Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 BUGÜN • Türk Kadınlar Konseyı Boğazıçı Şubesı'nın düzenledığı "Türk Kadınının Sıyası Hayata Katıhmı ve Insan Haklan" konulu paneh saat 14.00'te Kadıköy Kültur ve Sanat Merkezi'nde yapılıyor • Münih'tekı BMW Müzesı'nden getirilen 6 otomobıl ve 2 motosikletın sergileneceği ve Erol Pekcan'ın muzığinin yanı sıra konuklara Alman yemeklennın ikram edileceğı "Dıxi Günu" saat 18.30-21.50 arasında Cemal Reşıt Rey Konser Salonu Fuayesı'nde yapılıyor. • İstanbul Üniversıtesi Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merken'mn düzenledığı Kadın Araştırmalan Konferansları dMsinın 1991 yılı programı, saat 14.00'te Beyazıt E>evlet Kütuphanesı'nde, Dr. Aysel Ekşi'nın "Genç Kızlarumz ve Cınsellık" konulu konuşmasıyla sona erıyor. MEKTUP • Kozyatağı Şemsettın Gunaltay Caddesı Gulsoylu Sokak'ta uç gunden bu yana su akmıyor. Neden akmadığını da bır turlu öğrenemedık. Plansız, programsız bır kesınti. Perişan olduk. ERDOĞAN AYTAL SHP'Lİ NUHOĞLU 'Aktaş Elektrik halkı soyuyor'İstanbul Haber Servisi — SHP İstanbul tl Başkanı Boz- kurt Nuhoglu, ıl merkezinde dun duzenlediği basın toplantı- sında Aktaş'ın Anadolu yaka- sında elektrik hizmetlerıni ta- mamen tahrıp ettiğinı, mılyar- ları bulan haksız kazançlarla da kamuoyunun tepkısını çektığı- nı üeri sürdu. tl örgutunce Ak- taş'ın çalışmaları ve uygulama- ları ıle ilgılenen bir komisyon oluşturduklannı söyleyen Nu- boghı, "Aktaş Elektrik Şirketi, çeşitli >ontemlerle halkı soynyor" dedı. Anadolu yakasındakı 500 muhtann Aktaş Elektnk'ten şı- kâyetçı olduğunu, bu konuda- kı şıkâyet dılekçelerının ellerın- de bulunduğunu belırten Nu- hoğiu, şıkâyetlerle ılgılı şunları soyledi: "Yaklaşık 15 a>dır sokak lambalan vanmamakta, ana hat çekilmemektedir. Bu konuda vatandaşlardan katkı parası la- lep edilmekıedir. Voltaj duşuk- luğuaden dola>ı birçok sokak ve konutlarda lambalar yanma- makla birlikte dektronik ve elektrikli cihazlarda anzalar meydana gebnektedir. Faturalar son odeme gununden 2-3 gun önce teblifc edilerek son odeme taritaini geçirenlerden faiz sag- laamaktadır. TEK'in verdigi bJzmet ozelleştirildiginden bu şirketk çabşmak istemeyen bir- çok kafifîye eleman işsiz kalmış- ür. Yerierine yerleştirilen kali- fiye olmayan iş gucu de hizmet- lere yeüşememekte ve sayısız iş kazalan ile insanlano yaşamı tehdit alUnda kalmaktadır." Enerjı Bakanlığı ıle Aktaş Elektnk arasında yapılan söz- leşmenın iptal edılmesını ısteyen Nuhoğlu, ı$ten çıkartılan 690 ış- çının tekrar TEK bunyesınde ışe alınmaları gerektığinı savundu. Sendıka tarafmdan yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu yakasında yaşayanlann Aktaş Elektnk'ten şıkâyetçı olduklan belirtilerek şunlar savunuldu: "Anadohı yakast tedirgin. Eaerji konusunda daka buyuk sıkıntılaria karşılaşacaklaruın bilinci ve tedirginligi içindeler. Her an ozeUeştirUecekmiş gibi yonetilen Trakya yakası ise amaçlı olarak ihmal edilmiştir. Encrji Bakaulıgı ve TEK GeaeJ Mudürliığu'nân ozdleştinne amacıyla tstanbul Muessese Mudurlugu'De yaklaşık 10 yüdır uygnladıklan ambargoya son venneleri gereklidir." 18 ARALIK 1991 Yurtiçi Kargo'dan atılan 27 işci suçlannın sendikaya uye olmak olduguau soylediler. (Fotograf: MEHMET DEMİRKAYA) Yurtiçi Kargo huzursuz İstanbul Haber Servisi — "Sendıkal muca- deleye katıldıklan" gerekçesı ıle Yurtiçi Kar- go Servisi AŞ'de çalışan 27 ışçı ışten çıkartıl- dı. İşten çıkartılan ışçıler dün yaptıkları basın açıklamasında, ınsanlık dışı koşullar altında çok duşuk ucretle çalıştıklannı, buna karşın yı- ne de ışten atıldıklannı ılen surduler Basın açıklamasında "Evet, bizler >asal ve meşnı hakkımız olan sendikal rnucadele>e katıldık. Çunku ortalama asgari ucretle çalışan bizler, ancak zorunlu yaptınlan mesailerle aylık 800 bin iira maaş almaktayız. Ucret dışında hiçbir sosyal hakkımız yoktur. Bizler gece gunduz de- meden çalıştık ve Yurtiçi Kargo'yu >oktan var ettik" denildi. Alınterleri ıle patronıannın nul- yarlar kazandıgını, buna karşın kendilerine hiç- bir hak (anınmadığını so>leyen işciler, ortak çı- karlarını savunmak içın, TUMTIS Sendikası'- nda orgutlenme>e başladıklannı belirttiler. tş- çiier, geride kalanlann sendikal mucadeleyi ba- şanya ulaşbracaklanna inandıklannı soylediler. Yanlış ve haksız uygulamamn durdurulma- sını, işten çıkartılanların tekrar işe alınması is- te>en işçiler, işverenin bazı arkadaşlarını taş- raya surgune gondermek istedigini, bunu ka- bul etmeyenleri de işten attığını sovlediler. tşten çıkartılan işçiler basın açıklamasında aynca, Osman Bilgiç \e Mediha Mete'nin 17'oci maddeden iş akitierinin fesbedildiğini ile- ri surduler. Ikitelli Otogar iıışaatı yükseliyor tSTANBUL (tUHA) — Ulus- lararası Anadolu ve Trakya Oto- busçuler Derneği'nce geçen yıl Ikıtelli'de yapımına başlanan otogar çalışmalan hızla devam edıyor. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçuler Derneğı Ge- nel Sekreten Ahmet Yalama- jnogla, şantiyede imalat hızının 'arttığını beürterek, ınsaatın 1992 temmuz ayında bıtirilmesinı he- defledıklennı anlattı. Ahmet Yalamanoflu konu ıle ilgili yaptığı açıklamada şunla- n söyledi: "1992 temmuz bedefimizi gerçekleştirmek için buyuk ça- balar gostermekteyiz. Aksi şart- lar goz onune alınırsa kotumser tahminlerie bir miktar gecikme farkı konulabilir. Kaba inşaat bu anlamda rayına oturmuştur. Açılış yapddıgiBda tum elektrik ve tesisat altyapısı tamamlan- mış, zorunlu sosyal tesisler, fa- atiyete geçecek durumda otocak- ür. Dolayısıyb cepheler tamam- lanacakür. Elektrik teasatı ihale dosyası da yıl sonuna kadar hazuiaaa- caktır. Dogrudan belediye hiz- metlerini UgUendiren konular aylık olagan toplantılarda ele ahnmaktadır." TEREKLÎ TELEFONLAR • IHatfKOOO 055 : 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 068 077 511 89 18 * 588 48 00 Çaya lm 534 00 00 (100 hat) M—MWTy 340 01 00 Vm Blafc 131 22 09 Takaki bkyariam: 152 43 00 SSK Sautrc 588 44 00 SSK «•l|<HI 121 77 77 358 67 60 Traflk Sat* m.: 176 24 14 (ist), 356 04 8546 (Kadıköy) •Hp TıaMc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şetvnçi). 314 36 (B Çekmece) • TNY: k Mlan 573 13 31 m «aMBr 574 73 00 (25 hat). : 574 73 00, : 574 82 00 (45hat) • MY: »feKİ l a p K 527 00 50 Ltafa »mşma: 336 20 63 ILPmşa SaMral 348 80 20 • VtfM: ftHr Mlan: 526 40 20 144 42 33 BMtz Yıtan (*CM<»|: 145 53 66, 144 25102149 18 96 hTattakak 526 62 24 150 83 50. r 347 77 83 MnMrâ47 12 81 : 567 98 10 r 177 56 31 132 22 10 • TBL-069 Sinema • Tiyatro • Gösteri 132 64 26 • 130 21 87 ARKADAŞYılmaz Güney-Mellke Oemirağ OrtafcSy KBItfir Merkezı OKM (156 69 87) 13 00-15301800-20.30 Beyoğlu ATLAS (143 75 761 12 00-14 15-ı630 1345-21 15 KEANU REEVES PATRICK SVVAYZE GARY BUSEY KIRILMANOKTASI Ş19I1 S(Tt H T 69 «7 11 00 1345 1630 1915 21 45 KaO*Oy SÜBEYTA 336 06 S2) 11 00-1330-16.15 1900 21 <5 , . Beyoffu DUNT* (149 93 61) 12 00-14 15-16*0-18 «5-21 15 |£ Çt« I»U1 (516 26 601 11 00-13 30-16 00-« 30-21 00 • Bekrnoy İNCİHLİ (572 64 39) 1100 13 30 16 00-18 30 21 15 U FİLMİ IZLEVİH. OUIKSILVEH DEN KAFKASV* D* BİR HAFTA K A » K TATİLİ KAZANIN. Aşklan her şeyi fethettı 3 HAFTA Genç Olmek opr:,'^r "Dying Young" ^ Beyoğlu ItNCPOr (151 U 76) 12 00-14 15-1630-1» «5-21 15 Kad*oy MOOA (337 01 2B) 11 0O-130O-15 15 17 15-1930-21 45 Ç1«J ŞAFAK-] 15152660)1100-1330-1600-1830-2100 B«nçelıevw UNVEROİ 1575 «5 93) 11 00-13 00-1500-17 15-19'5-21 15 Ittıklıl Cld N» 140. Ttl 151 18 B5-66 FERHANGİ ŞEYLER Salı 2100Çatf 15.30-21.00 Ferfıon Şenıoy Cıhon öksuz • Ferhan Şentoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINMKKABUfiU a 21 00 C f.» Poıar 15.30-18.30 DORMEN % TİYATROSU 'YA INERKEN SOlJİDOSTLARI CÖRECEKSİNİZ, DMtorTfyatrosı Saionu'noa GÖNÜL ULKÜ GAZANFER ^ TtYATBOSU ÜVEY BABAAA Pe 1t tan-Salı harıç İMrgun 21 00 d« Paıor 15 00 ve 1?00'da G^« Soal 12 00'd» apkr T e I : 1 4 6 8 0 9 1 Pıerretle Bruno CILCIN SONBAHARKomedı 2 Bolum RayCooney y Çarş21 15 Ctesı 18 00-21 15 Pazar 14 30-18 00 Komedı 2 Bolum ' Yön«ton:Haldun Dormon PersCuma21 15 C tesı14 30 SON 4 MAFTA OJNAYDIN MR VVeil Yazan ve Yoneten Haldun Oormen CİHAN ÜNAL • YEKTA KARA BıteBggtjedeveVakkoranaılasaılmatoaır | 2i ARAÜK C tesı H 30 SAHAHE ZÜCÜRTIER 16 OCAKTAN İTİBAREN Nâam opufot vartrarve Yoneten MehnetlA^oy Teı "1307375 13073 71 »00 BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI 502 OB 53 AZİZ NESIN SAHNESİ 507 43 B2 S KUOftETAKSAi CUtDURU 2 BOUMI . . . . . . VOMETEN TURCAy KAMTURK / OYHATAMUUt FIOAN TEK 0KTAV KAYNMKA ORHAH AYCTN YAKINDA BASL1YOR AZİZHESÎH TOHETFN AHMET OUIMAN PERŞ CUMA C TESI MJ0 C TESI PAZAR 150 WÛNC CAD SUNGÖ«N ŞUBf MÛO EROTIZM DE YENİ BOYUT Ki:.YI"OYI \ < l L \ R I Kuratdışı Kadın G2ENFıL~M 2 7 Aralıkta MOfflk Ktntf GöttfM Naam HlknMt KUVAYI MİLLİYE OfMbatıran m rtc Ogu Aral Muzık BuÇra Uğur CumartMt 15 00 1S.00 LudmHla Razumovskaya B^gl Paksoy SEVCİLİ YELENA SERCEYEVNA Ytfn: Yıldız K*ntor Dekor Suha öztartar Paur 15 00-18 00 "20 Aralık'ta Sinemalarda,, SKADANIIADAM, SIADISIBİIKAHIIMUN OUMAYA ZOHANMSn ALANAÜION JfNNIFESCONNEUY PAUISORVMO HM0MDM.I0N tcnegnen XXX3HNSI0N IFA SEÇKİN FİLMLER SUNAR İEDEBİYAT ve SİNEMANIN OEVLEM AYNI FİLMDC KIRMIZI İPAZARTESİ 1 Yazar GafatM Garcia MAHOUEZ Yönetmen: Francesco ROSI Ornella MUTI-Anthony DELON Rupert EVERETT-Gıan Marıa VOLONTE B«yoSlu BEYOĞtU (151 32 40) 12 00-14 15-16 30-19 00-21 15 Yunanca sozlu ve ş Turkçe alt yaz<" Muzik. Aşk. Tutku ve Şiir Fırtınası devam ediyor B«yofllu FİTAŞ CEP (149 01 66) 12 00 14 15 16 30 18 43 21 15 MICHAEL J. FOX DOC H0LLYW00D BIR MIKE NICHOLS FILMI KENDINI ARAYAN ADAM Ş^lı KENT-1 (1416203) 1200-14 15-16 3O- - 9"0O-2145 ANKAR* HrrHOPO«.(125 74 7e) 12 15-14 30-17 00-19 15-2' 30 16-22 Aralık 1991 H O L L Y W O O D D O K T O R U " Komedinin kusursuz reçetesi! •nspjuuı ÜES •nspj BLÜES VAl» BENİ BIRAZYÖNETİR MİSİNJZ?M U Z I K L I G U L D U R U Yöneten Can Doğan Muok. Grup Çağn Dekor-Kojtum Ekıp FE-KA Koreognfi Tayfun Sav 15 Kişlllk Kadro Çarj Perj Cuma.2l 00 Cumartesı 18 00- 21 00 Pazar I500-I900 Tel I6I 01 91 (Otopjrkımu >ır<kr) Y U M U R C A K S İ N E M A S I ' N D A Azız Nesln YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ YeneMn Kenın lı* Rıcık Tinor Salcuk 21 22.28.29 Aratık SALINCAKTA İKİ KİŞİ Turkçsıi Snfl Sanlı ytntln «ItvScır 21 22282S Ant.k IAKSIM SAHHESt {144 69 44) .HCJf ftrCtım ?D 3t IJ 0O ?0 30 Fa,- 17 00; Anloo Çetiov HAPŞIRIK v y MıdiMt Frıyn Turtçoi Lıl(Erw Yn«n Chriı Hvrjı 17 18.19.20.2122 »nlık HemO Btyıhır DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA YnMlcn Can Gıırzap 2425 26.27 2879 Arılık *« Tıygun MASAL BAHÇESİ Yimlsfl Et«ı Ozmın 21 28 «rılık ISlll 1100) Georg Btıctıner DANTON'UN ÖLÜMÜ ÇmırndRıii SMIII Frıncıogln 17 18.18202)22 krılık Ntıitıe «rn AFİFE JALE TIBIIBI Knın Isık 2İ2S.2&212İ19 Aralık JıkmLart» KÜÇÜK MOZART Cmirın Satp San raıem Fıik Erttn» 22 29 Aralık |SU IUM| SERSEM'K'OCANIN KURNAZ KARıSı YoneHn Semıh Sagen 1819 2025 2627 Ardık Aynca Billl Sllıj: BHttrıı «antnır 559 95 60 I İM VakkıraiM Taksın 151 15 71 - Vakkvtmj Sudıyr 360 90 90 Tur*«t 02AKMAII RESİMLİ 0SMANU TARİHİ r«wltn Ergin ORMY |17 18-I9-2D 21 Aralık) Arlstot>ne>/Caıcay BURUN KUŞLAR Yoneten HHSun OOflMEN |22 Arılık P«zar| J»w MtLLER ŞAMPİYONLAR Tnkçsji Ayftn TORUKR YaMtn: NttTll DEMZHAN 11718-18-20-21 Arahkl #İHy RUSSEU BİR KADIN Tnrkonl SMtrı KARAMURSEL YoMttn Ç«i« İPEKKATA |22 Aral* Pavj GÖRÜŞME- KUTLAMA- ÇAĞRI Turtçni Elin Tllu ÇEÜKKAN YiMlaı Oten GUHEY (17 18-19-20 21 22 Aralıkl Mıaahiıızıde CELAL FERMANU DELİ HAZRETLERİ YMHnt Engin UIUDAGg (17 18-19 20 21 22 »rıl*] ep Tıyntrosu 140 77 20 Tıldınnı KESKİM ÇÇ SEPETLİ KIZ Yinetın Eral KESKİK (Salı/rV/Cnnu Saat 15001 OYUH BUKLEtt Sllı M3C C K I 1500 20 30'Per» Cuıu 2 a X CamırUsı 1500 2030 Pızar 1500 1130 IİLEHER TİYATDO GIŞElEftNIIN YMISIB» TAKSİM MKKORAMA IMERKEZI VE KADIÜtY BALOUII TAMEIIMEBKEZ) 6l5£LtltBI0t SATIIIIAKTAOIR LUTHER "GUITAR JUNIOR" JOHNSON & THE MAGIC ROCKERS • BOVYUNG GREEN JOHN CEPHAS & HARMONICA PHIL VVIGGINS • C.J. CHENIER & THE RED HOT LOUISIANA BAND •BIGTIMESARAH A Y L I K S İ N E M A D E R G İ S İ A NT R A K T BAYİLERDE, SİNEMALARDA 20 - 21 Aralık 1991 İstanbul Hilton Convention and Exhibition Center •ıilTnu B l W S a t l ? lt|| 0 " istanbul • \6Kkorama lâksım 151 15 71 • Maktorama Suadıye 360 90 90* ftaıtıf 144 33 94 OfiGANiZASYON REKLAM FİLMİ DAĞITUMINDA 149 5O33 SİNEPOP Yenl TıMon ^numarası. 151 11 76 21 Aralık Cumartesi Saat 19.00 6ENÇ YETENEKLER SERİSİ NÎHAN YAPALI Piyano Resitali Scarlatti, Beethoven, Schumann 23 Arahk Pazartesi Saat 19.00 UUJSUUUMSIKEMAN SERİSİ KYOKA TAKEZAWA JUDITH ULUĞ p,yano Veracini, Bartok, De Falla, Çaykovski, Sarasate dkt Türic Hovo Yofcın KoHuianyta • 15 Kıpnin ütfündakı gruplara % 25 ındtnm urgulanr • O$r*no, Sğntmmn »• « M U tnSnım tüm y«rl«rd« % SC<*r üm< Sctış Y«rWn KonMr Salonu 148 53 92 Golnıo Danvna Burou SS9 95 60 AKM Gq*Wı 151 56 00 Vckkoromo Tokum 151 15 71 Vakkoromo Suodly* 360 90 90 Htpa Muvc C«nt«r Şr«i vt Atnum Mbgros 40 28 45 560 83 39 Sinema • Tiyatro Gösteri 132 64 26 • 130 21 87
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog