Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaş ve Galatasaray Gonul Uyelerı! Pamukbank Alo24 Içtanbul 188 24 24u arayın! Sadece 5000'er adet basılan Şampiyonluk Kartı'nızı tukenmeden adreslnize gönderelim. BANK24 I S L E M T A M A M Cumhuriyet Taraftara selarrv. İşlem tamam! 'PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r I 68.YIL / SAY1 24166 / 2000 TL (KDV dM) KURUCUSU YUNUS NADİ f1924-1945} BASYMM. NADİR NADİ (1945-1991) 1 ARAUK 1991 PAZAR Maaşa sigortadanminitırpa n Yeni hükümetle birlikte para yön değiştiriyor. Borsa kasım ayında yuzde 47.75'lik artışla yeniden doğarken reponun yıldizı söndü. Faizlerde çıkış trendi durdu, hatta iniş başladı. Kapahçarşı-Tahtakale fonları hükumeün güvenoyu almasından sonra önümüzdeki günlerde mini de olsa bir devalûasyon bekliyor. Önceki hafta külçe altını ile Cumhuriyet Altını arasında doğan farklılık geçen hafta giderildi. EkOMMİde Kapalıçarşı pusuda \cn\\CYY\flKW\n n 1-0 JJUnn 7nrunhi fnnurt ANKARA (CumhuriyetBöro- ması önenldı. Vergi ıadesinin Teşvik ve Konut Edindirme Fo- £JJI Uf UU J <Jr lUr l su)-Ekonomık önlemler paketi kaldınlması ile bu uygulama- nu kesintüennin kaldınlmasını Hazine ve DPT ile Maliye bü- dan yararlanan yaklaşık 5.5 destekleyen Maliye bürokrası- rokrasısıni karşı karşıya getirdi. tmlyon kişınin her ay ortalama nın vergi iadelerinin kaldınlma- Maliye faturalı yaşamın kaldı- 70 bin hra gehr kaybına uğraya- sı önerisine ise karşı çıküğı nlmasına karşı çıkıyor. DPT cağı öne sürüldü. Ekonomık öğrenildi. Vergi ıadesi uygula- ıstıhdamın teşvik edılmesı ıçin önlemkrin önümüzdeki günler- masımn iki temel amaa bulun- yeni bır önen getırdı. Ücretler- de Başbakan Süleyman Demi- duğunu belirten mahyecıler, bu dekifonkesintisınınkaldınlma- rel'ın başkanlığında yapılması uygulamayla bir yandan "belge sına paralel SSK işveren primı beklenen bır dizi toplanüdan duzeni"nin yerleştirümesıne ça- oranının düşürülmesı, buna sonra kesinleşeceği bildirildı. hşıldığmı, diğer yandan da "dar karşılık ücreüilerin pnm kesın- Hazme ve DPT'nin ücretli ve tısı oranının 1-2 puan arttınl- işverenler uzerindeki Tasarrufu (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) lQCİ€SU2lft GcVCltTlllîl VSt&CU Bir Üniversite İstiyoruz' Öğretim 'yüksek', eğitim 'diişük' 1 emel görevi bilim üretmek olan üniversiteler, hem öğretim üyesi hem Öğrencisine hem de çağa ayak uyduramayan bir yapıda Prof. Dr. Aysel Çehkel'ın yazısı 7. Sayfada İşteBizimYaşamımız: Jjoğaziçi Üniversitesi'nden Efser Göker anlatıyor: Yurt hayatı kişiyi yalnızlığa itiyor. Umutlar hep başka bahara mı kalacak? Her yıl yüz binlerce genç "üniversiteli" olabilmek için üniversite giriş sınavlanna katıhyor ve yine yüz binlercesinin umudu "bir başka bahar"a kalıyor. Tablosu 7. Sayfada Üniversiteliler yazıyor: Nasıl bir üniversite istiyorum! 7. Sayfada Romadan Valentinotoun büyüsü NtLGÜN CERRAHOĞLU Ünlü modacının sergisi, beş yıl süren bir elemeyle 2000 giysinin arasından seçilen 318 paryadan oluşan tafta, organza, muslin, tuvalet, elbise ve aksesuar insana birkaç saat içinde yıldızlann ve prenseslerin düş alemini yaşatıyor. Mauriuden Üstsüzlerin Noel sevinci ALİ KIŞLAK Sabahın erken saatinde metroya yolunuz düşerse, sıcak bir insan kokusunun, sefüliğin kokusunun geceden sabaha soyunuşunu duyarsınız. Kartonlar ya da en lüksü eski bir palto üzerine kıvnlıp yatmış. tnsanlann, üstsüzlerin günaydınıdtr bu. Batumdan Aşkolsun Gürcistan t u- Diyarbakır'da gözaltına ahndığı öne sürülen emekli işçinin cesedi köprü alünda bulundu Bir kiLskıılu ölüm daha Güvenoyu^ " ^ ^ . _ _ . . * > * . < • • • * . » » • «•» ı . L i _ j _. . ı . ı _ * * _ • • _ 9 ^ 9 k # 1 ^m « I ^B ^M I _. 280 kabul, 168 ret oyu İkinci Ve4at Aydın ola^ı mı? TİP üyesi olduğu gerekçesiyle 1980 yılında tutuklanan, emekli işçi İsmail Hakkı Kocakaya'nın, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından gözaltına ahndığı öne sürüldü. 12 kurşun deligi Gözaltına alındıktan 4 gün sonra Diyarbaıaı-Siverek karayoiu uzerindeki Azap Köprüsü'nün altmda cesedi bulunan Kocakaya'nın vücudundan 12 kurşun çıktL İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Kahraman, "Bu kişiler yakalanıp yargı önüne çıkarılmahdır" dedi. ERGÜN AKSOY DtYARBAKIR — Faili meç- hul cinayetler süruyor. Geçen temmuz ayında öldünllen HEP ll Başkanı Vedat Aydın olayın- dan sonra, emekli işçi tsmail Hakkı Kocakaya'nın da kendi- lerini polis olarak tanıtan kişi- ler ta r pfınd?T) gftza'tına almıp daha sonra cesedinin bulunma- sı kentte gerginliğe yol açtı. Ko- cakaya'nın yakınları, kimlikie- ri beürlenemeyen kişiler tarafın- dan gözaltına alma olayı sırasın- da kullanüan iki araan plaka- lannı saptadıklarını, bunu gü- venlik birimlerine bildirdikleri- ni ancak, hiçbir sonuç alama- dıklannı söylediler. Konuyla yakından ügilenen insan hakla- rından sorumlu Devlet Bakanı Mebmet Kahrmman, "Bu tür oUylan gerçekleşüren her kim olursa olsun ortaya çıkartıhp yargüanmahdır" dedi. Vedat \ydı? otoînr-dac sor- ra Diyarbakır'da faüi meçhul ci- nayetlere bir yenisi daha eklen- di. 1980 yüında Türkiye İşçi Partisi (TIP) üyesi olduğu ge- rekçesiyle Diyarbakır Sıkıyöne- tim Mahkemesi'nde 4 yü tutuk- lu olarak yargılanan ve daha sonra beraat eden emekli işçi ts- mail Hakkı Kocakaya'nın (48) kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından gözaltına alı- nıp daha sonra cesedinin bulun- ması tepkilere yol açtı. Geçen cumartesi günü gözaltına alınan Kocakaya'nın cesedi dört gün sonra Diyarbakır-Siverek kara- (Arkau Sa. 14, Sü. 7 de) FORMAYA RENK YASAĞ1 4. Sayfaıla TÜRKİYE'DEKİ tNSAN HAKLARl TART1Ş1LDI 4. Sayfada Dünya, AIDS'e karşı el ele 1991 yılının sonuna yaklaşırken tum dünyada 157 ülkeden WHO'ya (Dünya Sağlık Örgütü) bildirilen olgu sayısı 370 bini aşmış durumda. 3. Sayfada KAPAĞI ATANLAR Okay Gönensm 2. Sayfada ORTADOCU BAR1Ş KONFERANSI VE TÜRKtYE Dr. Şule Kut 2. Sayfada GÜNCEL YAZI Osman UUgay 3. Sayfada TOPAL TAHİR Türker Alkan 4. Sayfada GÜNEYDOĞU SORUNU MU? KÜRT SOHUNU MU? Ahmet Ta.net KışUlı 5. Sayfada PİREStRKİ Nazlı Eray 10. Sayfada EKONOMİDE KULİS Meral Tamer 13. Sayfada TÜRKLEREBtR GORBAÇOV GEREK. Hüseyin Ergün 16. Sayfada DEIİ DOLU Gani Müjde 17. Sayfada KDYl'!S Ol'ERASYOM MÇP'yiböldüDYP-SHP koalisyon hükümeti 280 kabul 168 ret ile güvenoyu aldı. ANA^P, RP, DSP milletvekilleri ret oyu kullanırken Türkeş ve 14 arkadaşı hükümete güvenoyu yerdi. Türkeş'in bu tavıına karşı çıkan MÇP'nin güçlü adlarından Muhsin Yazıcıoğlu, ökkeş Şendiller, Saffet Topaktaş ve Esat Bütün oylamaya katılmadılar. Herbiri lOtonkaldırabilen ROadetplastlkbalon 3x3xİ5 Ambariara hava pompalanacak Boğazfdaki enkaz için iddıa: ivi kurtarırız'Bilim Teknik Ser\isi — Fuîpın bandırah- gemiyle Rumelihisarı açıklarında çarpışa- rak 20 binin uzerinde koyunla birlikte Bojaz'ın sulanna gömülen Lübnan gemi- sinin en çok iki ay içinde yuzdürülebilece- ği bildirildi. Cumhunyet Bilim Teknik Servisi ele- manlan, baük Rab-Union gemisini görün- tükmek uzere dûn sabah Rumelihisan'nda bir dalgıç ekibiyle buluştu. Aralannda 1Ü Su Alü Bölümü Başkan Yarduncısı Yard. Doç. Dr. Bayram Örtürk'ün de bulundu- ğu dalgıçlar, dahş yaparak sualtı kamera- sıyla batık gemiyi görüntülemeye çalıştılar. Ancak akıntının çok güçlü ve deniz suyu- nun bularuk olması nedeniyle görüş "srfır" olduğu için fotoğraf çekemeden su yüzu- (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) Rumelihisarı açıklarında batan geminin fotoğrafını eekme ginşimi kotu hava ko- şullan nedeni>le sonuçlandırılamadı. (Fotoğraf: BEHİÇ AK) ANKARA (Cumhuriyet Bn- rosu) — DYP-SHP koaüsyonu dûn TBMM'de güvenoyu aldı. DYP, SHP ve MÇP kökenü 15 milletvekili "kabıd", ANAP, RP ve DSP'li mületvekilleri ise "ret" oyu kullandılar. 280 ka- bul, 164 ret oyunun verüdiği gü- venoylaması- na, eski MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile gö- Tiiş aynlığma düşen dört MÇP kökenli milletvekili ka- ülmadı. Başba- kan Süleyman Dcmird, teşek- kür konuşma- sında, "Bu ba- şarıyı uyum iceristnde daha ileriye götür- mek zornnda- yu. Cenabıal- lah milletin nmit ve bek- lentfleri ahında ezilıncmeyi bi- ze nasip etsin" dedi. SHP U- deri Inönu de gnıptaki teşek- kür konuşma- sında, hükü- mette, sosyal demokrat görüş- lere bağh kalacaklannı söyledi. Güvenoylamasuun yapüdığı bir- leşimi, hükumet programının okunması ve tartışmalannda başkanhk kürsüsune çıkmama- sı "hükumetin olaştnrulma bi- cimini protesto ettigi" yorum- lanna yol açan TBMM Başka- nı Hüsamettin Cindoruk yönet- BA^KENTTEN AHMETTAN Zengin Hükümet ANKARA — Dttnktt gü- venoyu De koahs>on dönemi resmen başladı. Yeni httkünıet, cnmhuri- yet döneminin en zengtn hü- kümeti. Millet sevgisnden yana, göalü engin denizter gibi zengin olan Demirel'e ve lnönü'ye elbefte bu zengin- lik fazhı ters düşmayor. "Servetimi \S trilyon iira yazrn yeter" diye açıklayan- lardan, "servet döküınn İçin mekfl" isteyenlere dek kabi- ne oer büyuklükte kalantor- la doln. (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) ti. Ad okunarak yapüan oylama toplam 35 dakika sürdü. Güve- noylamasmda ret oyu kuUanan ANAP Genel Başkanı Mesut Ydmaz ile RP Genel Başkanı Necmettin Erbmkan, partili mil- letvekiDerince alkişlandılar. An- cak öbür genel başkanlann oy kullanması sı- rasında millet- vekilleri sessiz kaldılar. DYP ve SHP'nin fı- re vermediği güvenoylama- sında, SHP içindeki Denfa Baykal yanhsı mııhalif gruba mensup millet- vekilleri de grup karanna uyarak güve- noyu verdiler. ANAP'tan sa- dece Yozgat Milletvekili Mahmmt Or- hon oylamaya katılmadı. 114 ANAP'hnın "ret" oyu kul- landığı güve- noylamasında bulunmayan Orhon, ANAP grup yönetici- lerini telefonla arayarak çocu- ğunun rahatsızlanması nedeniy- le gelemediğini bildirdi. DSP Genel Başkanı Büknt Ecevit ve arkadaşlan da hükümete güve- (Arkaa Sa. 14, Sü. S'de) CÎNDORUK'TAN ÖZAL'A SOĞUK KARŞILAMA 5. MEHMET ZİYA Bir köylü bana "Stalin'i sever misin" diye soruyor. Sevmediğiıni söylüyorum, "Çünkü onun elinde sopa vardı" diyorum. Aynı adam Atatürk'ü scvdiğini söylüyor, biraz korgın. Kuala Lumpur dan Aalıyemekler vatanı NEVVALÇtZGEN Çinliler, Malezya ile kaynaşmış. O dönemde göçmen Çinlilerin iki eş aldığı söyleniyor. Biri Çinli, digeri Malezyalı. Böylece iki ulkenin yemck kültüıleri de birbirine kanşnuş. Malezya yemekleri çok acüıdır. 10. Sayfada PAZARKONUÖU Kahraman: Yasalar insan için olmalı İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, yasalann daha demokratik açılımı için yasa önerilerinin olacağını söylüyor. TURAN YiLMATın söyleşisi 12. Sayfada Bugûn / DERGİ Otomobil nereye gidiyor? TV/8. Sayfada Jacksoıfınolay klibi Bir NumaraUa MiGROSKOP DERGl'nin içinde İ IM C E L E Y İ N Futbol / Spofüa F.Bahçe G.Birliği'ni 3-1 yendi Moda / Arta Sayfada Bûyûcû, zarii kadımyarattı Neclâ Seytiun Güvenoyu Sonrası... U Ikemızinonünde gerçekten yeni bir dö- nem açılıyor. Ve bu dönemde soru şu: Tarihin rüzjânnı yakalayabilecek mi Türki- ye? Kendini 21. yüzyıla hazırtayabilecek mi' Muttu ve güz$l bır geleceğe ulaşmak ıçin ge- rekli olan ekonomik, toplumsal ve siyasal atı- lımları gerçekleştirebilecek mi? Daha lyıye ulaşmasını sürekli engellemiş darboğazlan artık aşabilecek mı? Bunun için tarihsel bir fırsattan söz edile- bılir: DYP iie SHP arasındaki hükümet or- taklığı... TBMM'den dün güvenoyu alan koalisyon hükümeti, bu tarihsel fırsatı kullanabılecek mi? Belki de çok uzun yıtlardır ilk kez bır hü- kümet, daha yolun başında büyük bır kamu- oyu desteğıyle işe koyuluyor. Boylesıne (Arkaa Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL Park Otel hükümet incelemesindeREMZtGÖKDAĞ "tstanbul'un en yüksek binası" unvanına aday Park Otel için yapılabilecek yasal gi- rişimler Devlet Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı Erdal lnönü tarafından incelemeye alındı. lnönü, «ntlerde altyapı hizmet- leri verilirken estetik ölçülerin unutulmaması gerektigini söyle- di. Turızm Bakanı Abdülkadir Ateş de geçmiş dönemde verilen inşaat izninin tekrar gözden ge- çirileceğini beUrterek "Oteya ok yaydan çıkmış diye bakmıyo- nun" dedi. 18 kasımda meydana gelen ve bir semt sakininin ölümüne ne- den olan inşaat kazası, Park Otel'in kaderini degiştirdi. Ka- zadan sonra semt halkı, Mimar- lar Odası, Istanbul Büyükşehir Bekdiyesi ve SHP il örgutunden gelen tepkiler Ankara'da hükü- met üyelerini harekete geçirdi. Otel dosyasını ilk olarak incele- meye alan Erman Şahin'in ko- nuyla ügüeneceğini açıklamasın- dan sonra dün de Devlet Baka- nı ve Başbakan Yardımcısı Erdal lnönü, "beton dev"le ilgili Cum- huriyet'in sorulanm yanıtladı. Konunun hukuki boyutlannın incelendiğini belirten lnönü, "Bu duyariıuk içinde en dognı karann verileceginden kaşkum yoktur" dedi. "Biaalar ve keot- ler insuriar içindir" diyen tnö- nü, şunlan söyledi: "Devlet Bakanı Erman Şa- hin'in aynntdı incelemesi sttr- mektedir. ÖzeOikk son yıUarda tstanbul'daki yapüaşma, diger bir deyişk 'betonlaşma' dikkat çekid boyutlara ulaşmıştır. Bi- nalar ve kentler insanlar içindir. tmsana karst bina olraaz. CHma- •udıdır. tnsanlann yaşadıklan Knüer bu açıdan akyuvariara benzetBebüir. Çüakm içinde ya- şadıklan, sotadakten ortaadar- dır. Kentlerde altyapı Uzmetle- ri verilirken, inşaatlann fcrck- sinimleri karşttanırken estetik otçüler unutnlnumakdır. Ba da hava, su ya da vtaşun gibi tend bir gereksinimdir. Sosyal de- mokrat anlayış da bonn gerek- (Arkaa Sa. 14, Sü ^ m>«''
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog