Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Lot altı hısse sertedı alım-satımında ışlem tamamlayan yetkılı uye Pamukbank Pamukbank Menkul Kıymetler Merkezı Tel (1) 167 17 51 - 167 13 29 - 175 24 24 Cumhuriye Borsa dışı hıssa senedı alım-satımında saat 13 OO^e'n şonra da iş '4 68.YIL / SAYI 24188 / 2000 TL (KDVdahü) nuA nmmı BAŞYAMI NAOIR NADÎ 23 AlOLIK V Belediye başkanlığı seçimine katüım çok düşük oldu, seçmenlerin yarısı sandığa gitmedi Bakırkör'ü aldıİç PoUtika Servisi — Bakır- köy Belediye Başkanlığı seçimı- ni ANAP adayı Ali Talip Özde- mir kazandı. Lüleburgaz'da SHP, Kınkkale'nin Bahşili ve Keskin ilçeleri ile Konya'nın Sa- rayönû ilçesinde seçimi DYP al- dı. 667 bin seçmenin bulunduğu Bakırköy'de 325 bin 518 kişi sandık başına gitti. Seçime ka- tılma oranı son yıllann en dü- şük düzeyinde gerçekleşti ve yüzde 48.7 oldu. ANAP adayı Ali Talip Özdemir, 79 bin 963 oyla (yuzde 25.12) Bakırköy'un yeni belediye başkanı seçilirken, SHP'den DYP'ye geçerek aday olan Yakup Akyuz 70 bin 763 (yıizde 22.23) oy aldı. SHP, 59 bin 854 (yuzde 18.80) oyla uçun- cü parti olurken, RP de 57 bin 383 oyla (yüzde 18.03) hemen Ozdemir — Veni ba$kaa. Özdemir kazandı Bakırköy Belediye Başkanlığı seçimini ANAP adayı eski bakan Ali Talip Özdemir aldı. DYP beşinci sıradan ikinciliğe çıkarken SHP üçüncü parti oldu. DSP °/o 4 oranında oy kaybetti. Lüleburgaz Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde SHP adayı Çetin Yelmez seçimi fark yaparak aldı. Konya Sarayönü ile Kırıkkale'nin Bahşili ve Keskin ilçelerinde DYP adayları belediye başkanlıklarını kazandılar.Seçimler olaysız geçti. ardından dörduncü parti oldu. Refah Partısi'ni 44 bin 788 (yuz- de 14.07) oyla DSP izledi. Tek bağımsız aday Kemal Kemaloğ- lu ise 916 oy alabıldi. Partilerin buyuk önem verdı- ği ve yapılrnası Cumhurbaşka- nı Turgut Özai'ın "erteJeme ya- sası"nı veto etmesiyle 4 gun ka- la kesinleşen Bakırköy seçimle- rinde ANAP, 20 Ekim seçimle- rinde elde ettıği bırincilıği koru- du. Ancak, oy oranı bir puan gerıledi. DYP ilk kez, Bakır- köy'de, iddıalı olabüecek bir konuma geldi. 1987'de yuzde 10, 1989 yerel seçimlerinde yuz- de 12.7 ile uçüncü parti olan DYP, Turkiye genelinde birin- ci olduğu 20 Ekim'de, yuzde 17.3'le beşinri parti durumun- dan, oylannı 5 puan arttırarak yüzde 22.23 ile ikinciliğe yuksel- di.îki ay önce, 511 bin geçerli oyun 88 binini alan DYP, bu kez 318 bin geçerli oyun 70 bı- nini alarak, oylannı en fazla art- tıran parti oldu. SHP ise iki ay önce yapılan seçimlerdeki konumunu koru- du. 1989 yerel seçimlerinde 160 bin oyla birinci parti olarak be- lediye başkanlığını kazanan SHP, 20 Ekim seçimlerinde uğ- radığı oy erozyonunu, ara yerel seçimlerde de gıderemedi. İki ay önce, 18.6 oy oranı ile ikinci parti olan SHP dün yüzde 18.8 ile üçüncülüğe dıiştü. DSP, 20 Ekim'e oranla 4 pu- an kaybetti. RP ise daha önce- ki oy oranını korudu. Seçim sonuçlannı değerlendi- ren DYP Genel Başkan Yardım- cısı Mehmet Gölhan, Bakır- köy'de seçim çalışmalarına geç başladıklannı, buna da seçimie- rin "ertelenecegi" duşuncesinin yol açtığını belirtti. Gölhan, 5 (Arkası Sa. 14, Su. S'de) ANAP SONUCU HALAYLA KUTLADI. İDRİS AKYÜZ'ün 4. Sayfada Füzeler kimde kalacak? Nükleer RıısruletiRusya«K»yakistan kavgasa Dağılan SSCB'de nükleer füzelerin ne olacağı, yeni oluşan BDT'nin başını ağrıtıyor. Rusya, tüm nükleer silahların kendisinde olmasmı isterken Kazakistan lideri Nazarbayev bu çözüme yanaşmıyor. 11. Sayfada Gorbi'den şartlı destek Son Sovyet lideri, dün akşam Rusya televizyonunda kısa bir özeti yayımlanan demecinde, demokratik reformları uygulamayı sürdürdüğü sürece Yeltsin önderliğindeki yönetimi destekleyeceğini belirtti. Gorbaçov, "Ancak demokratik reformlardan sapma olursa o zaman düşüneceğim" dedi. HAKAN AKSAY'ınhaberi 11.Sayfada TKlyoner bakanlara vergi sorusu TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ TIP 10 yıllıK vergi dökümü ANAP Bursa Mületvekili Mehmet Gedik, yolsuzluklardan sorumlu Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'na yönelttiği soru önergesinde, bakanlardan Cavit Çağlar, Tansu Çiller, Ömer Barutçu, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Batallı ve Ersin Faralyalı'nın son 10 yılda ödedikleri Gelir ve Kurumlar Vergisi'nin açıklanmasını istedi. Cavıt Çaûlar Tânsu Çiller ANKARA (ANKA) — Ka- muoyunda "trilyoner bakan- lar" olarak bılinen Cavit Çag- lar, Ömer Barutçu, Mehmet Ali Yılmaz, Tansu Çiller, Mehmet BataHı ve Ersin Faralyalı'nın son 10 yılda ödedikleri vergile- rin açıklanması istendi. ANAP'h Mehmet Gedik, verdi- ği soru önergesinin bir an önce işleme konulmasıru istedi. ANAP Bursa MUletvekili Mehmet Gedik, bakanlann mai varlıklannı kamuoyuna açıkla- masmdan ve Ömer Barutçu ile Husamettin Cindornk tartışma- sından sonra bir sözlü soru önergesi hazırladı. Gedik "yol- suztuklan incetemekten" so- rumlu Devlet Bakanı Orhan Ki- lercioglu'na yönelttiği soru önergesinde, bakanlardan Cavit Çağlar, Tansu Çiller, ömer Ba- rutçu, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Batallı ve Ersin Faral- yalı'nın son 10 yılda ödedikleri gelir ve kurumlar vergisinin açıklanmasını istedi. ANAP'lı Gedik, aynca söz konusu ba- kanlann ve birinci derecede ya- kınlanmn sahip olduğu şirket- lerin bankalara, SSK'ya borçla- nnın olup olmadığıru, vergi bor- M AJı Yılmaz cu bulunup bulunmadığını sordu. ANAP Bursa Mületvekili Mehmet Gedik, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın Başbakan Sü- leyman Denürel'in yayımladığı bir genelgeyle "Kredfler Yüksek Kundu" başkanlığma getirilme- sinin ardından kamuoyunun "rahatsız ' olduğunu, Çağlar'- ın ve 5 bakanın gecmişteki ça- Ersın Faralyalı Omer Barutçu Mehmet Batallı lışmalann araştınlmasını istedi- ğini, bunun "kamuoyunu ra- haüstacaguu" söyledi. Hazırla- dığı soru önergesinin TBMM'de henüz işleme konulmadığuıı bıl- diren Gedik, şunlan söyledi: "Eger Sayıa Cindonık bu önergevi işleme koymazsa taraf- lı davranıyor, bu bakanlan ko- ruyor demektifv Aslında bu önergenin işieme konması ve so- nıtanmın cevapiannur genel ku- nılda okunması Sayın Ciado- ruk'u da aklar, rahatlatır, çün- kü Sayın Cindonık hukümet içindeki ban bakaniaria ilgili tartışmalara ginnişti." (Arkası Sa. 14, Su. S'de) 6 BAKANIN MALVARLIKLARI 14. Sayfada LJÖVVİTTfl'Cl fo»ndlı 'nsanhr^ • \j • • Döltrdıla * ^ ~ ıstegının ***• dayanılmazlıgı Tüp bebek: İlk zamanlar birçok insanın "tüpte yetişen" diye anladığı bu kavram, bugün "bebeksizlik çeken' ailenin yüzünii güldüren sihirli sözcükoldu... MURAT ARIN'ın yazı dizisi 7. Sayfada Boğaz'ıkirleten koyun gemisineprotesto DUNYANIN COPLUGU DEGILDIR ÇE\%£ BtlİNCİ— lstanbul Aşiyan'da buluşan çevrecilerBoğaz'daki kirlenmeye karsı sessiz katınmâyacagını gosterdiler. (Fotoğraf: KADİR CAN) Aşiyan yolunda 'sevgi zînciri' SCS tstonbıd Rumelihisarı'ndaki Aşiyan Parkı'nda bir araya gelen 'SOS İstanbul' adlı çe\reci grup el ele tutuşup sevgi zinciri oluşturarak, Boğaz'ın dibinde 20 bin koyunla yatan ve denizi kirleten gemiyi ve yetkilileri protesto etti. litanbul Haber Servisi — Rumelihi- sanaçıklarında batan koyun yüklu ge- minn me>dana getlrdiği çevre kirüliği, çevısci kuruluş, dernek ve meslek oda- lanun bir araya gelmesiyle oluşturulan "SCS tstanbul Gnıbu" tarafından pro- testı edildi. Rumelihisan Aşiyan Parkı önunde "Sevgi Zinciri" oluşturan protestocu çev- reciler, gemilerin kılavuz almadan Bo- ğazlar'dan geçişine izin veren Montrö Antlaşması'nın Boğaz'da meydana gelen kazalan ve çevre kirliüğini önleyecek şe- kilde yeniden düzenlenmesini istedüer. Koyun yüklü geminin batmasıyla meydana gelen yoğun çevre kirlüiğinin önlenmesi için yetkililerin somut çözüm- ler bulamadığıru belirten çevreciler, gös- teri sırasında "Boğaz, sadece bir geçit de- ğü. Burada yaşayanlar var", "Bofaz dün- yanın çöplüğü değil" yazılı pankartlar ta- şıdılar. Montrö Antlaşması'nın simgesel olarak yakıldığı protesto gosterisine Ye- şiller Partisi Genel Başkanı Aydın Ayaz, İHD lstanbul Şube Başkanı Ercan Ka- ner, Baükçılar ve Hayvanları Koruma Derneğı Başkanı Zafer Murat Çetintaş ile Doğal Denge Grubu, Çevre ve Kultur Kooperatifi, Boğaziçi Üniversitesi Çev- re Derneği, kadın dernekleri, Iktisatçı- lar Cemiyetı, Mali Muşavirler, Eczacüar Birliği temsilrileri, yazar Asian Başer Ka- (ArkasıSa. 14, Sü. l'de) Üç genel görüşme TV'de Meclis'ten 'naklen' siyaset TBMM'de yarın 'ekonomi', çarşamba 'dış politika', perşembe 'guvenlik' konularmda genel goruşme yapılacak. Yarmki görüşmede hukümet adına Devlet Bakanı Tansu Çiller, zamlann gerekçelerini anlatacak. 5u Sayfada KULP'TACENAZE GERGİNLİĞ1 5. Sayfada Borsa / Ekonomide Noel Baba'nın torbasından ne çıkacak? '—=_ Abdurrahman Yıldırım Piyasa / Ekonomide Altıncıların Türkiye keşfi Nazire Kalkan TEPEMİZDEKİ SCUD'LAR Okuy Gönensm 2. Sayfada OKTAY AKDEMİR CİNAYETÎNDE SORUMLULAR BULUNMALI Acar Baltaj 2. Sayfada BAŞTÜRK'Ü KİM ÖLDÜRDÜ? Burban Apaydın 2. Sayfada KÜRT GERÇEĞ1 NASIL ALGILANMALI? Hüsnü OkçHoğlu 2. Sayfada KİMLÎKLERİNİZ LÜTFEN... Atülâ Dorsay 3. Sayfada ÖNCE YAŞAMA HAKKI Bülent Tanör A. Sayfada RİSK Salıh N. Nefiçı 13. Sayfada HER AKIMEM YERİ... Mehmed Kemal 16. Sayfada ÜÇÜ BİR ARADA 3 dakika ara ile dunyaya gelen "tüp üçuzleri" hemen kuvöze alınırken, anne Nur Ekinci mutlu göriinuyordu. (AA) Türkiye'de ilk kez görülen doğum 1 up uçuzler İZMİR (AA) — Ege Üniver- sitesi Tüp Bebek Merkezi'nde gerçekleştirilen uygulama sonu- cu hamile kalan Istanbullu ev hammı Nur Ekinci, Türkiye'nin ilk tüp üçüz bebeklerini dunya- ya getirdi. Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı Prof. Dr. Re- fik Çapanoglu başkanlığındaki ekip dun sabah Nur Ekinci'- ye (32) sezaryen ameliyatı yap- tı. Nur Ekinci'nin iki kız bebe- ği, 3 dakika arayla 09.30 ve 09.33'te dünyaya geldi. Erkek bebek ise 09.35'te doğdu. Prof. Dr. Refık Çapanoglu, operasyon sonrasında yaptığı açıklamada doğumun anne Ekinci'nin hamileliğinin 7.5. ayında gerçekleştığıni, bu ne- denle bebeklerin kilolanmn dü- şuk olduğunu söyledi. Çapanog- lu, bebeklerden bir kızın I ki- lo 560 gram, ötekilerin ise 1.5 kilo ağırhğında doğduklannı bildirdi. Merkez Başkanı "Do- ğumun şubatm 15'inde olması gerekirdi. Fakat yeoi yüı bekleyemedi" diye konuştu. Anne Nur Ekinci'nin daha (Arkası Sa. 7, Sü. 5'te) 17. Sayfada Fikri Sağlar: DilveTarih'e özerklik 1. Lig / Sporda Beşiktaş Feyyaz'la coştu Alma Ata Deklarasyonu... Sovystler Bırliği'nin 70 yıllık varlığı ve Gor- hçovcünemı, 21 Aralık 1991 Cumartesigü- rj ımzaJanan "Alma Ata Deklarasyonu" ile Fsmen sona erdi. Kaza<ıstan'ın başkenti Alma Ata'da bir <aya gelen 11 bağımsız cumhuriyetın, sıra- $/la Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldav- ş, Keuakıstan, Azerbaycan, Ermenıstan, (zbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve "acıkisan devlet başkanları, ımzaladıkları anlaşmayla Sovyetler'ın yerine "Bağımsız Devletler Topluluğu"nu kurdufar Gürcistan ise 284 milyonluk nüfusa sahıp bu yeni topluluğa 12 bağımsız devlet olarak katılıp katılmayacağına ılışkın kararını daha sonra verecek Sovyetler Bırliği'nin tarihe karışmasıyla bırlıkte Mıhaıl Gorbaçov da onun son devlet başkanı sıfatını kazanmış oldu (Arkası Sa. 14, Su. l'de) HASAN CEMAL Elektrikler kesilecek, mumlan hazırlayınANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)— Türkıye'de elektrik ke- sintileri daha sık gundeme gele- ceğe benziyor. Son olarak 4 il- de yaşanan elektrik kesintisinin, 15 dakikada gidenlebilecek bir arızadan kaynaklandığı, ancak eleman yetersizliği nedeniyle onanm süresinin 1.5 saatı aştığı belirtildi. Keban Barajı ve Hid- roelektrik Santralı'ndaki ana trafonun "aşın yüklenme" yu- zunden devreden çıktığını belir- ten uzmanlar, böyle bir anzanın her an yeniden yaşanabileceğı- ni kaydettiler. Anzanın boyutla- nnın "düşünduıücii" ve "ders verici" olması gerektiğini belır- ten bir TEK yetkilisi, şu bilgiyi verdi: "Son büyttk anza, enterkon- aette sistemin ana şebekesinde ortaya çıktı. Yatınmlann bakun ve yenileme çauşmalanmn yeter- sizliği, kalifive eleman eksikliği ve yedek parca bulunmaması yüzünden anza kısa surede gi- derilemedi. Şu anda bu yaklaşı- ma eleman çok diye karşı çıkan- lar olabilir. Ancak TEK'teld personel sayısının yüksekligine ra|men, kalifiye eteman sayısı çok duşiık." Öte yandan Ege*de önceki hafta 20'ye yakm köyün 5 gun elektriksız kalmasına yol açan anzanın kış koşullan yüzünden meydana geldiğine işaret eden uzmanlar, bu tür anzalann her zaman olabıleceğini kaydettiler. Ancak aynı uzmanlar, Ege'deki kesintinin boyutlanmn ve süre- sinin yenileme yatınmlanmn ye- tersizliğini gösteren önemli bir örnek olay olduğunu ifade etti- ler. TEK'in 1983 yüından bu ya- na izlenen hatalı politikalar so- nucunda, hem mali açıdan "batma" noktasına getirildiğini, hem de verdiğı hizmette aksa- malar doğduğunu belirten uz- manlar, yapılan yanlışlan özet- le şöyle sıraladılar: — 1982 yıhnda cıkanlan bir yasa uyannca, 1984 sonuna ka- dar, beiediyeierin elindeki dagı- tua şebekeferi TEK'e devredildi. TEK, da^ıüm sistemini tümüy- le dden geçirip rehabilite etmek amacıyla bir çalışma başlattı. Ancak, çalışma gereken bızla ynıütülemedi ve hâlâ tamamla- namadı. Her Udeld TEK mües- (Arkası Sa. 7, Su. 5'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog