Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

rkiye'de anında alabtleceğinız ve \ür boyu kutlanabileceğiniz, nilyon TL çekiş gücüne ıhip tek banka kartı »nk24 Kartıdır! »V AMUKBANKİ CumhurİYet(\l I SAYI 24192 / 2500 TL (KDV da/w/) YUMUS NADİ (J924-W5) MADİR NADİ ^7945-19OTJ ozum idiş nereye? öylesi günlerde zihinkre çok bu soru işaretinin ngeli asriır. lugün de durum farklı de- Idir. Terorizmin son gün- rde çizmiş olduğu dehşet ıblosu, kamuoyunda kaygı : tedirginliğe \ol açmışür. iddet eylemlerinde yaşanu- ı yitiretüerin aası hakh ola- ak toplum vicdanını altust diyor. Bu duyarhk da doğaldır. Ama bu bağlamda iki bü- yiık tehlike var. Eğer bunlar göz ardı ediürse, Türkiye da- ha derin acdant ve bugunle- ri de aratabilecek sıkıntüara süniklenebilir. Birinci tehlike şu: Toplumda oluşan duyartığı, kendi siyasal çıkarlan doğ- rultusunda kaşımak ya da sömürmek isteyen güçlerin kıpırdaaışı dikkat çekicidir. Böyle bir ortamdan vararlan- mayı hedef alanlar var. Ana- dolu insamnı birbirine düşiı- recek seoaryolann ipuçları su yüzüne vurayor. O yüzden, çirkin politikala- mu Türk-Kürt şovenliğinin ya da karşıtlığımn ustüne kurmaya çalışanlann oyunu muüaka bozulmahdır. Türkiye'vi bekleyen ikioci tehlike de şudun Aynlıkçt harekct ve tero- rizmle savaşım adına, de- mokrasiden vazgeçmek, te- röre karşı devlet terorünü sis- temleştirmek... Şiddet eylemlerinin Urma- nışa geçtiği şu günlerde bu tür özlemleri dillendirenler de var. Kimi çevrelerde ilgi görmedikleri de soylenemez. Oysa bunca yılın deneyinü, bu yolun bir çıkmaz sokak olduğunu herkese yeterince kanıtlamış olmalıdtr. Terör ve şiddetle mücadele en iyi demokrasi ve hukuk devleti içinde verilir. Terorizmle savaşım, sabır ve zamanı gerektiriyor. Demokrasi ve insan hakla- n gelişürildiği olçüde, terbr odakları da tecrit olacaklar- dır, giderek kitle destegini yi- tireceklerdir. Hedefi kuçült- menin başka yolu yoktur. Bu açıdan, DYP-SHP koa- Usyonunun izlemek istedigi çizgi tutarlıdır. Hükümet programında yer alan bu satırlar da yine bu çerçevede sağduyuyu yansttı- yor. "Yurttaşlarımız arasında kültür, duşünce, inanç, dil ve köken farklan olması doğal- dır. Böyle bir çeşitlilik de- mokratik ve üniter devlet için bir zaaf degildir. Bir üniter yapıiçinde çeşitli etnik, kül- türel ve dile iUşkin kimlik özeltikleri ozgürce ifade edi- lebilecek, özenle korunabile- cek ve rahatça geliştirilebile- cektir. Bu, ulus ve devlet bir- ligirûn gücunu azaltmayacak, aksine pekiştirecektir." Bu satırlar kâğıt üstunde kalruaktan kurtanlmahdır. Hükümet, bir yandan de- mokrasi ve insan haklarını derinleşührken, öte yandan Güneydoğu'da halkı kazan- mann yollannı çok daha cidd biçimde düşünmelidir. Bagnaz ve şoven yaklaşım- lardın sıynldıkça, Türkiyei nin önü açılacaktur. Cumhuriyet HEP kökenli SHP milletvekili Ahnak'ı DYP'liler kürsüden ite kaka indirdi Meclis'te PKK kavgasıGergin oturum Meclis'teki terör ve iç güvenlik göriişmesi gergin bir ortamda vapıldı. SHP grup başkanveKİllerinden Mahmut Aiınak kürsüde konuşurken 'Geçenlerde Digor'da 2 kardeşimiz öldü. Biri asker, bin PKK'lı' deyince oturumu yöneten Yıldırım Avcı, Alınak'tan kürsüyü terk etmesini istedi. Kürsöden indirildi Protesto sesleri arasında DYP Kırıkkale Milletvekili Avundukoğlu, 'Bu kürsüden PKK'yı konuşamazsın' diyerek kürsüye çıktı. Tartışma, itiş kakış arasında DYP Isparta Milletvekili Ertekin Durutürk, Alınak'ı kolundan iterek kürsüden indirdi. DEMÎREL Söderi yarun kalan Aiınak, itiş kakış arasında DYP'liler tarafından kürsttden uzaldaşnruıyor. (Foto|nıf: R1ZA EZER) ANKARA (Cumtauriyet Bürosu) — TBMM Genel Kurulu'nda "tç Güvenlîk" konulu genel görüşme ya- püırken kavga çıktı. SHP Grup Ba$- kanvekili HEP kökenli milletvekili Mahmut Aiınak kursude konuşurken "Geçenleıtle Digor'da iki kardeşimiz öMn. Biri asker, biri PKKU" deyince, u Bu kürsttden PKK'yı konuşamazsın" diyen bir grup DYP mılletvekui, Ah- nak'ı zorla aşağı ındırdiler. Kavga, ko- alisyon ortağı milletvekillerinı de bır- birine düşurdu. Başbakan Suleyman Demirel, "Hur kürsu burası. Bir mik- tar reaksiyon olur. Demokrasi kola> iş degil" dedi. Başbakan Yardıması Erdal İnönu de "Milktvekib arkada- şımız kendi sıkıntılannı değü, vatan- daşlann sıkıntısını sojluyor" diyerek Ahnak'ı savundu ve "Ben milletvekil- lerinin konaşma özgürlü|ünü savunuyorum" diye konuştu. TBMM Genel Kurulu, dun Güney- doğu'da ve lstanbul'da meydana gelen kanlı olaylar nedeniyle gergın bir or- tamda toplandı. TBMM Başkanı Hü- sametün Cindoruk, partilerin grup başkanvekiüeriyle konuşarak genel go- ruşme sırasında milletvekillerinin, "sertleştirici davranışlardan kaçınmalan" ıçin vardımcı olunmasuu istedi. Bu arada ziyaretçüer sıkı bir bı- çimde aranırken, mületvekillerine de Meclis ana binasına "silahsız gelmeleri" uyansında bulunuldu. Ge- nel göruşmeyi MİT Musteşan Teoman Koman ve Emniyet Genel Mudurü Ünal Erkan da izledi. Meclis Genel Kurulu daha sonra TBMM Başkanvekiü Yudırun Ava'nın başkanlığında toplandı. DYP grubu adına Bursa Milletvekili Mehmet Ga- ziogitt, ANAP Genel Başkam Mesut Yıbnaz ve SHP Grup Başkanvekili Ay- dın Giıven Gürkan'ın konuşmalan sı- rasında yer yer sataşmalar oldu. Bu sa- tışmalar buyûmeden yatıştırıldı. Daha sonra kürsuye gelen SHP Grup Başkanvekiü Mahmut Aunak- ın konuşması ise Meclis'ı karıştırdı. Aiınak, 12 Eylul darbesiyle birlikte Kurt sorununun büyüduğünü, bölge- de baskı ve işkencenin barda^ı taşıran son damla olduğunu söyledi. "Asker çözüm deffl, çözümsuzlüktnr" diyen Ahnak, bölge insanlannın "iBegaliteye" itildi|ini, haksızlığa u|- rayanların adaleti kendi ellenyle ger- çekleştırme yoluna gitüklerini söyle- yince, bazı DYP'li ve AN AP'lı millet- vekilleri sıra kapaklarına vurarak pro- testo ettiler. Konuşmasını sürduren Almak'ın, bölge insanının "ih- kak-t hak" (haklannı kendileri elde et- me) yoluna gittiğini söylemesi uzerı- ne protestolar büyildü. Ahnak'ın kav- gaya yol açan konuşması zabıtlarda şöyle yer aidr. Mahmut Ahnak: "Baskı ve işkence- ler de bardagı taşıran son damla ol- muştur. Soruna yaklaşımda bu uç ger- çefci goz ardı ettiguniz surece, soauç almamız mumknn olma>acaktır. (Arkası Sa. 13, Su. 4'de) Çare, hukuk ve demokrasi Başbakan Demirel, terör sorumınun 'demokrasi ve hukuk içinde' çozüleceğini söyledi. Başbakan, halkla devletin banşmasının önemine dikkat çekerek, tüm milletvekillerinin Güneydoğu'ya gitmesini istedi. 13. Saytada KONUŞMACILARDAN ORTAK GÖRÜŞ: DEMOKRASİ İÇİNDE ÇÖZÜM 13. Saytarta DEMÎREL KOALİSYO^aJ KURTARDI MEHMET TEZKAH13. Saytaoa İNÖNÜ: DEVLETÎN GÖREVİ TERÖRÜ ÖNLEMEK13. SayfatU Divarbakır ölükent BOŞ SOKAKLAR — Diyarbakır sokaklannda yaşanı durmuş gibi. Devriye gezen polister kuşkulu gorduklerine kimük soruyor. (Fotoğraf: OSMAN Y1LDIZ) Okullar kapandı, kepenkler indi Diyarbakır son iki Göneydogu'da yaşam felç Lice ve Kulp'ta 12 kişinin gündür gergin bir havaya girdi. Dükkânlar kepenk kapattı. ölümüyle sonuçlanan olayların tepkisi giderek yayıhyor. Öğrenciler okula gitmediği için okullar açılmadı. Açık Kepenk kapatan ilçeler şöyle sıralanıyor: Kızütepe, Derik, fırınlann önünde yer yer kuyruklar oluştu. Diyarbakır Emniyet Dargeçit, İdil, Midyat, Bismil, Silvan, Kozlu, Kurtalan, Müdürlüğü izinleri kaldırdı. Kilit noktalara çevik kuvvet Nusaybin, Cizre ve Hazro. Bu ilçelerde dükkân sahiplerinin yerleşürildi. Kuşkulu herkese kimlik kontrolü yapılıyor. yanı sıra şoförler de kontak kapattı. 17. Sayfeda NÖBETTEKİ POLİS YAK1N1YOR: OLAYLAR BİTSE DE KURTULSAK ERGUM AKSOY'un Diyarbakır notian 17. Sayfada Bakırköy saldırısı Stiper acıgünti Bakırköy'de önceki gün Çetinkaya mağazasına yapılan saldında yeğeni ölen Olağanüstü Hal Bölge ValisiNecaü Çetinkaya, basını suçlayarak 'Basın, yürüyüşü haber vermedi. Görevinizi yapmıyorsunuz' dedi. İstanbul Haber Servisî — Ba- kırkoy'de oncekı gun Çetinka- ya mağazasına yapılan saldında yeğeni olen Olağanüstü Hal Bolge Valisi Necati Çetinkaya, basını suçlayarak "Basın yiiriı- yüşü haber vermedi. Görevini- zi yapmıyorsunuz" dedi. İstanbul Valisi Hayri Kozak- çıoglu da saldırıyı gerçekleşti- renlerin kimliklerinin belirlendi- ğinı, bunlardan 13'unun yaka- landıgını söyledi. PKK'nın lstanburda sanıldı- ğı kadar örgütlıi olmadığını bil- diren Kozakçıoğlu, "Ancak, ts- (ArkasıSa, 17, Su. l'de) ŞEHÎT SUBAY VE ERLER TOPRAĞAVERİLDt 5. Sayfada Cezayir Islam iktidara uzanıyor Cezayır'de, bağımsızh|ın kazanıldığı 1962 yıhndan bu yana ilk kez duzenlenen serbest seçimler dun yapıldı. Islami Selamet Cephesi'nin oylann yuzde 70'inı alması bekleniyor. B. Sayfada TV / 6. Sayiada Tavşan kız Hemingway BDT / 9. Sayfada Gorbi'den sonra neolacak? Piyasa / Ekonomide Zeytinyağı sever misiniz? Ceyıl Özmen Hava /17. Sayfada Kargerî geliyor Ulaşım /17. Sayfada Taksive dolmuşa zam Doğrular, Yanhşlar... lç güvanlik konusunda dün TBMM'de ya- pian gerel görüşmede doğrular ve yanlış- la iç ıçevdi. :> arlarrentonun böyle bir görüşmeye sah- n« olmas ve bunun teteviryondan naklen yw>mlamıası, demokrasınin açık tartışma geeneği açtsından doğruydu. f anlış oian, SHP sözcüsü Mahmut Aiınak ktnuşurten DYP milletvekıHerinin kürsüye sadırmaanydı. Orası Meclis kürsüsüydü; Sayın Demıret'in deyişıyie "hür kürsü"ydü. O nedenle de SHP'nin HEP kökenli grup başkanvekili o kürsüden istedığıni, istedigi gıbı söyleyebil- meliydi. Bundan dolayı dünyanın sonu gel- mezdı.. Sonra da DYP'ti miHetvekılleri çıkar, saldırıya kalkışmak yerıne, aynı kürsüden Mahmut Alınak'a istedtklerı yanıtı verirterdi. Demokrası adabı bunu gerektırirdı. (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) HASAN CEMAL Antalya'nın Promethe'sineumut ışığı V I S U F ÖZKAN \NTAL\A - \ntalya'da 1975-79 ylları arasında Ulus- lararası Antalya Sanat Şenlığı düzcnlendığı sıralarda ressam Orhan Taylan'ın Bekdışe İş- hanı duvarında anıtlaştırdığı 110 metre karelik "Promethe" ddlı resmın tekrar gün > uzune ka\uşma umudu doğdu 1980'den bonra uzen boya tle kapatılarak yok edılen res- mm. uzenndekı boyalar dö- kulmeye başladı. Resmın ya- pımcısı Orhan Ta\lan. Pro- methe'mn gun ışığına çıkanl- ması ıstenırse bunu "seve seve" yapacağını belırtırken. DYP li Beledıye Başkanı Ha- san Subaşı, "olabilir" yanıtmı verdı. Pıumclhe'nın varatıcisi Or- han Ta> lan, resmın tekrar gün ışığına çıkanlması ıçm olduk- ça uzun bvr çalışma gerektığını vurgulayarak, "önce restora- törlerin gelip inceleme \ apması lazım. Ondan sonra titiz bir ça- lışnıa ite resim kurtarılabiîir. Eğer istenirse veniden Pro- methe'yi geliştirip veniden ya- pabilirim" dedi "Resmim >ok edildi di>e >a- kınmıvorum. O dönemde ne\in başına bir şey getmedi ki. El- bette sanat da zarar görecekti. Dileğim bu zelzelenin biitün alanlarındaki sonuçlarının or- tadan kaldırılmasıdır" dışcn. Orhan Taylan'ın bu sözkn üzenne Beledıye Başkanı Ha- san Subaşı da "Madem Orhan Tavlan gelir >apanm, düzelti- rim diyor, bunu duşununiz, ola- bilir" karşıhğını verdı Orhan Taylan'm 110 metre- kare alana oturan ve yapıldığı dönemde Antalya'nın ve Uluslararası Antalya Sanai Şenhğı'nın sımgesı halıne ge len "Promethe" adlı yapıtı, lî Eylul asken mudahalesındei sonra beledıye başkanhğır u^tlenen Orgeneral Nuri Tet man tarafından "komünizm propagandası yapıldığı gerel çesıyle üzenne beyazboyas rülerek kapatılmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog