Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

em tamanv. şisel ihtiyaçlannız için Jizim Kredi" sizindir! AMUKBANK CumhurİYet karşılarken /IL / SAYI 24189 / 2000 TL (KDV dahit) KUMUS!): YUHUS MADİ (1924-1945) BAŞYmRl: MADİR NADİ (1945-1991) 24 ARAUK 1991 SAU Ekonomide reformpaketi ücretliyi biraz rahatlatacak, ancakyeni vergüer de getırecek Öııeeeebe,sonra devleteVergi alt dilimi yükseliyor Gelir Vergisi alt diliminin 12 milyondan 24 milyona çıkarılması öngörülüyor. Aylık ücretin 54 bin lira olan vergi dışı tutulan bölümü 1992'de 3 veya 5 katınaçıkarılacak. Taşıt Vergisi artıyor Motorlu taşıt ve taşıt ahm vergilerininyüzde70-80oranındaartünlmasıdüşünülüyor. Faizdestopaj ar- tacak Gelirve KurumlarVergisi'ndekiistisnave muafiyetler azaltılacak. Hazineve devlettahvilifaizlerindekistopajınyüzde 10' dan yüzde25 *eçıkarılmasıdüşünülüyor. BtLAL ÇETtN ANKARA — Ekonomik önlemler pa- ketinin ikinci bölümü bu hafta açüıyor. Pa- ketin bu bölümünde vergi ve maaş düzen- lemelerinin yer alacağı kaydedildi. Ücret- lilerin vergi yükünün bir miktar hafifletil- mesini, özel sektöre tanınan vergi teşvik- lerinin azalnlmasını ve KDV oranlarının 1-2 puan arttınlmasım öngören vergi pa- ketinin 26 arahk perşembe günü Bakanlar Kurulu'ada görüşülmesi bekleniyor'. Bu hafta sonunda kesinleşeceği bildirilen kat- sayılarla da memur ve emekli maaşlarına 1992'nin ilk alü ayı için yüzde 30-34 ora- nında artış düşünülüyor. Aynca motorlu taşıt ve taşıt ahm vergileri yüzde' 70-80 ora- nmda arttınlacak. Hükümetin, ücretli ve dargelirli kesimi rahatlatıcı vaatlerinin bir bölümünü yılba- şmdan önce yapüacak vergi düzenlemele- riyle gerçekleştirmeyi amaçladığı ifade edi- liyor. Gelir Vergisi alt diliminin 12 milyon- dan 24 milyona çıkarılması düşünülüyor. "Acil vergi önlemleri" konusunda Maliye ve Gümrük Bakanh|ı, Hazine ve DPT uz- manlarınca hazırlanan önerilerin bu per- şembe günü Başbakan Süleyman Demirel başkanhğında yapüacak Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceği bildirildi. Dev- let Bakaru Tansu Çiller'in "15 ocakta açıklanacak" dedigi paketin ise 1992 büt- çesi, yasa değişiklikleriyle gerçekleşecek uzun vadeli vergi düzenlemeleri ile fınans ve KİT reformlarım içerdiği belirtiliyor. Halen Maliye Bakaru Sümer Oral'ın baş- kanlığındaki toplantılarda son rötuşlan ya- pılan vergj paketi, yasalarda Bakanlar Ku- rulu'na bırakılan yetkiler kullanılarak yü- rürlüğe konabilecek kararnamelerden olu- şuyor. Söz konusu kararnamelerde yer al- ması beklenen temel unsurlar şöyle özet- leniyor: Vergi iadesi: Hazine ve DPT'nin "fatu- ralı yaşanTın kaldırüması önerisine Gelir- ler Genel Müdürlüğü karşı çıktı. Bunun üzerine Maliye Bakaru Oral, sistemin kendi kendini yok etmesine yönelik bir ara for- mül geliştirdi. Buna göre, vergi iadelerine tabi ayuk harcama hmitleri ile oranlar 1992 yıhnda da sabit tutulacak. Yetkililer, ha- len aylık ortalama 75-80 bin lira olan ver- gi iadesi odemelerinin zaman içinde enf- lasyon karşısında önemini yitirerek otoma- tik olarak ortadan kalkacağım belirttiler. Vergi teşvikleri: Çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararlanyla Gelir ve Kurumlar Ver- gisi'nde özel sektöre tanınan teşvik amaç- h vergi indirim ve muafiyetleri büyiik öl- çüde azaltılacak. Kurumlar Vergisi'nde 1992'de yüzde 8'e çekilmesi öngörülen ih- racat istisnası yüzde 6'ya çekilebilecek, ge- (Arkast Sa. 19, Sü. l'de) İSTİKRAR MI, REFAH MI? 0SMAN ULAGAY'ın yazısı 3. Sayfeda Başbakan'a göre trüyoner 6 bakan konusu Mkümetin namusu' Demirelbakanlara kefılANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — ANAP Bursa Milletveki- li Mehmet Gedik'in, yolsuzlukiarı incelemekten sorumlu Devlet Bakanı Orhan KUercioğlu'nun sözlü olarak yanulamasını iste- diği trilyoner bakanlarm son on yılda ne kadar vergi ödedikleri- ne ilişkin soru önergesi, hükümet tarafmdan sert tepkiyle karşı- landı. "Soru önergesini kim verdiyse alır cevabım" diyen Baş- bakan Süleyman Demirel, "hükümetin namusunu ve dürüstlü- ğünü taahhüt eltiğini" söyledi. TBMM Başka- m Hüsamettin Cindo- ruk'un Gedik'in soru önergesini işleme koya- cağı öğrenildi. DYP Genel îdare Kurulu'- nun dün yaptığı toplan- tıyı açarken gazetecile- rin konuya ilişkin soru- sunu yanıtlayan Demi- rel, "Biz işin başında söylüyonız. tşin başın- da 'Herkesin varlığı şu' diyoruz. İşin ortasında. sonunda veya bir yerinde, 'Nereden buldun bunu' diyecekleri- ne, işte başında söylüyoruz. Bizim arkadaşlanmız, varlıklanm devlet sayesinde kazanmış degil. Devlete gelirken varlıkh" diye konuştu. Hükümet üyelerinin varlıklanm önemli miktarda ve açıklanamayacak biçimde arturmalan durumunda kamuoyunun, başkasınm değil, kendisinin yakasına yapışmasını isteyen Demi- rel, şöyle devam etti: "Biz, dürüstlüğün, açıklığın hükümetiyiz. Hangi hükümet göreve başladıgı gün mal beyanı verdi? Biz ve- riyoruz. Ben dahil. Ben de rnal beyanı verdim. Hükümet sozcü- sünün elindedir. Gidin, benim mal beyanımı da alın oradan. He- pimiz verdik, buyurun beyler. Gayet açık söylüyorum. Kim, bu ulkenin bir kör kuruşunun kaybolduğu iddiasında ise bana gel- sin. Kim, bir nüfuz ticareti yapıldıgı kanaatindeyse, bana da gel- mesine lüzum yok, açıklasın kamuoyuna. Bana da gelebilir. Ben bu hükümetin namusunu ve durustlugunü taahhüt ediyorum. Zedelendiği yerde gere- gini yapanm." Gedik'- in sözlü soru önergesin- de, son on yıllık vergi dökümünü yapmasını istediği bakanlardan Devlet Bakanı Cavit Çağlar, bu konuda bir açıklama yapmak iste- mediğini belirterek "Konu Meclis'e gelirse cevabı verilir" demek- le yetindi. Enerji ve Ta- bi Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı ise "Meclis'te sorsun, cevap veririz" dedi. Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon ise "Kaç yıldır iktidardaydılar? Sanki yanıtı bilmi- yor. Cevaba bile degmez aslında" dedi. Ergenekon, "Sayın Ge- dik, son on yılda bazı bakanlanmızın verdiği vergileri sonıyor. Bu sure içinde kendileri iktidarda, bu kişiler de DYP'de idi. Ne kadar vergi ödediklerini didik didik etmişlerdir" diye konuştu. Devlet Bakaru ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen de "tçtüzük (Arkası Sa. 19, Sü. İ'de) Yeni para basjmı, Hazioe'nin gündemiai zoriuyor... (Foloğraf: R1ZA £Z£R> Banknot matbaası mesaiye hazır ANKARA Cumhuriyet Bürosu) — Merkez Bankası'- nın uygulayacağı yeni para programı ve Hazine nakit dengesi ile ilgili olarak Dev- let Bakanı Tansu Çüler'in ta- limatı ile yeni bir model ha- zırlanıyor. Edinilen bilgiye göre yeni dönemde kamu fi- nansman açıklan için yüksek faizli iç borçlanma yerine Merkez Bankası'nın para bas- masına agırhk verilecek. Ha- zine ve Dış Ticaret Müsteşarı Tevfik Altınok, Hazine'nin içine düştüğü kısa vadeli ve ; yüksek faizli ağır borç yükü- nü hafıfletmek ve borçlan uzun vadeye yaymak konu- sunda bir çalışma yapunyor. Hazine'nin borçlannı uzun vadeye yaymak ve faizleri dü- şürebilmek için bundan böy- le Merkez Bankası'ndan sağ- lanabilecek fınansman ola- naklan sonuna kadar kuUanı- (Arkast Sa. 19, Sü. S'dt) HükümetKöşkle kavgayahazır Demirel, Köşk'ün kararnameleri imzalamaması üzerine "Demek ki kavga edeceğiz" dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cum- hurbaşkam Turgut Özal'ın ara yerel seçim- lerin ertelenmesine ilişkin yasanın ardından Toplu Konut tdaresi Başkaıüıği'na Yigit Gü- töksuz'ün atanmasına ilişkin karanıameyi de geri çevirmesi, sorunun krize dönüşmesine yol açtı. Başbakan Süleyman Demirel'in, özal'ın tavn üzerine "Demek ki kavga edeceğiz" dediği öğrenildi. Demirel, dün Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ile bir gö- rüşme yaparak onay sorununa çözüm ara- dı. Görüşmede, kararnamenin aynen geri gönderilmesi kararlaştınldı. SHP çevreleri de "Cumhurbaşkanı'nın şu daha iyidir deroe hakkı yoktur. Çünktt konut potitikalanndan sorumlu hükümettir" diyor. Cumhurbaşkanı Özal'ın, Demirel'e yarın yapaciğı ziyaret sı- rasmda da konunun gündeme gelmesi bek- leniyor. Koalisyon hükümeünin kuruluşundan iti- baren hükümet üe Çankaya arasında yasan- maya başlanan onay sorunu, ara yerel seçim ve Yiğit Gülöksüz kararnamesiyle hüküme- tin yem" arayışlara yönelmesine yol açtı. önü- müzdeki günlerde Dışişleri ve tçişleri bakan- lıklannda yapılacak atamalar sırasında da benzer sorunlann yaşanması olasılığuu göz önünde tutan hükümet, atama kararname- lerinde Özal'ın devTe dışı bırakılmasma iliş- kin formül arayışını hızlandırdı. Bu arada ara formül olarak, boş olan makamlara özal'ın onayım gerektirmeyecek biçimde "vekâleten atama" yöntemi kullamlmaya başlandı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir- geme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne vekâle- ten atanan Süleyman Yançatarol dün göre- ve başladı. Özal'ın veto ederek Meclis'e gönderdiği ara yerel seçimlerin yılda iki kez yapılması- na ilişkin yasa, yann TBMM lçişleri Komis- yonu'nda ele alınacak. Yasanın, DYP ve SHP gruplannın desteğiyle yeniden Cum- hurbaşkanı'na gönderilmesi bekleniyor. Anayasaya göre yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen yasanın TBMM'de ay- nen kabul edilmesi durumunda, cumhurbaş- kanının onaylama zorunluluğu bulunuyor. Ancak TBMM yasada değişiklik yaparsa, cumhurbaşkanma da yeniden Meclis'e geri gönderme hakkı doğuyor. Anayasada yasalann cumhurbaşkarunca onaylanması ya da geri gönderilmesi için 15 gunlük inceleme süresi tanımyor. Ancak ka- rarnamelerin onaylanması için süre sımn bu- lunmuyor. Özal da bu hukuksal boşluktan yararlanarak hükümetin gönderdiği karar- nameleri uzun süre Köşk'te bekletiyor. Seçimlerde ANAP'tan aday olarak göre- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'dej an , enBaşbakan aynı, komutanlardeğişti son 4 Ağustos 1980'de Adalet Partisi azınlık hükümetinin başbakanı ola- rak Yüksek Askeri Şûra'ya başkanlık etmişti. Yanında Genelkurmay Baş- lam olarak Orgeneral Kenan Evren vardı. 38 gün sonra Evren, fotoğraf- a görünen kuvvet komutanlan ve yüksek rütbeli subaylarla buiikte De- mirel'i devirip yönetime el koydu. Demirel'in yerine de Dentz Kuvvetleri Komutanlıgı'ndan daha sonra emekli edilen Bülend L lusu'yu başbakan yaptı. (Soldan saga 1- Kenan Evren, 2- Jandarma Genel Komutanı Org. Sedat Celasun, 3- Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin Ersin, 4- De- niz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu, 5- Genelkurmay tkinci Başkanı Org. Haydar Saltık, 6- Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Tahsin Şahinkaya, 7- Deniz Kuvvetleri'nden Oramiral Nejat Tümer.) Aradan 11 yıl 4 ay 27 gün geçti. Demirel bu kez DYP-SHP koalisyon hükümetinin başbakanı olarak dün Yüksek Askeri Şûra'ya başkanlık etti. Kendisine dar- be yapmış olan tüm komutanlar köşelerine çekildiler, o siyasetten emekli olmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve diğer komutan- larla birlikte Anıtkabir'e çıkü. (Fotoğraf: RIZA EZER) 6. S Beşikçi'ye birceza daha: 12 ay hapis tç Politika Servisi — Sosyolog-yazar Dr. Ismaü Be- sikçi haftahk Yeni Ülke gazete- sinde yayımlanan bir yazısı do- layısıyla 12 ay hapis cezasına çarptınldı. Yeni Ülke Yazı Işleri Müdürü Özkan Kthç'a verilen aynı ceza ise paraya çevrildi. 52 yılhk ömrünün 11 yü 3 ay 20 gününü "Kürtçülfik"ten ce- zaevinde geçiren Beşikçi en son (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) YENİBAKIŞ Haîûk Şabın 2. Sayfada PARİS ŞARTITMA GÖRE 'AZINLIKLAR VE TÜRKTYE Coşkun Ktrca 2. Sayfada CEHALET KONFERANSI Tank Günenel 2. Sayfada CEZA YASASl'NTN GERİStNE DÜŞEN KÜLTÜR BAKAN1JĞI Türker Alkan 4. Sayfada ÇETÎN'tN BRÜKSEL GEZİSt Sabetay Varol 10. Sayfada YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME M. Kaan Terzioğlu 12. Sayfada TÜKETİCİ GÖZtJYLE Meral Tamer 13. Sayfada KURİL ADALARI VE TÜRKÎYE'NtN AT ÜYELtĞt Hduk Chddga 16. Sayfada Satı Pazarı / 8. Sayfada SeyyalTaner son kasetiyle Resim / 9. Saytada Çağıranve içine çeken Ferit Edgû BDT /10-11 Saytada SSCB'nin depremiYeni Birlik'i sarsıyor Beşiktaş / Afka Saytada Yugoslavya / Ârka Sayfada Goldeki estetik: Feyyaz Metin Tükenmez BhrSırp, bir Hırvat, tekülkü Askerte Sivil, Siville SivîL. Dugün birinci sayfamızda iki fotoğraf var. Her ikisi de Anttkabir'de çekilmiş, ama 11 yl arayla. Her ikisinde de Başbakan Demirel'le Yük- sek Askeri Şûra üyesi komutanlar gö- üküyor. Fotoğraflardan ilkinde Demirel'in arkasın- ca hazır olda duran kimler yok ki: En başta Genelkurmay Başkanı Orgene- TS Evren, kuvvet komutanları Ersin, Ulusu, Şahinkaya, Jandarma Komutanı Sedat Ce- lasun, Haydar Saltık Paşa, Oramiral Nejat Tümer... Kısacası 12 Eylül cuntası... Fotoğrafın çe- kilmesinden daha bir yıl bile geçmeden Baş- bakan Demirel'i devirip iktidara el koyacak olanlar... İkinci fotoğraf ise dün çekildi Anıtkabir'de. Yine Başbakan Demirel ve komutanlar... (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL Aziz Nesin, Honecker'i Türkiy^yedavet etti ANKARA (ANKA) — Yazar Aziz Nesin, eski Demokratik Almanya Devlet Baskanı Erich Honecker'i özel ve sürekli ko- nuğu olarak Türkiye'ye davet ettigjni büdirdi. Aziz Nesin, Ho- necker'e özel bir ev aynlacağı- nı söyledi. Ariz Nesin, Başbakan Süley- man Demirel, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Almanya Başbakanı Helmuth Kohl ile Moskova'mn Şili ve Türkiye büyükelçilerine ayrı ayn birer telgraf çekerek Honecker'i Türkiye'ye davet et- tiğini bildirdi. Aziz Nesin, Başbakan Demi- rel ve Dışişleri Bakanı Çetin'e gönderdiği telgrafta, Honec- ker'in Almanya'nın baskısıyla, Almanya'ya teslim edilmek is- tenmesi ve bu korkuyla Şili Bü- yükelçilgTne sığmmak zorunda bırakılması, Şili'nin de Honec- ker'i kabul etmemesini, insan- hk dışı bir olay olarak gördüğü- nü kaydetti. Aziz Nesin telgrafmda şöyle dedi: "Türkiye, atalanmız Osman- ulardan beri bu türiü dunınüar- da kalmış insanlara her zaman sığınma hakkı tanımıştır. Vahu- di göcmenler, Macar Rakovski, Polonya soyluları, yakın tarihi- mizde Beyaz Ruslar, Trocki, Nazi Almanyası'ndan kacan bi- Hmcikr, bunlann örnegidir. Erich Honecker'in yandaşı ol- madtgım gibi karsıtı da değilim. Ama ona layık görülen işlemi onurumu kıncı olarak bulmak- tayım. Özellikk kendi ülkemiz- de seçilmiş bir başbakanı, her ne gerekçe ile olursa olsun asmış bir ulkenin yurttaşı olarak bu utancı taşımakta iken benzeri bir olaya dünyanın neresinde olursa olsun sessiz kalmayı ken- diıne yakıştıramıyorum. Bugün Erich Honocker'in hiçbir politik ve diplomatik sı- faü yoktur. Ben de hiçbir dip- lomatik ve politik sılatı olma- yan yalın bir yurttaşım. tşte bn yalın yurttaşlık sıfaümla Ba) Erich Honocker'i özel ve süreki (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) BAŞTÜRK BUGÜN TOPRAĞA VERtLİYOR. 14 Saytada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog