Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

orsa, tatz, dovız, kredı, kredt kartları onusunda bılgıyı Alo24'ten alm iır teleionla ışlem tamamlayın klo 24 Istanbul 188 24 24 PAMUKBANKE Pamukbank Telefon. Bankacılığmda BırNumâra. 18Ö24 24 •\ 'PAMUKBANK a *» * iyi bankadıri .YIL / SAYI 24191 / 2500 T l (KW ûaM) KMUCUSU YUHÜS NADİ (1924 1945) fiAŞMZtöf MADİR MADÎ (1945 1991)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l NftDİR MADÎ (7945 1991) ^ 26 ABAUK 1991 PERŞEMK PKKyanhsıbir grup Bakırköy'de aiışveriş merkezini bastı SüperVali Çetinkaya'nm kardeşine aitmağazayı yaktı fetanbul^da dehşettnsan dolu magazaya saldırı 'Yaşasın Kurdistan' diye bağıran bir grup Bakırköy'de aiışveriş merkezinde yolu kesip, banka şubelerine ve buyuk mağazalara molotof kokteyli attı. Olağanusıu HalBolge Valisi Necati Çetinkaya'nın kardeşine aıt mağaza, çocukların da bulunduğu çok sayıda insan varken molotof kokteyl atılarak yakıldı. Panik çıktı Vitrine atılan molotoftan çıkan yangın zemin kata yayıldı. lçerideki 200'e yakm muşteri ust katlara kaçmaya çalışırken buyuk bir panık yaşandı. Aralarında kadm ve çocukların da bulunduğu 11 kışi yanarak, ezilerek ve dumandan boğularak oldu. Vali Çetinkaya'nın yeğenı Ahmet Çetinkaya da yaşamım yitirdi. BEHZAT ŞAHIN, ESAT PALA, MUHARREM AYDtN M E H M E T D E M I R K A Y A U Ğ U R G U N Y Ü Z ÖTEKI HABER VE FOTOĞRAFLAR 19 SAYFADA PKK KARAKOL BASTI Şırnak'ın Dereler koyu yakınlarındaki Jandarma Komando Birliği, oncekı gece sayıları 250'yibulan PKK birliği tarafından basıldı. Çevresı sarılan karakolda ikı asteğmen, 1 astsubay ve *> er çarpışarak şehit oldu. 13asker yaralandı. Subay ve astsubaylardan 4 kişinın de kayıp olduğu bildiriliyor. PKK Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeustu koyunde ikı yurttaşı evinden alarak oldurdu. Siirt'ın Kurtalan ılçesme bağlı Gozpınar koyunu basan bir başka grup PKK'lı da sağlık ocağının ambulansını ateşe verirken ılkokul \ e PTT binalarını roket ateşiyle tahrıp etti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı kasabasında ikı kişi, bolucu orgut uyesı 5 kişinın saldırısına uğradı. 6. Saytada EKMEKVEİLAÇ YOK Guneydoğu- da gerginlik suruyor. Kulp ve Lice'de oncekı gun meydana gelenvell kişinın olumuyle sonuçlanan olaylardan sonra normal yaşam durdu. Idil, Kurtalan, Dargeçit, Mıdyat, Kızütepe, Derik, Kozluk, SıKan ve Bismü'de de ışyerleri açılmadı. 6. Sayfada 'OZGURLOK W*§5*<* Yakut Sok <£ nm RŞEKHANE SOK Şırnak'ta Kepenkler açılmıyor İ Z L E N İ M L E R Annenin feryadı: İkiyavrum içerideYuzlen duman ve ısten kararmış mağaza çahşanlan, oradan oraya koşuşturu>or Gozu yaşh ınsanlar ağlayarak bırbınne soru>or, "Kızım nerede, gördunuz mu?", "İkı yavrum ıçende bulun onlan "19. Sayfada Tepkiler•a U Z 3 l Devletımızm üikesıvç mılletıylebölunmezbutlın- lu|une kastcden bu eşkıya- nın emellerme destek olan hıç kınvseTBMM'nınkutsal çatısı altına sığmamaz. Bu olaylar7 se- nedırdevamedenolaylardır. Bız yangın devraldık. Sön- dunneye çalışıyoruz. Kan dokenknnelınınkınlması- nı butun vatandaşlar kabul etmedıkçe çozumu zordur Guneydoğu sonı- nu, ulkenın bırıncı sorunu. Bu sorunubızçözenz. Terö- rekarşı hepbırhktemücade- le edeceğız. I lllllâZHukumet içınde- kı ıpoteklerden sıyrılarak devktın gucunutam olarak kullanmahdır. A finiifi O a c e a > a W a n gorundu. Magazamn ısten kararraış bırmcı katında zorlukla seçılıjordu. Yuaı, elkri, elbiseleri >anmış belh kı >ar- U U 1 1 U Ş d l m l s t e m e k ı ç ı n bagıracak gucu kendınde bulamamış, surunerek pencereje gelmıştı. Uk gorenler, "Otada bin var" dı>e bagırdıtar. Itîaiye erien hemen merdıven dayayıp >anma ulaşülar. Kucaklajarak aşağı ındırdıklen 50 vaşlanndakı adam otumden donrauştu. (Fotograf: BEHZAT Ş\HÎN) TÜrkeŞ Doğu'dakı terö- run arkasmdaemperyalizm var. Asılhedef Lozan'ıyıkıp Sevr 1 ! gen getırmek. Turk mületı bu savaşa hazırlan- mah Gerekırsesıkıyönetım ılan edılmelı. LÜIId Koahsyon hukume- tıninKurtsorunununçözıl- munde demokratik bırta- kım açıhmlan, askeriotori- te larafından boşa çıkarıl- maya çalışüıyor. Y3Z3T Guneydoğubölge- smde halk buyuk baskı al- tında. Kıtlesel kaüiamlar neredeyse başlayacak. PKK'nm ne olduğu belli, anva devlet teröru de tır- mamyor. 19. Sayfeda KITİU 46yaşındahîr çizgikahraman: REDKİT Yılbaşı / 3. Saytada Hediyeye bakmak bedava Metın Hakyen Yugoslavya / lO.Sayfada " SHahlar *. Noel'lesustu v.f 4 BDT / 11. Saytada Gorbaçov resmengittl ABDM3. Saytada Ekonomi Bustfu bekliyor Dehşet Tablosu ve Serinkanlı Olabilmek I erör ve şıddetın özelhkle son ikı gunde çızdığt dehset tablosu karşısında tetaş ve pa- nığe kapılmanın kımseye yararı yoktur Boy- tesme bir kanlı tırmanış, her zamankınden daha çok serinkanlı duşünmeyı ve davran- mayı gereklı kılıyor Istanbul ve Guneydoğu'da yaşamını yıtı- ren masum ınsanların, sehrt olan guvenlık görevltennıntoplumvıcdanında yarattığı acı kuşkusuz derındır Bu cınayetlerın tümünu lanetlemekten daha doğal bir tepkı duşu- nulemez Ancak bir nokta unutulmasın Haklı tepkiler ne olursa olsun, nasıl dıle getırılırse getırılsın, eğer kalıcı çozum ıstıyor- sak, duygu ve onyargılardan arınmış yakta- şımlara gerek vardır Acıtarın derınlıgıyle ot- kelerın keskınlığı, eğer sağlıklı duşunmemı- zı engellerse bugun ıçınde bulunduğumuz (Arkast Sa. 14, Su. 6'da) HASAIN CEMAL Sivil savunma silahlanıyor\NK\R\(A\) - Memk- kel Kı Du^mand Kar^ı-Sılahlı Sd\unma Odevı Yonctmehğı \ururluge konulduğu 42 vıl- dan bu vana mevdana gekn gclı^mekr ve gunun ıhtıyaçla- ıına cevap \erctek ^ekılde ye- mdcn du/enlendı Reimı Gazete nın dunku savsında vdvımUnan ^onel mcuk degi!}iklıgı ıle daha once mulkı ıdarc amırlcrınde olan bazı eorı,vler "seçme \e değer- lendinne kurallan"na aktan- lırken bukonudakıka>ıtlann lululması odc\ı Sı\ıl Sa\un ttu Gcncl Mudurlugu nc M- lah dagıtımı bunların muha fazası vc bcnzcrı konuların >orumlulugu «M. Mıllı Savun- ma Bakaıılıgı na bırakıldı Oldganu^lu hallcrdc \c ^~ tcrdc p.tra'jutı.ukrc \L hasa- dan kua ındırmelenne dcnı/- den çıkarmalara sınırlardan M/malara karşı kovmada ha- ^ırlıkh olmak amacı>la 16 ia^ını bııırcn (>0 va^ını bnır- memış crkckkrk 20 \aşını bıtiren \c 45 \dîinı bmrmcmış kadınlann >ılda ^> gun olan sı- vıl savunma mukellefi\etknnı nasıl venne gelıreı,ekkn \a- landa^lar khuic \cmdcn du zcnkndı Buna gorc 16-60 arasında olan \e ^aghk koşul- lan uygun olan vatandaijlar- dan. sıvıl savunma mukelkfı- \eünı yennc getırmeknne karar verüenkr, yılda 9 gun olan bu mukellefiycu, ı^krı- nın aksamamas) ıçın fa^Usız olarak degıl. ı/ııı \c laul gun- krıne rastla\aLak ^ckılde dc- gı^ık aralıklarla \ennc gourc- bılctcklcı (Arka*. ^- 14, ->u de) Zam Mılhyet, Humyet ve Sabab gazetelenyû btrlıkte Cumhunyet de bugünden başlayarak sati} fiyatını 250< Lraya yükseltmek zorunda kaldt Süregelen enflasyon •» hükümetm son olarak yaptığı bazı zamlar 500 hralık bu artışta behrleytc oldu Anlayijla karşılanma ddeğfyle Cumhuriyel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog