyukşehir belediyesı, An- kara'da yoğun kar yağışı ile mücadeleyı aralıksız sürdûrü- yor. Kentın yuksek kesimle- nnden itibaren tuzlama çalış- malanna başlayan ekıpler, gece boyunca çahşü. 69 ekiple yapılan çalışmalarda 414 ton tuz kullanıldı. Kar yagışınm aralıksız sürmesı nedenıyle tuzlamamn etkısız kaldığı ke- simlerde ıse yme geceden iti- baren greyderlerle yol açma (Arkast Sa. 17, Sü. 2'de) Sınır güvenliği Ankara Şam'ı uyardı Suriy^nin Ankara Büyükelçisi ile görüsen Dışişleri Müsteşan özdem Sanberk, terörist saldınlarda görülen artış üzerine Türkiye'nin sınır güvenliğine verdiği önemi vurguladı. ANKARA (Camhuriyet Bti- ron) — Ankara dun Şam nez- dinde bir diplomatik girişimde bulunarak sınır güvenliği konu- sunda gereken özenm gösteril- memesi durumunda Turkıye- Suriye üışkilerinin olumsuz et- kileneceği uyansında bulundu. Sunye'mn Ankara Büyükelçi- si ile görüsen Dışişleri Bakanlı- ğı Müsteşan Büyukelçi Özdem SâBberk, terörist saldınlarda ar- tış görulen son gûnlerde, Tür- (Arkast Sa. 17, Sü. 6'da) MGK 'TERÖRÜ' GÖRÜŞTÜ 17. Sayfotta Hükümet HEPHen ralıatsız DYP'lı İslamoğlu, partisindeki "HEP rahatsızhğıru" Başbakan Demirel'e iletmeye hazırlanıyor. îslamoğlu, "Sayın Demirere, bu kamburdan kurtulmadıkça bu koalisyonun yuruyeceğine kani olmadığımı' söyledim. Hukumet dûşerse yeniden kurulur. Mühim mesele, bu yanguun söndürülrnesidir" dedi. 5. StyfaAa 600 meireden" düştü, ölü yok Uçak kazasında tnucize Dış Habertcr Servisi — îs- veç'in başkenti Stockholm'de bir yolcu uçagı kalkışmdan kı- sa bir süre sonra düştü. 123 yol- cu ve 6 mürettebatın bulundu- ğu uçağın düşüsüyle meydana gelen kazada mucıze eserı can kaybı olmadı, yalmzca 14 kişi yaralandı. Pilotun, düşen uçağı gövde üstüne indirmeyi basardı- ğı bildiriliyor. Reuter'in haberine göre lsveç (Arkaa Sa. 17, Sû. 4'te) Park Otel iznine iptal Bugun / BHtat Tcfcnik Yılmdonıktaki buluşlan Stari / 3. Sayfada MagicBox'a 20nıUyartık haciz tstanbul Büyükşebir Belcdiye Başkanı Nurettin Sözen, Park Otel'in uygulama ve tadilat projeleriyle yapı izin belgesini iptal etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Hüseyin Aslan'dan Park Otel'i mühürlemesini isteyen Sözen, "Mühürlemezse T yasarun bana verdiği yetkiyi kullanarak inşaatı mühürleyeceğim ve > Hüseyin Aslan hakkında - yasal işlem yapılmasını isteyeceğim" dedi. X S Sinema / 6. Saytada BoDerek'i tanıtanfılm Tartşma / Arka Saytada MeryemAna feministmiydi? Tiyatro / Ma Saytada Esaskız, KadriyeHanım Selma Selçuker OLAYLARIN ARDİNDAK1 GERCEK Eoaüsyonve Sonmhıüık y , karma hükümet bûgTtidir. Birbirinden farklı prvramkta sahıppartüerin bir arva gemeleriyle kurulur Onun ıçın bır uzlaşma sonucu ortaya çıkarlar. Uziaşma deyınce de bırleşı- len noktalar ön plana gelır, ay- rıhklar geri planda kalır. Par- tilertn birbırlerine kendı prog- ramlanm olduğu gibı kabul et- tirme olanağı kuşkusuz yoktur. Koalisyonun en temel özelli- ğıdır bu. Ama bu özelliklerı de aym zamanda koalısyonlann zorya- mm ışaret eder. Olgunlaşmış Batı demokrasilennde bıle ko- alisyon hüktimetlerini yurıit- menin güçlukleri vardır. Iç den- geleri korumak her zaman ko- lay olmaz. Bunun için de çerçevesi iyi çi- zilmış gerçekçi programlarla deneyımlı ve usta lıderlere ge- reksinim vardır. Bu açılardan bugün Türki- ye'ye bakınca ne söylenebihr 9 DYP ile SHP arasında oluş- turulan karma hukumet de bir uzlaşmayla doğmuştur. önce ayrtntth bır koalısyon protoko- lü hazırlanmış, sonra buna da- yanüarak hukumet programı yazılmışür. Kasım ayımn son gUnü de bu programıyla hüku- * * * (Arkast Sa. 17, Sû. l'de) Kurşunsuz faturası çevredBÜLENT KIZANLIK Gökova'nın kurtanlması ko- nusunda gösterdijb duyarhlıkla, kamuoyundan olumlu puan toplayan yeru hukumet, kurşun- suz benzinde "çevrecüiğin i atu- raan*" katlanamadı. Tüpras'a yüklediği "aksrvakıt zanü*n"nın arkasına saklana- rak kurşunsuz benzuıden alınan vergi ve fonlan yukselten hükü- met, bu yakıtı kullanan tüketı- ciyi de bir anlamda cezalandır- mış oldu. Türkiye'deki toplam benzin satışımn binde 2'sme bile ulaş- mayan kurşunsuz benzinin tuke- timi bu yolla baltalanırken, 3 milyon tonu aşan benzin üreti- minin 19% yılından itibaren tu- müyle "kurşunsuza" dönüştû- rülmesi yolunda projeler uygu- lamaya konuluyor. Çevre büincine sahıp Batılı ûl- kelerde, hUkümetleT tüketimi arttırmak için aradaki farkı ust- lenerek kurşunsuz benzinın ma- üyetinin altmda fıyatla satüma- sını sağlıyorlar. Türkiye*de ise son akaryakıt zammıyla, kur- şunsuz benzin üzerindeki gum- rük vergisi ve fonlar yuzde 50 oranında arttınldı. GeÛşmiş Ba- tüı ulkelerde süper benzmden daha ucuz olan kurşunsuz ben- zin, Türkiye'de 4 bin 881 ürahk fıyatıyla en pahah yakıt obna özelliğini korudu. Rafmerilerde 1995 yıh için planlanan ve yaü- nm tutarı 1.5 milyar dolar ola- rak belirtilen "üretim projesi"- nin ise kademeli olarak devreye sokulmaku olduğu bildirilirken tüketimin özendirilmesi konu sunda ilgıliler topu birbirlenne atıyorlar. Tüpraş tarafından üretilmekte olan kurşunsuz benzinin to rafineri taranndan 1 milyon'. bin 344 liraya satüıyor. Akar kıt zammmdan önce bu rafi ri fiyatımn üzerine eklenen t lam 2 milyon 162 bin 182 lir gümrük vergisi ve fonlar, 31 yon 129 bin 259 liraya yüks« di. Petrol şirketleri de.bu "\ zammını" pompa fiyatla yansıttüar ve Istanbul'da s (Arkası Sa. 12, Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog