Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

İşlem tamam: Kişisel ihtiyaçlarınız için "Bizim Kredi" sizindir! PAMUKBANK Cumhu Kışısel ihtıyaçlarınızı karşılarken de ışlem tamam! PAMUKBANK j iyi bankadı r 68.YIL / SAYI 24182 / 2000 TL (KDV dahil) KURUCUSU-WHOS NADİ (1924-19451SAŞYAZARI NADİR NAOİ (1945-1991) 17 ARAUK 1991 SAU lansu Çiller 'Cesur önlemler alınacak' dedi KÎTlere S, büyük operasyon e e s w önlem Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Devlet Bakanı Tansu Çiller şoyle dedi: "KİT'ler konusunda cumhuriyet tarihinin en cesur önlemlerini almaya hazırlanıyoruz." Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönu ise 'özelleştirme için özelleştirmeye' karşı çıktı. Halka >ük Forumda konuşan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. hükümetin zam paketi ile iki yıllık enflasyonu halka yüklemeye çalıştığını savundu. 19. Sayfada Özel sektör fiyat arttırdı Demirve beyaz eşyayazam İnşaat demirinin tonunda 30 bin liralık artış oldu. Çimento torbasına 2 bin lira zam bekleniyor. Arçelik urünlerine 23 arahktan itibaren yüzde 12-14 zam gelecek. Beyaz eşyada zam oranı yüzde 5-12. Şekere ve akaryakıta gelen zaoımın," meşrubattan baklavaya bütün ürünlere yansıyacağı belirtiliyor. Hükümetin KİT urünlerine yapacağı zam oranına göre, özel sektördeki artışların beklenenin üzerinde olabileceği belirtiliyor. NAZIRE KALKAN'ın haberi Ekonomide Zamlar serbest bırakıldıZam topu KTPlerde Devlet Bakanı ve Hükilmet Sözcüsü Akın Gönen, zam kararını KİT'lerin vereceğini belirterek 'Geciktirilmiş kararları, kendileri nasıl yaparlarsa yaparlar' dedi. Çiftçiye şarth af Bakanlar Kurulu, 5 milyon lira ve altında kredi kullanan 1 milyon 398 bin küçük çiftçinin toplam 577 milyar lira kredi faizinin, yeni ödeme planı çerçevesinde silineceğini açıkladı. Bağ-Kur'luya kolavlık Prim borçlarını 4 eşit taksitte ödeyecek olan Bağ-Kur'lulann 1.5 trilyonluk borç faizleri de affedilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Hükümet, zam topunu KİT'lere attı. Bakanlar Kurulu- nun dünkü toplantısından son- ra bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükumet Sözcusü Alun Gönen, KİT'lerin zam ka- rannı kendilerinin vereceklerini belirterek "Geciktirilmiş karar- ları, kendileri nasıl yaparlarsa yaparlar. Zamla ilgili huküme- timizin karan yok" dedi. Gö- nen, "Bizim hükümetimizin uy- gulamalan, stabiUzasyon prog- ramımız ocak ayından itibaren başlayacak" diye konuştu. Ba- kanlar Kurulu, kuçuk çiftçiler- den 577 milyar liralık faiz borç- lannın belirlenen yeni ödeme planına uyulması durumunda silinmesini de kabul etti. Bağ- Kur'lulann prim borçlanru 4 eşit taksitte ödemeleri durumunda birikmiş borç faizlerinin silin- mesi de Bakanlar Kurulu'nda karara bağlandı. Başbakan Süleyman Demi- rel'in başkanlığında saat 15.45'te başlayan Bakanlar Kurulu top- lantısı iiç buçuk saat sürdü. Top- lantıdan sonra bir açıklama ya- pan Gönen, Bakanlar Kurulu 1 nun KİT urünlerine zam yapıl- ması konusunu görüşmediğini bildirdi. Gönen, Bakanlar Kurulu'nun küçük çiftçilerin Ziraat Banka- sı'na olan borçlanyla ilgili kara- rını da şöyle açıkladı: "Ziraat Bankast'ndan beş mil- yon lira ve altında kredi kulla- nan iki milyon 71 bin adet kü- çük çiftçinin 3.4 trilyon lira tu- tanndaki kredi borcundan ida- ri takibe alınan 1.3 trilyon lira tutanndaki kredinin yansuun alü ay içinde, geri kalanuun 1992 yılı sonuna kadar ödenme- si kaydıyla, tahakkuk eden 564 milyar lira faizin yansını oluştu- (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) DIŞ BORÇLAR 49 MİLYAR DOLARA ÇIKTI. 19. Sayfada VAKIF ARAZİLERİ BELEDİYEYE İADE Sözen, Dalan'ı arazide yendi Damştay karan Danıştay 10. Dairesi, DYP İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın Büyükşehir Belediye Başkanhğı döneminde İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'na satılan arazilerin belediyeye iadesini kararlaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, karan "hukuk zaferi" olarak niteledi. İstanbul Haber Servisi — Da- nıştay. DYP tstanbul Milletve- kili Bedrettin Dalan'ın Büyük- şehir Belediye Başkanhğı döne- minde bazı belediye arsalarım İstanbul Eğitim Vakfı'na sat- ması işlemini hukuka aykırı bu- lan idare mahkemesi karannı onadı. Danıştay'ın bu kararıy- la İstanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Nurettin Sözen'in arsaların geri alınması için baş- lattığı işlem kesinlik kazanarak arsalar belediyede kaldı. Nnret- tin Sözen, Danıştay kararını geçmiş dönemdeki usulsuzlükler için başlaulan mücadelede "hu- kuk zaferi" olarak nhelendirdi. Sözen, belediyede kalan arsala- rın ilk olarak yasallaştırılması için çalışmalara başlanacağını belirterek "Arsalann üzerinde kurulan okullann ruhsatlan yok. Bunlar yasallaştınlacak. Hukukçulann karanna gore be- lediyeye devredilmesi de söz ko- nusu olabilir" dedi. tstanbul Eğitim Vakfı avu- katları vakfın eğitim hizmetle- rine katkısı olduğunu, Dalan'- ın bu işlemden dolayı kişisel çı- kan bulunmadığını savunarak arsa satışında kamu yararı bu- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) ELEŞTİRİOKLARIHÜKÜMETEYÖNELDİ PKK şovuna sert tepki IJderler ne dedi? Ankara'daki HEP kongresinde yapılan PKK şovuna siyasi liderler tepki gösterdiler. Yılmaz "Her fanatizm kendi karşıtını doğurur ve Türkiye bundan büyük zarar görür!' Ecevit "Bölücü hareketler artık başkente taşındı. Bundan Özal'ın ve SHP'nin verdiği ödünler sorumlu!' Erbakan "Onu gidin Demirel'e sorun!' Demirel "Bu konu ayaküstü konuşulmaz". İnönü "Başka bir partinin kongresini değerlendiremem!' 5. Sayfada FERİDUN YAZAR: PKK İLE HEP'İN YÖNTEMİ FARKLI FARUK BİLDİRİCİ'nin söyleşisi 5. Sayfada 5 gün kaldı, durum belirsiz \erel seçimde Ozal heyecanı Kararsu kampanya Cumhurbaşkanı Özal, yerel seçimlerin ertelenmesini öngören yasayı hâlâ onaylamadı. Seçime beş gün kala ilçeler parti bayrakları ile süslenirken adaylar yoğun kampanyaya girip girmeme konusunda kararsız kaldılar. Hukukçular, bu kadar kısa süre kala seçimleri ertelemenin hukuk kurallarına aykırı olmadığını, ancak 'siyaseten yanlış olduğunu' söylüyorlar. 4 Sayfada Türkiye, bağımsızlık ilan eden eski Sovyet cumhuriyetleriyle ilişki kumcak TürkileritanıyoruzBaltık'a elçilik Bakanlar Kurulu, eski SSCB içinde yer ahp şimdi bağımsızlık ilan eden cumhuriyetleri resmen tannna karan aldı. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılacak büyükelçilik, Baltık ülkeleriyle Estonya ve Letonya'ya da akredite olacak. Ozfoekistan'a konsolosluk Özbekistan'ın Devlet Başkanı İslam Kerimov, Ankara'da Özal ve Demirel tarafmdan sıcak bir şekilde karşılandı. Özbekistan tanınacak ve Taşkent'te konsolosiuk açılacak. zi için dün Ankara'ya gelen öz- bekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'a, "Türkiye'nin, Özbe- lüstan'n bağımsızlığını tanıya- cağı", Başbakan Süleyman De- mirel tarafından Bakanlar Ku- rulu toplantısından önce bildi- rildi. 'Bakanlar Kurulu'nun dünkü (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türkiye, eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan eden tüm cumhuriyetleri tanıma kararı aldı. Bakanlar Kurulu'- nun dün aldığı karar uyarınca, Litvanya'mn başkenti Vilnius 1 ta büyükelçilik, diğer cumhuri- yetlerde de başkonsolosluk açı- lacak. Bu arada 4 günlük bir ge- O R T A A S Y A U Y A N I Y O R Tanrı Dağları'nda Kırgız havası Kırgızlar, önce atı sonra avradı, ama her şeyden önce kendilerini seviyorlar. FATİH YILMATın dizisi 7. Sayfada AVRUPA'DA SİYASİ GERGİNLİK Yugoslavya'da Almanatağı Dû ülke tanınacak Almanya'nın perşembe günü Yugoslavyaiç savaşmdabağımsızhk isteyen Slovenya ve Hırvatistan'ı tanıyacağını ilan etmesi Avrupa'da, ABD'de ve BM çevrelerinde rahatsızhk yarattı. Fransa 'ara çözüm' diyor. Dış Haberier Servisi — Yu- goslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan ve Slovenya'nın tanınmasma ilişkin tartışmanın Batı dünyasında yarattığı parça- lanma büyüyor. Bu iki cumhuriyeti perşembe günü "resmen" tanıyacağını ilan eden Almanya, ABD ve BM'nin yanı sıra AT ortaklannın da bü- yük çoğunluğunu karşısına al- DEMÎREL'E ÖZBEK CÜPPESİ— Kerimov, Başbakan Demirel'e Özbekistan'dangetirdiği bir mış durumda. cüppe ile şapka arraağan etti. Demirel'e yardımcı olan Kerimov, kuşağını da bağladı. (AA) Fransa'nın bir "ara çözüm" bulma çabalarma karşın AT ul- kelerinin Almanya'nm tutumu- na tepki göstermeleri, daha Ma- astricht Anlaşması'nın murek- kebi kurumadan topluluğun "ortak dış politika" konusunda ilk sınavı başarıyla veremediği- ne işaret ediyor. Almanya, federal ordu ve Sır- bistan'a karşı Hırvatistan ve Slo- venya'yı destekleyen tutumunda kararlı görünüyor. Dilek Zapt- (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) \argıtay kiracıyı kızdırdı 13. Hukuk Dairesi, kira sozleşmesinin bitiminden önce, değişen ekonomik koşullar nedeniyle kiranın arttırılabileceğine^carar verdi. ANKARA (AA) — Yargıtay, uzun dönemli kira sözleşmele- rinde enflasyon veya ekonomik koşullarda önceden kestirileme- yen nedenlerle olağanustü deği- şiklik olması durumunda sözleş- me bitiminden önce de kiranın arttınlmasının istenebileceğine karar verdi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi söz konusu karannı 5 yıl süreli kira sözleşmesindeki miktann enflasyon nedeniyle eridiği ge- rekçesiyle bir ev sahibinin açtı- (Arkası Sa. 19, Sü. 8'deJ Yıkiız Üniversitesi Thıvar Uzinf kavgası: 5 yarak 'Sol' görüşlü oğrenci grubuyla 'Müsluman Gençlik' arasmda pankart asma konusunda başgösteren anlaşmazlık çatışmaya dönuştu. Kantin ve yemekhane tahrip oldu. tSTANBUL (AA) — Yıldız Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatış- mada S öğrenci atılan molotof kokteyllerinden yaralandı. Çatış- ma sırasında okul kantini ve ye- mekhanesi de kuUanılamaz ha- le geldi. Yıldız Üniversitesi'nde "sol görüşlü" öğrencüerle "Müdii- man Gençlik" adlı gruba men- (Arkası Sa. 19, Sû. 7'de) ÖZGÜR DÜŞÜNCE MEYDAN OKUYOR Halûk Şabın 2. Sayfada AVRUPA TELEVtZYON YAYTNCIIJĞI Cem Pekman 2. Sayfada ENFLASYON MESAJ BEKLİYOR Osman Ula&zy 3. Sayfada Y1LGIN ADAMLARIN ÇOK ÜŞÜMESİ Türker Alkan 4. Sayfada DEMİREL'İN REjtMİ Ahmet Tan 5. Sayfada AVRUPA, HIRİSTfYAN DEĞtL EVRENSELDİR Sabetay Varol 10. Sayfada TÜKETİCİ GÖZÜYLE Meral Tamer 13. Sayfada DÜŞMAN DEDlĞİMtZ DE tNSANDIR Zülfü Dıcleh 16. Sayfada Diyanet / 6. Sayfada İmamlann eğitimi yetersiz' Hakan Aygün TV/8. Sayfada KemalSunal güldörösü: Yoksul Festival / 9. Sayfada Honecker /11. Sayfada Bluesçalınca herkesoynar Sadettin Davran Yine 'vatan haini' Aykut / Arica Sayfada Her durumun golcüsü Metin Tükenmez OLAYLARIN ARDENDAKI GERCEK Serinkanh Olabilmek Ankara'da geçen pazar gunü yapılan HEP kongresinin bir PKK gösterisine dönüşmesi, kamuoyunun (jeğLşik kesimle- rinde tepki ve tedirginliğe yol açtı. Bu olay Kürt sorununun ne denli karmaşık olduğunu ve nasıl özenle ele alınması gerek- üğını de bir kez daha sergiledL Ya da ilgili tüm taraflara ser- gilemiş olmalıdır. Eğer bu konuya serinkanh, gerçekçi ve önyargılardan uzak biçimde yaklaşılmazsa gun ge- lir bugunleri de arayabiliriz. Bu da ilgili tüm taraflar için geçerli bir olasılıktır. O yüzden HEP kongresinde belirli duyarlıklann hiçe sayıl- ması doğru olmamıştır. Bir noktayı kımse unutmasm. PKK, kendı sıyasal amaçlan- na terör ve şiddeti dayanak yapmış olan bir örgüttiır. Koy- duğu eylemlerle yıllardır kan döküyor. Aynlıkçılık temel he- defleri arasında yer alır. Her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti de kendı toprak bütünlüğurıun parçalanmasına göz yumacak değildir; Lozan Antlaşması çerçevesinde kendi varltğmı sürdurmek veyuntaş- larının can güvenliğini sağla- mak için her önleme başvura- caktır. • • • (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) Israil 'Nazi' Wagner'i durduramadıKültür Servisi — Israil'de VV'agner yasağı kalktı. tsrail Fi- larmoni Orkestrası, unlü Alman bestecinin yapıtları üzerinde ya- sağı kaldırmayı kararlaştırdı. Nazizmin ortaya çıkışından çok önce yazdığı Yahudi aleyhtarı yazılar Adolf Hitler tarafından hayranlıkla okunan ve Nazi Al- manyası'nın simge bestecilerin- den biri haline getirilen Wag- ner'in yapıtları yaklaşık 50 yıl- dır tsrail'de çalınmıyordu. AP ve AFP'nin verdiği ha- berlere göre ülkenin dünyaca ünlü topluluğu tsrail Filarmoni Orkestrası üyelerinin aralannda yaptıkları oylama sonucu 12'ye karşı 39 oyla bundan böyle Wagner'in çalınması kararlaştı- nldı. İlk olarak 27 aralık günü ünlü tsrailli piyanist ve şef D>- niel Barenboim yönetimindeki lsrail Filarmoni Orkestrası, VVagner'in "Ucan Hollandalı" ve "TrisUn ile Isolde" adlı ya- pıtlarından bölümler seslen- direcek. lsrail Filarmoni yöneticileri, VVagner'in müzığinin herhangi bir orkestranın repenuarında can alıcı Dir yer ve oneme sahip olduğuna inandıklarını belirte- rek dunyanın önde gelen bazı şeflerinin bu yasak yüzünden ls- rail Filarmoni Orkestrası'nı yö- netmek istemediklerini, karann kaldınlmasında bunun da etki- li olduğunu söylediler. Devlete bağlı İsrail Radyosu ise hâlâ VVagner yayımlamıyor. lsrail Filarmoni Orkestrası'nın Nazi kıyımından sağ çıkan ke- mancılarından Avraham Mela- med de 27 aralıktaki konserde Wagner çalmayı reddedeceğıni, lsrail Radyosu'nun da konseri boykot edeceğini açıkladı. Me- lamed, lsrail Ordu Radyosu'n- da yaptığı acıklamada, VVag- ner'in çalınmasımn kamuoyun- dan pek bir tepki görmeyeceği- ni belirterek "Çünkü kollann- da ve kafalarm8a Nazüerin vur- dugu nnmaralan taşıyaniana sayısı artık çok azaldı" dedi. Bu arada, kendisi de bir Na- zi kampında kalmış olan tsrail Parlamentosu Sözcüsü Dov Şi- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog