Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

18 ARALIK 1991 DIŞ HABERLER CUMHURÎYET/1İ Gorbaçov ile Yeltsin, 31 amlığa kadar tüm kurumlann Rusya'ya devredilmesini kararlaştırdı SSCBtasfiye ediliyorDış Haberter Servisi — Sovyetler Birliği, 31 Aralık 1991'de tum organlanyla birlikte resmen tarihe kanşacak. Rusya hükümetine devredilecek olan Kremlin Sarayı'ndaki orak- çekiçli kızıl Sovyet bayrağı indirilecek ve Sov- yet Merkez Bankası Gosbank, Rusya'nın de- netimi altına girecek. Rusya Devlet Başkanı Boris Vettsin ile Sov- yetler Birliği Devlet Başkanı Mihail S. Gor- bacov'un dün yaptıklan görüşmenin ardın- dan, Yeltsin'in sözcüsü Pavel Voşkanov, iki liderin Sovyetler Birliği'nin yü sonuna kadar ortadan kaldınlması konusunda anlaşmaya vardıklannı açıkladı. Sözcunün yaptığı açık- lamaya göre Kremlin'de baş başa görüşen Yeltsin ve Gorbaçov, Sovyetler Birliği'ne ait organlann 31 aralık tarihine kadar feshedil- mesini, Kremlin'in de tamamen Rusya hükû- metine devredilmesini kararlaştırdılar. Sözcü Voşçanov, Kremlin Sarayı'nın üze- rinde dalgalanan orak-çekiçli Sovyet bayra- ğının ise sarayın Rusya'ya devredilmesinin simgesi olarak 31 aralıkta indirileceğini açık- ladı. Açıklamaya göre Sovyet Merkez Ban- kası'nın Rusya hükûmetine devTedilmesi, yıl sonundan önce gerçekleştirilecek. Kremlin'de dün uzun bir göruşme yapan Yeltsin ile Gorbaçov'un, hafta sonunda Rusya lideri Yeltsin ile Orta Asya'daki cumhuriyet- lerin liderleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantjya da değindikleri büdiriliyor. Söz- cünun açıklamasına göre SSCB'nin yerini alacak 'Bagımsız Devletler Toplulugu'na ka- tılma kararı almış olan Orta Asyalı liderler- le Yeltsin'in görüşmesi sırasında, yeni toplu- luğun savunma politikası netleştirilecek ve anlaşma imzalanacak. Bu görüşmeye, Sovyet- ler Birliği Savunma Bakanı Vevgeni Şapoş- nikov'un da katılması ve Şapoşnikov'un, ye- ni topluluğun silahlı kuvvetlerine başkomu- nat olarak atanması bekleniyor. Yeltsin-Gorbaçov görüşmesinin ardından, Gorbaçov'un hiçbir açıklama yapmamasına karşın, göruşme öncesinde sözcusü tarafm- dan yapılan açıklamada, Sovyet liderin yeni oluşuma karşı çıkmayacağı ve kendi gelece- ği hakkında yakında karar vereceği bildi- rilmişti. Yeltsin: Artık git Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Gor- baçov'un bir an önce istifa etmesinden yana. ülkede oluşturulacak yeni yapı içinde Gor- baçov'a yer olmadığını söyleyen Yeltsin, en geç 15 ocak tarihinde istifa etmesi için Sov- yet lidere ültimatom verdi. Roma muhabirimiz Nigün CerraboghTnun bildirdiğine göre Italya'da yayımlanan 'La Repubblica' gazetesine bir demeç veren Rus- ya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, iki hafta içinde resmen kurulması düşUnulen Bağım- sız Devletler Topluluğu'nun yapısı hakkın- daki soruları yanıtladı. Yeltsin, kurulacak olan Bağımsız Devletler Topluluğu'nun hem Avrupa Topluluğu'na hem de İngiliz Ulus- lar Topluluğu'na (Commonwealth) benzeye- ceğini söyleyerek, yeni birlikte merkezin ro- lünü olabildiğince azaltan bir duzenlemeye Kİdilece&ni vurguladı. Yeltsin, yeni topluluk kunılduktan sonra piyasa ekonomisine geçişe de hız verileceği- ni, bunun ülke ekonomisini ilk altı ay için- de daha da kötüleştireceğini söyledi. Yaşam standardının daha da düşmesiyle ayaklanma tehlikesinin ortaya çıkabileceğini savunan Yeltsin, her şeye rağmen bir yıl içinde ülke ANKARA ekonomisinin düze çıkacağını belirtti. Yeltsin ve Mıhaıl Gorbaçov ile görüşme- lerde bulunarak, ülkedeki nükleer silahlann denetimi konusunda güvence alan ABD Dı- şişleri Bakanı James Baker, dün Kırgızistan'a gitti. Kırguistan Devlet Baskanı Asker Aka- yev ile bir araya gelerek görüşen Baker, da- ha sonra Kazakistan'ın başkenti Alma Ata'- ya geçti. Baker, Kazakistan Devlet Başkanı NursulUn Nazarfoayev ile yaptığı görüşme- nin yanı sıra bugun gideceği Beyaz Rusya ve Ukrayna'da da bu cumhuriyetlerde bulunan nükleer silahlann denetimi konusunda gü- vence isteyecek. Azerbaycan Devlet Başkam Ayaz Mutta- libov, bugün yayımladığı bir karamameyle Cumhuriyet topraklanndaki tüm Sovyet or- du birliklerini kendine bağlayarak kendisini "Azerbaycan Başkomutanı" ilan etti. Hükümetin Türki atağı Kültür Bakanı Fikri Sağlar ile Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, Türkmenistan'a gitme hazırlıkları yaparken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, pazar olanaklarını araştırmak üzere Orta Asya'ya gitmeyi planlıyor. GÜNSELİ ÖNAL ANKARA — Dışişleri Ba- kanhğı, Sovyetler Birligi'nde bağımsızlıklarını ilan eden Türki cumhuriyetlerinin yer al- dığı Orta Asya'ya bir "kültnr köprasü" kurmaya çahşırken, diğer bakaruıklar da bu cumhu- riyetlerle ilişkileri geliştirmek için koUan sıvadı. Orta Asya'- daki Türki cumhuriyetlerinden yapılan zdyaretlere karşılık, ba- ' n bakanlar iade-i ziyarette bu- lunmaya hazırlanıyor. Sağhk Bakanı Yıldınm Aktuna, Türk- menistanh meslektaşımn dave- tine ocak veya şubat ayında karşılık verecek. Sanayi ve Ti- caret Bakanı Tahir Köse de pa- zar olanaklannı araştırmak için ocak ayından sonra bu cumhu- riyetlere bir gezi yapmayı plan- lıyor. Kültür Bakanı Fikri Saglar ise, bu ayın sonunda Türkmenistan'a gidecek olan kültür heyetine katılıp katılma- ma konusunda henüz karar ver- mediğini, Türkmenistan'a gidebileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Yıldınm Aktu- na, geçen hafta Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile birlikte Türkiye'ye gelen Sağhk Bakanı ile lstanbul'da bir göruşme yap- tığmı bildirdi. Bu cumhuriyet- lerle Sağhk Bakanhğı arasında uzman ve asistan doktorlann karşılıklı gelip gümesi, ortak bi- limsel toplantılar yapılması ko- nusunda protokoller olduğunu anımsatan Aktuna, 30-31 aralık tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkme- nistan Tıp Enstitüsü'nün 50. kunıluş yıldönümü nedeniyle yapılacak toplantıya Türkiye'- deki üniversitelerden ve bakan- lıktan beş tane doktor gideceği- ni söyledi. Türkmenistan'dan davet aldığını bildiren Aktuna, ocak veya şubat ayında bu çağ- nya yanıt vereceğini belirtti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ta- hir Kûse de, Nahcivan'a yaptık- lan gıda yardımından başka Türki cumhuriyetlerine Fisko- birük, TARİŞ, Çukobirlik gibi birlik ürünlerinden satma ola- nağuu araştırdıklarmı söyledi. Bu cumhuriyetlere yönelik bir girişimde bulunmadan önce oraian görmek istediğini söyle- yen Köse, "Mesete bir şeker faMkası kunna imkftnı var mı, İMkmak h a n . Arük şeker fab- rtv.t«nWın çok bttyttk bir kısmı- nı biz yapıyonıı. Acaba bunu yapabilir miyiz diye düşünüyo- nun. Onlan inceleyecegiz" di- ye konuştu. Eğitim müşavirlikleri MUli Eğitim Bakanı Köksal Toptan da, SSCB'deki Türki cumhuriyetleri ile başlatılan gı- risimlerin sürdurüleceğini bildir- di. Toptan, "Onıdaki geüşmeler çok hızlı olduğu için o girişim- ler aksadı" dedi. Bu cumhuri- yetlerin Türkiye ile ortak alfabe- ye geçme çalışmalannm sürdü- ğünü ammsatan Toptan, bu ul- kelerde konsolosluk veya elçilik kurulması durumunda eğitim müşavirlikleri de açacaklanm söyledi. öte yandan ekonomiden so- nımlu Devlet Bakanı Tansu ÇU- ler'in de Sovyetler Birüği'ndeki iki Türki cumhuriyetinin ekono- miden sonımlu bakan yardım- cüanm Türkiye'ye davet ederek görüşeceği öğrenildi. Çiller'e bu önerinin, Dışişleri Bakanhğı ta- rafından yapıldığı kaydedildi. ABD SON ÇAREDtLENMEK— Sovyetekonomisi bütünüyle çöküşüneşiğine adım adım yaklaşırken enflasyonun artık hiper di>e nitele- necek bo> uta varması ve rtıblenin her geçen gün deger yitirmesi, halkın alım gucunu i> ice duşürmuş durumda. Bir zamanlar kendilerine duzenli biçimde odenen emekli a\lıkları>la i>i kotu geçinebilenler artık hayat pahalılığından ne yapacagını bilemiyor. Kimisi ise bir kö- şede oturup gelip gecenlerin yuregini burkarak bir başka deyişle, dilencilik yaparak hayatta kalma uğraşı veri>or. (Fotoğraf: AP) Yugoslavya parçalanıyor SABETAY VAROL Almanya'nm Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıma karannı Avrupa Topluluğu gündemine getirmesi, Yugoslavya'nın parçalanmasına yeşil ışık olarak değerlendirildi. Konu 15 ocakta AT gündemine gelecek. ya cumhunyetlerini tanıyıp tanunama sorunu 12 AT ülkesini siyasi bölünme- nin eşiğine getirdi. Çetin müzakerelerden sonra dün sa- baha karşı varılan bir uzlaşmayla konu 15 ocaktan sonraya bırakıldı. Hırvatistan ve Slovenya'yı 19 aralık- ta (yarın) tanıyacağını daha önce açık- layan Almanya, tamma işleminin 15 ocak tarihinden sonra yürürlüğe girme- sini kabul etti. Buna karşılık diğer AT ülkeleri ba- ğımsız devlet olarak '.anınmak isteyen cumhuriyetlerin 23 aralıktan önce yapa- caklan başvuruyu inceleyerek bu konu- da ortak karar alacaklar. Bu koşullarda 15 ocaktan sonra tüm BRÜKSEL — Avrupa, Almanya'nm ağırhğını koyması ile Yugoslavya'nın bağımsızlık ilan eden iki cumhuriyeti Slovenya ile Hırvatistan'ı tammaya ye- şil ışık yaktı. Konu 15 ocakta AT gün- demine gelecek. Böylece Yugoslavya'nın 'parçalanması' AT ülkeleri tarafından onaylanarak Avrupa haritasının değiş- mesi gündeme geliyor. Yugoslavya iç savaşı AT ülkeleri ara- sında uzun süren politik çekişmelere ne- den oldu. Almanya, Sırbistan ve Fede- ral Ordu'ya karşı ayrıhkçı küçük cum- huriyetleri desteklerken diğer Avrupa ül- keleri, Yugoslavya'nın birliğini koruma- ya çalışan daha 'ılımlı' bir politika iz- lenmesinden yanaydı. 'Birlik' anlaşmasının Maastricht'te onaylanmasından 6 gün sonra Yugoslav- AT ülkelerinin şimdilik kesin gözüyle bakılmasa da bağımsızlık ilan eden cum- huriyetleri hep bırlikte tanımalan olası- lığı belirdi. Ozellıkle "insan haklan". OzBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NINZİYARETÎ Çernişev 'sıkmtısı' "milli haklar ve etnik haklar"a saygı, tanınma konusurida belli başh kriterle- ri oluşturacak. Makedonya kaygısı yüzünden bu or- tak kararı veto etmesi ihtimali olan Yu- nanistan'a gerekli güvence verildi. Baş- kenti Üsküp olan bu cumhuriyet, Ma- kedonya adım taşımayacak. Anayasa- smda Yunanistan'dan toprak talebinde bulunmayacağını açıkça dik getirme du- rumunda kalacak. önceki günlerde Alman hükümetinin Hırvat ve Sloven cumhuriyetlerini tek başına tanıyacağını açıklaması, Avrupa Topluluğu'nda büyük heyecan yaratmış- tı. Dun sabaha karşı bulunan bu uzlaşı formülünun AT'nin Yugoslav krizinden doğan bu iç sorununu çözmeye yetip yet- meyeceği belirsizliğini koruyor. Alman Dışişleri Bakanı, Hırvat ve Sloven cum- huriyetlerinin AT'nin ileri sürdüğu ko- şulları şimdiden yerine getirdiğine ina- myor. özellikle Hırvatistan meclisinin geçen ay bu cumhuriyette yaşayan Sırp azın- h6a ilişkin aldığı bir karar, Almanya ta- rafından "yeterti" görüldü. Ancak diğer AT ülkeleri bu koşulla- rın yerine gelmediği inancında. Dün sa- bah AT dışişleri bakanlan toplantısm- dan çıkan uzlaşı karan, Bonn'un Hır- vatlar lehine bir durum yaratmak için si- yasi ve ekonomik tüm ağırhğını koydu- ğunu gösterdi. Ancak AT ülkelerinden gelecek tamma karanmn Bosna-Hersek gibi üç milliyetli bir cumhuriyette "patlama" meydana getirme olasüığı gi- derilmiş değil. Belirlenen prosedüre göre 23 aralık ta- rihine kadar AT ülkelerince tamnmak is- teyen Yugoslav cumhuriyetleri, bu istek- lerıni Lahey'de görev yapan Lord Car- rington başkanlığındaki "Barış Konferansı" bürosuna iletecek. Başvu- rular buradan hakemlik komitesine ha- vale edilecek ve bu kurulun görüşü alı- nacak. İleri sürülen koşullan yerine getiren ülkelerin tüm topluluk ülkelerince res- men tanınacağı da AT'nin Yugoslavya konusuna ilişkin karannda açıkça ifade edildi. 'Gorbaçov, değişime engeF VVashington, son haftalarda 'muhafazakâr' kanatta yer alan Gorbaçov'u, barışçı bir geçiş dönemine engel olarak görüyor ve Yeltsin'in gerçekleştirmek istediği değişimlerin kaderi için kaygı duyuyor. L'FLKGÜLDEMİR VVASHINGTON - Geçen ağusios aşındaki darb€>e ka- dar Gorbaçov'un siyasi kaderi konusunda endışelı olan VVas- hington. Gorbaçov'un son hafialarda 'muhafazakâr' saf- ta vcr almasından sonra şimdi dc Yellsin'ın kaderinden kay- gı duymava başladı. Daha açık bir de\ışle Was- hıngıon. artık Gorbaçov'u -bunu açık bir şekilde ilan et- mcsc de- demokrası ve özgür- İ üğiin önündc bir engel olarak abul etmck yönünde bazı adımlar attı. ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın Mos- kova'daki temaslarına ilişkin olarak Amerıkan basınına >ansıyanlara göre Amenkan üst düze\ indekı hava şöyle: "Gorbaçov bundan birkaç ay önce\e kadar hem reformla- rın öncüsü hem de istikrar unsuru idi. Barışçı bir geçişin ancak onunla birlikte mümkün olabileceği düşünülüyordu. O>sa Yeltsin'in Bağımsız Dev- letler Topluluğu inisiyatiflnden sonra Gorbaçov bu özelliğini yitirdi ve barışçı bir geçişin önünde engel oluşturmaya baş- ladı." Gorbaçov doğal akışa karşı koymaya devam ederse, bu- nun muhafazakârları cesaret- lendıreceğinden kaygı duyan ABD. önceki gün kendısine il- gınç bir mesaj yolladı: ABD Dışişleri Bakanı Baker, Mos- kova'da Yeltsin ile Gorba- çov'dan önce görüştüğü gibi. bu görüşmc aynı zamanda Kremlın'de daha önce Gorba- çov'un k.ullandığı bir salonda vapıldı. Üstelik Yeltsin'in he- yetinde Gorbaçov'un yanmda olması gereken SSCB Savun- ma Bakanı da bulunuyordu. Amenkan basınında son günlerde sık sık Gorbaçov'un, refomlara ilk başladığı yıllar- da Doğu Ain^an lideri Erich Honecker'e, "l Eğer gelişmele- rin gerisinde kalırsanız geliş- meler sizi yutar" dediği hatırlatıhyor ve Gorbaçov'un halen başına geîenin bu oldu- eu ifade edilivor Özbekistan Cumhurbaşkanı tslam Kerimov önceki gün Ankara'da yaptığı resmi gönişmelere, SSCB'nin Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev'in katılmasını istemedi. AVKARA (Cumhuriyet Bü- ron> — özbekistan Devlet Baş- kaaı tstam Kerimov'un Türki- yeV< resmi ziyareti Sovyetler Birligi'nde merkez ile cumhuri- yed«r arasında son günlerde ar- tat topukluğu iyice gözler önü- nesmli. Kerimov'un ziyareti sı- raaıda Ankara, Sovyetler Bir- li{! Büyükelçisi Albert Çerni- jr'n rol oynadığı diplomatik bir akıntı yasadı. Chce TKTde akşam saatle- riıcfe yayımlanan bir program- da lultür Bakanı Fikri Saglar ta"a'ından 'sızdınlan' gelişme- nh îzünde, Kerimov'a Esenbo- gi Havaalanı'nda düzenlenen ktralama töreninde hazır bulu- ruE Büyükelçi Çernisev'in, da- ru sonra yapılan resmi göruşme- levkatılmaması yatıyordu. Sağ- lar'n gerek televizyonda gerek- « caha sonra Cumhuriyet'e ver- d% bilgiye göre özbekistan Devlet Başkanı Kerimov'un, "Kendi aramızda antaşınz. Baş- kasına gerek yok" biçimindeki yaklaşumnın kendisine ulaştınl- ması üzerine, Büyükelçi Çerni- şev resmi görüşmdere kaülmak- tan vazgeçmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi ise so- runla ilgili olarak aynı akşam Cumhuriyet'in sorulannı yamt- larken Sağlar'ın anlattıklarını doğrulamadı. Toperi sadece, Bü- yükelçi Çernişev'in Vahatsızlıgı' nedeniyle resmi görüşmelere ka- tılamayacağım bildirdiğini söy- ledi. Çernişev'in Cumhurbaşkanı özal tarafından Kerimov onuru- na verdiği akşam yemeğine de katılmaması, diplomatik çevre- lerde bu konudaiki spekülasyon- ları alevlendirdi. Çernişev'in, Kerimov için dü- zenlenen karşılama töreninde 'çok saglıklı göriindttgiine' dik- kat çeken gozlemciler ise Sovyet Büyükelçisi'nin tavu- koyması- nın altında başka bir neden bu- lunduğu görüşunü savunmayı yeğliyorlar. Aynı gözlemcilere göre Başbakan Süleyman Demi- rel'in önceki gün Kerimov'la gö- rüşürken başına, Türkiye'nin özbekistan'ı tanıyacağım bek- lenmedik bir biçimde ve "şevkle" açıklaması, Çernişev'- in şahsında "Moskova'yı kızdır- mıstı." Türkiye tarafından halen Sov- yetler Birliği'nin Ankara Büyü- kelçisi olarak muhatap kabul edilen Çernişev, söz konusu ge- lişmeyi protesto etmiş, hem res- mi görüşmelerden hem de bu zi- yaretle ilgili tum etkinliklerden çekilmişti. Bu açıklamalara karşın Dışiş- leri Bakanhğı çevreleri farklı bir yorum yaptüar. Ust düzey bir dı- şişleri yetkilisi, "Profesyond diplomatlann siyasi sinyalleri okuma yeteneklerini" anımsata- rak Kerimov'un Esenboğa Ha- vaalanı'nda 'yuzüne bik bakma- ması üzerine' Çernişev'in 'gerek- U mesajı aldtğıu' söyledi. MAZDA121SEDAN1 U MANS 1991 BnHNCM Küçük otomobilde büyük otomobil iç hacmi ve rahatlığım yaşamak istiyorsanız Mazda 121 Sedan'la tanışın. Kategorisinin üstündekı otomobillerin ıç hacim genişliğınden daha genış, 4 yetişkin insanuı rahatça seyahat edebileceğı konforlu bir iç yapıya sahiptir. Mutlaka bir Mazda bayinde Mazda 121 Sedan, Funtop ve otomatik vitesli modellerini görün, en iyi koşullarda hemen alın. UYGARL1ĞA GtDEN YOLDA MAZDA MOTOR TURKtYÎ GtNEL D1STR1BUTÛRÛ MERMERLER YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. BAJlMJtOS Bt_XVA*i NO IJ7 BP70U BESIKTAS. ta. TUAI «74 î J » a H*nnUT» M ao Bonıı-Erivan flörtü • MOSKOVA (AA>— Almanya ile Ermenistan, birbirlerinin başkentlerinde "daimi temsilcüikler" açmayı kararlaştırdılar. Interfaks Ajansı'mn haberine göre Almanya'yı yaptığı ziyareti tamamlayan Ermenistan Parlementosu'nun Dış llişkiler Komitesi Başkam Ohannes İgityan, daimi temsücilik anlaşmasının yam sıra Almanya'mn çeşitli alanlarda Ermeni uzmanlan eğitmesi konusunda da görüşbirlifi sağlandığını açıkladı. FransaVla iııtihar furyagi • PARİS (AA>— Fransa'da her yıl 40 bin gencin intihara teşebbOs ettiği ve her gün 15-24 yaşlanndaki 3 kişinin öldüğu bildirildi. Ülkedeki gençlerin ölüm nedenleri arasında trafik kazalanyla birlikte ön sırada yer alan intiharlann azaltılması için yeni önlemler alınacağı duyuruldu. Gençler arasında intihar sayısımn artmasımn endişe verici olduğunu belirten sosyologlar, intiharlara psikolojik dengesizliklerle birlikte uyuşturucu bağımlığının da yol açtığını belirtiyorlar. Bush'un itiban düştü • WASH1NGTON (AA)— ABD'de yapılan bir ankct, Başkan George Bush'un itibannın, başkanlık döneminin en düşük düzeyinde olduğunu ortaya koydu. The ABC News Televizyonu ve Vv'ashigton Post gazetesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve önceki gece açıklanan anket, ABD halkmın yalnızca yüzde 47'sinin Bush'un icraatlannı beğendiğini gösterdi. Geçmişte yapılan benzer anketlerde, bu oranın yüzde 50'nin altına inmediği kaydedildi. Kaddafî: Suçlu kötti hava • ROMA (AA) — Libym lideri Muammer Kaddafi, Lockerbie uçak faciasına teröristlerin değil kötü hava koşullanmn yol açtığını öne sürdü. AP'nin haberine göre Kaddafi ltalyan Telemontecarlo televizyonuna verdiği bir röportajda, 1988 yüında Iskoçya'da düşen Amenkan yolcu uçağınm havada infılak etmediğini savundu. Libya lideri uçağın kötü hava koşullanndan dolayı bir benzin istasyonunun üzerine düştüğünü ve bundan dolayı infilak etüğini iddia etti. lr«k a ilk transit ıııal • İSKENDERUN (AA) — Kftrfez krizi ve savaşı sonrası, yaklaşık 16 ay aradan sonra, Iskenderun limanından Irak'a transit mal taşımacılığına yeniden başlandı. Hollanda'dan tskenderun limanına getirilen 2 bin 312 ton patates, dün TIR'lara yüklenerek Bağdat'a gönderildi. Hollanda'dan yola çıkan ve toplam 2 bin 312 ton patates tasıyan 2 yabancı bandıralı gemi, dffln Iskenderun limanına yanaştı. Danimarka bandrah 'Danalita' adlı gemideki 1458 ton ve Mııtr bandralı 'Al-Ahaymaz' adlı gemideki 854 ton patates, Iskenderun limanından TIR'lara yüklenerek Bağdat'a gönderildi Berlin'de yeşil hafta • BERLİN (AA)— Her yıl "Yeşil Hafta" adı altında Berlin'de düzenlenen dünyamn en büyük gıda ve tanm ürünleri fuanna Türkiye 20. kez katuıyor. Fuar organizasyon burosundan yapılan açıklamaya göre 17-26 Ocak 1992 tarihleri arasında yapılacak fuara toplam 64 ülke katılacak. Türkiye, "Yeşü Hafta" fuarında, 22 numarah salonda, Ingiltere ve Isveç ile birlikte ortak pavyon oluşturacak. AT-EPIA birli6i 1993 ? e • BRÜKSEL (AA) — Brüksel Komisyonu, Lüksemburg Âdalet Divam'mn olumsuz kararına rağmen, AT ve EFTA ülkeleri tarafından oluşturulacak Avrupa Ekonomik Alam'nın (AEA) 1993'te gerçekleşmesine çalışıldığım bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog