Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

kiye'nin ılk ve tek akaryakıt di kartı: mıkbank Shell Card. tMUKBANKC Cumhuriyet Akaryakıt alırker^Shell Card'la işlem tamamL 'ı ba nkaaYr IL / SAYI 24190 / 2000 TL {KDV tehi!) KMUCUSU YUMUS MAOİ (1924-1945) BASy/MRl NADİR MADİ (1945-1991) 25 ARMJK 1991 alp ve Liceföe PKK'lılann cenazesi sırasında çıkan olaylarda 3 jandarma eri ve 9 yurttaş öldü K.Doğıı'daçatışuıa:12 ölü ELAZIĞ\ B I N G Ö L \DIYARBAKIR 1 IMş'» «Kmek 1 lçt« S.000 kişl toptea*. «av tıtuncs öıetnm SANLIURFA fflAK Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lılann cenazeleri ailelerine tesüm edilirken bir grup, izinsiz gösteri yaptı. Uyanya karşın eylemini sürdüren grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında ölenlerin artmasından endişe ediliyor. ERGÜN AKSOY LİCE/KULP — Bıngol'un Solhan ilçesı ku- sal kesimmde oldurulen PKK'lılann cenazele- rinin ahnması ve toprağa verilmesi hazırhkları- nın yapıldığı Dıyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçele- nnde guvenhk guçleri ile halk arasında dun ça- tışma çıktı.llkbelirlemelere göre dokuz yurttaş ık uç er yaşammı yıtirdi. Çok sayıda yaralı Di- yarbakır'daki hastane- (Arkast Sa. 19, Su. 3'de) KOALÎSYONUN GÖZÜ GÜNEYDOĞU'DA 5. Sayfada KÜRTÇE GAZETE YAY1NA BAŞLIYOR19. Sayfada Cenazel«ri karşılamak uıere Kulp-Muş karayoluna çıkmak isteyen bir grup, komando panzerleri tarafmdan engellendi. (Fotograf: ERGÛN AKSOY) Demirefden ÖzaTa yetki uyarısı Başbakan'Çankaya'ya kararname göndermek, tek parti döneminden kalma âdettir' dedi ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm veto ettiği Yigit Gıüöksıiz- un Toplu Konut tdaresi Başkanh- ğı'na atanmasına ilişkin kararna- me, Başbakan Suleyman Demirel- in mektubu da eklenerek yeniden Çankaya'ya gönderildi. Demirel mektupta, yvirütmcnin "sorumlu" kanadının yetküerine dikkat çek- ti. DYP grubundan, Çankaya ile hükümet arasmdaki "imza krizi" karşısında gösterdiği sabn hoşgö- rüyle karşılamasını isteyen Başba- kan Demirel, "Kuvvetler aynmı pcensibi altüst otmuş. Kararname- lerin Çankaya'ya gönderilmesi es- ki zamanlardan, tek parti döne- minden kalma âdettir" dedi. DYP'nin Meclis grubu dün Baş- bakan Demircrin başkanhğında toplandı. Demirel, toplantıyı açar- ken özal ile hükumet arasında ya- şanan "imza krizi"ni de anlattı. önce yerel seçimlerin ertelenmesi- ne ilişkin yasanın özal tarafından veto edümesine deginen Demirel, "Bu konunun neâne itiraz edflntiş- se, arkadaşlar bakmalıdır. İtiraz için de makul bir şey olduğunu tahmin etmiyonım. Eger makul bir şey varsa, ona gore duzeltip ye- oiden çtkarmalıyız. Makul bir şey yoksa, aynen çıkarmalıyu. Ama yanlışı savunamayız. Eger kazara gözumuzden kaçnuş hukuka uy- mayan bir dunım varsa, onu du- zeltip en kısa zamanda kanunu ge- riye gondermdiyiı" diye konuştu. "Çankaya Demirel'e gol atn" bi- çimındeki tartışmalann yeri olma- dığını kaydeden Demirel, sözleri- ni şöyle surdurdü: "Devlet hayatında bu çeşit şey- ler olacakUr. Bu çeşit şeykri ne çok buyütün ne de gftnnemezlik- ten getin. Keza birtikım tayinler (Arkası Sa. 19, Sü. Tde) Harp Okulu'na kızlar abnaeak M e c b u r i h i z m e t 9 yıl Askeri Şûra subay ve astsubaylar için 15 yıl olan mecburi hizmetin 9 yıla indirilmesini benimsedı. Hukumet bu surede değişiklik ^apabilecek. Sozleşmeli subay uygulamasına geçılecek ve bu kesim yüzbaşıhktan üst rutbelere de çıkabilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Genel- kurmay Başkanhğı'nca hazırlanan "askeri re- form pakeü" Yuksek Askeri Şûra'dakabul edü- dı. Demirel başkanhğındaki şûra toplantısında benimsenen paket, subaylann mecburi hizmet süresini 9 yıla indiriyor. Pakette, harp okullan- na kız oğrçnci ahnması da öngörülürken, per- (Arkaa Sa. 11 Su. S'de) BAŞTÜRK İLE YARIDA KALAN DOSTLUĞUMUZ Murat Belge 2. Sayfada BÜYÜLÜ BtR KEÜME VE BİR NOBEL Ö D t X Ü Aye Buğra 2. Sayfada ALEVİLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR? Rıza Zelyut 1. Sayfada PARK. OTHJ"NÎN Ö N L E N E M E Y E N YÜKSELİŞİ Mehmet Bölûk 2. Sayfada KÜÇÜL DIVUET KÜÇÜLL. Osmnn Ulagty 3. Sayfada RUS EMPEKYAÜZMt HORTLUYOR MU? Şabın Alpay t. Sayfada DEJVÖREL'N SIKINTl HtYERARŞİSl Ahmet Tan !. Sayfada MAXALYCNUN ÖBÜR YÜ2Ü Hûseyn Baf 0. Sayfada , TÜK£TtCİ 3ÖZÜYLE MeralTamer\S. Sayfada YAZVIANTJ D1ŞINA DÜŞMEK... Mebrred Kerut 16. Sayfada HAJFTAUK Abdükadır lücelman 18. Sayfada Müzik / 9. Sayiada İstanbul'da birJapon kemancı Evın llyasoğlu Baştürk'un cenaze namazında Nurettin Sözen, Fehmi Işıkiar ve Erdal tnonü, imamın arkasında saf tuttular. (Fotoğraf: ERDOĞAN KOSEOĞLU) BaştürkiçînbüyüktörenDİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'un Teşvikiye Camü'ndeki cenaze törenine poliükacûar, sendikacılar, dostları ve yakınlan katıldı. Zincirlikuyu Mezarhğı'na giderken iki kilometrelik kortej oluştu. Cenaze yürüyüşüne katılanlar "Baştürkler ölmez' ',"12 Eylül yargılansın'', " lnsanlık onuru işkenceyi yenecek" gibi sloganlar attı. İç PoHtika Servisi — DİSK Genel Başkanı Abdullah Baş- turk, dün binlerce kişinin katıl- dığı bir törenle toprağa verildi. Baştürk'un cenaze törenine, aralannda SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal tnöniı üe bazı bakanlann da bu- lunduğu çok sayıda politikacı katıldı. Baştürk'un cenazesi, dun öğ- leye dogru DİSK Genel Merke- zı'nden alınarak Teşvikiye Ca- mii'ne getirildi. Caminin avlu- sunda Inonu, Istanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sö- zen, eski DISK Genel Sekrete- ri, SHP Milletveküi Fehmi lşık- lar, SHP Genel Sekreteri Cev- det Selvi, SHP Milletveküi De- niz Baykal ve TÎSK'in eski baş- kanı, işadamı Halit Narin yer aldı. Caminin avlusu politikacılar, yazarlar ve Baştürk'un yakınla- nyla dolarken çesitli sendikala- nn oluşturduğu uzun bir kortej de Teşvikiye Caddesi'nde bek- ledi. (Arkast Sa. 6, Sü. S'de) Sanat Kulısı / 9. Saytada Rıfatllgazx neden biraz inatçı? Federasyon / Sporda Erzikfutbol patronluğunu bıraktı AJtDINDAKI GERCER J>znireVden Oty nedt' O&irel -ukümeti, Toplu Kor-nı Fortu'daresi Başkanlı- ğı'n-J £i'emfrıntamayapmak ıs- tiyor. Halen bu görevde bulu- nan Prof. Oktay Ural'ın yerme, koalisyonun SHP kanadmdan Yiğit Gülöksüz'ün geürilmesi- ni öngören kararnameyı Çan- kaya Köşkü'ne gonderiyor. Ama Cumhurbaşkanı Özal, karamameyi ımzalamıyor ve Başbakanlığa iade edıyor. Çun- kü Oktay Ural'ın daha değerli bir uzman olduğuna ınamyar. Hükümet ise kararmda ısrar ederek, Gülöksuz kararnamesı- m onaylaması için yeniden Çankaya'ya postahyor. Olayın özeti bu. Anlamına gelınce: Anayasaya gore konut polı- tıkasından sorumlu olan organ hukümettır, cumhurbaşkanhğı değil. Onun için de bu politıka- yı kiminle ve nasıl yüruteceği- ne karar verecek olan hûkume- tin kendmdır. Konut politika- sıyla ilgilı olarak gerektiğmde hesap verecek olan kişi, cum- hurbaşkanı değıl başbakan ol- duğuna göre, bu konuda yetkı de ona aıttir, Böyle bir konuda cumhurbaş- kanı başbakandanfarklı duşu- nebihr, düşuncesınde haklı yan- * * * (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Ermenistan ve Rusya'yı tanıdıkBaşbakan Suleyman Demirel, tanıma kararına ilişkin olarak Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan'a gönderdiği mesajda, "toprak bütünlüğü ve sınırların değişmezliği ilkelerine saygılı olunması" konusunda Türkiye'nin duyarlılığını vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Türkiye, Ermenistan ve Rusya Federasyonu'nun bagımsız- bklarını tanıdığını açıkladı. Başbakan Suleyman Demirel, Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter- Petrosyan'a tanıma kararına ilişkin olarak gön- derdiği mesajda, "toprak butünlugu ve suuria- nn değişmeztiği ilkelerine saygılı davranılmaâj" konusunda Ankara'nm duyarlıhğuu vurguladı. Başbakanhktan konuyla ilgili olarak dun ya- pılan açıklamada, Rusya Federasyonu üe Erme- nistan'ın, çeşitli tarihlerde bağımsızhklannı Uan eden Kırgızistan, Turkmenistan, Özbekistan, Ta- cıkistan, Kazakıstan ve Gurcistan ile aynı giin ta- nındıgı büdinldi. Böylece, SSCB'nin dağümasm- dan sonra Türkiye'nin "resmen" tanıdığı ulkele- rin sayısı 8'e yukseldi. (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) GORBİ VEDA EDİYOR10. Sayfada Tiflis kaynıyor Gürcü başkan kuşatıldı Gürcistan Devlet Başkanı Gamsahurdia, parlamento binasında muhalefet gruplan tarafından kuşatüdı. Ulusal muhafızlann top ve hava destekli saldırüan karşısında direnen devlet başkanının sığınağa saklandığı bildiriliyor. Çatışmalarda ölenlerin sayısı da 51'e yukseldi. TtFLtS (Ajanslar) — Gurcistan'da geriüm doruk noktasında. Devlet Başkaru Zviad Gam- sahurdia'yı devırmek içın muhalefetin parla- mento binasma karşı girişti|i saldınlar yoğun- laşırken çatışmalarda ölenlerin sayısı 51'e yuk- seldi. Gamsahurdia, halen kuşatma altında tutulan parlamento binasuıdaki bir sıgınakta bulunu- yor. Muhalefete bağh Ulusal Muhafızlar, binayı top ateşine tutmayı dun de sürdurdüler. Muha- lefet liderleri, Gürcistan lidennin tesüm olması için bu akşama kadar süre tanırken Gamsahur- dia bu istegi reddetti. (Arkası Sa. 14, Sü. 2'dt) SARP KAPl'YA HUCUM CEMİL CİĞERİM'inhaberi14. Sayfada Sözen topu Beyoölu'na attı Park Otel'in mührü Aslan'da İstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Tunzm Bakanlığı'nın kendisine verdiği Park Otel inşaatını mühurleme yetkisıni Beyoğlu Belediye Başkanı Huseyin Aslan'a devretti. REMZt GÖKDAĞ ~ Park Otel'ı muhurlemede top bu kez Beyoğ- lu Belediyesi'ne atüdı. İstanbul Anakent Bele- diyesi, Turizm Bakanhğı'run verdiği yetkiyi Be- yoğlu'na devretti. Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, eğer Beyoğlu Belediyesi hafta sonuna kadar Park Otel inşaatını mühürlemezse kendisinin harekete geçeceğini söyledi. Nurettin Sözen, Beyoğlu Belediye Başkanı Huseyin AsJan'ı, konuyu bıldirmek uzere ara- (Arkast Sa. 14, Sü. 7'de) Yine elektrik kesildi lstanbullıı karanlığa alıştı İstanbul başta olmak üzere Ankara Sakarya ve Kocaeli'de elektrik yine kesildi. TEK İstanbul Müdürlüğü, arızanm İkitelli İndirme Merkezi'nde meydana gelen aşıjı yuklenme sonucu Ambarh'nın devre dışı kalmasından kaynaklandığını açıkladı. 14. Sayfada Tiyatro / Arka Sayiada Jülide temmuz sıcağı gîbî Fatma Oran Güzellık / Arka Saytada Gece, gözler sizde olsun Gaziantep'ten gelen kemansesleri StNA KOLOĞLU GAZİANTEP — Gaziantepi te 30 yıl sonra ilk defa bir kla- sik muzik konseri yapıldı. Ga- âantep, Kendirü Kilisesi'nde ve- rilen konserle klasik muzikle ye- niden tanıştı. Gecen pazartesi akşamı Gazi- antep'in kurtuluş şenlikleri çer- çevesinde bir klasik muzik kon- seri de yer aldı. Saim Akçıi ve Gençlik Orkestrası'nın klasik muzik konseri öncesı Akçıl'la konuştuk. Akçıl, duygularını şoyle dile getırıyordu' "Bir Anadolu kentinde, hem de bir kilisede konser verntek in- sanı duygulandınyor. \ıllardır bu kentte klasik muzik konseri verUmemiş. Biz Anadolu'da ko- pan bir halkayı yeniden yerine koyuyoruz." Akçıl'm "genç kemanları" ile yorumladığı Bach, Vıvaldi, Mo- zart muziği tarihi kilisenin yuk- sek tavarunda yankılanırken çey- remize bakıruyoruz. 1800'lerin sonlarında Ermeni ustalar tara- fından inşa edilen bu Katohk ki- lisesi de daha sonra değışikhk- lere uğramış. Öğretmen okulu- na dönuşturulmesı ıçın ılaveler yapılmış, bir de asma kat eklen- miş. Yaklaşık 600 bın nufuslu Ga- ziantep'te konseri 100 kişilik bir topluluk izliyor. Kuşkusuz Ga- zianteplıler bunca yıldır klasik muziği unutmuş olmahlar. En son klasik müzik konseri 1960'larda duzenlenmiş. Solist olarak da Suna Kan çalmış. Belediye Başkanı Celal Do- ğan'ın "Biz bu etkinlikler ile 'laf yaparlar iş yapmazlar' iddiala- nnı da çürtıttuk" dedığı Kurtu- luş Şenlıklen, kentm kulturel ya- şantısma da renk kattı. Şenlik- teki organizasyonların sorumlu luğunu ustlenen TÜRSA* (Türkıye Audiovisiel Sinem; Vakfı) Gaziantep'e dolu bir lis te ile geldı. Yılmaz Dagdeviren Prof. Ersan İlal, Aydm Köymet Mahmut Tali Öngoren, Hıf: Topuz, "Yerel Yönetimlerde T ve Radyo"yu tartıştılar. Yavuz Çetinkaya, şehrin gençlerin (Arkası Sa. 19, Sü. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog