Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Universiteli 18 ARALIK 1991 çaüşmamaya çalışıyor lsunbul Haber Scrvisi — Yıl- dız Üniversitesi'nde önceki gün iki öğrenci gnıbu arasında çıkan taşlı sopah çatışmanın ardından dün de tstanbul Üniversitesi'nde heyccaniı dakikalar yaşandı. Okul bahçesine gelen çevik kuvvet, taraflara ait çok sayıda kalas ve molotof kokteyline el koyarak çatışma çıkmasını ön- ledi. öğrenci gruplan, kendile- rine saldınlmadığı takdirde karşı tarafa saldırmayacaklanıu be- lirttüer. Yüdız Üniversitesi'nde sol gö- rüşlü öğrenci grubuyla Müslü- man gençiik arasındaki çatışma- lar dün tstanbul Üniversitesi'n- deki öğrenci gruplannı da hare- kete geçirdi. Saat 12.30 sıralannda çatış- maya hazırlanan gruplar, olay yerine bir süre sonra gelen çevik kuvvet tarafından engelkndi. Zincirleme kaza: 2 ölü tstanbol Haber Servisi — Transit European Motorway (TEM) Otoyolu'nun Mahmut- bey Kavşağı'nda dün sabah meydana gelen zincirleme trafik kazasmda iki kişi öldü, 17 ki$i de yaralandı. Mahmutbey Kavşağı'nda Istanbul-Edirne yönünden dün saat 08.00 sıralannda giren 34 HYB 21 plakalı otomobilin, ka- rayolunun kaygan olması ve sis nedeniyle önünu göremeyerek siperliklere çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatler- de meydana gelen kazada, siper- liklere çarpan otomobilin arka- sından seyir eden 25 araç da bir- birine çarptı. Kazada Kcmal De- reii (50) ve Murat Yet (28) yaşa- mım yitirdi, çeşitli yerlerinden yaralanan 17 kişi de çeşitli has- tanelerde tedavi altına alındılar. Bu arada zincirleme kazayı görmek isteyen karşı şeritteki ta- şıt sürücüleri de ikinci zincirle- me kazaya neden oldular. 12 araan hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, kazada yoğun sisin büyiık etkisi olduğunu kaydet- tiler. Istanbul'da bu sabah da si- sin etkili olacağını kaydeden me- teoroloji yetkilileri, görüş mesa- fesinin 100 metreye kadar düşe- bileceğini söylediler. HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/15 HÜSAMETTtN CİNDORUK: İstanbıd'a yeni model gerekli tlhan Selçuk konuşmasını yaptıktan sonra, izleyiciierin arasında oturan Rıfat Ugaz'a sanlarak öptii. Hababam Sınıfı f Uminde ovna- yanMüjdat Gezen '80'likdeiikanb'Rıfal Ugaz'la soylesti. (Fotograflar: İBRAHİM GÜNEL) Rıfat Ilgaz'ın 80. yaşgünü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor 'Halk adaııır halkın içindeydi tstanbul Haber Servisi — TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk, tstanbul'un ağırlığı- nı bugünkü yönetim içindc ta- şımanın mümkün olmadığını belirterek, "10 mjlyonlak şehre yeni model bulmak gerektyor" dedi. Cindoruk, tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoglu ile 4 Univer- site rektörünu Dolmabahçe'de- ki Milli Saraylar Daire Başkan- Iığı'nda kabul etti. Cindoruk, Vali Kozakçıoğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada, İstanbul'un yönetim açısından guç bir şehir olduğunu, sorunlara yasal çö- zümler getirmek gerektiğini be- lirtti. Cindoruk şöyle konuştu: "İstanbul'un yonetimini yeni dnzenlemeye tabi tutmakta ge- cikmiş bulonmaktayız. tstan- bul'un Türkiye için, bem şehir otarak taribsd bem de sosyaJ ve ekonomik içeriginin onemi gide- rek artıyor. Kentin, estetik, sa- natsal ve ekoaomik agırlıgıaı bagönka yönetim içerisiade ta- şımak mümkün degildir." Kabule lstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Cemi Demiroglu, İTÜ Rektörü Prof. Ühan Kayan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Ergun Togrol ile Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Gündiiz Gökçe katıldılar. Mar- mara ve Yıldız Üniversitesi rek- törlerinin yurtdışında olmaları nedeniyle kabulde bulunmadık- lan bildirildi. TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk, Turker tnanoğhı baş- kanlığındaki Sinema Esen Sa- hipleri Meslek Birligi (SESAM) yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye SESAM Başkam Türker lnanoğlu, ikinci başka- nı Ömer Kavur uyeler Tanju Gürsu, Ismet Kurtnluş, Enver Özer ve çeşitli sinema kollan temsilcileri katıldı. Görüşmede Türk sinemasımn sorunlan ve çözüm vollan Uzerinde dunıldu. Zamlar sessiz ve derinden Rıfat Ilgaz'ı anlatırken 35 yıl öncesine dönen gazeteci- yazar llhan Selçuk, onun öncü kişiliğinden söz ederek 'İnsan gibi yaşamak istiyorsak Rıfat Ilgaz gibi yaşamayı öğrenmeliyiz' dedi. Kültür Servisi — Türk kültür ve edebiyatına 60 yüı aşkın bir süredir hızmet veren sair, yazar, öğretmen Rıfat Ogaz'ın 80. yaş- gunü çeşitli şehirlerde gerçekleş- tirilen etkinliklerle sürüyor. Türkiye Yazarlar Sendikası ile PEN Yazarlar Derneği'nin dü- zenlediği "Rıfat Ilgaz 80 Yaşında" kutlamalanmn tstan- bul bölümü dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda geniş bir "Rıfat Dgaz okuyucusu" kitlesinin kaüümıyla gerçekleş- tirildi. Rıfat Ilgaz'ın kendi ya- şamından kesitler anlattığı film gösterisiyle başlayan kutlama etkınlikleri, yazarın öğrencileri ve dostlarımn anlatılanyla sür- dü. lstanbul Büyükşehir Beledi- yesi Başkam Nurettin Sözen'in açış konuşmasını yaptığı kutla- ma gecesinde, Rıfat Ilgaz gibi insanların bu tür toplantılara gereksinimi olmadığını ancak bunun bir "gönül borcu" oldu- ğu söylendi. Rıfat Ilgaz'ı "ihti- yar delikanlı" olarak niteleyen tstanbul Büyükşehir Belediye Başkam Sözen, "Rıfat Dgaz hiçbir zaman çektigi çileierden yılmadı, bir bakıma yazarak di- rendi 80 yıl boyunca zorlukiara karşın" dedi. Rıfat Ilgaz'ı anlatırken 35 yıl öncesine dönen gazeteci-yazar tlhan Selçuk ise gecede yaptığı konuşmada, "Biz Rıfat Dgaz ile tauştığunız zaman o hapislere girmiş, çile çekmiş, bu yollara çoktan düşmüştü. Biz biraz da- ba sonra diiştiik gaiiba... Onun öncümüz olması, btrim onu- rumuzdur" dedi. 1950'li yıllar- da birlikte çalıştıklan Doimuş dergisinden söz eden ve bazı amlannı anlatan llhan Selçuk, •Toplum degişir, halk değişir. Araa öncıiler vardır" diyerek Rıfat Ilgaz'ı "meşakleri taşıyan bu öncn"lere benzetti. Selçuk, "Saleyman Demirel, 1960'lardaki Demirel olsaydı, 1991'deki Demireli tuluklayıp içeri atardı" dedi. "tnsan gibi yaşamak istiyorsak Rıfat Dgaz gibi yaşamayı ögrenmeliyiz" di- yen llhan Selçuk, Rıfat Ilgaz'ı bir "halk adamı" olarak nite- ledi. Edebiyat tarihçisi Atilla Öz- kınmlı da Rıfat Ilgaz'ın edebi- yat kimliği uzerinde durdu. "Daha özgur bir yaşamdan söz edebiliyorsak bu, Rıfat Ilgazlar yaşadıgı içindir" diyen Atilla özkırımlı, Rıfat Ilgaz'ın iki ki- şiliği olduğunu, bunlann dev- rimci bir aydın ile halktan ya- na, sosyalizmi benimsemiş bir şair olduğunu söyledi. Yazarın romanı "Karartma GecelerF'n- den Yusuf Kurçenli'nin yönet- tiği filmde başrol oynayan sine- ma sanatçısı Tank Akan da " Acaba Rıfat Hoca gibi aa çek- miş insanlan oynarken çok mu yumuşak davrandım diye sor- dum kendime. Kendimi eleştir- dim" dedi. Akan, filmin son karesine dikkat cekerek, "Rıfat Dgaz'ın hayat fdsefesinin" ora- da saklı olduğunu belirtti: Sü- rekli umutlu bir bakış acısı... Gecede aynca Rıfat Ugaz'a "10 milyon okur" adına bir okuru, tasanmım Mengii Ertel'- in yaptığı, uzerinde "80. yaşın- da 60 yıllık emeğioe saygıyla" yazılı bir plaket sundu. Rıfat Il- gaz'ın öğrencilerinden ve onun "Hababam Smıfı"nda oynayan Müjdat Gezen de "Rıfat Hoca"sıyla sohbet ederek eski günleri andı. Gazeteci-yazar Dogan Hızlan da Rıfat Ilgaz'ın mizah yazarlı- ğı uzerinde durarak bazı konu- lan ciddi yazmanın mizah kadar kitleleri etkileyemeyeceğini soy- ledi. Rıfat Ilgaz'ın hem edebi- yat katında hem de sosyal mü- cadeie alanında başarılı olduğu- nu belirten Doğan Hızlan, "Bir yazar 60 yıldır edebiyata ve de- mokrasiye yaptığı katkılarla Tiirkiye'de hâlâ geçerliyse bu, Türk tarihi için çok onemlklir" dedi. Rıfat Ilgaz'ın 80. yaş kutla- malan yann Kastamonu'da dü- zenlenecek etkinliklerle devam edecek. (Baftarafi 1. Sayfade) gunu TBMM'de yapılacak genel görüşmeden sonra uygulamaya girecek. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu ÇiBer, "acU ve kapsamlı önlemleri içeren bir ekonomik stabilizasyon progra- muun kaçımlmaz" olduğunu belirtirken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse de, yapılacak KİT zamlarından stokçuların vurgun sağlamalanm engelleyi- ci önlem alınacağını bildirdi. "Eski hükümetin devrttüği" öne süriilen KİT zamları konu- sunda sorumluluğu doğrudan üstüne almak istemeyen hükü- met, Bajbakan Süleynıan Demi: rel'in de onayı ile beliılenen zam oranlannm KÎT genel müdürle- rine bildirilmesini kararlaştırdı. Bu gelişme üzerine KİT genel müdürlerinin temel zamları bu- günlerde yürürluğe koymaları bekteniyor. Kamu finansman dengeleri açısından öncelikle petrol ürün- leri ile elektrik, TEKEL ürünle- ri, PTT hizmetleri ile çay ve şe- ker fiyatlannın belirlenmesi ge- rektiği kaydedildi Söz konusu fiyat ayarlamalannın 20 aralığa kadar yürürluğe konulması ha- linde, bunun fiyat endekslerine etkisinin de büyuk ölçüde bu yıl içinde kalacağı belirtildi. öngö- rillen temel zamların aralık ayı toptan fiyat endeksini 8-9 puan yukan çekeceği ve aylık toplam enflasyonun da yüzde 12'yi aşa- bileceği hesaplandı. Geçici bütçe Bu arada, 1992 mali yılına ilişkin üç aylık geçici bütçe ta- sansı TBMM Plan ve Bütçe Ko- misyonu'nda bugün görüşülme- ye başlanacak. Personel giderle- ri için 20 trilyon lira ödenek ön- gören geçici bütçe tasarısında memur maaşlanna ortalama yüzde 30-34 oranında artış ya- pılacağının varsayıldığı belirtil- di. Maliye ve Gümrük Bakanhğı ile Hazine'nin geçici bütçe ra- kamlan uzerinde görüş birliği- ne varamadıklan öğrenildi. Ha- zine, Maliye'nin tasansında ön- görülen bütçe acığuun finanse edilebîlmesinin olanaksız oldu- ğunu savunuyor. Nâzıırfın (Baftarafi 1. Sayfada) kişileri oynayarak bir destan mı anlatmalıydı? Bana Niznn'ın kişiliği, ceza- evindeki durnmu, konnmn, ko- şullan ik bu koşullar altında bi- le böyle bir destan yaratabilme- si, bo karşıtlık ilginç geldi. Çarpıcı olan buydu. Sonun- da, Nftzun'ın cezaevinde görün- mesi ve destamn da aynı mekin- da sunulması gerektifine karar verdim. O zaman, bem desunın sunulma nedeni çıktı ortaya hem de gıizel bir tiyatro yapısı. Sonra, Nâzım'ı sahneye nasd ge- tireyim, diye düşünmeye başla- dım. Önce oturup yazmak geldi içimden. Ama çok zor, çok tehlikeliy- di bu, bir de kesinlikle Nftzım Hikmet belgeseli yapmak iste- miyordum. Boyle bir şeye niye- tim ve araşnnnam yoktu. Nftzun Hikmet'in kimliğinden çok, ki- şügiııi anlatmak istiyordunı. Ki- min oglu ya da kocası oldugun- dan çok, insan sevgisi, dünya sevgisi, barış sevgisi, umudunu sörekli diri tutması, cezaevinde bile dövüşme yolları araması gi- bi kişüitini oluşturan ögeler U- gilendiriyordu beni." Kuvayi Milbye DesUnı'm iki yıldır sahnelemek isteyen Müş- fik Kenter ise oyunun Nâzım'ın 90. doğum yıldönümünde çık- masının tamamen bir rastlantı olduğunu belirtiyor. Kenter, "Kuvayi Milliye Destam"nda bazen Nâzım Hik- met, bazen Koca Papuçlu Erzu- rumlu, bazen Arhavili Ismail, bazen bir nöbetçi, bazen de des- tancı / oyuncu olarak çıkıyor sahneye; "Zaman zaman des- taocı gibi görûnüp. zaman za- man o kahramanian oynuyo- rum. Ama bu, canlandırmaktan çok, o kişilere bir dokunma. Ya- ni mış gibi yapıyorum" Müşfık Kenter 40 yıla yakla- şan tiyatro oyunculuğunda ilk kez bir Nftzım Hikmet yapıtın- da oynuyor. Bu oyun Nfizun'ın 90. doğum yıldönümü için secil- mediğine göre sahnelenme nede- ni ne? Miışfik Kenter şöyle ya- mtlıyor: "Bu oyunn, yniarca vatan ha- ini olarak bilinen ve hâlâ öyle gösterilen bir ozanımızın. aslın- da ülkesini ve memleketini ne kadar çok sevdigıni gösterdigi için özellikle seçtim. Nftzım ki bugune dek yazılmış en gnzel Atatürk şürinin sahibidir. Ata- türk için ne yazık ki çok güzel siirler yazıimadı bugune dek, ne kadar palavra, sihir varsa onlar toplandı Atatürk antolojisine." ŞIMDİ BLUES ZAMANI Oünyanın en ünlü blues sanatçıları seninle... Gel, gör, dinle, hisset. Piste çık, barageç. Ye, iç, danset. Sıcak blues... Soiukbira... Bir mûzik maratonu bu. Haydi durma. Ritmiyakala. Şimdi blues zamanı. EFESPİ1SEH FESTIVAI1 OZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU 72. DÖNEM KAYITUM BAŞUDI 18 araiık ak^amı 21 aralık hafta aonu 23 aralık hafta içi Dersane Usküdar 343 67 8 1 PISTLERIMIZ Kozyatağı 362 47 33 Tarabya 162 08 18 0RGANI2ASTON LUTHER "GUITAR JUNIOR" JOHNSON&THE MAGIC ROCKERS • BOWLING GREEN JOHN CEPHAS& HARMONICA PHIL WIGGINS« C.J. CHENIER & THE RED HOT LOUISIANA BAND*BIG TIME SARAH 20 • 21 ARALIK 1991 HILTON CONVENTION AND EXHIBITION CENTER Bilet Satış: lstanbul • \fekkorama Taksim 151 15 71 • V^kkorama Suadiye 360 90 90 • Pozitif 144 33 94 SÜRÜCÜ KURSU Hafta Sonu - Hafta Içl (Gündüz-Akşam) 81.dönem kayıîlarımız devamedyor TAKStTLE KADIKÖY (Seğûlftçeşm» Cami yarı) Tel 34918 24-336 02 06-336 Q27<? Fox 349 18 25 LOKMAN Ş A H İ N DOĞUM CÜNÜN KUTLU OLSUN duru turizm HER HAFTA veYILBAŞINDAPEŞIN FIYATINA 3 TAKSITLE.! • HAFTA IÇİ ÜCRETSIZ ULAŞIM • 3. KİŞİ VE ÇOCUKLARA INDIRIM f Pcşin Odwn*d* % 3 îndirim 0 HAFTA SONU ve HAFTA IÇİ GEZILERI | YÖRE ABÂNT BOLU SAPAMCA KUntUkYA ULUOAC BVRSA YALOVA SILIVRI ILGAZ TESİSLER ABANT PALÂCt ABANT KOŞKU TVIttAN ABANT KORU OTtL SAPANCA OTCL HOm DOtUKKAYA POKUKKAYA CUU Gll AND YAZKI H0«H KaVANİAKAY KAMOTIL m. KOtVANSAMAr om KtKVANSAKAY AIMIHA OTIL TURBAN TtKMM KLASSİS OTCL DOttUK OTtL TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP YP YP YP YP OK TP Cuma Pazar S85.OOO 660 000 335.000 450.000 510.000 780.000 522 500 500.000 540.000 290.000 390.000 230 000 300.000 315.000 505.000 620 000 P.rş. Pazar 895 000 890 000 510 000 680 000 760 000 810 000 609 500 700 000 7S0 0O0 430 000 585000 340 000 450 000 430 000 652 000 840 000 Pazar Perş. 745000 730 000 470 000 560 000 665 000 560 000 460 000 900 000 770 000 490 000 665 000 410000 600 000 490 000 809 000 780 000 YILBAŞI GEZILERI {Tam Pansıyon ve Balo Dahil) Bursa Almira Otel (4gun3gece) YP BursaTer Kervansaray (5gun4gece) YP Sapanca Otel (6 gûn-5 gece) Bolu Koru Otel . (5 gun-4 gece) Kartalkaya Dorukkaya (6 gün-5 gece) Ilgaz Doruk Otel (5 gun-4 gece) 990.000 1.490.000 1.590.000 1.450.000 2.225.000 2.100.000 .rmıuı/iMimiMMMrıiiimmıtKitmemnrjKcn AMTALYA ~\ FALEZ OTEL 1.250.000 S>b#/ Eg»m*n vm Ekibi Zengtn m*nü v» Umrtslı ıçki* fANTALYA-BELDİBİ RAMADA OTEL duru turızm YILBAŞINDA 3 TAKSITLE,! ***** 4 Gün3Gece 990.000 B U R S A 0-6 yı? yuk ucretsa • Mfltt. PANSIYON KONAKLAMA VEBALODAHL 0 ZENGINPPOGRAUEŞUĞINDESEUIHA YANKI TV nsteû dtente'ehn» Sauna* Ozel tafcıni lerna( Turi hamamlan « Kondbsyoc ^y<raa « Oyun saıonu « Gazrıv KAPIKÖY 345 4710 |6 H«). HARBİYE. 131 90 00(11 ha) • PANGM.T1 13l«7»R»nk • IMIIKÖT 57013 62 İZMİ* (51)41 5980 « tZMTT (21J1Î3 6M « ANKAt»: «İII4 4»U-4İ 1.350.000 v« ımrtçtrt menu MARMARıS ALTINYUNÛS OTEL 990.000 OKM 1992 MOOEL ŞAHIH .ARABANIH SAHIBI OLUA IMKAHJ MARMARİS r^\ GRAND'ÂZUROU 1.200.000 ^ ^ ' Zengin program • z«ngın menu . Llmttsil ıçkı • Kartafcaya ve Uluüağ fyatları 4 IÜŞJMC oûauzerırrfen oİLp Zve 3ksıhk 'ı^ailar r\z: burota'in- :ian og'ereoılrs iı: TP. Tjrr yetreker YP:Saban nahjavs* *~ akşam yerr,ek!ermı kapsar • GıOış-Oonus Ulaşım Ücretı: Pazar Persembe ÜCRETSIZ nafla Scr,u 90.000 Sacanca • Yalova 70.000 Karia,Kaya 120.000 (Yıbaşında 120.000 LHjdağ • Kartalkaya 150 000 llıman Bdgeler 220 OOCj »Y<lbaşmda Kartalkaya ve Harrada Ofefde peşm fıyatına taksıt ve peşm ofemefe ındnm yoktur G'and Yaııo ve Kartalkayada peşm odenede ınĞnm yokluı » Sapanca • Boh ve Abant hatla ıç hyatiaf YP uzenndendır • KADIKOY345 4710 (6 Hat) • HARBIYE: 131 90 00(11 hat)» PANGAITI i3i 4724 Renk» 8AKIRKÖY. 57013 62 N«II • MECİDİYEKÖY 174 63 50 iSHal (Okan lunzmj • ŞA5KIN BAKKAL 3696965 Fımer • ANKARA: (4) 1344844-15 • İZMİR: (51)41 59 80 • ANTALYA: (31) 12 91 68 • IZMİT: (21) 123 628 • BURSA: (24) 24 34 42-43 Pandora • MERSİN: (74) 121 283 duru turızm ULUDAĞDA "DURU" AYRICALIGI./• P£$m FIYATINA 3 TAKSffLE • HAFTA IÇt ÜCTE7SIZ ULAŞM HOTEL KERVANSARAT 4K/yM0<iı<b , 3 Kışılıh OtUaj 2 Kıfılık OOiOa GKtM ktfiİHşı 4 Kıylıh OdUa 3 Kıyl* (MMl 2 Kıyl* 00*» IUUf< 22S00C 232 0M 250 000 H^Mıçı 19B.S00 2*5000 200 000 HaHısont 233 300 244 300 266 600 2SO0OO 266 600 3CS00O Cun»-P*ıtrtiytianmaogrtnn: YETKILI SATIŞ ACENTESIÖWU İ U I İ l f l l Cumhuriyet Kitap Kulübü TAKSITLE KÎTAPV E R İ Y O R DILEYEN HERKESE 6 AY VADELI 150 YAYINEVI 11000 KİTAP ELDEN TESLIM &/91 edınmek ıstıyorum Adım Soyadım Adrewm Tel Adres t<m**&t«Kitap KabİMi Cag hzarlonM A.Ş. Turk Ocoij, Cod No 39-41 (34334) Coğaloğh-lıtanbul Ul 152 38 81 • 152 38 82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog