Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 18 ARALIK 1991 \ HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGUN Çevre Bakanlığı Meteorotoji işleri Genel Müdüriüğü'nden alınan bilgiye göre bütûn böt- geler az buluöu ve açık geçe- cek. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimteri yoğun stsli ge- çecek. HAA SICAKLJĞt: Biraz artaeak. RÛZGÂR: Değişik y^nlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Denizterde Doğu Karadeniz'de yıldız ve poyraz, diğer denizlerde kıb- (e ve lodostan 2-4 kuvetinde saatte 16-21 deniz mili hızfa esecek. Van Gölü'nde hava Mana Mapazan Mıyanun Afjon AJn Anlara Artakya AnMya AfMn A 18° 4° OıyartaBr S 11° 1° Edıme A 13° O°Ercıncan 0° 10°Erzunım S -8° 22*Esbşehır 2"-e° Gasamtp 17» 3°ûnesun A 18° 3°GûmûşhaneB A A S S S A A 11° «°Ortu «°-5° Manısa 9°-3° K Maraş 4° •ICMeran -1O°-25°Mufl»a r>-6°Muş 1 ° < ) ° l * l yoğun sisli geçecek. Rûzgâr değişik yönlerden ha- tif olarak esecek. Gol kûçûk datgalı otap görüş uzak- lığı 10 km dolayında bulunacak. Bokı Bursa Çmklafe Çorum Denıdi 3°-5°HaWdn A 17° 3°tsp*tl A A 7"-#» istMüul S 7°-3° izmır A 2°-10°K»s S 2°-iO°Kastanunu A S A S S A <° -7° f , A 10° P K ı r M n t A ir-4°Konya A 4°-e°KûWya A 14° 2°Mafatya -2° -1° Satnsun 8°-5°SSrt 10° 3°Snop 14° 3°Sıws -a» -22<nekınlag 3°-7° Tntsaa 5° W i j o c * 10° -3° Uş* -1° -KPV» g 4° -8° ZonguU* A 14= 2° A 13°-1° A 17° 5° A 15° 1° S -8°-22 0 S -2° 12° A 10° 3° A 11° 4° A 10° 3° A 7°-2° A 10° 3° S -2°-12° A 9° 1° A 11° 4° S 3°-9° S 10°-2° S ff>-1ff> S -2°-12° A 10° 3° yaSmurlu /Çt A-aq* Bbuluöu G-gOraşlı K-kart S-ssk Y-yagmurtL BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Ham ipekten do- kunmuş ince bez. 2/ Makam, mevki... Mersin yakınlannda kurulu olan petrol arıtım tesisi. 3/ Gel- git olayında denızın kabarması... Aza. 4/ Açıklama... Türki- ye'nin plaka işareti. 5/ Bir dekora eski- miş görunümü ver- mek için tozlandır- ma, örümcek ağları takma gibi türlü yol- lara başvurarak ya- pılan iş. 6/ Eski Mısır'da güneş tan- nsı... Gerçegi bütün bayağı yanlanyla ortaya koymak gerektiğini savunan edebiyat ve sanat akımı. 7/ Alım sa- tım etkinliği. 8/ tpekten, sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür be- yaz kumaş... Balıkesir ilindeki Kaz Dağı'nın mitolojik dönemlerdeki adı. 9/ Sıkıntı verme, üzme... Poker- de aynı renk ve aynı türden beş kâ- ğıda verilen ad. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Başı ve kıçı yuvarlak, iki direkli yelkenli tekne. 2/ Tanmda kullanılan azotlu gübre... Bir şeyden kalan kötü iz. 3/ Bir şeyi düşünmeye gerek duymadan hep aynı biçimde yapma alışkan- lığı... Bir müzik türü. 4/ Şöhret... İki ucu açık İcüçük boru. 5/ Maden ocaklannda açılan yeraltı yolu. 6/ Kalsiyumun simge- si... Üzerinde dalgah çizgiler bulunan kumaş. 7/ Bir el aracı... İki yüzü beyaz kapsız yorgan. 8/ Eskiden kadınların süs için başlanna taktıkları renkli başlık... Bir nota. 9/ Kötülük, fena- hk... Aylık. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Sofya'da gösteriler Bamn - Inebolu postası vapunı 19 Parartesi Gunu «Vısmı Sırlcçcı nhtimmdan Hırekrll? (Errglı. Zontoldak. B«r- !m. Cıde. Inebolu, Evrcn^c ve tll- K) .«lıflflı-fınr aıimrl r* â«del -rfcrflnir. Yuk ve yol'U lcm 5irlt«- -ı'dc Yeni K.tıd« II) numtrdı •• 18ARALIK1931 1923telstanbolıski hükümetini deviren ve elyevm Darülfünunda müderris bulunan M. Çankof aleyhine dün burada üç binden fazla bir talebe grupu tarafından kanlı nümayişler yapılmıştır. Bu nümayiş, senelerden beri görülmemiş bir manzara ve şiddet arzediyordu. Zabıta ile talebe ijrasında musademelerolmuştur. Birçok kişiler yaralanmıştır. Talebe grupu, evvelâ Sobranya'nın önünde toplanmışlar ve M. Çankofun azledilmesi için, meclis reisi ile görüşeceklerini bildirmışlerdir. Ve meclis önünde nümayişlerine devam ederek "kahrolsun katil Çankor' diye bağırrnışlar ve Çankofun darülfünundan kovulmasım istemişlerdir. Zabıta. nümayişçilen dağıtmak için askeri kuvvetlere müracaat eimiş ve gelen bir bölük süvari, talebeyi zorla dağıtmağa muvaffak olmuştur. Maamafıh talebe akşam üzen tekrar toplanmıştır. Ve Sobranya önünde nümayişlere başlamış ve sabahleyin yaralanan bırarkadaşlarını omuzlanna alarak meclıse girrnek istemişlerdir. Zabıta kuvvetleri, müşkülâtla buna mânı olmuşlardır. Nihayet, nümayişçi talebenin murahhaslan, talebenin arzusunu Başvekil M. Muşanof a bıldirmiştir. Muşanof, bu hususta tahkikat yapacağını vadetmiştir. M. Muşanof bu sabahki gazetelere beyanatında bu vaziyetin, talebenin şerefıni ıstismar etmek istiyenlerin bir gayretleri neticesi olarak tavsif etmiş ve her hangı bir fırka ve zümreye rnensup olursa olsun asayişin ihlâlıne müsaade etmiyeceğıni bildırmiştir. Darülfünun talebesinin, müderrislikten azlini istediği profesör Çankof 1923 te çiftçi hükümetini deviren, o zamanın başvekili tstanboliski ve arkadaşlanndan bir çoklannı öldüren ve bu suretle idareyi ele almağa muvaffak olan teşkilâtın başında bulunmuş ve başvekil olmuştu. Talebenin bu şiddetlı nümayişleri üzenne heyeti nüzzar, fevkalâde biriçtima aktederek darülfünun beş günmüddeUe kapatılmasına karar vermiştir. Nümayişler esnasında üçü ağırolmak üzeremüteadditmecruhlarvardır. Birçok tevkıfat yapılmıştır. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Gümüşpala yalanladı 18ARALIK1961 Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala. parti yüksek kademelennde bazı değişiklikler ve çıkarmalar olduğu hakkındaki haberleri yalanlıyarak şu beyanatı vermiştir. "Son günlerde bazı gazetelerde Adalet Partisinden bir kaç milletvekılı ve senatörün çıkanlacağı mevzuunda merkez idare kurulunda karar alındığı haberleri yayımlanmaktadır. Merkez idare kurulumuz bugüne İcadar hiç bir milletvekili ve senatör hakkında karar almamıştır. Maksatlı olarak yayınlanan haberlerin ash ve esası yoktur. Bir kısım arkadaşlanmızın hükümette vazife almalan sebebiy le bir taraftan hükümet işlerini yürütmek, diğer taraftan parti faaliyetlerimizle normal çalışmalanmızı aksatmamak gayesiyle idare kunılumuzdaki bazı vazifelerde değışmeler yapılmıştır." GEÇEN YDL BUGÜN Cumhuriyet Yunanistan'da terör 18ARALIK1990 Yunanistan'ın başkenti Atina'da pazar gecesi yeni bir terör olayı daha yaşandı. Bu kez Avrupa Topluluğu (AT) binasının birinci kalı havaya uçuruldu. Güvenlik makamlan, cylemin ünlü "17 Kasım Ctevrimci örgütü" tarafından yapıldığma inanıyor. Pazar gecesi saat 21.30'daAtina'nınen merkezisemti Rıgillisile VasilısSofiascaddelenninkesiştıği köşede bulunan AT binasına, karşı apartmanın boş bir dairesınden ıkı roketatıldı. 3.5 ınch'lik bu roketler, fırlatıldıklan bazukalarla birliktegeçen yıl Larissa kentindeki askeri cephaneliktençahnmışlı. Bombalıeylemde ölen ya da yaralanan olmadı. Bombalanan AT binasının yöresindecumhurbaşkanlığı konutu, başbakanlık binası, dışışlen bakanlığı, subaylar kulübü, Türk ve birçok yabancı sefaret binası bulunuyor. Lenıngrad _. Moskova Tetro DUNYADA BUGUN Amsttrtam Amnan Alkıa Bıgdat BarastoH Basel Batgrad Berfn Bom BriÜBtl Budapeş» Cmwe Caoyır ddde Ouba Raikfurt Gn» Y 5° A 18° B 15° A 16° B 13° Lenngrad Londra Madnd KıNre Kopmhag KMn K 2° Y 8° K O» B 1° A M° A 23° A-24° K 2° A W° K 0° A 17° Y 9° K 3° A W> B f Y 8° B 10° B 8° B 1° K 3° K 0° Y 8° K 0° A 22° B 11° K 1° A W° TuniB Var$o*a K 2° Venedk B 10° Vıyana B 2° Wasl«ngton Zûnh B 0° Morarol MOSİ0M Mûnıh Ha» Yort OSM Pans Prag Kyad Roma Sotyı Şm W TAKTISMA Riva Deresi'ni Ölüme Terketmeyelim Işte Riva Deresi'nin çevresindeki güzelim çayırlar, kırsal alanlar bu tehlikeli akımm çok yakında kurbanı olacaktır. Çünkü Beylik Mandıra denen sulak çayırda ve sazlığm içinde halen inşaatı tamamlanmamış 5 ev geleceği belirten üzücü bir manzara oluşturmuştur bile. . Riva Deresi, Kocaeli Dağları'ndan kay- naklanarak kâh ormanlardan kâh çayırlar- dan ve sazlıklardan geçerek kıvrıla buküle Karadeniz'e ulaşan güzel bir deredir. Üze- rine kurulan Ömerli Barajı her ne kadar do- ğallığını bir miktar bozduysa da Riva De- resi'nin ekolojik yapısı hâlâ önemli bir zen- ginliği barmdırmaktadır. Özellikle Bozha- ne ve Riva köyleri arasında alan yemyeşil meralan, geniş sazhklan, sulak çayırlan, su- basar ağaç toplulukları, çok yüksek olma- yan kıyı tepeleri ve medresevari uzanan de- re yatağı ile îstanbul çevresinde pek ender görülen bir manzara oluşturmaktadır. Ne yazık ki bu tarz ender rastlanan do- ğa parçalarında eksik olmayan çirkin talih Riva Deresi havzasında da kendini göster- miştir. Bu özelliği ve güzelliği olan yerin karşılaştığı başlıca sorunlar şunlardır: 1. ömerli Barajı'ndan itibaren derenin ya- kınlannda kurulan tuğla, kireç, yem, kris- tal, polyester tekne fabrikalan, tavuk çift- likleri, mezbahalar, hurdalıklar, ilaç fabri- kası, bir yandan bereketli tanm toprakları- nı işgal ederken öte yandan atıklarını doğ- rudan doğruya dereye bırakarak bu su için bir kirülik kaynağı oluşturmaktadırlar. 2. Baraj nedeniyle gelen suyu azalan de- re yatağının tabanı giderek dolmaktadır. Ta- bandan başlayan yükselişe Bozhane yakın- lanndaki taşocağı da katkıda bulunmakta- dır. Çünkü molozlannı ve taş kırıntılannı dereye sürmekte ve adeta iki kıyıyı birleş- tirmeye ga>Tet etmektedir. 3. Birinci ve ikinci tehlike ortadan kaldı- nldığında her türlü çevre kirliliği önlendi- ğinde dahi kolay kolay düzeltüemeyecek en büyük hata yapılaşmadır, ki bugün Istan- bul'da yaşay-an ve şehirden bunalan insan- lann arasında yayılmakta olan "kır evi" mo- dası bölgedeki tüm yeşil alanlarda bir teh- dit unsurudur. Işte Riva Deresi'nin çevre- sindeki güzelim çayırlar, kırsal alanlar bu tehlikeli akımın çok yakında kurbanı ola- caktır. Çünkü Beylik Mandıra denen sulak çayırda ve sazlığm içinde halen inşaatı ta- mamlanmamış 5 ev geleceği belirten üzücü bir manzara oluşturmuştur bile. lnanılma- sı güçtür, ama bu evlerden ikisi böylesi ca- zip bir doğa parcası ile asla uyuşamayacak çirkin birer apartmandır. Aynı yapılaşma Oğümce ve Göllü çayırlarında da hızla art- maktadır. Beylik Mandıra çayırındaki bir levha bu arazilerin geleceğinin Sultanbeyli kadar beter bir yer olacağını haber vennek- tedir. 4. Sahil kesiminde yapılaşma tüm este- tik kaygılardan uzaktır. Sadece sevimli bir mimari stilde inşa edilmiş tahlisiye binası ömek ahnabilecekken ucube çok katlılar çevreye dizilmektedir. 6. Cenevizliler'den kalıp Osmanlı tarafın- dan da kullanılmış olan tarihi kalenin ka- pısına içerdeki salaş kahvehaneyi tanıtan bir bira reklamı asılmış, içerisi de çirkin bir kahvehane haline getirilmiştir. Halen sezon dışı olduğu için birahanenin kaleden kapı- sına asma kilit asılmış, kaleyi gezmek im- kânı ortadan kaldınlmıştır. 5. Sivil vatandaşın tüm devlet kontrolün- den uzak sorumsuzca yaptığı butün kötü uygulamalar sahildeki Elmas Koyu'nda res- mi devlet mühürü ile onaylanmıştır. Çün- kü il özel idare bu küçük sevimli koyda son derece çirkin yakışıksız dev bir otel inşaa- tım sürdürmektedir. Sayılan bütün olumsuzluklara rağmen Riva Deresi ve çevresi gene de hâlâ doğal güzelliğini, zenginliğini önemli ölçüde sür- düren bir yerdir. Eğer uzun vadeli görüşlere sahip olabi- lecek biı politikacıysanız, bir işadamıysa- mz, bir basın mensubuysamz, bir yöneticiy- seniz, bir ev hanımıysanız, kısacası dünya- nın dostu bir vatandaşsanız tstanbul'un bu güzel parçasırun daha fazla bozulmadan eli- mizde kalabilmesi için tüm gücünüzü kul- lanın. ŞAHİKA-ASAF ERTAN îstanbul Galari • Atölye 132 64 26 • 130 21 87 \\ HEYKEL'de DANS•ZERRİN BÖLÜKBAŞI ZÜHTÜ MURfTOĞLU •HAIUK TEZONAR Heykel Sergisi 14 Aralık 1991 - 14 Ocak 1992 ELEKTHOMAK A Ş ^gı hridaricacnltr (jt ALMELEI^ Ntipatty* Aftar C*<t Mtl ApL 24/6 Uvmt T# 1«f M 14 SANAT VE KÜLTÜR GEZİLERİ HİERAPOLİS AFRODİSİAS Ö Z E L B İ R Y I L B A Ş I 2 7 A R A L I K - 2 O C A K VENEDİK«ROMA FLORANSA SÎENA, ASSİSİ, RAVENNA 30 OCAK - 9 ŞUBAT 1992 ıstasyon sanat evı i»»'14" 56 50-I.V) (16 17 Frcnko\ 185 41 '1 EMİNE NUR Doğa Koleksıyonu 16-31 Aralık 1991 T A K I C A L E R İ S I V*x* lsk««ıl Sok. No: S OrtakSy T.l 159 19 11 MUSTAFA PİLEVNELİ Resim Sergisi/15 Aralık-31 Aralık ADTtâANVopur lsk«l«i SoV No: 3 Ortoköy T«l: 159 51 55 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFININ CAFERAĞA MEDRESESİNDE EL SANATUOU KURS KAYTTLARI BAŞLAMIŞTIR Hat.- Tezhip - Mmyatur - Ebrv - Kahm İşlen Porsekn Susleme • CeleneJcsel Turk MoüOen ı/e Tbfcstii Tiasanmı ve Uygulamaları - VHray - Oeri Bllfkri Seramik - Halı - Kihın - KumafDesenleme Osmanhca - Resim - Modehs'Jık ve Stihstlik 513 18 43 • 527 31 44 SALİH ACAR ALP BARTU GÜNAY SA&UN ÜNSAl TOKEK YAŞAR YENİCELİ BURHAN Yİ.DIRIM Kaıma Resım Seı^tsı 14 Aralık 1991-4 Ocak 1982 Şakırık Arahfr Sok. »/A a 130 20 07 BEfiVDAM OYA KATOĞLU Resim Sergisi 21 Arahk 1991 17 Ocak 1992 Moda Cad No 220/226 KacbkoyTeı 346 97 14 SANAT ODASI ALP BARTU Resim Sergisi 1S Aralık 91-5 Ocak 92 ttımtl »KrnOn OtM Sk. itm ta| *»1 13/1 EfMUr 355 36 17 3-24Anikl991,lH)C-18jOO (Paargünkridçında! Istüdal Caddesî 14! Beyogu-lsanbulTa 1521698 Resim Serşsi MUSTAFA PHEVNEU G A R A N T I S A N A T C A L E R İ S İ M u k a d d e r K ı r m ı z ı Resim Seıgjsi 4-25 MM19911100-180) tPazargunleridısında! Yonca Modern Sanat lrii valikonagıCaddtsıNo. 117<2Nişamaşı-İstanbııl "Kl- 150 39 80 AOKAYBIMIZ Merhum Cemal Bey ile merhume Şayeste Hanım'ın kızı, merhum Prof. Dr. Berke Vardar'ın ve Yekta Kara'nın biricik annesi, Engin Vardar'ın ve Ali Taygun'un kayınvalidesi, Deniz Vardar (Pardo)'ın babaannesi, Haydar Can Taygun'un çok sevgili anneannesı, Ataturk ve Nişantaşı Kız Lıseleri Enekli Kimya Ögretmeni MELAH^TCELİK (KARA) 16 Aralık 1991 gecesi vefat etmiştir. 19 Aralık 1991 perşembe günu Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazındân sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. AİLESİ BAŞSAĞUĞI Arkadaşımız FEVZİ SARIAHMETOĞLU'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tann'dan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. ÖZKA MAKtNA A.Ş. DARÜŞŞAFAKA CEMtYETfNDEN SAİTFAİK HİKÂYE ARMAĞANI 1- 1991 yılında basılıp yayımlanmış hikâye kitaplan arasından se- çilecek bir eserin yazanna, büyuk yazar SAIT FAİK anısına ödül ve- rilecektir. # 2- Daha önce aynı armağanı kazanmı; yazarlar, bes yıl geçmedik- ce yarışmaya katılamazlar. 3- Yarışmaya katılacak yazarlann, yapıtlarından onbeş adedinin 29 Şubat 1992 gunu saat 17.00'ye kadar cemiyetimize teslim edilmesi gereklidir. 4- Sonuç, Mayıs 1992 ayı içinde açıklanacaktır. Ek Bilgi: 148 48 10-11 DARÜŞŞAFAKA CEMtYETİ Nüfus cüzdanımı yitirdim. Geçersizdir. CAN AN YAZIC1 349952 nolu ehliyetimi kaybettim. Geçersizdir. EROL KARAKAŞ TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI tSTANBUL ŞUBESİ GENEL KURUL SEÇİM SONUÇ İLANI Türkiye Gazeteciler Sendikası tstanbul Şubesi'nin 30 Kasım 1991 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan se- çimlerde 2821 sayılı yasanın 14. maddesine göre aşağıda isimleri ya- zılı olanlar şube zonınlu organlanna secürniş olup, aynı yasanın 9. maddesinin 4. fıkrasına göre uyelerimize ve ilgililere duyurulmak üzere ilan olunur. TÜRKtYE GAZETECtLER SENDİKASI tSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ Meslek ve Adı Soyadı Sanatı Ikametgfihı Hasan Çakalkun Gazeteci Sırçacı Sk. Barış Apt. No: 24/7 R. Hisan-İST. Ferdi Bakioğlu Pikajör tlkbahar Sk. 3/3 Kadıköy-İST. Cengiz Yıldınm Gazeteci Mimoza Sk. No: 21 B.Evler-JST. Feridun Kılınç Dizgi Akboğa Sk. No: 9 Fatih-İST. Fikret Ay Gazeteci Piyerloti Cad. 85/13 Çemberlitaş Turhan Günay Gazeteci Okul Sk. 24/8 Üsküdar-İST. Turgay Arslan Dizgi Aü Fuat Beşgül Cd. 25/5 Sonevler Vedat Özdemir Pikajör Basın Sit. K Blk. Kadıköy-İST. DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ Huriye Mutlu Pikajör Meddah tsmet Sk. 2/11 Beşiktaş-İST. Murat Çorlu Gazeteci Miroğlu Sk. No: 77 Üskudar-İST. Murat Aslangil Gazeteci lzzettinpasa Sk. 23/6 G.O.Paşa-IST. DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ Tahir ÖzyurtseverGazeteci Akkirmanlı Sk. No: 36/5 Nişantaşı Asım Elkoca Gazeteci Esentepe Erhan Sk. 47 Eyüp-İST. Latif Bayat Kamera Nuripasa Mh. 14. Sk. 59 Z.Burnu Serhan Odabaş Kamera Sangöl Bozhane Odabaşı Sk. No: 7 G.O.Paşa - tST. POLnTKA VEÖTESİ MEHMED KEMAL Dosttan Gelen Mektuplar... Bir dostlardan gelen mektuplar vardır, bir de dostlara gi- denler. Gelenleri meraklıysanız toplarsmız, gidenleri de dost- larınız toplar. Nâzım Hikmet r \n türlü hapishanelerden yazdı- ğı mektuplan Kemal Tahir ne iyi etmiş de toplamış. Cahit Sıt- kı Tarancı'nm yazdiklarını da Ziya Osman Saba biriktirmiş. Elimde Sâlah BirseTm "Geceyansı Mektuplan" var; gelenler, gidenler bir arada... Nicedir görmediğim Selahattin Hilav'öan bir mektup aldım, nasıl sevindim bilemezsiniz. Hilav'ın mektubu bana^ff//a To- katlı'yt anımsattı. Ölümünden kısa bir süre önce çıkardığı ki- tabı "Devrimdnin Ölümü"nü 15 Şubat 1987'de Yakacık"Xa im- zalamış, "Daima taze kalan sevgilerie"... dün gibi. Beyoğlu'nun dar sokaklanndaki küçük meyhanelerde içer- dik. Attila'nın özel mezesi vardı. Yaz ise çavuş üzümü, kışsa baklava... Baklavanın iyisini yağından bilirdi. Tatmaz, şöyle bir koklar, iyiyse tamam... Söyleşilerine gelince özlü, derin- lemesine olurdu. Kaynağına iner, kökünden yakalardı. Bir dostundan işitmişse adını da söylerdi. 27 Mayısian sonra is- metPaşa başbakandır. Bir kabine toplantısında, MİTBaşka- nı dosyaları toparlar getirir, masanın üstüne yığır. Başlar bil- gi vermeye: Nicedir görmediğim Selahattin Hilav'dan bir mektup aldım... Selahattin Hilavmektubunda"Divan edebiyatı da olmasa hiç iletişim kuramayacagız galiba"diyenoktalıyor satırlannı... "Paşam, bunlar sol- culann dosyasıdır" Paşa elınin tersiyle iter. "Sağcılann dosyala- nnı ver bana..." "Aman Paşam!.." "Sağın dosyalannı istiyorum. Sen anla- mazsın. Bizde sol bin parçaya bölünür, ken- di kendini yer. Sağ do- muz topu gibidir." > O zamanki hükümet CHP ile AP'nin karmasıdır. Öteki ba- kanlar şaşarlar. Selahattin Hilav'ın mektubuna gelince, şöyle: "... 28 Ekim 1991 tarihli yazında Sümbülzade'nin bir beyti yer alıyor. Beytin, Sayın Şiar Yalçın tarafından düzeltilmiş şekli şu: Sirkat-i şîr edene kat-ı zeban lâzımdır Böyledir şiiri belâgatta fetvayı suhan Bir mürettip hatası olmadığını umarak ve eslâfın ruhunu biraz rahat ettirmek için doğrusunu veriyorum: Sirkat-i şi'r edene kat-i zeban lâzımdır Böyledir şer-i belâgatte feteva-yı suhan Ufak tefek yazım farklan bir yana, "şîr" Osmanhca "sûf' ya da "aslan" anlamında. Yani "şi'r" diye yazılmazsa, birinci j mısradan, "süt çalan" ya da "aslan çalan" gibi gerçeküstü- I cü bir anlam çıkıyor. İkinci mısrada ise "şiir" söz konusu de- ğil. Yasa anlamına gelen "şer"sözcüğü kullanılmış. Yani şa- ir, "belâgat yasasında" demek istiyor. "Feteva" da, 'ietva"n\n çoğulu. (Mustafa Nihat Özön, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, S. 208, İstanbul, 1965). Divan edebiyatı da olmasa, hiç iletişim kuramayacagız ga- ! liba. Görüşmek umuduyla." I Attila dendi mi ölüm çok uzakta görünürdü. Oysa ne denli ', yakındaymış... Bir gün ölümden söz ederken sormuştu. | "Büyük iskender neden ölmüş?" ) Herkes sustu. Büyük adamlann ölümü de büyük olur sa- J nılırdı. Yanıtı kendi verdı: • * "İshâlden.." • i Şu amel dediğimiz törtörden. Sonra tuttu masa daha da şenlensin diye Hayyam'dan bir dörttük okudu: ! "Bir bayram sabahı gibi geldin bana/Bilirsin/Güzeller hep \ bayratn sabahtan süslenk/Senmse bayram sabahlarmı sûs—\ ler yüzün." ' j Söyleşiyi içki süslüyorsa şerbet gibi gelir... Öyle olmuştu. { ÇAUŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL "Toplam Hizmetim 35 Yıl" SORU: Silahh Kuvvetlerden emekli oldum. Fiili ve itibari olarak toplam hizmetim 35 yıl. Yaptığım besaplams- da bir eksiklik buldum. Sebebini araştırdığımda kıdem aylık göstergemin 24 yıl üzerinden hesaplandı- ğı, okul ve itibari hizmet siirelerinin kıdem göstergesi besaplanırken nazara ahnmadığını öğrendira. Kıdem göstergeleri, emekli aylığına esas alınan yıla göre be- saplanmıyor mu? Benim 35 yıl üzerinden, 1.derece 4.kaderneden ve 2.100 ek göstergeye göre aylıgım ne olmalıdır? YANIT: 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası'nın 32. mad- desinde, bazı ağır ve yıpratıcı görevlerde bulunanlara her yıl için aynca, "fiili hizmet müddeti zammı" verilmesi öngörülrnüştür. "a) Muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla, askeri memur ve gedikli erbaşlann, Cumhuriyet ordusu kadrolannda" görev yaptıklan her yıl için, aynca 3 ay da (90 gün) fiili hizmet müdde- ti zammı verilmektedir. Yasanın 33. maddesine göre "Fiili hizmet müddeti zamlan ı emeklilik muamelelerinde fiili hizmet sayıhr." S 375 sayıh Yasa Hükmünde Kararname ile uygulamaya ko- | nulan ve kıdem yıllanna göre değişen kıdem aylık göstergeleri, ! 433 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile değiştirilmiş ve "her bir hizmet yüı için 15 gösterge rakamı karşdığı kıdem aylığı öde- nir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yıhnı dolduranlar için gös- terge rakamı 375 olarak uygulamr" denilmiştir. Kararnamede aynca kıdem aylık göstergelerinin emekli adi malullük ve vazife malullüğü ayhklan ile emekli ikramiyeleri- nin hesaplanmasına dahil edileceği vurgulanmıştır. Kararnamenin bu hükmüne göre 35 yıl üzerinden emekli ay-^ lığı bağlanan bir iştirakçiye 35 yıl karşıhğının kıdem ayhk göstergesi olan 375 göstergenin de uygulanması gerekir. 926 sayılı Türk Silahh Kuvvetler Personel Yasası kapsamın- da çahştıktan sonra fiili hizmet süresi ile "fiili hizmet zammı müddeti" toplamı 35 yıl üzerinden, 1. derece 4. kademe ve 2100 ek göstergeli bir görevden emekli olan iştirakçirun emekli ay- lığı: 1.500 (1 /4'ün genel aylık göstergesi) + 2.100 (ek gösterge) = 3.600 (toplam genel aylık göstergesi) 3.600 (toplam gösterge) X 470 (genel ayhk katsayısı) X %85 (35 yıl karşıhğı ayhk bağlama oranı) = 1.438.200 TL. (Genel emekli aylığı) 375 (35 yıl için kıdem aylık göstergesi) X 470 (kıdem ayhk katsayısı) X %85 (aylık bağlama oranı) = 149.813 TL. (kıdem emekli aylığı) 1.000 (Taban emekli aylığı göstergesi) X 640 (taban ayhk kat- sayısı) X %85 = 544.000 TL. (Taban emekli aylığı) 1.438.200 TL. (Genel Emekli Aylığı) + 149.813 TL. kıdem emekli aylığı) + 544.000 TL. (Taban emekli aylığı) = 2.132^ 013 TL. (Toplam emekli aylığı)? J İLAN ÇAYIRALAN ASLİYE CEZA MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1991,19 Karar No: 1991/119 Karar Tarihi: ~> 11.1991 211 Siiyılı Vcrgı Usul Yasası'na muhalefet suçundan Kayseri ili Ko- c.ısimın ılçcsı ErkilıM Kasabası Arabadır köyü nüfusuna kayıtlı Tahir oğlu 1956D lu HalilÇakıralphakkınddmahkememızdenverilen7.11 1991 larıhvc 1991 I9csas. 1991,119sayılı karan ıle213 S.V.U.Y.'nın ?5X 1. maddcsi dclaleli ile 360. 360/2. ve 647 savılt kanunun 6. madde- lcrı uv.ınnca I ay müddetle hapıs cezası paraya çevrilerek 2.152.800 lıra ağır pjra cc^ası ile cezalandırılmasına bir ay süre ile ticaret sanat vcmcslck ıtrasındanmahrumıyetıneilişkinkarannerlelenmesinedair nıusral'ı hükümlûdcn sonradan tahsil edılmek üzere kevfiyetın teşhir »mucıyla gazctc ile ilanına karar verilmiştir. 9.12.1991 Basın 46779
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog