Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

taş ve Galatasaray Gonul Uyeleri! kbank Alo24 Istanbul 188 24 24u i' Sadece 50O0'er adet basılan ııyonluk Kartı'nızı tukenmeden iinıze gonderelim. BANK24I 5 L E M T A M A M Cumhuriyet Taraftara selam İşlem tamam! PAMUKBANK1 i y i b a n k a d ı r . / SAY! 24180 / 2000 TL (KDV dahil) KURUCUSU YÜHUS MADl (1924-1945) BASYmi NADİR NADİ (1945-1991) 15 ARAUK 1991 PAZAR Umttt Türkiye'de Kazakistan'm başkenti Alma Ata'da birçok insan kalkınma umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda. Neo-Turancı ve kendilerme 'Bozkurt' diyen Alaş Partisi yanlılan ise komünist kökenliyönetimi devirmek içinTürkiye'deki yandaşlannın siiahgöndermesini isteyecek kadar ateşliler Asya'da -Tunmalar Pantörkîzmm dirilişi Orta Asya'da ve Kazakistan'da Pantürkizm yülar sonra yeniden canlamyor. Kazakistan yönetimi de bu akımın güçlendiğini kabul ediyor. 70 yıllık Sovyet yönetimine karşı tabandan elen tepki kendini Pantürkizm içiminde gösteriyor. Köktenci İslamiyet, Kazakistan açısından tehdit oluşturmuyor. 7. Sayiada S ovyetdış ticaret bankası iflasetti Baker'ın Sovyetgünderni yükliL Nükleer komuta kimin elinde? u. Kazakistan'da Slavlar, kentlerde çoğunlukta. Kırsal alanda ise Kazaklar, geleneksel yaşamlanyla bir anda sizi kucaklayıveriyorlar. Kentkrden uzaklaştığınızda, karşınıza atıyla, bürgütüyle (kartal), kalpağıyla Kazak bir avcı çıkıp, Türklerin bir zamanlar at koşturduğu çağlara götürüyor sizi. Hem Kazak'm anlamı 'bozkır atlısı" demek zaten. ANAP'ınfaturasıcep yakacak İç vedışborç464trilyonlira; hükümetin 55-60 trilyonluk zam paketi kapıda BİLAL ÇETtN ANKARA - Başbakan Sü- levman Demirere sunulan son "Ekonomik Durum Raponı" iç karartıcı bir tablo sergıli- yor. Raporda, Türkiye'nın ıç ve diş borç yükünun faızlenvle birlıkte. millı gehrınden daha yüksek olduğu, desletın ışçi. müteahhtt ve üretıci borçlan- nı ödeyemez durumda olduğu bildınldı. İç borçlanma ola- naklannın ükandığı behrtılen raporda. vergı ve zamdan baş- ka çare kalmadığı savunuldu. Kesın bir çıkış yolu üzerin- de görüş bırlığine varamayan teknisyenler tarafından. K.İT zamlan konusunda hükümete değışık seçenekler sunuldu ve zamların bir an önce yürürlü- ğe konulması gerektığı vurgu- landı. Teknisyenler kamu finansman açığınm daraltıla- bilmesi ıçin 55-60 trilyonluk bir zam paketi önerdi Ekonommın kaynak soru- nunun çözümü, Başbakan Süleyman Demirel'in tercihle- rine kaldı. Ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller'ın vanısıra Başbakan Demırerın de ekonomik so- runlar ûzennde yoğunlaştığı bildirildı Demırel, dün öğle- den sonra ekonomı bürokra- sisi ile bir dızi toplantı yaptı. Hafta başından itıbaren Başbakanlık'da Mahye Ba- kanlığı. Hazine. DPT \e Merkez Bankası ust yönetıcı- lennin katüdığı bir dızı top- Untı yapıldı. Büyük bölümü Hazine ve Dış Ticaret Müste- şarı Tevfık Altınok'un baş- kanhğında gerçekleşen bu toplantılarda, ekonomik so- runlar ve önlem önenleri konusunda Hazine, Maliye ve DPT tarafından yapılan çalış- malar bir araya getirilerek süm görüşler tek raporda top- landı. İki cılthk bu rapor (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Yerel seçim erteleniyor Muhalefette Ozal şokuANAP'ta şok Özal'ın ara yerel seçimleri erteleme eğiliminde olduğunun öğrenümesi ANAP'taşok etkisi yaptı. Mesut Yılmaz, yakın çevresine Ozal'ın anayasaya aykırı bir yasayı onaylamasını beklemediğini söyledi. ANAP, yasa için Anayasa Mahkemesi'ne başvurup vurmamayı değerlendiriyor. 5. Sayfada SORGUDA ADLİ POLİS A. Saytada TEK GenelMüdürü Erdal Ne kadar şebeke, o kadar elektrik LONDRA Orperada Madoraıa hayaleti Johann Strauss'un 'Yarasa' opereti İngiliz Ulusal Opefası'nca oldukça değişik ^ yorumlandı. Hizmetçikız Adele bir anda Şeb yetersiz' Büyük kentlerde son elektrik kesinülerinin dağıtım şebekesinin yetersizliğinden kaynaklandığmı belirten TEK Genel Müdürü Birkan Erdal şöyle dedi: "İstanbul'da bugünkü dağmm sistemi 40 yıl öncesinin teknolojisi. Bu sistemin çağdaşını yakalamak gerek!' tstanbu! Haber Servisi — Bu- ytlk kent insanının son fırtma- da yaşadığı elektriksiz, dolayı- sıyla kalorifersiz ve susuz gun- lerin famrası, altyapı yatınmla- nna gereken onemi vermediği gerekçesiyle ügili bakanlıklara çıkarılıyor. Konuyla ügili gorüşlerini ak- taran Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Genel Müdürü Birkan Erdal son eiektrik kesinülerinin, dağıtım sistemine ayrılan yaü- nmların yetersizliğinden kay- naklandığmı açıkladı. Cumhuriyet'e özel demeç ve- ren Birkan Erdal, "Efcktriğimiz yok, elektrik üretemhoruz tela- şıyla 1980 ile 1990 arasmdaki (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) giysileriru fora edince, seyirciler birkaç dakika için de olsa Madonnavari bir şov izlediler EDIP EMIL OYMEN Soprano Garrett, Madonna kıyafetiyle operava pop kattı. (Fotoğraf: R1CHARD MILDENHALL) LONDRA — İngiliz Ulusal Operası'nın sahnelediği "Yarasa" operetinde "prensin baloya davet ettigi hizmetçi kız Adele" rolûndeki soprano Lesley Garrett, bir anda uzerindeki giysileri çıkanp Madonna'nın konik sutyeni ile kalıverdi. Garrett'ın içine külot da giymediği, mabadını seyircilere donüp de şöyle bir salladığında anlasıldı. Noel nedenıyle turlü hafıfliğe açık ve hazır seyircinin coşkun tezahuratı, ıslık ve alkışlan yuzunden partisyonunu tamamlayamayan Garrett, sahnede birkaç uzun dakika, (Arkası Sa. 19, Sü. Tde) TRT Yasası değişecek Özel TV'ye yeşüışık İstanbul'da düzenlenen özel TV panelinde konuşan başından sorumlu Devlet Bakanı Ergenekon ile Kültür Bakanı Sağlar, TRT'nin yayın tekelinin kaldırılacağım söyledi. TV Servisi — TRT'nin TV- radyo yayıncılı|ındaki tekelini kırma yönunde son atak, DYP- SHP koalısyonunda geldi. Ba- şından sorumlu Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon \e Kültur Bakanı Fikri Sağlar, yapılacak yasa değişikliği ile TRT'nin ya- yın tekelinin kaldırılacağım soy- lediler. Turkiye'nin TV konusundaki en kapsamlı toplantısı olarak nı- telenen "Türkiye Sinema v« Au- diovisüel Kultür Vakfı"nın (TÜRSAK) "Tnrkiye'nin Yeni Radvo Teievirjon DüzenF' pa- neli dün gerçekleşti. Kültür Ba- kanı Fikri Sağlar ve Devlet Ba- kanı Gökberk Ergenekon, açış konuşmalarvru yaptılar. Sağlar, televizyonun çok etküi ve sonsuz bir güç oluşturduğu- nu, bu konuda sımrlann nerede başlayıp nerede bittiğinin tah- min edilmesinin olanaksızlığını vurguladı. Özel TV'lerın kurul- masına karşı çıkmanm anlam- (Arkası Sa. 1S, Sû. 6'da) Kitabın gayri resmi bayramı Yazarlar, Devlet Tiyatrolan deposunda hapis tutulan 25 bin kitabın serbest bırakılmasını sevinçle karşıladılar. Bütün yasaklanmış kitapların özgür bırakılmasını isteyen yazarlar, yasakçı zihniyetin sona ermesi gerektiğini söylediler. 3. Sayfada YAYINLAR DAİRESİ'NE AYLA KUTLU ATAN1YOR ISayiada Leikosadan Kıbns'ta yalmzhk SEZER DURU Kıbns halkı, Türkiye dışmdaki ülkelerle hiçbir alanda ilişki kuramama, sportif etkinlik bile yapamamanın iizuntüsünü yaşıyor. Stockholmrien Cindymeydan okuyor YAVUZ BAYDAR Avam tabakasmın kaçımlmaz mağaza zinciri H-M'in Noel ata|ı sayesinde dünyanın en masraflı modellerinden Cindy Crawford reklam panolarına bile yerleşü. Romadan Tannlann tapın^ı NİLGİJN CERRAHOĞUJ Pantheon'un evsahipliğini yapan 3 evsizden biri Alfonso. tki büklüm gezen 70 yaşlanndaki Maria ise gul satmayı yeğliyor. Londra'dan Kennedy'nin ekran cfizisi EDİP EMtL ÖYMEN Küçük Kennedy'nin Florida'dan naklen yayımlanan duruşması, İngiliz orta sınıfı için beklenmedik bir nimet oldu. 10. Sayfada PAZAR KONUĞU Bugün / Dergi Aydınlann futbol fanatizmi MİGROSKOP DERGİ'nin içinde İ IM C E L E Y İ N Futbol / Sporda Derby maçı Beşiktaş aldı: 1-0 JACOBLAMMUKudus'tekı tbrant Ünıversııesı'nde Sıyası Tanh Profesörü Ortadoğu \ politikanız başanlı HALÛK ŞAHİM'în sâyleşis) 14. Saytada DÜĞÜM Okay Gönensm 2. Sayfada TÜRKÎYE'NtN KÜLTÜK POLtTİKALARl jale Baysal 2. Sayfada GALILEFNÎN SORUMLULUĞU Ahmet Cenul 2. Sayfada DEĞtŞtM TANRISI VE GORBAÇOV Osman Ulaguy 3. Sayfada BABAKRATtK ŞEFKAT Türker Alkan 4. Sayfada HAFTAYA BAK1Ş Ahmet Taner KifUU 5. Sa>iada DÜŞ tŞLERİ BÜLTEN! \az!: Era\ 10. Sayfada EKONOMİDE KULİS Mera! Timer 13. Sayfada GAP'IN VEREMEYECEĞt MEYVELER Hduk Onülga 16. Sayfada Moda / ArVa Saytada Buyazdüşler gerçek olacak Neclâ Seyhun Film / Arka Saytada Büyülü bir mizah: Fantasia Atillâ Dorsay Kafkaslar'dan Orta Asytfya... IVafkaslar'dan başlayarak Hazar Denızt'nden öteye, Orta Âsya içlerine doğ- ru uzanan bir "Turk dunyası" var Azerbaycan, Kazakistan, Ozbekıstan, Türkmenıstan ve Kırgızıstan... Çok yakın tarıhe kadar Sovyetler Birlığı'- nin bir parçasını oluşturan bu cumhurıyetler şimdi bağımsızlıklarını kazanmış durumda- lar "Türki" ya da "Türk kökenli" diye nıtele- dığimiz bu cumhuriyetlerde 55 mılyon kışı ya- şıyor. Büyük çoğunluğu Mustuman olan bu nüfusun geldiğı koken Turk Konuştukları dı! de aynı kokenden, Turkçemızin değişik ağız- ları da denilebılır buna Kuşkusuz kendılennı öncelıkle Kazak, Öz- bek, Kırgız olarak goruyorlar. Ama kültürel kırnliklerinin temelınde yatan "Turkluğün" de bilincındeler. Kültur kokenlerımızdekı (.irkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL Parislilüks fahişeler işsiz kaldıMtNE G. SAULN1ER PARİS — Paris Emniyet Mu- dürlüğü'nün dün verdiği bir ha- bere göre etkinlikleri uzun sure- den beri izlenen ust duzeyde "kaiiteir iki fuhuş şebekesi, po- lis tarafından dağıtılarak sorum- lulan tutuklandı. Bunlardan bı- rincisi, çok yaşlı milyarderlere çok genç ve bu konuda dene- yinısiz moda mankenleri kirala- yan bir kuruluş. Diğeri ise işa- damları ve poliükacılann "mıişterisi" olduğu luks bir ran- de\uevı. Fransızcada ha^t kadınlan- nın (diğerleri memat kadıru olu- yorlar) kibar argodaki tanımı "tavuk." Paris Emniyet Müdür- luğu'nun açıklamalarına bakılır- sa, bir duzine mıl>f ardere hizmet veren binnci kuruluşun örgutle- diği "luks tavuk" ticaretinın ger- çekten "altın" yumurtladjğı söy- lenebilir. Bu şebekenin tarifele- rinde çok genç ve ilk kez fuhuş yapan bir mankenle geçirilecek '1 saat'in bedeli 12 milyon Türk Lirası. Şirketm tarihinde, bütün bir geceyi aym manken -piliç ya da civcıv denebilir ile geçiren bir milyarderin, servisten çok hoşnut kalarak 120 milvon TL ödedıği görulmuş. Fransız Emniyet Mudurluğu- nun "İnsan Tıcaretiyle Savaşım Birimi" (OCRTEH) Komıseri Hubert Martinez, satılık man- kenlerle ilgili olarak şunlan söy- luyor: "Hepsi kocaman çocuk- lara benziyorlar. Moral bozuk- lugu >aşadıklan bir sırada ya da borçtundıkları bir dönemde ya- pılan 6neri>i kabul edivorlar ve kazandıkları korkunç paralan, a\nı hızla tuketi>orlar." 'Gundüz guzelleri' olarak ad- landırılabilecek mankenlerin hiçbirisi, mankenliği bu yuzder bırakmamış. Pekçofunun resmi ne "işc" çıktıkları tarihten son ra çeşith reklamlarda rastlanı yor. Şebekeyi yöneten lsaac S«l lam adında bir Musevi. "Baron ya da Bay Sinclair diye anıla tsaac Sellam, muşterileri ile ili kilerini Paris'in unlu bir kuma hanesinde kuruyormuş. Sellar (Arkası Sa. 19, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog