Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

18 ARALIK 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Cumhurbaşkaru ÖzA yerel seçimlerin 1992 hazjnmtna ertdenmesini öngören yasayı dün de onaylamadı Erteleme yasası Köşk'te beklîyor Bakanlar Kurulu'nun, küçük çiftçîlerin birikmiş faiz borcunun silinmesine ve Bağ-Kur'luların gecikme zammı ve faizİerinin affedilmesine ilişkin kararnamesi ile bazı kamu bankalarına yeni genel müdür atama]an,onay bekliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) — Cumhurbaşkanı TUrgut Özal, 10 aralık günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yerel seçimlerin 1992 haziranına ertelenmesini öngören yasayı dün de onaylamadı. Küçük çiftçüer ile Bağ-Kur üyelerinin birikmiş faiz borçlarının affedilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu karan ile bazı kamu bankalarına yeni genel müdür atamalan da cumhurbaşkanının onayını bekliyor. Bakırköy, Lüleburgaz, Keskin, Bahşılı ve Sarayköy'de pazar günü seçim yapüıp yapılmayacağı hâlâ kesinlik kazanmadı. Meclis'te kabul edilen ve Çankaya Köşkü'ne gönderilen yasayı Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün de imzalamadı. Bu durumda yerel seçimlerin akibeti de henuz netleşmedi. Cumhurbaşkam özal, 15 günlük inceleme süresinin tamammı kullanırsa bu haftaki seçimler yapılacak. Özal'ın inceleme süresi 25 aralık günü sona eriyor. ANAP, yerel seçimleri erteleyen yasamn onaylanması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak üzere yasayı incelemeye aldı. Yılmaz talimat verdi ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz'ın, yasamn Cumhurbaşkanı Özal tarafından onaylanacağı olasılığım göz önüne alarak bu konuda çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Bu arada Bakanlar Kurulu'nun önceki gûnkü toplanüsında karar alınan kanun hükmündeki kararnameler de onay için Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Bunlann, küçük çiftçilerin birikmiş yaklaşık 577 milyar lirayı bulan kredi faizİerinin, belirlenen yeni ödeme plam uyannca ana borçlann ödenmesi durumunda silinmesi ile Bağ-Kur üyelerinin hükumetçe belirlenen ödeme takvimine uymalan halinde 2.5 trilyon lirayı bulan gecikme zamlan ve faizİerinin affedilmesini öngören kanun hükmünde kararnameler olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Özal, Kamu Ortaklığı Idaresi Başkanlığı'na Üstün Savran'ın atanmasına ilişkin kararnameyi dün imzalarken, Toplu Konut başkanları ile bazı kamu bankalarına yeni genel müdür atamalan da Köşk'te bekleyen kararnameler arasında yer alıyor. Güneydoğu Kepenkler kapandı DİYARBAKIR (Cumhuri- yet) — Faili meçhul cinayetleri protesto amacıyla Güneydo- ğu'nun çeşitli merkezlerinde farldı eylemler ortaya kondu. Esnaf kepenkleri indirirken öğrencüer dersleri boykot et- tiler. Eyleme şoförlerin de kontak kapatarak destek ver- mesi yüzünden yaşam felç ol- du. Güvenlik güçlerinin, Bat- man'da geçen hafta yapılan benzer eylemlerde olduğu gi- bi pTotestoculara herhangi bir müdahalede bulunmadığı göz- lendi. Batman, tdil, Hasankeyf, Kurtalan ve Gercüş'te 3 gün süren geçen haftaki kepenk kapama eylemi dün Şırnak, Cizre ve SUopi'ye sıçradı. Üç yerleşim biriminde esnaf, iş- yerlerini açmadı. Lise öğren- cileri de eyleme, derslere gir- meyerek katıldılar ve okul bahçelerinde beklemeyi tercih ettiler. Şırnak, Cizre ve Silo- pi'deki eylem, şoförlerin kon- tak kapama protestosunu da kapsayınca etkili oldu ve ya- şam büyük ölçüde durdu. Ula- şımda yer yer tıkanmalar olur- ken bazı merkezlerde ekmek sıkıntısı başgösterdi. Protesto eylemine katılan esnaf, faili meçhul cinayetlere bir an ön- ce son verilmesi amacına yö- nelik eylemin diğer merkezler- de de yapılacağını bildirdi. SHP'li Gürkan 32. Gün'e soru önergesiTV Servisi — TRT'nin 32. Gün ile yaptığı yeni sözleşme hakkında Meclis'e soru öner- gesi sunulacak. SHP Ankara Milletvekili Uluç Giirkan'mn önümüzdeki gunlerde Meclis'e vereceği soru önergesinde ay- nca TRT'nin Koç Gnıbu Ue TV3'ün kiralanmasma yönelik yaptığı anlaşma da yer alryor. SHP MİUetvekili Uluç Gür- kan'ın hazırlıklan tamamlan- mak üzere olan ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak öner- gede, 32. Gün programımn Cumhuriyet Savcılığı'nda ka- mu davası olarak yargıya inti- kal etmiş fatura yolsuzluğu ol- masına karşm sözleşmenin ye- nilenmesi yoluna neden gidil- diği sorulacak. Sorularımızı yanıtlayan üst düzey TRT yet- kilisi, "Bizim elimiz kolumnz bagh. Bu kişinin TRTye ol- dnkca yiksek borcu göriraü- yor. tld şıV ymt. Y« biz kendisi 0e sözleşmcyi fesih yoinna gj- decefiz. O zaman ba işin fa- taraa TRTdeki personeiin ba- $na kaiacaktır. Çönkü bir çok faturaya imzasını atmış insan var. tkincisi sözleşme iptali ile borçiayu kaçınnak dunnnon- dakalaca|u. Kısacası bu ildn- d sözleşme mecburen yapıi- mak zornnda oldu" dedi. Ote yandan 32. Gttn ile ilgili dava, yargıya intikal etmiş bulunur- ken Başbakanlık'ın da konu- nun incelenmesi için Maliye Bakanlığı'na emir verdiği gelen bilgiler arasında. 29 aralık Liderler ekranda TV Servisi — Liderler 29 aralık pazar günü TVl'de. Sö- leyman Demirel, Erdal İnöna, Bölent Ecevit, Necmettin Er- bakan tekrar bir araya gele- cekler. Meclis'te temsilcüeri bulunan partilere çağn yapü- dığı için geçen toplantıya ka- tılan Alparsian Tiirkeş ve Do- gıı Perinçek ikinci açıkotu- rumda yer almayacaklar. Seçim öncesi TVl'de ekra- na gelen ve kamuoyunun ilgi- sini çeken siyasi parti liderle- rinin katıldığı apkoturumlann ikincisi bu yılın son pazar gü- nü saat 21.00'de yapılacak. Edinilen bilgilere göre ikinci toplantının odak noktasını geçrniş yılm değerlendirmesi ve yeni yılda hedefler ohıştura- cak. Bakırköy seçiminin ertelenecegine ait bir karar çıkmayınea, her aBbahftı deterlendiren partiler, tanıtım kampanyasma giriştiter. ( ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Bakırköy'de seçim şenliğiGÜNDÜZ İMŞtR Bakırköy'ün en işlek caddesi olan Istanbul, lncirli ve Istasyon caddelerinde seçime 5 gün kala hareketli bir çalışma gözlemle- niyor. Partililer seçimın ertelen- me olasıhğına karşı yaklaşık bir aydır beklettikleri bayrak rulo- lannı açmış, gruplar halinde afişleme çalışmalarım sürdürü- yor. Partilerin hoparlörlerle do- natılmış seçim otobüsleri, ban- gır bangır bağırarak ilçenin cad- delerinde turluyor. İlçenin kalabalık diğer yerle- şim bölgelerinden olan Halka- lı, Yenibosna, Mahmutbey, Zu- huratbaba, BabçeHevler, Habip- ler, Giingören ve Atışalan'a ise seçim uğramamış. Ne adaylann posterleri ne de partilerin bay- raklan göze çarpıyor. Sadece bazı duvar diplerinde sanki 20 ekim seçiminden kalmış havası- nı yaratan adaylann tanıtım afişleri görülüyor. Pazar günü yapılacak seçimle ilgili nabız yoklamak için giltiğimiz Bakır- köy'de seçim heyecanını veren en belirgin merkezler arasında Is- tanbul Caddesi başı çekiyor. 20 ekim seçimlerinde Istanbul'da bayrak asma yarışının rakipsiz birincisi olan Refah Partisi'nin bayraklanmn yerini bu bölgede MÇP almış dunımda. İstanbul Caddesinin hemen hemen tama- mı MÇP'nin bayraklarıyla do- natılmış. llnede hayli yoğun ca- lıştığı gözlenen bağımsız aday Kemal Kemalogiu'nun büyük pankartları da dikkati cekmeye- cek gibi değil. İstanbul Cadde- si'nde gezimizi sürdürürken yak- laşık 5 yıldır aym cadde üzerin- de işportacılık yapan llhan De- hafli için zaten geç kalındı bfle. Yol, sn, trafik soranlanna şim- di de elektrik kesinletOeri ekkn- di. Bence secunlerin ertdenme- si Bakırköy halkına avantaj de- gü, büyük zarar geürir. Betedi- yc*Bİn kiznet çataşmalan fcı»ı««- dınlmalı." tlçenin en gelişmiş yerleşim bölgeleri arasında yer alan Ataköy, Yeşilyurt, Yeşilköy ve Florya'da adaylann tek tük seçim posterlerine rastlamyor. Bu bölgede da ağırlık, DYP posteri ise çevreden geçen her- kesin dikkatini çekecek büyük- lükte. Asıl çümbüş, Bakırköy'- ün ünlü özgürlük Meydam'nda yaşamyor. Bütün partiler mey- danı bayrak ve afişlerle süslemiş. Adaylann posterleriyle kaplı bu meydan bu görüntüsüyle bir aday müzesini çağrıştırıyor. Meydanın kapısında ise partiler yüksek sesli hoparlörleriyle slo- gan yarışına giriyor. özgürlük Meydam'nda görüştüğümüz 24 Bakırköy de seçime hazır. Seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmalarmdan sıkılan partiler dün Bakırköy'ü bayram yerine çevirdiler. Bayraklar asıldı, pankartlar gerildi, duvarlara afişler yapıştırıldı. Seçim otobüsleri propagandaya başladı. başaran'la seçim üzerine söyİe- şiyonız. Seçimin vakit geçirilme- den yapılması taraftan olduğu- nu belirten Debasaran'ın yeni seçilecek belediye başkamndan en büyük dileği ise kendilerine satışlanm rahatça gerçekleştire- bilecekleri bir yer gösterilmesi. Seçimin ertelenmesi durumunda ortamın bir boşluğa sürüklene- ceğini vurgulayan işportacı söz- lerini şöyle sürdürüyor: "Bakırköy'ün soranlannın adayı Yakup Akyüz ile ANAP adayı Ali lalip Özdemir arasın- da. Bakırköy'ün merkezine gidil- diğinde ise tncirli Caddesi'nde belirgin bir şekilde SHP adayı Yttksel Çengd'in afişlerine rast- lamyor. SHP bayraklan cadde boyunca sıralanmış. Sadece ANAP ilçe binasınm önünde iki şerit ANAP bayrağı ile duvarla- ra Ali Talip özdemir'in poster- leri asılmış. ANAP adayının yılhk Bakırköylü, elektrik mü- hendisi Fikret Ürttn, "Neyi bek- liyonız, yoksa Godot'yu mu?" diye başladığı konuşmasım şöyle sürdürüyor: "Kimsenin, siz ne duşünüyor- snnuz diye soracagı yok. Bir im- za tantanasıdır gjdiyor. Partili bekliyor, seçmen bekliyor, ama asıl öuenüisi Bakırköy ilcesi bü- tün sorunlanyla bekliyor. Şu yolların haline bakın. Bir kar yagdı, caddeler ve sokaklar de- YILSONU KAMPANYASI SÜRPRIZ INDIRIMLER KARYA KİTABEVİ Hürriyet Cad. No: 137 Tel: 34033 Antakya OZAN SANATEVİ Mülkübey İş Hanı 1/57 Tel: 36770 Bandırma ARKADAŞ KİTAP KIRTASİYE Anafartalar Cad. No: 9 Tel: 10913 Balıkesir ÇAĞDAŞ TOPLUM KİTABEVİ İstiklal Cad. İstiklal Geçldi No. 5 Tel: 21628 İzmit ÖZLEM KİTABEVİ Özel İdare İş Hanı No: 28 Tel: 20370 Denizli SAHİBİNDEN ÇINARCIK'TA ARSALAR *MARMARA sahmnde. Orarak, KOTUICOY, Esenköy'cte uühk ar- sstanm vartkr. •PARSELLER ifrazk, tnan r> narak Börtygnce 2-3-5 kat 'ARSALAniM mûstakl taputu, 24O48OTH büyüklüğünde, ko- numuna göre 24 fa 80.0oa 000.- iradr. ödeme kotaykğı Y3pTYonım. ^ ^ 'ARSALAR deriz mareara*, çwre onranla kapb okkığundan, nefs nr navs ve gnuntu mev- cuttur. *3-5 arkadas MrHrte hareket ederek Hrkac dalrett arsa ateö- , 10-20-50 ÖYejjfc Idnttnsrkycrtennı denrdr. " V E Ü GOçER-KanGazmosu Carssı- Cmarak" adreslne yaza- rak tantn trosOr-takvknimi is- tncMnz. •ZİYARETLERİNİ2İ Müer, gtfar sunarm. •ÇINARCIKK9.193) 56800 •İ3TANBUL^I)515 73 63 *VELİ OÖÇER Fax:S6«01 lik deşik halde. Şimdi seçim bekleyişi de olduğu için kimse- nin buralara el aUcağı da yok. Yap seçimi, kurtul. Hani de- mokrasi. Demokrasilerde seçil- miş başkan dnrurken vekil mi idare edermiş Uçeyi." Bir bank uzerinde vakit öldü- ren Talat Bingöl adlı emekli ise seçimlerin ertelenmesinden ya- na. Niye diyecek oluyoruz. Baş- byor anlatmaya: "Hiç bir adayı daha tanımıs değliz. Pazar gü- nü seçim gerçekleşirse diye önü- müzdeki gnnleri, eşe dosta 'han- gi adayı destekleyeyim' diye sor- makla geçirecegim. Şu anda be- lediyeye vekiDik yapan Yakup Akynz'den başkasını tanımıyo- rnm. Ertelenmesinin bir yaran da, yeni kurulan koalisyon hü- kümetinin 6 aylık icraaünı gör- müş olacağız. O zaman secimi- miz daha bilinçli bir bale gele- cek." Meydamn hemen çıkışuıda büfe çalıştıran Türk sinemasının ünlü karakter oyuncusu, 71 ya- şındakı Kenan Pars ise seçimler- le fazla ilgili olmadığını belirti- yor. Pars "Ben sanatcıyım. Han- gi aday seçüirse seçilsin hepsinin başunın nstünde yeri var" diye konuşuyor. TÜSİAD'dan anayasa raporu MODA'DA KtK ALIK Sahibinden full eşyalı 80 m 1 , iskeleye beş dakıka mesafede günduz 151 00 46 gece 160 28 42 BÜLENT ECEVİT ANTAIYA — Türk Sanayiçi- leri ve Işadamlan Deraeği TÜ- SİAD, yeni hükümetin günde- minde olan anayasa degişikliği için hazırlık yapıyor. Konuyla ilgili olarak görüşle- rine başvurduğumuz TÜSİAD Başkam Bülent Eczaabaşı, "Biz TÜSİAD olarak rauhtemel bir anayasa degişikliginin uzağında kalmak istemedik" dedi. Çahşmamn sadece ekonomik konularla da sınırlı kalmayaca- ğuıı vurgulayan Eczacıbaşı, siya- si konulardaki anayasa değişik- liğinin ne yönde olması gerekti- ği konusunda hukukçuların ça- hşmalar yaptıklannı ve anayasa değişiklikleri konusunda öneri- ler içeren TÜSİAD raporunun 1-2 ay içinde tamamlanarakka- muoyuna açıklanır hale gelebi- leceğini söyledi. TÜSlAD'ın "anayasa raporu" derneğin hukuk danış- manı olan Köksal Bayraktar'm koordinatörlüğünde bir grup hukukçu tarafından hazırianı- yor. BAŞKENTTEN AHMET TAN Çankaya'da Bir Nakşi... Kısmet, kimi zaman gazetecinin sofrasına gelir. Önceki ge- ce de öyle oldu. Çankaya Köşkü'nde Özal'ın Özbek Cumhurbaşkanı onu- runa verdiği yemekte yanımıza Buhara Başimamı Abdullah Muhtar Han duştü. Orta Asyalıların kardeşliğı, Özbek halkının bağımsızlığı adı- na şampanyalar, kırmızı ve beyaz şaraplar içilen bir sofrayı Orta Asyalı bir Başimam'la paylaşmak, ıtiraf etmeli ki hiç de ıştah açıcı bir şey değil. Böyle bir masaya, ya Tekel Genel Müdürtüğü'nden sorumlu Maliye Bakanı ya da Diyanet İşlerı'nden sorumlu Devlet Ba- kanı daha uygun düşerdi. Böylece de Başımam'ın nurani yüzüne, beyaz sakalına ve başındaki sarığa bakamaz ve şarapları içemez hale düşen bir devlet yetkilisi olurdu. Orta Asya Türklerinin kardeşliğı ve geleneksel Türk konuk- severliği adına meslektaşlarımız Fatih Çekirge ve Baki Özil- han'la bırlikte bu zorluğu göğüsledik. Kadehleri, kendimizden ve imamdan uzak tutmaya çalış- tık. Başimam Muhtar Han Efendi, hem kadirbilir, hem de 'fee- maatın nabzı"n\ lyı tutan bir din adamı olmalı. Bızlere bilgi ve haber ikram etti: "Men Nakşibendiyem." Nakşi olduğunu açıklayan kimseye ne denir? Nakşilik bir "tarikat" olduğuna ve bu sözcuk Arapçada "yoi" anlamına geldiğine göre herhalde "Allah selamet versin" ya da "Yolunuz açık olsun" demek gerekirdi. Bız, her ikisini bir- Orta Asya Türklerinin kardeşliğı ve geleneksel Türk konukseverliği adına meslektaşlarımız Fatih Çekirge ve Baki Özilhan'la birlikte bu zorluğu göğüsledik. Kadehleri, kendimizden ve îmamdan uzak tutmaya çahştık. den söyledik. İmam Efendi, "Wa>c- şilerden Türkiye'ae çoktur" diye sordu. "Epey var. Hatta Cumhurbaşkanı Özal1 ın bile öyle olduğu id- dia edilir" diye yanıtla- dık.. Başimam'ın gözleri parladı. yüzü daha da aydınlandı. "Men anlamıştam zaten" dedi. "Nasıl" diye aynı anda sorduk: Ellerini, birbirine kavuşturup gögsune yaklaştırdı, hararetle sıkmaya başladı. "Men" dedi, "onunla tanışırken, benim elimiböyle yaparak sıkmıştı..." Başimam sıkıyor muydu, biz mi yanlış anlıyorduk? Soruyu yineledik. O da yanıtı yıneledi: "Menim kalbıme zaten doğmuştu." Başimam'ın kalbıne doğan şeyin doğru olup olmadığını bir Allah bıliyor bir de biraz ötemizde oturan Özal'ın kendisi. Ama ne yazık ki Başimam'la Cumhurbaşkanı Özal'ı yüz- leştirme, görüştürme olanağı olmadı. Yemekten sonra Özal, sağında Kerımov, solunda Demirel, arkasında İnönü bir anda kapıya yöneldıler. Öte yandan bu yemekte Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile çok samimi ilişkiler kuracağımız iyıce ortaya çıktı. Özbek Cumhurbaşkanı Kerimov, yanında oturan Başba- kan Demirel'e "Süleyman Ağa" diye seslendi. Orta Asyalılar tarafından '^ğa'iığının, "ağabeyliği"nm tes- cıl edilmesı karşısında Demirel, yaşamının kahkahasını attı. Çankaya Köşkü'nde günün birinde bu kadar içten ve yük- sek perdeden güleceğini, Demirel'in kendisi dahil hiç kim- se düşünemezdi. Demirel'e "Ağa" diyen Özbek Cumhurbaşkanı Kerimov, Özal'a "Cenab-ı Turguf diye hitap ettı. Belli kı Orta Asyalılar, devlet ılışkilerinde, bizim anayasaya uyacaklar. Cumhurbaşkanı'nı değil, "Ağa" dedikleri Başba- kan'ı muhatap alacaklar. Ne de olsa "serde eski komûnistlik" var. Özbek Cumhurbaşkanı'nın Başkan Bush'un izinden git- mesi ve Özal ile "samimi" olmayı yeğlemesi zaten beklene- mezdı. Ayrıca Başimam'ın açıkladığına göre Özbek Cumhurbaş- kanı Nakşi değilmiş. Bu da bir başka neden... Knşadası^nda da koalisyon • KUŞADASI (Cumhuriyet) — DYP-SHP koalisyonu, ilçeler duzeyinde de hazmedilmeye başlandı. Kuşadası ilçesinde yıllardır birbirlerini ziyaret bile etmeyen iki parti temsilci ve yöneticileri, ortak tavır karan aldı. SHP Kuşadası İlçe Başkam Esat Altungun, "Kuşadası'nda yapılması düşünülen, yatırımlann en kısa surede gerçekleştırilmesi ve yeni yatırımlann talebi için DYP ilçe yöneticileri ile birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu ve "Gerek belediye meclisinde gerekse partiler arasındaki bir işbirliğinin Kuşadası'na çok şeyler kazandıracağına inanıyorum" dedi. Dış politika önergesi • ANKARA (AA) — DYP ve SHP gruplan, dış politikanın TBMM Genel Kurulu'nda tartışılması amacıyla genel görüşme açılmasını istediler. DYP ve SHP grup başkanvekillikleri tarafından imzalanan genel görüşme önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Genel görüşme önergesinde dünyanın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel altyapısı ve ilişkiler ağının karşılıklı etkileşim büyük bir hızla değiştiği vurgulanarak "bu hızlı yenileşme değişim ve etkileşim, dış ilişkileri bugün her zamankinden daha önemli ve ağırlıklı bir hale getirmiştir" denildi. Gazetecilere gözaltı • İstanbul Haber Servisi — Devrimci Emek dergisinin sahibi ve yan işleri müdürü ile Yeni Ülke gazetesinden bir muhabirin gözaltına alındıklan bildirildi. Devrimci Emek dergisinden yapılan açıklamada, önceki gün Yıldız Üniversitesi'nde meydana gelen olayları araştırmak için dün sabah universiteye giden derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Hüseyin Durmaz'ın polis tarafından "gerekçesiz olarak" gözaltına alındığı kaydedildi. UBA'nın haberine göre daha önce SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'yı hastanede ziyaret ettikten sonra gözaltına alındığı belirtilen Yeni Ülke gazetesi muhabiri Gülten Kısanak, İstanbul Şirinevler'deki evinde yeniden gözaltına alındı. 4 polise işkence davası • ANKARA (AA) — Hırsızlık suçundan yakalanan Haydar Arman adlı sanığa işkence yaparak olumune neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 polis memurunun yargılanmasına devam edildi. Ankara I. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada Mahkeme Başkam, Haydar Arman'ın yurtdışında bulunan anne ve babasının dinleniimesi için yazı yazılmasını karariaştırarak duruşmayı başka bir güne bıraktı. Ankara'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan ve Istanbul'a kaçan Haydar Arman adlı sanık, İsıanbul'da ^kalanarak bir ekip gözetimınde Ankara'ya getirilmiş ve Etlik Karakolu'na teslim edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve Ankara Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Arman, ertesi gün ölmüştü. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine karakolda görevli polis memurları Bayram Aydemir, Mustafa Şahinbaş, Mecit Turan ve Hasan Cahit Selekoğlu hakkında, "işkence sonucu ölüme sebebiyet verme" iddiasıyla dava açılmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog