Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Turkiye'nin ılk ve tek akaryakıt kredı kartı: Pamukbank Shell Card. PAMUKBANKL CumhuriyetV \ Akaryakıt alırker* Shell Card'la ışlem tamani! ^v > * PAMUKBANK ^ î y i b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24183 / 2000 TL (KDV dahıl) KURUCUSU YUNUS NADİ11924-1945) BAŞYAZARI NADİR HAOİ (1945-1991) 18 ARAUK 1991 ÇARŞAMBA Zam beklentisi üzerine bayiler gibi vatandaş da 'stokçuluğa'başladı Akar\akıta hüeıuııBulunea doldur Kaloriferleri fueloil ile çalışan apartman sakinleri ve sanayi kuruluşlan, zam haberle- ri üzerine akaryakıt bulabilmek için bayilere akın ediyor- lar. Araç sahipleri de depolannı doldurma telaşında. ••• O Telaşa gerek yok Petrol Ofısi Genel Müdürü Uğur Doğan, son günlerde bayilere akaryakıt satışındayüzde 50 artış olduğunu söyledi. Uğur, telaşa gerek olmadıgı- nı belirterek "İsteyene istediği kadar veriyoruz" dedi. BÜLENT KIZANLIK Hukuraeün, zamları bu haf- ta içinde uygulamaya koyacağı yolundaki haberler nedeniyle akaryakıta hucum başladı. Akaryakıt bayılennin yanı sı- ra, ozelhkle apanmanlar ve sana- yi kuruluşlarının da "zam gelmeden" gereksinimlerinin üzerinde akaryakıt aldıklan ve depolannda stok yapmaya başladıklan Petrol Ofısi Genel Muduru Uğur madığmı da bildırerek stokçulan uyar- belirtiliyor. Istanbul'da, kötü hava ko- Dogan, yalnızca lstanbul'da son birkaç dı. Petrol Ofisi'nin, yeni kurumsal kim- şullan nedeniyle başlayan kalorifer ya- gun ıçınde bayilere olan akaryakıt sa- liğını tanıtmak amacıyla bayıleri için kıü sıkıntısı da hafta sonundan ıtiba- tışlannın yuzde 50'ye yakın arttığını lstanbul'da duzenledıği toplantıda ken- Zamlar sessiz ve derinden gçliyor ANKARA (Cumhuri>et Burosu) — Hukumet, ekonomik onlemlerle ılgılı çahşmaları yoğunlaştırdı. Teme] mal ve hız- metlere yapılacak \uksek oranlı zamların KIT'lerin sorum- luluğuna bırakılmasından sonra KIT yonetımlen zam hazır- lıklannı hızlandırdı Memur maaşlanna onalama yuzde 30-34 oranında zam ongoren 1992 yılı ilk uç aylık geçicı butçe ta- barısı bugun TBMM Plan \e Butçe Komısyonu'nda ele alı- nacak. Zamlardan sonra gundeme gelecek geniş kapsamlı ekonomik onlemler ise 24 arahk (Arkaa Sa. 15, Su. 6'da) ren akaryakıt gelmeye başlamasına kar- şın yoğun talep yuzunden aşılamadı. Araç sahipleri de depolannı doldu- rup yedekleme telaşındalar. söyledi. Genel Mudıir Uğur Doğan, ta lep artışına yol açan zam söylentileri- nin beklendiğı kadar kısa surede ve disiyle gönıştuğumuz Genel Mudür Doğan, "Hükumetin ekonomik pake- ti ve zam beklentileri nedenivk başta yuksek oranda gerçekleşeceğine inan- Istanbul olmak uzere bazı illerde, sa- Oşlanmızda son birkaç gündıir yuzde 50 civannda artış oldu" dedi. Doğan, "Yine de iste>ene istediği kadar akar- yakıt veriyornz" dıye konuştu. Uğur Doğan, bayilerin ellerindekı stoku da yeni fiyattan satabıleceklerini, ancak depolannda çok fazla stok yapma ola- nağının da bulunmadığını belirtti ve "Stok da para demek. Stok için büyiik miktarda para bağUmak lazun. Üstelik ne zaman oe oranda zam getecefci belli defcfl" dedi. Uğur Doğan, yuksek zam- ların kaçımlmaz görüldüğunün anımsatılması üzerine ise "Ben sanmıyonım" diye karşdık ver- dı. Petrol Ofisi Genel Müdürü Uğur Doğan'uı zamlar konu- sunda önceki gün Başbakan Sü- leyman Demirelie göruştüğü ve daha önce zam gören gazyağı ve motorinin bu kez fiyat artışının dışında bırakıl- masının gundeme geldiği de öğrenıldi. Akaryakıt bayılerinin kunıluşu olan Petrol Işverenleri Sendıkası'nm (PUİS) Genel Başkanı tsmail Avtemiz ise "Sto- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) Dövülen Beşiktaşlı öldü Futbol# cinayetiBeyin kanaması Oktay Akdemir adlı Beşiktaş taraftarı 30 yaşındaki niakine mühendisi, GS-BJK maçı çıkışında bir grup Galatasaraylının saldırısına uğrayarak dövüldü. Şişli Etfal'de yapılan müdahaleden iki gün sonra Akdemir beyin kanamasından öldü. ASENA OZKAN Beşıktaş-Galatasaray karşılaşmasın- dan sonra takınunın galıp gelmesının se- vınci ıle evıne dönerken bir grup fana- tık taraftann saldırısına uğrayan makı- ne muhendisı Okta> Akdemir beyin ka- naması sonucu yaşamını yıtırdı. Olaydan sonra Şışlı Etfal Hastanesı 1 ne kaldırılan Oktav Akdemir'ın (30), bu hastanede yapılan ılk müdahaleden son- ra tomografi cihazı bulunmadığı ıçın onceki gun Haydarpaşa Numune Has- tanesi'ne gönderildıği oğrenildı. Haydarpaşa Numune Hastanesı Baş- hekımı Asuman Egriboz, Oktay Akde- mir'ın (.afasına >edığı da>-beler sonucunda beyin ıçınde ve beyin dışındc kanamalar meydana geldığinı ve hastaneye getırildığın- de kuranlma şansının çok az olduğunu soyledı. Beşıttaş Kulubu kongre uyesı Okta> Akdemir, arkadaşları Va- han Sdakoglu ve Hamit FU ıle bırlıkte cumanesı gunu oynanan Galataarav-Beşıktaş maçını ızlemek uzere Alı Samı Yen Stadı- na gif Gunlerdır heyecanla maç (Arkaa Sa. 14, Sü. 2'de) Göıtepe Terörist sanılan hjrsız vuruldu Emedi Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu'nun İstartul Göztepe'deki evini bekleyen koruma poliseri 'dur' ihtarına uymayan bir kişiye ateş açtı. Terörist sanılarak vurulan Cuma Uysal, sabı»alı hırsız çıktı. İsUtbul Haber Servisi — Es- ki Milı Guvenlık Kurulu Genel Sekrem emekü Orgeneral Sab- ri Yinibeşogia'nun Göztepe'- deki sinin çevresinde dolaşır- ken püsin "terörist" sanarak çatışıaya girdıği ve agır yaralı ele gardiğı Cuma Uysal (52) adh ksınin sabıkalı hırsız oldu- ğu anaşıldı. BiıX>lis memurunun da ya- ralarugı olayda Uysal'ın adam öldütnek ve ruhsatsız silah kul- lanntu suçlanndan uzun süre cezartnde yattığı, 6 kez hırsız- lıktaı$özaltına ahndığı öğrenil- di. Öaki gece 02.00 sıralannda meydana gelen olay güvenlik güçlerinı "suikast girişimi" sa- nılması üzerine alarma geçirdi. Kadıköy Bağdat Caddesi Çifte- havuzlar Papatyalar Sokak'ta- kı olay görgu tanıklan ve yetki- lilerin anlatımına göre şöyle ge- liştı: Emekli Orgeneral Sabri Yir- mibeşoğlu'nun evinin önünde nöbet tutan polis ve askeri ko- rumalar çevrede dolaşan ve du- rumundan kuşkulandıkları bir kişiyi durdurmak istediler. "Dur" uyansına ateşle karşılık verdiği belirtilen Cuma Uysal adb kişi Göztepe Polis Karako- (Arkaa Sa. 14, Su. 6'da) İÇ SAVAŞ SURL YOR— Yugoslavya'da FederaJ Ordu'yu oluşturan Sırplar >e bağımsıztık >an- lısı Hırvatlar arasındaki çatışmalar suruyor. Hırvat askerierinin ele geçirdigi koyde varalı bir Sırp goruluyor. tç savaş Yugoslavya'da milliyetleri kanlı bıçaklı hale getirdi. (Fotoğraf: AP) AT, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıma hazırlığında Yugoslavya parçalanıyor Almanya'nın zaf eri AT ulkelerinin çetin müzakerelerden sonra bağımsızhk ilan eden Slovenya ve Hırvatistan'ı 15 ocaktan sonra şartlı olarak tanıyabileceği kararı alması Almanya'nın diplomatik zaferi olarak niteleniyor. 11. Sayfada Demirel• bıönü kol kola Mevlana'da Başbakan Demirel ve Başbakan Yardımcısı Inönü, Konya yo!u üzerinde yaptıklan mitinglerde halka birlikte hitap ederek, "Ne vaat ettiysek hepsi olacak, halkın yüzu gulecek" dedi. GÜNSELİ ÖNAL ~~ KONYA — Başbakan Süley- man Demirel ile Başbakan Yar- dımcısı ve Devlet Bakanı Erdai tnönıi, dun Konya'da yapılan Şeb-i Arus törenleri için Konya'- ya geldüer. Konya'ya, Başbakan- lık arabasıyla gelen Demirel ve Inönû, yol uzerindekı Kulu, Ci- hanbeyli ve Altınekin'de halka hitap ederek iki partinin seçim meydanlanndaki vaatleruıin ye- rine getirileceğini soylediler. De- mirel, "Ne vaat ettiysek olacak" derken Inönu, Bakanlar Kunı- lu'nun çiftçiye şartlı af ve Bağ- Kur'luya kolaylık sağlayan ka- rarlannın seçim vaatlerinin ye- nne getinlmesinin başlangıa ol- duğunu söyledi. Inonu, "Vaat- lerin hepsi yerine gelecek. Daha var, daha var" diye konuştu. Demirel ile Inönü'yü Kulu meydanında, ANAP iktidarları dönemınde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kar- şıladı. Konya Valisı ve Kulu MiUi Eğitim Müdürlüğü'nün telefon (Arkaa Sa. 14, Sü. 2'de) Yerel seçim Erteleme yasası Köşk'te bekliyor •Cumhurbaşkanı Ozal, yerel seçimlerin 1992 haziranına ertelenmesinı ongoren yasayı dün de onaylamadı. Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen küçuk çiftçi ve Bağ-Kur uyelerinin birikmiş faiz borçlarının affı ile bazı kamu bankalarına yeni genel mudür atamaları da onay bekliyor. 5. Sayfada ÇANKAYA'DA BİR NAKŞİ... AHMET TAN 5. Sayfada BAKIRKÖY'DE SEÇİM ŞENLİĞİ 5. Sayfada SSCB tasfıye edüiyor Orakl çekiç kalkıyor Gorbi ve Yeltsin anlaştı Sovyetler Birliği, 31 Aralık 1991'de tüm or- ganlarıyla tarihe karışacak. Rusya hukume- tine devredilecek olan Kremlin Sarayı'ndaki orak-çekiçli kızıl Sovyet bayrağı indirilecek ve Sovyet Merkez Bankası Gosbank, Rusya'nın denetımı altına gırecek. Yeltsin: Gorbi, artıkgit İtalya'da yayımlanan 'La Repubblica' gaze- tesine demeç veren Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, ulkedekı yeni yapı içinde Gorbaçov'a yer olmadığını belirterek 15 ocağa kadar is- tifa etmesini istedi 11. Sayfada HEP-PKK tartışması büyüyor Demirel: Kürtler etnik grup DYP lideri Suleyman Demirel, Kurtlerin et- nik bir grup olduğunu soyleyerek "Onların haklannı da kabul etmeliyiz" dedi. DYP Meclis Grubu'nda, "Kurt sorununda taviz verilmemesi" yolunda eleştirileri yamtlayan Demirel, "teröre tavizsiz olacaklarını" söyle- di. 4 Sayfada İnönii HEP kökenlileri uyardı SHP lider Erdal İnönu, HEP kökenli mil- letvekillerini uyararak "tavırlanna" dikkat et- melerini istedi. İnönu, duygusal birikimlerle de olsa, îki partiye birden mensupmuş izle- nimi venlemeyeceğini söyledi. 4 Sayfada Yılmaz: Haklı çıktık ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz, parti grup toplantısında yaptığı konuşmada HEP kongresinin, endişelerinin ne kadar ciddi ol- duğunu ortaya çıkardığını so>ledi. 4 Sayfada Ecevit:PKKAnkara'yageldi DSP lideri, İnonu'yu "HEP kanalıyla PKK'yı TBMM'ye taşımakla" suçladı. Ecevit, PKK'mn Türk siyasal yaşamına, hukümete, Meclis'e ve devlete bir "dinamit gibi" yerleş- tiğini söyledi. 4 Sayfada ORTA ASYA UYANIYOR Bozulmamış Oğuz soyu: TürkmenlerTürkmenler, Oğuz geleneklerini surdurüyor- lar. Siyah rengi sevmiyorlar, ferah ve geniş mekânlarda yaşıyorlar. Toy adı verilen dü- ğünler Türkmenlerin geçmişteki yaşamlarmı bugüne taşıyan bir köpru görevinde. FATİH M. YILMAZ gezdi yazdı 7. Sayfada ALEVtÜĞİ DEVLETLEŞTtRMEK Murat Belge 2. Sayfada KADINA SİYASET KOTASI Nazan Aksoy 2. Sayfada GENÇLİK YA2ININDA OTORİTER EĞtLİMLER Zehra Ipştroğlu 2. Sayfada MAASTRICHTTEN SONRA BtR BAŞKA AVRUPA AsafCan 2. Sayfada ZAMLAR VE POLİTİKA Osman Ulagay 3. Sayfada DONEK KRAVÇUK Şahın Alpay 4. Sayfada BİRLİĞİN SONU MU? Hüseyın Ba$ 10. Sayfada TÜKETİCİ GÖZÜYLE Meral Tamer 13. Sayfada DOSTTAN GELEN MEKTUPLAR Mehmed Kemal 16. Sayfada HAFTALIK Abdülkadır Yücelman 18. Sayfada TV / 8. Saytada Fransız sinemasından: DönerKapılar Kuzey Irak /10. Sayiada Saddam'dan Kürtlerejest Toplantı /13. Sayfada Çağlar: KIT'leri satacağız Rıfat llgaz /15. Sayfada 'Halk adamı' halkın içinde Sinema / Arka Sayfada Eıfcek kanunu sökmez OLAYLARIN AtDINDAKI GERÇEK Üıiversite, Diğramacu.. YÖK ve thsan J guncelliklennı nere- deyı yülardır hıç yıtirmeyen komır arasmda yer alır. Yayı- dığımız günlerde de bu konular, yükseköğretım kurumlanyla akademik dunyada sıcak tartış- maların kaynağıdır. Bunun nedenlerı bıhmyor. Bırmcısv Koalisyon hukume- tu 12 Eylül'un urunu olan YÖK sistemini koklu biçimde değıştı- receğini programma koymuştur. tkincısv YÖK'un mıman ve Başkam olan Prof. Dr. Doğra- macı'mn görev suresi yıl sonun- da btteceğı ıçın, şu günlerde kar- filığı merak edilen bir soru var: Cumhurbaşkanı Özal, Doğra- macı'nm görev suresını uzalacak mt, noktalayacak mı? Hukümet programında yeni yükseköğretım duzenıyle ılgıli olarak öngörulen demokratık çerçeve aynen şöyle: "Üniversitelere bilimsel ve yo- netsel özerklık tanınacak. YÖK sıstemı kaldırılarak yükseköğre- tım kurumlarının kendı ıçterın- den seçtıklen organlar elıyle yo- netilmesi sağlanacaktır. Böylece hükumetımız özgur, özerk, malı olanaklan en lyı aşamaya getı- nlmış unıversıteyt Turkıye'ye kazandıracaktır Ünıversıtelerarast eşgudumu * * * (Arkası Sa. 14, Su. Ide) Nâzım'ın Kuvayi Milliyesi sahnede NALAÎS MANYASLI Arhavılı İsmaıl, Kara Yılan, Kartailı Kâzım, Şofor Ahmet ve adsız nöbetçiler, askerler... Nâ- zım Hikmet'ın, 1940-50 yılları arasında kaldığı Bursa Cezaevi'nde yazdığı şurlerınden oluşan ve başyapıtı sayılan "Ku- vayi Milliye Destanı"nın bu baş- kahramanlan bugun Muşfik Kenter'ın kışılığınde canlanıp sahne alıyorlar. Muzik, Buğra Uğur'un; mekân Kenter Tiyatro- su... "Kuvayi Milliye Destanı", "Sevdalı Bulut" ıle birlikte 90. doğum yıldönumunde Nâzım Hikmet anısına sahnelenen iki oyundan biri. Ama bunlardan Mehmet Ulusoy'un Dostlar Ti- yatrosu ıçın hazırlayıp yonetti- ğı "Sevdalı Bulut", ozellikle "90. dogum yıldönumunde bir Nâ- zım Hikmet uyarlaması" olarak sahnelenırken, Oguz Aral'ın yö- nettıği "Kuvayi Milliye DesUnı- 'nm 1991'de sunuluyor olması tamamen bir rastlantı. MuşHk Kenter, "Kuvayi Mil- liye Destanı "nı, 1989'da yonet- mesi için Oguz Aral'a onermış. O donemde yeni bir derginin ha- zırlıklan içinde olan Aral, oyu- nu hazırlamayı butunuyle red- detmemekle birlikte uç ay önce- sine dek pek ilgılenmemış de. Oyunun iki yıllık hazırlık seru- veninı Oguz Aral'dan dın- leyelim: "İki yıl once Muşfik'in ve be- nim özel işlerimiz nedeniyle an- cak aralıklarla ele alabildiğimiz 'Kuvayi Milliye Destanı' üzeri- ne ilk ciddi çaltşmalarımız uç ay once başladı. Bu iki yıl içinde ben 'Kuvayi Milliye Dcstanı'nı sunmanın ne- denini düşündum öncelikle. Ya- bancıların "One Man Show" dedikleri, Turkçede meddahlık / destancılık / tek kişilik göste- ri ile karşıladığımız bir tarzda sunacaktık ovunu. Ama Nfizım'ı sahneye çıkarmak gerekiyor muydu? Yoksa Muşfik, şiirdeki (Arkası Sa. 15, Su. 8'de) PINAR KLR'DEN SABAH'A DAVA14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog